5. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica 19.4.2010

datum: 14.04.2010

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                              

Občinski svet

 

 

Številka: 011-13/2010

Ilirska Bistrica, 13.4.2010

 

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007),  21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006), 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

S K L I C U J E M

5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v PONEDELJEK, 19.4.2010, ob 18. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Preklic sklepov 6. točke 31. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 23.3.2010, ki se nanašajo na točko:

      a) Obravnava poslovnega načrta Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica in predlog novih cen komunalnih storitev za območje Občine Ilirska Bistrica
b) Obravnava sklepa o plačilu okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalnih voda za porabnike vode iz lokalnih vodnih virov

      poroča: Dušan Grbec, svetnik, predlagatelj sklica izredne seje občinskega sveta

      Točki dnevnega reda je priloženo gradivo, ki so ga posredovali svetniki (Dušan Grbec, Barbara Kogovšek, Dejan Baša, Milan Uljan, Robert Šircelj, Mile Uljan, Mirjam Francetič, Rok Jenko in Alen Lilić) za sklic izredne seje.

 

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

 

                                                                      ŽUPAN OBČINE

                                                                                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- Igor Maljevac, direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica,

- novinarji.

ar©tur