Zapisnik 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 04.03.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet                             Z A P I S N I K
20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 10.2.2005 ob 16. uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska BistricaPrisotni člani OS: Rok Jenko, Rudolf Celin, Robert Šircelj, Mile Uljan, Branka Počkaj, Vojko Mihelj, Janko Čeligoj, Vojko Tomšič, Igor Štemberger, Jride Mršnik, Igor Batista, Julijan Lavrenčič, Vojko Gulja, Danilo Štemberger, Zlatko Jenko, Drago Kerma, Stanislav Prosen, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Stjepan Miše, Vladimir Jeršinovič, Nedeljko Dolgan

Odsotnosti članov OS med sejo: Mile Uljan (- 40 minut), Janko Čeligoj (- 1 uro 45 minut), Vojko Tomšič (- 5 minut), Igor Batista (- 1 uro 5 minut), Danilo Štemberger (- 25 minut),  Stanislav Prosen (- 1 uro 30 minut)

Odsotni član OS: Franc Lipolt

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Ivan Barba, direktor občinske uprave; Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Tatjana Urbančič, višja svetovalka; Boštjan Primc, svetovalec II; Andreja Derenčičn, višja svetovalka (od 20. ure); Sabrina Pirih, višja referentka

Prisotni novinarji: Mateja Rolih, Dragica Prosen, Jana Krebelj in predstavniki TV Galeje

Ostali prisotni:  Peter Vesenjak in Tamara Trobentar iz podjetja Hosting d.o.o.

Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan. Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Obravnava in sprejem Strategije razvoja turizma z izvedbenimi programi v Občini Ilirska Bistrica
3.     Obravnava in sprejem Programa upravljanja in investiranja v grad Prem in Ljudsko šolo na Premu
4.     Pregled in potrditev zapisnika 19. seje občinskega sveta z dne 9.12.2004, zapisnika z nadaljevanja 19. seje občinskega sveta z dne 13.12.2004  in zapisnika s 4. izredne seje občinskega sveta z dne 13.1.2005
5.     Pregled realizacije sklepov z 18. seje občinskega sveta z dne 18.11.2004, nadaljevanja 18. seje občinskega sveta z dne 22.11.2004, 19. seje občinskega sveta z dne 9.12.2004, nadaljevanja 19. seje občinskega sveta z dne 13.12.2004 in 4. izredne seje občinskega sveta z dne 13.1.2005
6.     Obravnava in sprejem predloga sklepa za ureditveni načrt Z4-2/1 Razširitev pokopališča v Ilirski Bistrici
7.     Obravnava Pisma o nameri za realizacijo medregijskega projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečje Ljubljanice
8.     Obravnava pobude Nedeljka Dolgana glede plačevanja komunalnih storitev
9.     Premoženjsko pravne zadeve

1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 17, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je predlagal dopolnitev dnevnega reda z novima točkama 6.: Vprašanja in pobude in 7.: Odstop člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica ter ustrezno preštevilčenje ostalih točk. V nadaljevanju je še predlagal, da se na današnji seji OS obravnava premoženjsko pravne zadeve pod 8. točko dnevnega reda, če bi se po obravnavi strategije turizma presodilo, da seja OS 10.2.2005 ne bo zaključena. V razpravi so sodelovali Vladimir Jeršinovič, župan in Rok Jenko, ki je predlagal, da se pred strategijo turizma obravnava pregled in potrditev zapisnika ter, da OS obravnava oziroma se seznani s pobudo dano na komisiji za mednarodno, medobčinsko in obmejno sodelovanje glede izvrševanja SOPS-a. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 1)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Obravnava in sprejem Strategije razvoja turizma z izvedbenimi programi v Občini Ilirska Bistrica
3.     Obravnava in sprejem Programa upravljanja in investiranja v grad Prem in Ljudsko šolo na Premu
4.     Pregled in potrditev zapisnika 19. seje občinskega sveta z dne 9.12.2004, zapisnika z nadaljevanja 19. seje občinskega sveta z dne 13.12.2004  in zapisnika s 4. izredne seje občinskega sveta z dne 13.1.2005
5.     Pregled realizacije sklepov z 18. seje občinskega sveta z dne 18.11.2004, nadaljevanja 18. seje občinskega sveta z dne 22.11.2004, 19. seje občinskega sveta z dne 9.12.2004, nadaljevanja 19. seje občinskega sveta z dne 13.12.2004 in 4. izredne seje občinskega sveta z dne 13.1.2005
6.     Vprašanja in pobude
7.     Odstop člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
8.     Obravnava in sprejem predloga sklepa za ureditveni načrt Z4-2/1 Razširitev pokopališča v Ilirski Bistrici
9.     Obravnava Pisma o nameri za realizacijo medregijskega projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečje Ljubljanice
10.     Obravnava pobude Nedeljka Dolgana glede plačevanja komunalnih storitev
11.     Premoženjsko pravne zadeve
Zaradi predstavitve 2. in 3. točke dnevnega reda z uporabo projektorja, se točke dnevnega reda prilagodi tehničnim zahtevam predvajanja.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

4. točka: Pregled in potrditev zapisnika 19. seje občinskega sveta z dne 9.12.2004, zapisnika z nadaljevanja 19. seje občinskega sveta z dne 13.12.2004  in zapisnika s 4. izredne seje občinskega sveta z dne 13.1.2005
a) Župan je dal v razpravo zapisnik 19. seje občinskega sveta z dne 9.12.2004. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 19. seje občinskega sveta z dne 9.12.2004.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

b) Župan je dal v razpravo zapisnik z nadaljevanja 19. seje občinskega sveta z dne 13.12.2004. Robert  Šircelj je predlagal, da se ga doda kot razpravljavca pri obravnavi 5. točke (na 1. strani), ker se je strinjal s predlogom odbora za gospodarstvo in finance o črtanju proračunske postavke 134 – projekt dvigala v knjižnici. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik z nadaljevanja 19. seje občinskega sveta z dne 13.12.2004 s pripombo, ki jo je dal Robert Šircelj, da se ga doda kot razpravljavca pri obravnavi 5. točke (na 1. strani), ker se je strinjal s predlogom odbora za gospodarstvo in finance o črtanju proračunske postavke 134 – projekt dvigala v knjižnici.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

c) Župan je dal v razpravo zapisnik s 4. izredne seje občinskega sveta z dne 13.1.2005. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 4)
Sprejme se zapisnik 4. izredne seje občinskega sveta z dne 13.1.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

5. točka: Pregled realizacije sklepov z 18. seje občinskega sveta z dne 18.11.2004, nadaljevanja 18. seje občinskega sveta z dne 22.11.2004, 19. seje občinskega sveta z dne 9.12.2004, nadaljevanja 19. seje občinskega sveta z dne 13.12.2004 in 4. izredne seje občinskega sveta z dne 13.1.2005
a) Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov z 18. seje občinskega sveta z dne 18.11.2004. V razpravi je sodeloval Vladimir Jeršinovič, ki je od župana zahteval javno opravičilo v zvezi z dialogom, ki se je med njim in županom odvijal na 17. seji OS. Župan se je Jeršinoviču opravičil. Vojko Tomšič je v zvezi s svojo 2. pobudo (stran 3) predlagal, da se na eni od prihodnjih sej OS obravnava problematiko Razvojnega centra Ilirska Bistrica in opozoril na to, da še ni dobil odgovora o plačah v lekarni. Župan je pojasnil, da bo OS obravnaval problematiko RC Ilirska Bistrica, ko bo upravni odbor RC obravnaval in sprejel program dela. Branka Počkaj (stran 3) ni bila zadovoljna z odgovorom. V razpravi je sodeloval Franc Gombač. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 5)
Sprejme se pregled realizacije sklepov z 18. seje občinskega sveta z dne 18.11.2004.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

b) Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 18. seje občinskega sveta z dne 22.11.2004. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 6)
Sprejme se pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 18. seje občinskega sveta z dne 22.11.2004.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

c) Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 19. seje občinskega sveta z dne 9.12.2004. V razpravi so sodelovali Vojko Tomšič, Robert Šircelj, Nedeljko Dolgan, Vladimir Jeršinovič in župan.

SKLEP (št. 7)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 19. seje občinskega sveta z dne 9.12.2004.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

d) Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 19. seje občinskega sveta z dne 13.12.2004. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 8)
Sprejme se pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 19. seje občinskega sveta z dne 13.12.2004.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

e) Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 4. izredne seje občinskega sveta z dne 13.1.2005. V razpravi so sodelovali Vojko Tomšič, župan in Stjepan Miše. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 9)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 4. izredne seje občinskega sveta z dne 13.1.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

2. točka: Obravnava in sprejem Strategije razvoja turizma z izvedbenimi programi v Občini Ilirska Bistrica
Peter Vesenjak, direktor Hostinga d.o.o. (v nadaljevanju besedila Peter Vesenjak), je predstavil Strategijo razvoja turizma z izvedbenimi programi v Občini Ilirska Bistrica. Navedena strategija je priložena arhiviranemu zapisniku. Vojko Tomšič je posredoval stališče odbora za gospodarstvo in finance, ki je priloga arhiviranega zapisnika. Rok Jenko je predlagal, da se na 6. strani v zadnjem odstavku besedi »slovenskega primorja« nadomesti s »slovenska obala«; dopolni zadnji odstavek na 8. strani s postavitvijo občinskih turističnih tabel na mejnih prehodih, na 12. strani - pri alineji ugodna klima - vključi tudi Gomance; pri alineji akumulacijski jezeri vključi tudi reko Reko (ribolovni turizem, rafting, kajak); na 13. strani pri priložnostih vključi stike, ki jih imamo s sosednjimi občinami, zlasti pobratenja, projekte, ki jih peljemo in jih bomo peljali s ciljem oziroma namenom pridobivanja evropskih sredstev; pri alineji možnosti razvoja wellnessa – možnost vključitve bistriškega bazena; pri alineji geostrateški položaj in vedno večje povpraševanje po ekološko pridelani hrani naj se vključi izkoriščenje blagovnih znamk, kot je brkinski slivovec; pri alineji možnost oblikovanja različnih turističnih proizvodov je potrebno vključiti jahalni šport, ribolov; v zvezi z navedenimi cilji na 14. strani (neenotno nastopanje na trgu, neenotno nastopanje pri pridobivanju finančnih spodbud) je potrebno nujno sodelovati z ostalimi ponudniki znotraj regije; na 18. strani je pri alineji aktivnosti (tekmovanja) na področju urejanja področij izpostavil zapostavljenost Čičarije, Kočanije, Jelšanskega področja, Brkinov, Sibirije v Ilirski Bistrici, Staroda; ni se strinjal z zadnjo alinejo na 18. strani, ki govori o omejevanju masovnega turizma; na 19. strani pri določitvi podjetniških ciljev in faznosti so nejasne kapacitete na Mašunu (50 sob na Mašunu v Ilirski Bistrici 25 sob – masovni tranzit); ni se strinjal z omenjanjem samo Knežaka kot pomembnega arheološkega središča – zakaj bi bil v prednosti pred ostalimi kraji v občini  kot so Jelšane, Ilirska Bistrica (Sv. Katarina, Draga) – bolj primerno, da je bolj enakomerno porazdeljena ta strategija in vlaganja v turizem; na 20. strani je opozoril na napako, in sicer, da imajo taborniki organizirano vsakoletno veliko zborovanje in tabor imenovan zlet – iz cele Evrope in ne skavti; pri alineji proizvodnja hrane in pijače bi bilo potrebno vključiti ovčarske izdelke; na 21. strani pri alineji začetek pridobivanja investitorjev in spodbujanje… je smiselno vzpostaviti ustrezno povezavo z investitorji kot so Istrabenz, Hotel Morje, Opatijsko riviero; na 23. strani je potrebno alineje dopolniti z možnostjo razvoja smučišč. V razpravi je sodeloval Vladimir Jeršinovič. Nedeljko Dolgan je podprl pripombe odbora za gospodarstvo in finance in predlagal, da se tujke v programu nadomesti s slovenskimi besedami. Franc Gombač se je strinjal s pripombami odbora za gospodarstvo in finance in Rokom Jenkom, da se je izpustilo določena območja (Podgoro, jelšansko področje, podgrajsko podolje). Predlagal je, da se na 19. strani pri vasi Prem, kjer je govora o Kettejevi dediščini, doda tudi Kraljevo dediščino, pri uvodu, kjer so naštete mnoge usmeritve pa vključi šolstvo. V razpravo so se vključili Miroslav Štemberger, župan, Rok Jenko in Vojko Mihelj, ki je predlagal, da se pri Mašunu – naravnem zdravilišču  bolj poudari čisti zrak in okolje, zunanja igrišča, enodnevne turiste (Postojna, Mašun, grad Snežnik). Dejal je, da se pozablja na obstoječe kulturne, športne prireditve, ki jih je mogoče še razširiti, evropske pešpoti. Pri Knežaku je predlagal, da se  vključi ureditev letališča za jadralna letala, večja golf igrišča, ki se jih namerava urediti ob gradu Kalc. Pri projektih naj se vključuje tudi sosednje občine (pivška jezera, porečje reke Ljubljanice). Predlagal je, da se zaradi vse večjega toka  turistov po t.i. zgornji cesti uredi avtokamp (prehodni). V strategiji je potrebno predvideti tudi vpliv obvoznice okrog Ilirske Bistrice, če bomo želeli zadržati turiste v samem mestu oziroma naših krajih in poudaril usposabljanje prebivalstva ter izpostavil podporo izdelavi celovitih programov podeželja in vasi (CRPOV). Jride Mršnik je dejala, da je strategija preširoko in preobsežno zastavljena ter predlagala, da se danes strategije ne sprejme, da se do naslednje seje OS izdelovalec strategije opredeli do pripomb danih v  razpravi in izdela poročilo o tem katere bo upošteval. Igor Štemberger je predlagal, da se v strategijo vključi obnovitev mlinov in žag v Bistrici in da je hotel v Ilirski Bistrici premajhen, predlagal je hotel npr. s 50 sobami. V razpravo so se vključili Mile Uljan, Branka Počkaj, ki je na Podgrajskem podolju izpostavila dve zanimivosti: podgrajske in račiške ponikve ter jame, ki so vredne omembe, Stjepan Miše in Zlatko Jenko, ki je predlagal, da se v strategijo vključi profitno turistično organizacijo, ki bo vodila turistično dejavnost, da se strategijo razdeliti v dva dela: 1. izkoriščanje zdajšnje ponudbe, 2. aktivnosti, ki se nanaša na bližnjo ali oddaljeno prihodnost. Izpostavil je  nekaj konkretnih projektov pri tranzitnem turizmu: počivališče ob cesti, kampi in motel ob cesti, kamionsko parkirišče z vso ponudbo in da bi bilo potrebno več tržiti od npr. vzpona na Snežnik, škoromatije, vizite, sadne poti, smučišč, lova, ribolova, jamarskega turizma, zmajarstva in jadralnega padalstva, arheološkega turizma, agrarnega turizma, mladinskega turizma, centra šolskih in obšolskih dejavnosti. V razpravo so se vključili še Robert Šircelj, Vojko Tomšič, ki je predlagal, da bi se moral v razpravo vključiti tudi Razvojni center Ilirska Bistrica in turistična društva, Igor Batista, ki je predlagal večji poudarek turističnim kmetijam v Brkinih in da se v strategiji določi konkretnejše roke (ne samo dolgoročni, srednjeročni) in Julijan Lavrenčič, ki je predlagal, da se strategijo sprejme. Peter Vesenjak je v nadaljevanju odgovarjal na postavljena vprašanja, mnenja in pripombe. Razpravljali so še Robert Šircelj, župan in Rok Jenko. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 10)
1.     Sprejme se predlog Strategije razvoja turizma z izvedbenimi programi v Občini Ilirska Bistrica z dodatno na sejo predloženimi dopolnitvami v zvezi z maksimalno možnimi kapacitetami oziroma za okolje še sprejemljivimi obremenitvami posameznega turističnega produkta oziroma investicije v razvoj turistične infrastrukture.
2.     Družba Hosting d.o.o. – izdelovalca naloge se zadolžuje, da Strategijo razvoja turizma z izvedbenimi programi v Občini Ilirska Bistrica dopolni pri izboru najpomebnejših investicijskih projektov še z investicijo v turistično središče Gomanci.
Omenjeno dopolnitev bo Občinski svet Občine Ilirska Bistrica obravnaval na naslednji seji občinskega sveta.
3.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Župan je dal na glasovanje predlog za nadaljevanje seje OS


SKLEP (št. 11)
Nadaljevanje 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica bo v petek, 11.2.2005, ob 16. uri.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 9 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 10 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.

Župan je predlagal nadaljevanje seje OS v torek, 15.2.2005, ob 17. uri in dal predlog na glasovanje

SKLEP (št. 12)
Nadaljevanje 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica bo v torek, 15.2.2005, ob 17. uri.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 9 svetnikov. Sklep je bil sprejet.

Župan je ob 19.20 uri predlagal desetminutni odmor. Župan je ob 19.45 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 20, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.

3. točka: Obravnava in sprejem Programa upravljanja in investiranja v grad Prem in Ljudsko šolo na Premu
Peter Vesenjak je predstavil Program upravljanja in investiranja v grad Prem in Ljudsko šolo na Premu. Naveden program je priloga arhiviranega zapisnika. V razpravi je sodeloval Vladimir Jeršinovič. Vojko Tomšič je posredoval stališče odbora za gospodarstvo in finance, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V nadaljevanju so razpravljali Vladimir Jeršinovič, župan, Peter Vesenjak, Rok Jenko, Franc Gombač, Zlatko Jenko, Igor Batista, Stjepan Miše, Drago Kerma, Robert Šircelj, Vojko Gulja in Rudolf Celin. Župan je dal na glasovanje                                        

SKLEP (št. 13)
1.     Sprejme se Program upravljanja in investiranja v grad Prem in Ljudsko šolo na Premu, ki ga je izdelala družba Hosting d.o.o..
2.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je predlagal obravnavo premoženjsko pravnih zadev.

6. točka: Premoženjsko pravne zadeve
Vojko Gulja je predstavil stališča odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore o premoženjsko pravnih zadev, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Stjepan Miše. Vojko Tomšič se ni strinjal s sklepom s katerim se daje Eriku Udoviču določeno zemljišče v najem. Že pred dvema letoma je bil s strani Udoviča izražen interes, da bi tisto zemljišče odkupil in tam nekaj naredil (sodobno menjalnico, restavracijo s prenočišči), prav tako pa je tudi sam nekajkrat na občino dal pobudo, da se Udoviču tisto zemljišče proda. Župan je pojasnil, da je stališče občinske uprave, da se tistega zemljišča ne proda, zaradi cone mejnega prehoda Starod. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, župan, Vojko Gulja, Vojko Tomšič in Drago Kerma. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 14)
Sprejme se premoženjsko pravne zadeve, kot jih je sprejel odbor za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore in so bile občinskemu svetu posredovane s stališči delovnih teles za 20. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.


Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.

Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).    

Zapisnik sestavila:                     Župan:
Sabrina Pirih                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.


Številka: 06202-02/2005-31
Ilirska Bistrica, dne 21.2.2005
ar©tur