Facebook

1. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica 11.11.2010

datum: 05.11.2010

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                        

Občinski svet

 

Številka: 011-48/2010

Ilirska Bistrica, 3.11.2010

 

Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 20. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) ter 7. in 8. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

1. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

 

ki bo v ČETRTEK, 11.11.2010, ob 16.00 uri

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.      Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta

 

2.      Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

         poroča: Vida Gardelin, predsednica OVK

 

3.      Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana

 

4.      Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta

 

5.      Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

 

6.      Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Prosim vas, da s seboj prinesete osebni dokument in potrdilo o izvolitvi, ki ste ga prejeli od Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica.

Morebitno odsotnost sporočite na telefonsko številko 71 12 303.

V prilogi vam pošiljamo: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ilirska Bistrica, Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica, Odlok o ustanovitvi, sestavi in delovnem področju delovnih teles Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.

 

                                                                                                     ŽUPAN OBČINE

                                                                                      Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- načelnica UE,

- občinska volilna komisija,

- novinarji.

ar©tur