5. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 08.04.2011

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

Številka: 011-19/2011

Ilirska Bistrica, 7.4.2011

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

S K L I C U J E M

5. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 14.4.2011, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Pregled in potrditev zapisnika 4. seje občinskega sveta z dne 10.3.2011 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 30.3.2011) in zapisnika z nadaljevanja 4. seje občinskega sveta z dne 21.3.2011

 

3.   Pregled realizacije sklepov

 

4.   Vprašanja in pobude

 

5.   Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010

      (odlok je objavljen na občinski spletni strani http://www.ilirska-bistrica.si/)

      poročata: župan in Tina Kocjan, finančnik

 

 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 so člani občinskega sveta, ki so člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.

 

 

 

                                                                                               ŽUPAN OBČINE

                                                                                               Emil Rojc, l.r.

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

 

ar©tur