22. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 15.04.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet


Številka: 06202-04/2005-31
Ilirska Bistrica, 14.4.2005


Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 87/01, 16/02 in 51/02), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS št. 31/99) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)                            S K L I C U J E M
22. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,ki bo v ČETRTEK, 21.4.2005, ob 16.00 uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica    

   
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
    poroča: predsednik občinske volilne komisije

3.     Obravnava skrajšanih poročil javnih zavodov katerih ustanovitelj je Občina Ilirska Bistrica
    poročajo: ravnatelji OŠ in glasbene šole ter direktorji ostalih javnih zavodov

4.     Obravnava poročila o delu Policijske postaje Ilirska Bistrica
    poroča: Božidar Štemberger, komandir policijske postaje

5.     Pregled in potrditev zapisnika 21. seje občinskega sveta z dne 10.3.2005 in zapisnika z nadaljevanja 21. seje občinskega sveta z dne 14.3.2005 (poslano po pošti 30.3.2005)

6.     Pregled realizacije sklepov z 21. seje občinskega sveta z dne 10.3.2005 in nadaljevanja 21. seje občinskega sveta z dne 14.3.2005

realizacija sklepov 21. seje občinskega sveta
realizacija sklepov 21. seje občinskega sveta - nadaljevanje

7.     Vprašanja in pobude

8.     Obravnava predloga Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica
    poroča: Zdravko Kirn, vodja oddelka za družbene dejavnosti

9.     Obravnava Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek
    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

10.     Premoženjsko pravne zadeve
    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

11.     Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2004
    poročata: župan, Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in financeOsnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2004 so svetniki, ki so člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

                             ŽUPAN OBČINE
                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.
                 Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

VABLJENI:                    
- člani OS,                    
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnik UE,
- Mitja Škerlavaj, predsednik Občinske volilne komisije
- ravnatelji OŠ in glasbene šole,
- direktorji zdravstvenega doma, Knjižnice Makse Samsa, Kraških lekarn Il. Bistrica
- novinarji.
ar©tur