Zapisnik 21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 31.03.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet


                          Z A P I S N I K
21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 10.3.2005 ob 16. uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica

Prisotni člani OS: Rudolf Celin, Robert Šircelj, Mile Uljan, Branka Počkaj, Vojko Mihelj, Janko Čeligoj, Vojko Tomšič, Jride Mršnik, Igor Batista, Julijan Lavrenčič, Vojko Gulja, Danilo Štemberger, Zlatko Jenko, Drago Kerma, Stanislav Prosen, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Stjepan Miše, Vladimir Jeršinovič, Nedeljko Dolgan

Odsotnosti članov OS med sejo: Mile Uljan (- 20 minut), Janko Čeligoj (- 1 uro 25 minut), Igor Batista (- 35 minut), Stanislav Prosen (- 1 uro 5 minut), Vladimir Jeršinovič (- 35 minut)

Odsotni član OS: Rok Jenko (opr.), Igor Štemberger

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Ivan Barba, direktor občinske uprave; Zdravko Kirn, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Tatjana Urbančič, višja svetovalka; Marija Šircelj, tajnica

Prisotni novinarji: Mateja Rolih, Dragica Prosen, Tomo Šajn in predstavniki TV Galeje

Ostali prisotni:  Peter Bassin in Darja Slapernik iz podjetja LUZ, d.d. Ljubljana

Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan. Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Obravnava pripomb iz javne razgrnitve na Odlok o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitev 2003)
3.     Pregled in potrditev zapisnika 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005 in zapisnika z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005
4.     Pregled realizacije sklepov z 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005 in nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005
5.     Vprašanja in pobude
6.     Obravnava pobude svetnika Vojka Tomšiča glede primernosti Ester Juriševič za ravnateljico Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
7.     Soglasje za sklenitev menjalne pogodbe za provizorij in pogodbe za  brezplačen prenos Doma na Vidmu na Občino Ilirska Bistrica
8.     Imenovanja
9.     Obravnava pristopa k Združenju občin Slovenije
10.     Obravnava razdelitve sredstev za krajevne skupnosti
11.     Obravnava delovnega osnutka Pravilnika o pogojih, kriterijih in merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica
12.     Obravnava delovnega osnutka Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
13.     Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa

1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 16, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je predlagal spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda, in sicer se 13. točko premakne na 11., ostali dve točki pa se ustrezno preštevilčita. Vojko Tomšič je predlagal preimenovanje 6. točke dnevnega reda, ker ne gre za pobudo Vojka Tomšiča, pač pa za realizacijo sklepa sprejetega julija 2003 na seji občinskega sveta, ki je potekala na Mašunu. V nadaljevanju je župan predlagal besedilo 6. točke: »Obravnava primernosti Ester Juriševič za ravnateljico Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica«. Vladimir Jeršinovič se ni strinjal s predlogom župana in predlagal, da se točka glasi: »Ugotavljanje primernosti Ester Juriševič za ravnateljico Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica«. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 1)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Obravnava pripomb iz javne razgrnitve na Odlok o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitev 2003)
3.     Pregled in potrditev zapisnika 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005 in zapisnika z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005
4.     Pregled realizacije sklepov z 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005 in nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005
5.     Vprašanja in pobude
6.     Ugotavljanje primernosti Ester Juriševič za ravnateljico Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
7.     Soglasje za sklenitev menjalne pogodbe za provizorij in pogodbe za  brezplačen prenos Doma na Vidmu na Občino Ilirska Bistrica
8.     Imenovanja
9.     Obravnava pristopa k Združenju občin Slovenije
10.     Obravnava razdelitve sredstev za krajevne skupnosti
11.     Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa
12.     Obravnava delovnega osnutka Pravilnika o pogojih, kriterijih in merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica
13.     Obravnava delovnega osnutka Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

2. točka:     Obravnava pripomb iz javne razgrnitve na Odlok o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitev 2003)
Peter Bassin, predstavnik podjetja LUZ, d.d. Ljubljana (v nadaljevanju besedila Peter Bassin), je predstavil pripombe iz javne razgrnitve na Odlok o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitev 2003), ki so priložene arhiviranemu zapisniku. Danilo Štemberger, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Vladimir Jeršinovič, župan, Vojko Mihelj, Stjepan Miše in Drago Kerma. Župan je predlagal, da se pri 2. točki 1. člena upošteva varianto a), pri točki a) pete alineje 4. točke 1. člena se na koncu stavka besedilo »…zmanjšanje za dvakrat (2x).« nadomesti z »zmanjšanje na polovico.« in doda nov 2. člen, ki se glasi: »Enotne urbanistične zasnove za območje urejanja C 6-PUP-UZ, S2-PUP-UZ in P4 UN/2 Topol morajo biti izdelane v dveh mesecih po sprejetju PUP-a.«. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 2)
1. člen
V skladu z določbo 31. člena Zakona o urejanju prostora (ZureP-1, Ur. l. RS, št. 110/2002 in popravek Ur. l. RS, št. 8/2003)  Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep, da se predlog Odloka Sprememb in dopolnitev skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica – dopolnitev 2003, dopolni v skladu s stališči do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, kot sledi v nadaljevanju:
1.     Upoštevanje pripomb iz javne obravnave Krebelj Marjana – dvokapna streha ne sme biti zaključena s čopom.
2.     Upošteva se pripomba Upravne enote Ilirska Bistrica:
a)     12. člen obstoječega odloka ostane nespremenjen.
3.     V 1. odstavku 15. člena obstoječega odloka se doda:
- nadomestna gradnja, sprememba namembnosti in sprememba vrste rabe.
4.     Upoštevajo se vse pripombe občinske uprave:
-     od zaporedne številke 1 do zaporedne številke 11
-     zaporedna št. 12 – črta se tretji odstavek odloka in se ga nadomesti z
-     besedilom:»Začasni  turistični objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi  se lahko postavljajo izven ureditvenih območij naselij v skladi 9; 19 in 20. členom Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 z dne 21.11.2003 in Uradni list RS, št. 130/04 z dne 3.12.2004.
-     Od zaporedne št. 13 do zap. št. 14

-     Zap. št. 15 (39. člen):
a)     Začetek člena se doda: Za stanovanjsko gradnjo se upošteva Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list 125/2003), za avtoprevoznike Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta (Uradni list št. 63/2002), za ostale pa se upošteva Tehnične normative za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG 1991), zmanjšane na polovico.
b)     Zadnji odstavek 39. člena se črta in nadomesti z »V kolikor investitor ne more izvesti primernega števila parkirišč na svoji gradbeni parceli, jih mora za zagotoviti z možnostjo uporabe bližnjih javnih parkirnih površin«.
-     Od zaporedne št. 16 do zaporedne št. 20 s tem, da se pod točko 18  črta zadnji stavek sprememb 61. člena, ki se glasi: »Taki pogoji pa niso možni izven ureditvenih območij in na varovanih območjih, ki take ureditve prepovedujejo«.
-     Od točke 21 do točke 38 s tem, da se v vseh ureditvenih območjih črtajo posamezne funkcijske enote in veljajo vsi možni posegi za celotno območje razen za OIC Trnovo (Zap. št. 30) kjer ostaneta funkcijski enoti športni kompleks in ostali del, ter da je možna rekonstrukcija, adaptacija ali nadomestna gradnja obstoječih stanovanjskih objektov. V točki 23 se črta del, ki se glasi  » in možne širitve pokopališča«.
Sestavni del tega sklepa so pripombe, kot so navedene v gornjem tekstu.

2. člen
Enotne urbanistične zasnove za območje urejanja C 6-PUP-UZ, S2-PUP-UZ in P4 UN/2 Topol morajo biti izdelane v dveh mesecih po sprejetju PUP-a.

3. člen
Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

3. točka:     Pregled in potrditev zapisnika 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005 in zapisnika z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005
a) zapisnik 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005
Župan je dal v razpravo zapisnik 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

b) zapisnik z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005
Župan je dal v razpravo zapisnik z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 4)
Sprejme se zapisnik z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

4. točka:     Pregled realizacije sklepov z 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005 in nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005
a) realizacija sklepov 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005. Vojko Tomšič je opozoril na napako oziroma nepravo skico, ki jo je posredovala občinska uprava glede lastnine na regionalni cesti Podgrad – Starod. Povedal je, da je Franko Udovič vpisan kot lastnik parcele 1328, je pa tudi lastnik parcele 1327 in 1326/2. Ker v zemljiški knjigi ni vzpostavljeno realno stanje, občina nima pravih informacij. Predlog, da se navedeno občinsko zemljišče proda, je dal iz enega razloga, in sicer ker je danes ta parcela nekaj vredna, tisti trenutek, ko se bo mejni prehod premaknil na državno mejo, ta parcela ne bo vredna nič. Župan je pojasnil, da so podatki dani po stanju v zemljiški knjigi in dejal, da bodo občinska  zemljišča zanimiva tudi potem, ko bo mejni prehod prestavljen na državno mejo. V razpravi je sodeloval Vladimir Jeršinovič. Župan je dejal, da bo preveril, ali je Erik Udovič dal vlogo za nakup zemljišča in da bo to območje še predmet razprave, kaj se namerava tam narediti. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 5)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 20. seje občinskega sveta z dne 10.2.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

b) realizacija sklepov z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005. Vladimir Jeršinovič ni bil zadovoljen z odgovorom na njegovo drugo vprašanje (1. stran) in zahteval dopolnitev oziroma obrazložitev odgovora, kaj je bilo dejansko izplačano. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, župan, Vojko Tomšič, Branka Počkaj, Vojko Mihelj, ki je bil zadovoljen z odgovorom, Jride Mršnik, Miroslav Štemberger, Franc Gombač, Drago Kerma in Janko Čeligoj. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 6)
Sprejme se pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 15.2.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

5. točka: Vprašanja in pobude
Igor Batista
Opozoril je predstavnike političnih strank in člane OS, da je bil v sredstvih javnega obveščanja objavljen razpis za občinska priznanja. Prav bi bilo, da bi bilo predlogov čim več, da bi lahko komisija in OS dodelil priznanja najbolj zaslužnim. Apeliral je, da se predloge pravočasno odda v tajništvo občine.
Župan je podprl Batistov apel.

Danilo Štemberger
1.     Posredoval je pobudo odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, da občinska uprava poskuša dobiti nevtralno institucijo za meritve emisij in hrupa Lesonita.
2.     Pred leti nazaj, ko so v Kočaniji imeli lesene stebre je elektrika zmanjkala, ko je bila napoved burje. Sedaj so sicer betonski stebri in elektrika zmanjka, ko je burja. Večkrat pride tudi do kratkotrajnih manjših prekinitev električnega toka, kar dela veliko škodo na računalnikih. Pri zadnji burji nekaj vasi ni imelo elektrike tudi do 6 ur. Želel bi odgovor Elektro Primorske: kakšne načrte oziroma kakšne plane sanacije imajo glede te doline.

Franc Gombač
Na televiziji smo pred časom poslušali našega ministra za okolje in prostor, ki je med drugim govoril tudi o vetrnih elektrarnah oziroma, da kot stranka v postopku ne more dati nobenega mnenja v zvezi s 60-dnevnim rokom za odgovor Občini Ilirska Bistrica. Zanimalo ga je, ali je ta rok potekel.
Župan je odgovoril, da bo 60-dnevni rok potekel čez dober teden dni.

Jride Mršnik
Dala je pobudo v zvezi s tablami na mejnem prehodu Jelšane, in sicer da občinska uprava apelira, da se na prazen prostor, kjer je prej pisalo Postojna, doda napis Ilirska Bistrica.

Branka Počkaj
1.     29.3.2005 bo v Domu starejših občanov praznovala 100-ti rojstni dan ena gospa iz Ilirske Bistrice. Ker je to najstarejša občanka, bi bilo primerno, da se jo spomnimo s strani občinskega sveta ali občinske uprave in ji ta rojstni dan primerno zaželimo.
2.     Dala je pobudo, da se pri ustreznih inšpekcijskih službah (gradbeni, komunalni) preveri, ali se ruševine hiš po vaseh lahko odstrani, ker lastnikov ni oziroma ni nikogar, da bi na te lastnike vplival. Z odstranitvijo takih ruševin bi se naše vasi lahko uredilo.
Župan je v zvezi z drugo pobudo pojasnil, da gradbeni inšpektor ukrepa le, če je to nevarno za ljudi. Miroslav Štemberger je v zvezi s prvo pobudo pojasnil, da gre še za eno gospo, ki bo praznovala 100-to letnico rojstva. V razpravi je bilo ugotovljeno, da sta Počkajeva in Štemberger govorila o isti osebo in da se bo preverilo kje stanuje.

Vojko Tomšič
Prosil je, da se o njegovi pobudi tudi glasuje. Prejšnji torek ob 17. uri je bila na TV Slovenija oddaja Regijski park Snežnik. Kljub temu, da je bila urednica programa obveščena, da Regijskega parka Snežnika ni (osebno jo je poklical), se v napovedi oddaje ni niti opravičila, češ da so profesorji na biološki fakulteti povedali, da če še ni tam parka pa še bo. Mimo naše volje in želje. Obravnave o ustanovitvi Regijskega parka Snežnik so bile. V strategiji razvoja RS park ni predviden in vse aktivnosti v zvezi s tem parkom so bile ustavljene. Tudi interes prebivalcev vasi, ki naj bi padle v ta park, je bil izražen z veliko večino proti temu parku. Predlagal je, da se občinsko upravo pooblasti, da pripravi protestno pismo in ga pošlje TV Slovenija. Mimo naše volje nas posiljujejo s tem parkom in Naturo 2000. Od TV Slovenije naj se zahteva, da ob istem času gledalce obvesti, da Regijskega parka Snežnik ni.
Župan je povedal, da so to zadevo preverili in dobil odgovor, da je bilo govora o predvidenem Regijskem parku Snežnik. V Zakonu o varstvu narave je obvezno republiško izhodišče iz leta 1999 Regijski park Snežnik, ki ga je potrebno upoštevati v vseh planih. Natura ga ne upošteva, vendar je predviden v Zakonu o varstvu narave. Obveščen je bil, da je bilo v oddaji govora o predvidenem Regijskem parku Snežnik. Vojko Tomšič je povedal, da so striktno uporabljali termin Regijski park Snežnik in ne predviden Regijski park Snežnik. Jride Mršnik je predlagala naj se zahteva posnetek, da se preveri o čem je bilo govora. Župan je soglašal s predlog Mršnikove.

Stanislav Prosen
V časopisu Delo je pisalo, da Vlada RS v programu letošnjega leta predvideva reorganizacijo upravnih enot. Predvidenih je 14 upravnih enot. Če želimo kaj razpravljati o tem, kje in kaj bomo, potem je skrajni čas, da se začnejo določene aktivnosti, ker sicer nas bodo priključili tja kamor bodo sami želeli in vedeti moramo, da bo to tudi osnova za regije. Tam kjer se bomo znašli v upravni enoti, se bomo potem znašli tudi v regiji. Prav bi bilo, da OS te problematike ne zanemari, da se župan začne ukvarjati tudi s to stvarjo in da se v zvezi s tem pripravi določena izhodišča. Če se bomo strinjali z vsem tistim kar bo vlada rekla, potem smo lahko tiho, če pa želimo kaj drugega, bi bilo prav, da se začnejo določene aktivnosti glede navedene tematike in da OS sprejme tudi določeno stališče, kje in v kateri upravni enoti želimo biti.

Mile Uljan
Na 17. seji OS je na občinsko upravo naslovil pobudo, da se na upravljavca občinskih cest apelira, da na križišču cest Ilirska Bistrica – Zabiče in Betula – Kuteževo nariše črto stop, ki naj se jo potegne še par metrov proti Kuteževem, da bo križišče bolj varno. Naredil je napako, ko je rekel, da je cesta Ilirska Bistrica – Zabiče občinska, je pa državna. Na pobudo je dobil odgovor, da iz podanega ni jasno, ali se predlagan ukrep nanaša na državno ali lokalno cesto. Predlagano je bilo, da se na kraju samem opravi ogled. Ker do sedaj ni bilo narejeno še nič, ponovno vlaga pobudo. Pobuda se nanaša na občinsko lokalno cesto, in sicer gre za izhod iz Kuteževega na glavno državno cesto. Zaradi jasnosti pobude je priložil še sliko.
Župan je pojasnil, da se bo to reševalo, ko bo izveden razpis za talno signalizacijo, ki bo zajel celo občino.

Stjepan Miše    
1.     Dobil je informacijo, da se bo v programu za razvoj podeželja črtalo sredstva za LEADER+ od 2007 leta dalje. Pogoj je, da morajo tri občine skupaj pripraviti program razvoja podeželja. Zanimalo ga je, kaj je narejeno na tem področju in če ni nič, kaj namerava storiti naša občina, s katerimi občinami namerava sodelovati.
Župan je povedal, da je bil sestanek s kmetijsko svetovalno službo v Postojni in z občinami Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Divača, Kozina in Sežana. Interesa Divače, Kozine in Sežane ni bilo, ker imajo pilotski projekt Kras in so na tem območju že preverili možnosti razvoja podeželja. Postojna razmišlja o povezavi z Idrijo in Cerknico. Ker morajo biti najmanj tri občine, naša občina razmišlja, če bi se povezale občine Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Pogovarjajo se tudi z Divačo in Kozino, da bi Brkine zajeli v celoti, vendar pri tem še niso uspeli.
2.     Dal je pobudo, da se po ureditvi nove lekarne staro opremo uporabi za bodočo lekarno v Podgradu. Prostori namenjeni lekarni v Pogradu so občinski (bivši klub Plama), potrebno jih je urediti in priskrbeti kadrovsko zasedbo.

Rudolf Celin
1.     Dal je pobudo v imenu lastnikov kmetijskih zemljišč, pridelovalcev zelenjave iz Gabrja. Lastniki psov iz cele Bistrice vozijo pse na sprehode po njihovih njivah. Psi so za njih nevarni, jih strašijo in teptajo po zelenjavi, onesnažujejo zelenjavo, lastniki psov pa si spotoma zelenjavo še naberejo. Ti pridelovalci zelenjave prosijo, da bi jim občina poskušala na nek način pomagati, rešiti te tegobe, da bi se na nek način to uredilo, da ne bi ti ljubitelji živali maltretirali ljudi, ki pošteno delajo na svojih njivah in pridelujejo svojo zelenjavo.
2.     Zanimalo ga je, kdo je zadolžen za čiščenje dvorišč osnovnih šol.
Župan je pojasnil, da morajo za čiščenje poskrbeti same šole. Območje, ki ga ima vsaka šola je v pristojnosti oziroma upravljanju šol. Ravnatelj OŠ Podgora je isto spraševal na odboru, zakaj krajevna skupnost ne očisti snega okrog šole, ker da pri ostalih šolah to opravijo KS. Župan je pojasnil, da imajo posamezne KS (Knežak, Podgrad, Pregarje) dogovore s posamezniki, ki čistijo vaške ceste, da hkrati očistijo sneg tudi okrog šole. To mora biti dogovorjeno med ravnateljem in KS. Krajevna skupnost pa ni dolžna čistiti dvorišča šole.
3.     Ker se pojavljajo interesenti za nakup stare osnovne šole v Kuteževem, je dal pobudo, da bi se šlo v ponudbo odprodaje tega objekta.

Robert Šircelj
1.     Na 16. seji odbora za urejanje prostora in infrastrukturo je bi sprejet sklep, da se gre v postopek spremembe odloka o pokopališčih. Dal je pobudo, da se začne postopek za spremembo odloka o pokopališčih.
2.     Ta teden zaseda svet Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica. Zanimalo ga je finančno poročilo zdravstvenega doma, razčlenjeno po osnovnih dejavnostih (zdravstvo, zobozdravstvo, medicina dela, rentgen).
Župan je dejal, da je bilo na OS rečeno, da bo obravnaval poročilo komunalnega podjetja. Če pa je želja, da OS obravnava oziroma se seznani s poročili vseh zavodov, se je potrebno to dogovoriti na eni od sej OS. Vladimir Jeršinovič je dejal, da mora OS o tej zadevi odločati oziroma mora biti obveščen o stanju in poslovanju. Julijan Lavrenčič je bil proti razpravi o navedenih poročilih. Vojko Mihelj je povedal, da je bilo 28.2. poročilo zdravstvenega doma v celoti dano na občino – poslovno in računovodsko poročilo. Župan je predlagal, da se na naslednji seji predstavi vsa poročila zavodov. Franc Gombač je predlagal, da se župan natančno seznani kakšne so pristojnosti in naloge OS, da občinske svetnike v uvodu opozori o čem bodo razpravljali.

Nedeljko Dolgan
Ponovil je Čeligojevo vprašanje v zvezi s prekopom ceste pošta – sodišče. Če občinska uprava ne more doseči tega, da bi upravljavec državnih cest ta del saniral, je zahteval, da se to naredi iz občinskega proračuna in to takoj.
Župan je pojasnil, da bomo ponovno zahtevali od upravljavca državnih cest, da to sanira, ne more pa se zahtevati, da to stori občina.

Vladimir Jeršinovič
1.     Dal je pobudo, da ne bi vedno uporabljali besed »bomo posredovali«, rezultatov v dveh letih in pol pa iz pobud ni.
2.     Kraške lekarne so izbrale najboljšega izvajalca, to je bilo Primorje. Zanimalo ga je, zakaj je bilo gradbišče postavljeno in zaprto za tri dni, zakaj so tako kvalitetni izvajalci delali »dešpjete« domačinom, ki živijo v tem bloku, da niso morali spati in gledati televizije. Prišlo je tako daleč, da so morali gradbišče za tri dni zapreti. Sedež kraških lekarn je v Bistrici, direktorici pa se plačuje potne stroške iz Sežane v Bistrico. Zanimalo ga je, kaj imamo od tega. V Bistrici se morajo občani in sostanovalci tega objekta dobiti skupaj, da preprečijo oziroma, da utemeljijo svojo pravico zato, da lahko normalno živijo.

6. točka: Ugotavljanje primernosti Ester Juriševič za ravnateljico Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
Vojko Tomšič je predstavil točko dnevnega reda. Gradivo je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je predstavil pristojnosti OS v zvezi s predmetno točko dnevnega reda. Mile Uljan, namestnik predsednika odbora za družbene dejavnosti, je posredoval stališče odbora, ki je priloga arhiviranega zapisnika. V razpravi so sodelovali Zlatko Jenko, župan, Vladimir Jeršinovič, ki je predlagal, da bi moral OS sprejeti sklep, da odvetnika plača ravnateljica, Jride Mršnik, Branka Počkaj, Vojko Tomšič, Miroslav Štemberger, Franc Gombač, Stjepan Miše in Julijan Lavrenčič. Vojko Tomšič je predlagal, da OS sprejme mnenje, da Ester Juriševič ni primerna za ravnateljico. Razpravljali so še Mile Uljan, Igor Batista, župan, Vojko Tomšič, Jride Mršnik, Branka Počkaj, Zlatko Jenko, Robert Šircelj, Janko Čeligoj in Rudolf Celin. Vojko Tomšič je predlagal OS v sprejem naslednji sklep: »Po razpravi in ugotovitvah iz sodb in ravnanja ravnateljice Ester Juriševič OS ugotavlja, da ni primerna za ravnateljico OŠ Dragotina Ketteja«. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 7)
Po razpravi in ugotovitvah iz sodb in ravnanja ravnateljice Ester Juriševič Občinski svet Občine Ilirska Bistrica ugotavlja, da ni primerna za ravnateljico OŠ Dragotina Ketteja.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasoval 1 svetnik, »PROTI« je glasovalo 8 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.

Župan je ob 19.30 uri predlagal desetminutni odmor. Župan je ob 19.50 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 19, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.

7. točka:     Soglasje za sklenitev menjalne pogodbe za provizorij in pogodbe za brezplačen prenos Doma na Vidmu na Občino Ilirska Bistrica
Župan je predstavil predlog sklepa za sklenitev menjalne pogodbe za provizorij in predlog za brezplačen prenos dela nepremičnine Doma na Vidmu na Občino Ilirska Bistrica. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Vojko Gulja, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Rudolf Celin in Stjepan Miše sta podprla navedena predloga sklepov. V razpravi so sodelovali Zlatko Jenko, Vladimir Jeršinovič in župan, ki je pojasnil, da ne glede na število upravnih enot bodo določene službe ostale na istem terenu. Določene službe namerava vlada centralizirati zaradi stroškov. Po njegovem mnenju Servis vladnih služb ne bi šel v to varianto, če ne bi imel planov. Če bi želeli to parcelo prodati, bi verjetno prej prodali Doma na Vidmu za 21 milijonov SIT, kot pa vzeli provizorij in ga potem skušali prodajati za 21 milijonov – misli, da je dom več vreden. Vladimir Jeršinovič je predlagal, da se županovo pojasnilo zapiše v zapisnik. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, župan, Branka Počkaj, Miroslav Štemberger, Vojko Mihelj, Stanislav Prosen, Igor Batista in Franc Gombač. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 8)
I.     Občina Ilirska Bistrica soglaša s sklenitvijo menjalne pogodbe, katere predmet je zamenjava dela objekta Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici, ki stoji na zemljišču parc. št. 3136, poslovna stavba v površini 2555 m2 in parc. št. 3137, dvorišče v izmeri 3463 m2, k.o. Trnovo, last Republike Slovenije v upravljanju RS Ministrstva za kulturo, za nepremičnino, imenovano »Provizorij«, parc. št.  284/6, poslovna stavba v izmeri 562 m2 in dvorišče v izmeri 667 m2, k.o. Ilirska Bistrica, v lasti Občine Ilirska Bistrica. Slednja je ocenjena na vrednost 21.700.000, SIT, po cenitvi cenilca Rajka Srednika, izdelani v februarju 2005.
    Vsebina menjalne pogodbe je tudi oprostitev plačila komunalnega prispevka za bodočo upravno zgradbo, souporaba parkirnih prostorov in dostop do upravne zgradbe.
II.     Za podpis menjalne pogodbe se pooblašča župana, Antona Šenkinca, univ.dipl.ekon..
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP (št. 9)
I.     Ugotavlja se, da je predmet tega sklepa brezplačen prenos dela objekta Doma na Vidmu, ki je v upravljanju RS Ministrstva za Kulturo, in sicer tistega dela, ki ni zajet v menjalni pogodbi za »Provizorij«, tako da skupaj z menjalno pogodbo pridobi Občina Ilirska Bistrica objekt Dom na Vidmu v last do celote.
II.     Občina Ilirska Bistrica soglaša, da se izvede postopek in se brezplačno prenese del nepremičnine - objekta Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici, ki stoji na zemljišču parc. št. 3136 in 3137, k.o. Trnovo, v upravljanju RS Ministrstva za kulturo, v last in posest Občini Ilirska Bistrica.
III.     Za podpis pogodbe o prenosu se pooblašča župana, Antona Šenkinca, univ.dipl.ekon..
IV.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

8. točka: Imenovanja
Zdravko Kirn, vodja oddelka za družbene dejavnosti, je predstavil postopek za izdajo soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Kraških lekarn Ilirska Bistrica. Gradivo je priloženo arhiviranemu zapisniku. Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval stališče komisije, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.

Z vodenjem seje je nadaljeval Zlatko Jenko, podžupan.

Vojko Tomšič in Vladimir Jeršinovič sta dejala, da predloga ne bosta podprla. V razpravi so sodelovali Zlatko Jenko, podžupan, Miroslav Štemberger, Vojko Mihelj in Stjepan Miše, ki sta podprla mnenje komisije, Nedeljko Dolgan, ki predloga ni podprl, Vladimir Jeršinovič, Robert Šircelj, ki je predlog podprl, župan, Vojko Tomšič in Igor Batista. Po zaključeni razpravi je Zlatko Jenko, podžupan, dal na glasovanje                                                                                                                                                                                                                    

SKLEP (št. 10)
I.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica soglaša z imenovanjem Malnar Anite, dipl. ing. farm., Cesta na Lenivec 12, 6210 Sežana, za direktorico Javnega zavoda Kraške lekarne, in sicer za mandatno dobo 4 let.
II.     Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« so glasovali 3 svetniki. Sklep je bil sprejet.

Z vodenjem seje je nadaljeval župan.

9. točka: Obravnava pristopa k Združenju občin Slovenije
Tatjana Urbančič, višja svetovalka, in župan sta predstavila predlog pristopa v Združenje občin Slovenije. Gradivo je priloga arhiviranega zapisnika. V razpravi so sodelovali Zlatko Jenko, župan, Vladimir Jeršinovič, Robert Šircelj in Stjepan Miše. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 11)
I.     V zvezi s sklepom Skupščine občine Ilirska Bistrica z dne 6.3.1992, št. 028-1/92, na podlagi katerega Skupnost občin Slovenije vodi Občino Ilirska Bistrica kot svojo članico, Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep, da Občina Ilirska Bistrica ni članica oziroma izstopa iz članstva Skupnosti občin Slovenije.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 12)
I.     Občina Ilirska Bistrica pristopa v Združenje občin Slovenije.
    Ob tem izjavlja, da bo spoštovala statut Združenja občin Slovenije ter druge njegove akte.
    Statut združenja občin Slovenije je sestavni del tega sklepa.
II.     Občino Ilirska Bistrica bo v skupščini Združenja občin Slovenije zastopal vsakokratni župan Občine Ilirska Bistrica.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je predlagal nadaljevanje seje OS v ponedeljek, 14.3.2005, ob 16.00 uri.

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.

Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).    

Zapisnik sestavila:               Župan:
Sabrina Pirih           Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.


Številka: 06202-03/2005-31
Ilirska Bistrica, dne 21.3.2005

ar©tur