29.seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 10.12.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-41/2009

Ilirska Bistrica, 9.12.2009

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

S K L I C U J E M

29. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 17.12.2009, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Pregled in potrditev zapisnika 28. seje občinskega sveta z dne 5.11.2009 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 19.11.2009) 

 

3.   Pregled realizacije sklepov

 

4.   Vprašanja in pobude

 

5.   Obravnava predloga Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih štipendij

      poroča: Erika Vrh, svetovalka

 

6.   Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju diplomskih in podiplomskih del    

      poroča: Erika Vrh, svetovalka

 

7.   Obravnava spremembe in dopolnitve sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec

      poroča: Mirjam Hafner Urbančič, višja referentka za družbene dejavnosti

 

8.   Premoženjsko-pravne zadeve

      poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

 

 

                                                             ŽUPAN OBČINE

                                                                                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

ar©tur