Facebook

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 16.06.2011

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

 

Številka: 011-24/2011

Ilirska Bistrica, 16.6.2011

 

 

Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v TOREK, 21.6.2011, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »OSKRBO S PITNO VODO OBALE IN KRASA»

      poroča: župan

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ŽUPAN OBČINE

                                                                                                   Emil Rojc, l.r.

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- Gašpar Gašpar Mišič, podžupan občine Piran in koordinator projekta,

- predstavnik pripravljavca DIIP Projekt d.d. Nova Gorica,

- novinarji.

 

 

 

ar©tur