Zapisnik 22. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 26.05.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet


                             Z A P I S N I K
22. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 21.4.2005 ob 16. uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica

Prisotni člani OS: Rok Jenko, Rudolf Celin, Robert Šircelj, Mile Uljan, Branka Počkaj, Vojko Tomšič, Igor Štemberger, Jride Mršnik, Julijan Lavrenčič, Vojko Gulja, Danilo Štemberger, Zlatko Jenko, Stanislav Prosen, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Stjepan Miše, Milan Dekleva, Vladimir Jeršinovič, Nedeljko Dolgan

Odsotnosti članov OS med sejo: Igor Štemberger (- 10 minut), Jride Mršnik (- 20 minut), Stanislav Prosen (- 1 uro 30 minut)

Odsotni član OS: Vojko Mihelj, Janko Čeligoj, Igor Batista, Drago Kerma - (vsi opr.)

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Ivan Barba, direktor občinske uprave; Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Zdravko Kirn, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Tatjana Urbančič, višja svetovalka; Darko Urbančič, višji svetovalec zadolžen za področje notranje revizije, Sabrina Pirih, višja referentka

Prisotni novinarji: Dragica Prosen, Katja Kirn in predstavniki TV Galeje

Ostali prisotni:  Mitja Škerlavaj, predsednik OVK, pri 2. točki DR; Ester Juriševič, ravnateljica Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, Karmen Šepec, ravnateljica Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Mirko Valenčič, v. d. ravnatelja Osnovne šole Jelšane, Mateja Kokošar, ravnateljica Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, Veronika Gobec, v.d. ravnateljica Osnovne šole Rudolfa Ukoviča – Podgrad, Manica Renko, ravnateljica Osnovne šole Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje, Laszlo Balazs, ravnatelj Glasbene šole Ilirska Bistrica, Damijana Logar, direktorica Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica, Maruška Smajila, računovodkinja ZD Ilirska Bistrica, Anita Malnar, v.d. direktorica Kraških lekarn Ilirska Bistrica – pri 3. točki DR, Božidar Štemberger, komandir postaje, policijski inšpektor II – pri 4. točki DR

Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan. Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
3.     Obravnava skrajšanih poročil javnih zavodov katerih ustanovitelj je Občina Ilirska Bistrica
4.     Obravnava poročila o delu Policijske postaje Ilirska Bistrica
5.     Pregled in potrditev zapisnika 21. seje občinskega sveta z dne 10.3.2005 in zapisnika z nadaljevanja 21. seje občinskega sveta z dne 14.3.2005
6.     Pregled realizacije sklepov z 21. seje občinskega sveta z dne 10.3.2005 in nadaljevanja 21. seje občinskega sveta z dne 14.3.2005
7.     Vprašanja in pobude
8.     Obravnava predloga Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica
9.     Obravnava Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek
10.     Premoženjsko pravne zadeve
11.     Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2004

1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 13, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 22. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

2. točka: Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
Mitja Škerlavaj, predsednik OVK, je OS seznanil z ugotovitvami Občinske volilne komisije v zvezi s  potrditvijo mandata nadomestnemu članu OS. Predlog OVK je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 2)
I.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica potrjuje mandat za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe do leta 2006:
Milanu Deklevi, roj. 6.10.2958, stan. Pod Stražico 11, 6250 Ilirska Bistrica.
II.     Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnih objavah glasila Snežnik.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

3. točka: Obravnava skrajšanih poročil javnih zavodov katerih ustanovitelj je Občina Ilirska Bistrica
Darko Urbančič, višji svetovalec zadolžen za področje notranje revizije (v nadaljevanju besedila Darko Urbančič), je podal oceno poročil javnih zavodov katerih ustanovitelj je Občina Ilirska Bistrica. Navedena poročila so priložena arhiviranemu zapisniku. Župan je pojasnil, da bosta na naslednji seji OS predstavljena še dva javna zavoda: Komunalno podjetje Ilirska Bistrica in Razvojni center Ilirska Bistrica. Ester Juriševič, ravnateljica Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila Ester Juriševič), je predstavila povzetek letnega poročila in poročila o poslovanju za leto 2004. V razpravi so sodelovali Vojko Tomšič, Vladimir Jeršinovič, župan, Zlatko Jenko, Milan Dekleva in Franc Gombač. Ester Juriševič je odgovarjala na vprašanja svetnikov. Karmen Šepec, ravnateljica Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila Karmen Šepec), je predstavila povzetek poslovnega in računovodskega poročila za leto 2004. V razpravi so sodelovali Vojko Gulja, Igor Štemberger, Stjepan Miše, župan in Vojko Tomšič. Karmen Šepec je odgovarjala na vprašanja svetnikov. Mirko Valenčič, v. d. ravnatelja Osnovne šole Jelšane, je predstavil Poslovno in računovodsko poročilo za leto 2004, Mateja Kokošar, ravnateljica Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, je predstavila letno poročilo za leto 2004, Milan Dekleva, ravnatelj Osnovne šole Podgora, je predstavil skrajšano poročilo o poslovanju zavoda v letu 2004. V razpravi so sodelovali Rudolf Celin, Zlatko Jenko, Milan Dekleva in Stjepan Miše. Veronika Gobec, v.d. ravnateljica Osnovne šole Rudolfa Ukoviča – Podgrad, je predstavila skrajšano poročilo o poslovanju zavoda v letu 2004. V razpravi so sodelovali Vladimir Jeršinovič, Franc Gombač in župan. Manica Renko, ravnateljica Osnovne šole Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje, je predstavila skrajšano letno poročilo zavoda za leto 2004. V razpravi so sodelovali Vojko Gulja, župan, Rok Jenko in Milan Dekleva. Laszlo Balazs, ravnatelj Glasbene šole Ilirska Bistrica, je predstavil poslovno in računovodsko poročilo zavoda za leto 2004. V razpravi je sodeloval Robert Šircelj. Damijana Logar, direktorica Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica, je predstavila skrajšano poročilo o poslovanju zavoda za leto 2004. V razpravi o predhodno predstavljenih javnih zavodih so sodelovali Milan Dekleva, Julijan Lavrenčič, Igor Štemberger, Jride Mršnik, župan, Franc Gombač, Nedeljko Dolgan, Branka Počkaj, Stjepan Miše in Ester Juriševič. Zaradi odsotnosti Vojka Mihlja, direktorja Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, je poslovno poročilo zavoda za leto 2004 predstavila Maruška Smajila, računovodkinja. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, Jride Mršnik in Zlatko Jenko, ki je predlagal obravnavo problematike Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica na eni od sej OS. Vojko Tomšič je podprl Jenkov predlog, da se na eno od prihodnjih sej OS uvrsti točko dnevnega reda: zdravstvo v Občini Ilirska Bistrica. V razpravo so se vključili Julijan Lavrenčič, Vojko Tomšič, Stjepan Miše in Vladimir Jeršinovič, ki sta podprla Jenkov predlog. Vladimir Jeršinovič je predlagal, da se problematiko zdravstvenega doma obravnava na naslednji seji OS. Razpravljal je še Milan Dekleva. Župan je predlagal, da bo problematika zdravstvenega doma uvrščena na dnevni red OS v roku dveh mesecv. Anita Malnar, v.d. direktorica Kraških lekarn Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila Anita Malnar), je predstavila skrajšano poročilo o poslovanju zavoda v letu 2004. Župan je izpostavil problematiko glede ustanovitve Javnega zavoda Kraških lekarn Ilirska Bistrica. V razpravi so sodelovali Stjepan Miše, Vojko Tomšič in Vladimir Jeršinovič, ki je predlagal, da se na seji OS, ko bo na dnevni red uvrščena obravnava problematike zdravstvenega doma obravnava tudi kraške lekarne. Anita Malnar je odgovarjala na vprašanja svetnikov. Darko Urbančič je poudaril, da bo potrebno več narediti pri gospodarjenju z javnimi financami, pri čemer bo potrebno sodelovanje vseh zavodov.

Župan je ob 20.00 uri predlagal desetminutni odmor. Župan je ob 20.20 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 19, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.

4. točka: Obravnava poročila o delu Policijske postaje Ilirska Bistrica
Božidar Štemberger, komandir postaje, policijski inšpektor II (v nadaljevanju besedila Božidar Štemberger), je predstavil poročilo o delu Policijske postaje Ilirska Bistrica. Navedeno poročilo je priloga arhiviranega zapisnika. V razpravi so sodelovali Stanislav Prosen, Branka Počkaj, Jride Mršnik, Franc Gombač, Rudolf Celin, Nedeljko Dolgan, Vojko Tomšič, Zlatko Jenko, Milan Dekleva, Rok Jenko in Igor Štemberger. Božidar Štemberger je v nadaljevanju odgovoril na vprašanja in pripombe svetnikov.      


Župan je predlagal nadaljevanje seje OS v ponedeljek, 25.4.2005, ob 16.00 uri.


Seja je bila zaključena ob 21.40 uri.


Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).    


Zapisnik sestavila:                        Župan:
Sabrina Pirih                     Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.Številka: 06202-04/2005-31
Ilirska Bistrica, dne 10.5.2005

ar©tur