Facebook

3. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 19.01.2011

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-6/2011

Ilirska Bistrica, 19.1.2011

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

3. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 27.1.2011, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Obravnava sklepa o spremembi zazidalnega načrta za območje stanovanjske soseske S13 v Ilirski Bistrici

      poročata: Viljem Fabčič, Studio 3 Ajdovščina, Katjuša Vadnjal, višja svetovalka

 

3.   Predstavitev osnutka Državnega prostorskega načrta za osrednje vadišče  Slovenske vojske Postojna

      poročajo: Igor Nered, generalni direktor Direktorata za logistiko na MORS, Karla Jankovič, izdelovalka DPN – LUZ, d.d. Ljubljana, Katjuša Vadnjal, višja svetovalka

 

4.   Pregled in potrditev zapisnika 2. seje občinskega sveta z dne 16.12.2010 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 13.1.2011)

 

5.   Pregled realizacije sklepov

 

6.   Vprašanja in pobude

 

7.   Premoženjsko pravne zadeve

      poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

8.   Imenovanja:

      a) Imenovanje nadomestnega člana v Svet zavoda OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

      b) Imenovanje članov Sveta zavoda Vrtec Ilirska Bistrica

      c) Imenovanje namestnikov predsednikov delovnih teles občinskega sveta

      č) Pregled članov ustanovitelja v svetih javnih zavodov          

      (gradivo pod točko c in č bo dano na sami seji)

      poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

9.   Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 (odlok je objavljena na občinski spletni strani http://www.ilirska-bistrica.si/obcina/obcina/proracun/)

      poroča: Tina Kocjan, finančnik 

 

10.  Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2011

      poroča: Luka Špilar, svetovalec

 

11.  Informacija o inšpekcijskem pregledu v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica 

      poroča: župan

 

                                                                                               ŽUPAN OBČINE

VABLJENI:                                                                                  Emil Rojc, l.r.

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- Viljem Fabčič,

- Igor Nered, Karla Jankovič,

- novinarji.

ar©tur