23. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 06.05.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet


Številka: 06202-05/2005-31
Ilirska Bistrica, 5.5.2005


Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 87/01, 16/02 in 51/02), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS št. 31/99) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)                          S K L I C U J E M
23. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,ki bo v ČETRTEK, 12.5.2005, ob 16.00 uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica
   

   
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Obravnava dopolnitve Strategije razvoja turizma z izvedbenimi programi v Občini Ilirska Bistrica
    poroča: predstavniki Hostinga, d.o.o. Ljubljana

3.     Predstavitev rekonstrukcije čistilne naprave TOK
    poroča: Igor Zmazek, direktor Aico-eko d.o.o. Trzin

4.     Obravnava Poslovnega poročila k rezultatom poslovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica za leto 2004
    poroča: Igor Maljevac, direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica

5.     Obravnava Letnega poročila o delu Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2004
    poroča: Milena Urh, direktorica RC Ilirska Bistrica

6.     Obravnava programa dela Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2005
    poroča: Milena Urh, direktorica RC Ilirska Bistrica

7.     Obravnava Odloka o lokalnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica
    poroča: Milena Urh, direktorica RC Ilirska Bistrica

8.     Obravnava predloga za spremembo Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica in predloga sprememb Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica
    poroča: Milena Urh, direktorica RC Ilirska Bistrica

9.     Vprašanja in pobude

10.     Obravnava predlogov za Občinska priznanja za leto 2005
    poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

11.     Obravnava denarne pomoči za obnovo hiše zaradi posledic požara
    poroča: Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

12.     Premoženjsko pravne zadeve
    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

13. Imenovanja
    poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

14.     Informacija o razveljavitvi javnega razpisa za izvajanje prevozov v Občini Ilirska Bistrica za obdobje 2005 – 2009
poroča: Tatjana Urbančič, višja svetovalkaProsim, da se seje zanesljivo udeležite!

                            ŽUPAN OBČINE
                 Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.
                Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.


VABLJENI:                    
- člani OS,                    
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnik UE,
- predstavniki Hostinga, d.o.o. Ljubljana,
- Igor Zmazek, direktor Aico-eko d.o.o. Trzin,
- Igor Maljevac, direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica,
- Milena Urh, direktorica RC Ilirska Bistrica,
- novinarji.

ar©tur