32. seja Občinskega sveta Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 20.04.2010

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

 

Številka: 011-15/2010

Ilirska Bistrica, 14.4.2010

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M

32. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 22.4.2010, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Pregled in potrditev zapisnika 31. seje občinskega sveta z dne 23.3.2010 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 7.4.2010)

 

3.   Pregled realizacije sklepov

 

4.   Vprašanja in pobude

 

5.   Obravnava statusnega preoblikovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica

      poročata: Igor Maljevac, direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica in Danilo Grilj, odvetnik

 

6.   Obravnava mnenja k imenovanju direktorice Doma starejših občanov

      poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu

 

7.   Obravnava sprememb in dopolnitve sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec

      poroča: Mirjam Hafner Urbančič, svetovalka

 

8.   Obravnava predloga dodelitve enkratne denarne socialne pomoči za nakup avtomobila za prevoz otroka s posebnimi potrebami

      poroča: Erika Vrh, svetovalka

 

9.   Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica – hitri postopek

      poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu

 

10. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica – hitri postopek

      poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu

 

11. Obravnava sprememb in dopolnitev odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Ilirska Bistriva – hitri postopek

      poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu

 

12. Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2010

      poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

13. Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

      poroča: Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

14. Poročilo o škodi in odzivu CZ po žledenju na Pregarjah

      poročata: Luka Špilar, svetovalec in Anton Delost, poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica

 

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

 

 

Gradivo za točki dnevnega reda: Obravnava statusnega preoblikovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica ter Poročilo o škodi in odzivu CZ po žledenju na Pregarjah, ste prejeli s sklicem 31. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 ste prejeli po pošti poslani 26.3.2010.

Gradivo za obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2010 bo posredovano naknadno.

 

 

                                                                  ŽUPAN OBČINE

                                                                                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

 

 

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- Igor Maljevac, direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica - pri 5. točki DR,

- Danilo Grilj, odvetnik - pri 5. točki DR,

- Anton Delost, poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica - pri 14. točki DR,

- Alojz Bubnič, predsednik KS Pregarje - pri 14. točki DR

- Jože Ludvik - pri 14. točki DR,

- novinarji.

 

 

ar©tur