28. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 04.11.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-40/2009

Ilirska Bistrica, 28.10.2009

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M

28. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 5.11.2009, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Pregled in potrditev zapisnika 27. seje občinskega sveta z dne 24.9.2009 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 8.10.2009) 

 

3.   Pregled realizacije sklepov

 

4.   Vprašanja in pobude

 

5.   Obravnava sklepa o spremembi vrednosti projektov

      poroča: župan

 

6.   Obravnava soglasja k sklepom Sveta zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica – razporeditev presežka prihodkov nad odhodki

      poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu

 

7.   Obravnava izdaje soglasja k imenovanju direktorja Kraških lekarn Ilirska Bistrica

      poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

8.   Obravnava osnutka Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih štipendij

      poroča: Erika Vrh, svetovalka

 

9.   Obravnava osnutka Pravilnika o sofinanciranju diplomskih in podiplomskih del     

      poroča: Erika Vrh, svetovalka

 

10. Obravnava Pravilnika o nagrajevanju uredniškega odbora glasila Bistriški odmevi – hitri postopek

      poroča: Tatjana Urbančič, v.d. direktorja občinske uprave

 

11. Predstavitev programa dela Občine Ilirska Bistrica na področju zaščite in reševanja za leto 2010

      poročata: Luka Špilar, svetovalec in Anton Delost, poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica

 

12. Obravnava Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

      poroča: Luka Špilar, svetovalec

 

13. a) Obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi občinskega redarstva v Občini Ilirska Bistrica in

      b) Obravnava Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

      poročata: Karmen Pugelj, komunalna inšpektorica in Tatjana Urbančič, v.d. direktorja občinske uprave

 

14. Premoženjsko-pravne zadeve

      poroča: župan

 

15. Obravnava vodooskrbe za vas Fabci

      poročata: Ado Barbiš, član občinskega sveta in župan, Anton Šenkinc

 

16. Obravnava problematike financiranja osnovnega zdravstva

      poroča: Vojko Mihelj, direktor Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

 

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

 

 

 

                                                             ŽUPAN OBČINE

                                                                                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

 

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- Anton Delost, poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica,

- Vojko Mihelj, direktor Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica,

- novinarji.

 

 

 

 

 

 

ar©tur