31. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 17.03.2010

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

 

Številka: 011-11/2010

Ilirska Bistrica, 15.3.2010

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

S K L I C U J E M

31. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v TOREK, 23.3.2010, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Obravnava problematike obvoznice v Ilirski Bistrici

      poroča: mag. Gregor Ficko, direktor Direkcije RS za ceste

 

3.   Pregled in potrditev zapisnika 30. seje občinskega sveta z dne 21.1.2010 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 4.2.2010) in zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta z dne 15.2.2010 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 3.3.2010)

 

4.   Pregled realizacije sklepov

 

5.   Vprašanja in pobude

 

6.   Obravnava statusnega preoblikovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica

      poroča: Igor Maljevac, direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica

 

7.   a) Obravnava poslovnega načrta Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica in predlog novih cen komunalnih storitev za območje Občine Ilirska Bistrica
b) Obravnava sklepa o plačilu okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalnih voda za porabnike vode iz lokalnih vodnih virov

      poročata: Igor Maljevac, direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica in Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo

 

8.   Premoženjsko-pravne zadeve

      poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   Obravnava Občinskega programa varnosti Občine Ilirska Bistrica

      poroča: Karmen Pugelj, komunalna inšpektorica

 

10. Poročilo o škodi in odzivu CZ po žledenju na Pregarjah

      poroča: Anton Delost, poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

 

 

 

                                                                  ŽUPAN OBČINE

                                                                                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- mag. Gregor Ficko, direktor Direkcije RS za ceste,

- Igor Maljevac, direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica,

- Anton Delost, poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica,

- novinarji.

 

ar©tur