27. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 22.09.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

 

Številka: 011-32/2009

Ilirska Bistrica, 16.9.2009

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

S K L I C U J E M

27. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 24.9.2009, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Pregled in potrditev zapisnika 26. seje občinskega sveta z dne 23.7.2009 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 31.7.2009) 

 

3.   Pregled realizacije sklepov

 

4.   Vprašanja in pobude

 

5.   Obravnava pripomb na idejno urbanistično rešitev za prometno ureditev ob kompleksu Doma na Vidmu, OŠ Dragotina Ketteja, zdravstvenega doma in stanovanjskih stavbah na Gregorčičevi 8a in 8d Ilirska Bistrica

      poroča: Leon Belušič, direktor podjetja Atelje Villa d.o.o.

 

6.   Obravnava oblik organiziranosti redarske službe

      poroča: Karmen Pugelj, komunalna inšpektorica

 

7.   Obravnava letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za 2010

      poroča: Luka Špilar, svetovalec

 

8.   Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2009

      poroča: Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

9.   Premoženjsko-pravne zadeve

      poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

 

10. Imenovanja:

      - razrešitev člana Sveta zavoda OŠ Podgora Kuteževo

      - imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda OŠ Podgora Kuteževo

      poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

11. Poročilo o delovanju Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica

      poroča: Igor Maljevac, direktor KP Ilirska Bistrica

     

 

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

 

 

                                                             ŽUPAN OBČINE

                                                                                                          Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

 

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- Leon Belušič, direktor podjetja Atelje Villa d.o.o.,

- Igor Maljevac, direktor KP Ilirska Bistrica

- novinarji.

 

 

 

 

 

ar©tur