21. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 04.03.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet


Številka: 06202-03/2005-31
Ilirska Bistrica, 3.3.2005


Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 87/01, 16/02 in 51/02), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS št. 31/99) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)                         S K L I C U J E M
21. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,
ki bo v ČETRTEK, 10.3.2005, ob 16.00 uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica    

   
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Obravnava pripomb iz javne razgrnitve na Odlok o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitev 2003)
    poročata: predstavnik LUZ-a d.d. Ljubljana in župan

3.     Pregled in potrditev zapisnika 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005 in zapisnika z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005

zapisnik 20. seje občinskega sveta
zapisnik z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta

4.     Pregled realizacije sklepov z 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005 in nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005

realizacija sklepov 20. seje občinskega sveta
realizacija sklepov z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta

5.     Vprašanja in pobude

6.     Obravnava pobude svetnika Vojka Tomšiča glede primernosti Ester Juriševič za ravnateljico Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
    poročata: Vojko Tomšič, svetnik in Zdravko Kirn, vodja oddelka za družbene dejavnosti

7.     Soglasje za sklenitev menjalne pogodbe za provizorij in pogodbe za  brezplačen prenos Doma na Vidmu na Občino Ilirska Bistrica
    poroča: župan

8.     Imenovanja
    poroča: Zdravko Kirn, vodja oddelka za družbene dejavnosti

9.     Obravnava pristopa k Združenju občin Slovenije
    poroča: Tatjana Urbančič, višja svetovalka

10.     Obravnava razdelitve sredstev za krajevne skupnosti
    poroča: Ivan Barba, direktor občinske uprave

11.     Obravnava delovnega osnutka Pravilnika o pogojih, kriterijih in merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica
poroča: Roman Brozina, višji referent
       
12.     Obravnava delovnega osnutka Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
poroča: Roman Brozina, višji referent

13.     Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa
poroča: Roman Brozina, višji referentPredlog sklepov Vojka Tomšiča, predlagatelj 6. točke dnevnega reda, in predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa bo občinskemu svetu posredovan naknadno.Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!
                   ŽUPAN OBČINE
        Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.
        Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.
VABLJENI:                    
- člani OS,                    
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnik UE,
- predstavnik LUZ-a ,
- novinarji.

ar©tur