Nadaljevanje 4. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 14.03.2011

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

 

Številka: 011-13/2011

Ilirska Bistrica, 14.3.2011

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M

nadaljevanje 4. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v PONEDELJEK, 21.3.2011, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

 

Seja se bo nadaljevala po naslednjem DNEVNEM REDU:

 

9.   Imenovanja:

      a) Obravnava predlogov za imenovanje predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v svete javnih zavodov

      b) Obravnava predloga za razrešitev člana nadzornega odbora in imenovanje člana nadzornega odbora

      c) Obravnava razrešitve članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter imenovanje nadomestnih članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in imenovanje

      poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

10.  Obravnava projekta ravnanja s komunalnimi odpadki

      poroča: župan 

 

11.  Obravnava predloga o pristopu k organom skupne občinske uprave

      poroča: župan

 

12.  Obravnava sklepa o prerazporeditvi sredstev zaradi spremembe virov financiranja

      poroča: Tina Kocjan, finančnik

 

13.  Obravnava Deklaracije primorskih občin za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin na Primorskem

      poroča: župan

 

 

                                                                                               ŽUPAN OBČINE

                                                                                                   Emil Rojc, l.r.

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

 

ar©tur