Zapisnik z nadaljevanja 21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 31.03.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet
                          Z A P I S N I K
z nadaljevanja 21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 14.3.2005 ob 16. uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica


Prisotni člani OS: Rok Jenko, Rudolf Celin, Robert Šircelj, Branka Počkaj, Vojko Mihelj, Vojko Tomšič, Igor Štemberger, Jride Mršnik, Julijan Lavrenčič, Danilo Štemberger, Drago Kerma, Stanislav Prosen, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Stjepan Miše, Vladimir Jeršinovič

Odsotnosti članov OS med sejo: Jride Mršnik (- 50minut), Danilo Štemberger (- 15 minut), Stanislav Prosen (- 1 uro 20 minut), Vladimir Jeršinovič (- 40 minut)

Odsotni član OS: Mile Uljan, Janko Čeligoj, Igor Batista (opr.), Vojko Gulja, Zlatko Jenko (opr.), Nedeljko Dolgan

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Ivan Barba, direktor občinske uprave (do 17. ure); Zdravko Kirn, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Tatjana Urbančič, višja svetovalka; Marija Šircelj, tajnica

Prisotni novinarji: Tomo Šajn in predstavniki TV Galeje

Nadaljevanje seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan. Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 14, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča.
Župan je predlagal nadaljevanje seje z 10. točko dnevnega reda: Obravnava razdelitve sredstev za krajevne skupnosti.

10. točka: Obravnava razdelitve sredstev za krajevne skupnosti
Ivan Barba, direktor občinske uprave (v nadaljevanju besedila Ivan Barba), je predstavil predlog razdelitve sredstev za programe krajevnih skupnostih za leto 2005. Naveden predlog je priložen arhiviranemu zapisniku. Danilo Štemberger, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Franc Gombač, župan in Rok Jenko, ki je predlagal, da se KS Harije sredstva za infrastrukturo in druge reči zamrznejo dokler vaška skupnost oziroma agrarna skupnost Tominje ne neha zavirati določenih infrastrukturnih objektov občine – sanacije plazu Tominje. V nadaljevanju so razpravljali Vladimir Jeršinovič, župan, Miroslav Štemberger, Stjepan Miše, Danilo Štemberger, Ivan Barba, Robert Šircelj, Rok Jenko, Vojko Mihelj, Julijan Lavrenčič, Branka Počkaj, Drago Kerma in Vojko Tomšič. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje      

SKLEP (št. 1)
Sprejme se predlagan sklep o razdelitvi finančnih sredstev po KS za investicije v letu 2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov.»ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 2)
Sprejme se predlagan sklep o razdelitvi finančnih sredstev po KS za javno razsvetljavo v letu 2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov.»ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.


SKLEP (št. 3)
Sprejme se predlagan sklep o razdelitvi finančnih sredstev po KS za urejanje zelenih površin v letu 2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov.»ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 4)
Sprejme se predlagan sklep o razdelitvi finančnih sredstev za krpanje asfalta – popravilo udarnih jam v naseljih Občine Ilirska Bistrica za leto 2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov.»ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 5)
Sprejme se predlagan sklep o razdelitvi finančnih sredstev za sanacijo divjih odlagališč v letu 2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov.»ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 6)
Sprejme se predlagan sklep o razdelitvi sredstev za popravilo hidrantnega omrežja v Občini Ilirska Bistrica za leto 2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov.»ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.

11. točka:     Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa
Zdravko Kirn, vodja oddelka za družbene dejavnosti (v nadaljevanju besedila Zdravko Kirn), je predstavil predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa. Predlog navedenega pravilnika je priložen arhiviranemu zapisniku. Igor Štemberger, predsednik odbora za družbene dejavnosti, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Vojko Mihelj. Župan je pojasnil, da se občinska uprava strinja s spremembo 7. člena, ki jo je predlagal odbor za družbene dejavnosti. Razpravljali so še Vojko Tomšič, Vladimir Jeršinovič in Vojko Mihelj. Župan je pojasnil, da se predlog pravilnika sprejema po hitrem postopku in dal na glasovanje

SKLEP (št. 7)
Sprejme se predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov.»ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

12. točka:     Obravnava delovnega osnutka Pravilnika o pogojih, kriterijih in merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica
Zdravko Kirn in župan sta predstavila delovni osnutek Pravilnika o pogojih, kriterijih in merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica. Naveden delovni osnutek pravilnika je priložen arhiviranemu zapisniku. Igor Štemberger, predsednik odbora za družbene dejavnosti, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Vojko Mihelj, Vojko Tomšič, župan, Zdravko Kirn, Vladimir Jeršinovič, Rok Jenko, Robert Šircelj in Julijan Lavrenčič. Župan je predlagal, da se na delovni osnutek navedenega pravilnika posreduje še pismene pripombe.

13. točka:     Obravnava delovnega osnutka Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
Župan je predlagal, da se delovni osnutek preoblikuje v osnutek Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Osnutek navedenega pravilnika je priložen arhiviranemu zapisniku. Zdravko Kirn in župan sta predstavila osnutek Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Igor Štemberger, predsednik odbora za družbene dejavnosti, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Jride Mršnik je predlagala, da se pri vrsti programov redne dejavnosti kulturnih društev doda še točkovanje za etno pevske skupine. Vojko Tomšič je predlagal, da bi moral biti eden od kriterijev vrednotenja posameznih programov kulturnih društev tudi vključevanje mladih v ta društva. Vojko Mihelj je predlagal, da se še enkrat pozove vse zainteresirane, da podajo pripombe na naveden pravilnik in, da se v 5. členu popravi predzadnjo alinejo, in sicer: »…da nimajo sofinancirane kulturne dejavnosti iz katere druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica oziroma, da ne kandidirajo za sredstva proračuna Občine Ilirska Bistrica po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju kulturne dejavnosti«. Župan je predstavil problem zaposlitvi ene osebe na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti  (JSKD). V razpravo sta se vključila Miroslav Štemberger in Franc Gombač, ki je pripomnil, da bi se Zvezo kulturnih društev in JSKD združilo v eno organizacijo, z enim in pol zaposlenim.  

Z vodenjem seje je nadaljeval Julijan Lavrenčič, podžupan.

Pojasnila v zvezi z danimi pripombami je dal Zdravko Kirn. V razpravo se je vključil Vojko Mihelj.

Z vodenjem seje je nadaljeval župan.

Razpravljala sta še Vojko Tomšič in Franc Gombač. Župan je povzel pripombe iz razprave, in sicer: predlog odbora za družben dejavnosti, predlog Mihlja v zvezi s 5. členom, predlog Mršnikove po vključitvi dodatnega programa in točkovanja za etno pevske skupine in Tomšičev predlog, da se pri vrednotenju posameznih programov doda kriterij vključevanja mladih v posamezne skupine. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 8)
Sprejme se osnutek Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti s pripombami danimi v razpravi.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov.»ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.


Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).    


Zapisnik sestavila:                   Župan:
Sabrina Pirih               Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.Številka: 06202-03/2005-31
Ilirska Bistrica, dne 21.3.2005

ar©tur