Zapisnik z nadaljevanja 23. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 26.05.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet                           Z A P I S N I K
z nadaljevanja 23. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 16.5.2005 ob 16. uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica

Prisotni člani OS: Rok Jenko, Rudolf Celin, Robert Šircelj, Mile Uljan, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Janko Čeligoj, Vojko Tomšič, Igor Štemberger, Jride Mršnik, Julijan Lavrenčič, Vojko Gulja, Danilo Štemberger, Zlatko Jenko, Drago Kerma,  Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Stjepan Miše, Vladimir Jeršinovič, Nedeljko Dolgan

Odsotnosti članov OS med sejo: Rok Jenko (- 10 minut), Robert Šircelj (- 10 minut), Mile Uljan (- 10 minut), Janko Čeligoj (- 1 uro 10 minut), Igor Štemberger (- 20 minut), Jride Mršnik (- 53 minut), Danilo Štemberger (-1 uro 35 minut), Zlatko Jenko (- 10 minut), Miroslav Štemberger (- 8 minut), Vladimir Jeršinovič (- 25 minut), Nedeljko Dolgan (- 8 minut)

Odsotni član OS: Igor Batista (opr.), Stanislav Prosen, Milan Dekleva (opr.)

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Ivan Barba, direktor občinske uprave; Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Tatjana Urbančič, višja svetovalka; Andreja Derenčin, višja svetovalka (od 18.00); Erika Primc, svetovalka III

Prisotni novinarji: Tomo Šajn, Aleš Zidar in predstavniki TV Galeje

Ostali prisotni: Milena Urh, direktorica RC Ilirska Bistrica in Mojca Memon iz RC Ilirska Bistrica – od 7. do 10. točke DR

Nadaljevanje seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan. Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 17, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča.
Župan je pred nadaljevanjem seje OS s 7. točko dnevnega reda: Obravnava Letnega poročila o delu Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2004, predlagal, da OS obravnava predloge kandidatov za člane komisije za pravilno umestitev Občine Ilirska Bistrica v pravi upravni okraj, ki so na sedež občine prispeli do 16.5.2005 do 12.00 ure. Kandidati za člane omenjene komisijo so: Mile Uljan, Rok Jenko, Franc Gombač, Igor Štemberger. V razpravi so sodelovali Stjepan Miše, Franc Gombač, župan, Zlatko Jenko, Vladimir Jeršinovič in Miroslav Štemberger. Franc Gombač je predlagal, da se komisije ne imenuje, ker ni interesa in ni pripravljen sodelovati na tak način, v okrnjeni sestavi komisije, zato je odstopil. Razpravljali so še Rok Jenko, Vladimir Jeršinovič in župan, ki je predlagal, da se stranke ponovno pozove, da do naslednje seje OS posredujejo predloge kandidatov za komisijo.  

7. točka: Obravnava Letnega poročila o delu Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2004
Milena Urh, direktorica RC Ilirska Bistrica (v nadaljevanju seje Milena Urh), je predstavila Letno poročilo o delu Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2004. Navedeno letno poročilo je priloženo arhiviranemu zapisniku. Vojko Tomšič, namestnik predsednika odbora za gospodarstvo in finance, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Nevenka Tomšič), je posredovala mnenje občinske uprave. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, župan, Mile Uljan, Rudolf Celin in Zlatko Jenko. Milena Urh je odgovarjala na vprašanja svetnikov. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 1)
Sprejme se Letno poročilo o delu Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2004.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
8. točka: Obravnava programa dela Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2005
Milena Urh je predstavila program dela Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2005. Naveden program dela je priložen arhiviranemu zapisniku. Nevenka Tomšič je predstavila mnenje občinske uprave do programa dela RC. Župan je posredoval zaključke upravnega odbora RC Ilirska Bistrica. V razpravi so sodelovali Stjepan Miše, župan, Zlatko Jenko, Vladimir Jeršinovič, Vojko Tomšič, Robert Šircelj, Rok Jenko, Julijan Lavrenčič, Mile Uljan in Nevenka Tomšič. Župan je predlagal, da se upravni odbor pooblasti, da prečisti finančni načrt RC, da mora RC povečati prihodke iz področja turizma najmanj na nivo lanskega leta, da se naloži upravnemu odboru in direktorici RC, da RC pri večjih projektih sodeluje kot enakopraven partner, ne pa samo kot postranski partner. Predlagal je sprejem programa dela RC z navedenimi zadolžitvami in da RC o tem poroča OS. Razpravljal je še Drago Kerma. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 2)
Sprejme se program dela Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2005 s tem, da se upravni odbor pooblasti, da prečisti finančni načrt RC, da mora RC povečati prihodke iz področja turizma najmanj na nivo lanskega leta, da se naloži upravnemu odboru in direktorici RC, da RC pri večjih projektih sodeluje kot enakopraven partner, ne pa samo kot postranski partner. Razvojni center o tem poroča Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

9. točka: Obravnava Odloka o lokalnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica
Milena Urh je predstavila Odlok o lokalnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica. Naveden odlok je priložen arhiviranemu zapisniku. Vojko Tomšič, namestnik predsednika odbora za gospodarstvo in finance, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Nevenka Tomšič je predstavila mnenje občinske uprave. Robert Šircelj je predlagal spremembo naziva odloka, in sicer Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica. Zlatko Jenko je predlagal, da se pri 3. točki, kjer so navedeni pogoji kdo lahko opravlja vodniško službo in zahteva po znanju enega tujega jezika, obvezno navede tudi aktivno znanje slovenskega jezika. V 6. členu pri predmetniku tečaja bi bilo potrebno opredeliti število ur, minimalno 30, primerno pa 60 ur. Pri 1. točki 6. člena bi bilo potrebno dodati tečaj nudenja prve pomoči, če ta ni vsebovan v tretji alineji omenjene točke. V 8. členu je predlagal, da se namesto potrdila o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika uporablja besedo licenca, ki velja za 5 let in se po 5-tih letih ponovno preveri znanje. V razpravi so sodelovali Vladimir Jeršinovič, župan, Vojko Tomšič, Vojko Mihelj, Rok Jenko in Franc Gombač. Milena Urh in Mojca Memon iz RC Ilirska Bistrica sta odgovarjali na vprašanja, predloge in pripombe svetnikov. Župan je povzel pripombe, in sicer se do priprave  predloga Odloka o lokalnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica definira jezik (turistični vodnik za določeno jezikovno področje, aktivno znanje slovenskega jezika), določi trajanje tečaja in predmetnik za turistične vodnike, register lokalnih turističnih vodnikov, pridobitev licence. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 3)
Sprejme se osnutek Odloka o lokalnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica s pripombami danimi v razpravi.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

10. točka: Obravnava predloga za spremembo Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica in predloga sprememb Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica
Milena Urh je predstavila predlog za spremembo Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica. Naveden predlog je priložen arhiviranemu zapisniku. Julijan Lavrenčič, predsednik statutarno pravne komisije, je posredoval stališče komisije o spremembah Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, Stjepan Miše, župan in Rok Jenko. Robert Šircelj je predlagal spremembo 6. člena, in sicer da dveh predstavnikov zainteresirane javnosti ne imenuje komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ampak občinski svet. Komisija naj samo ugotovi, kdo od kandidatov izpolnjuje pogoje, občinski svet pa naj voli ta dva predstavnika. Župan je predlagal, da se v statut zapiše, da se dva predstavnika zainteresirane javnosti za upravni odbore imenuje na podlagi posebnega pravilnika, ki ga sprejme občinski svet. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, Franc Gombač, Vojko Tomšič, župan in Vojko Mihelj. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se osnutek Sprememb Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica s spremembami, ki jih je predlagala statutarno pravna komisija.  
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Milena Urh je predstavila predlog sprememb Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica. Naveden predlog je priložen arhiviranemu zapisniku. Julijan Lavrenčič, predsednik statutarno pravne komisije, je posredoval stališče komisije o spremembah Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V zvezi s Šircljevim predlogom pri obravnavi sprememb odloka o ustanovitvi zavoda RC je župan predlagal, da se druga alineja 5. člena dopolni tako, da se glasi: »dveh predstavnikov zainteresirane javnosti, ki jih na podlagi javnega poziva za evidentiranje kandidatov voli občinski svet izmed vseh evidentiranih kandidatov. Rok Jenko se ni strinjal s predlogom statutarno pravno komisije glede črtanja splošnih pogojev za imenovanje direktorja. Julijan Lavrenčič je pojasnil predlog statutarno pravne komisije. Robert Šircelj je predlagal, da se tretja alineja 11. člena sprememb statuta glasi: »daje upravnemu odboru in direktorju predloge in priporočila za organiziranje in razvoj dejavnosti,« in prosil za razlago 17. člena sprememb statuta. Župan je posredoval predlog upravnega odbora, in sicer, da se 17. člen sprememb statuta črta in se na novo določi v skladu v veljavno zakonodajo. Drago Kerma je predlagal, da se v drugem odstavku 4. člena sprememb statuta črta besedo »lahko«. V razpravi so sodelovali Vojko Gulja, Vojko Tomšič, Jride Mršnik, Robert Šircelj, Vladimir Jeršinovič in Janko Čeligoj, ki je pri 2. alineji 8. člena sprememb statuta predlagal, da se »5 let delovnih izkušenj« spremeni v »3 leta delovnih izkušenj«, glede obvladovanja enega svetovnega jezika se je strinjal s predlogom statutarno pravne komisije, pri 14. členu sprememb statuta pa se ni strinjal, da Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Razvojnega centra sprejema upravni odbor dokler občina financira RC Ilirska Bistrica. Vladimir Jeršinovič je predlagal pri 2. alineji 8. člena sprememb statuta, da se »5 let delovnih izkušenj« spremeni v »8 let delovnih izkušenj«. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Vladimir Jeršinovič in Julijan Lavrenčič.    

Z vodenjem seje OS je nadaljeval, Zlatko Jenko, podžupan. Zlatko Jenko, podžupan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 5)
Sprejme se osnutek sprememb Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica s tem, da se v predlog sprememb statuta vključi vse pripombe dane v razpravi in spremembe, ki jih je predlagala statutarno pravna komisija.  
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« so glasovali 4 svetniki. Sklep je bil sprejet.

Stjepana Mišeta je zanimalo, kaj je s predlogi, ki jih ni dala statutarno pravna komisije. Pojasnilo o sklepu, ki je bil dan na glasovanje je dal Zlatko Jenko, podžupan.

11. točka: Vprašanja in pobude
Nedeljko Dolgan
1.     Zanimalo ga je, kakšen odzivni čas ima vzdrževalec občinskih cest in kdo nadzira slabo izvajanje del – v mislih je imel makadamsko cesto Harije – križišče za Soze, ker ni vzdrževana in je nevarna.
2.     Imel je pripombo nad izvajanjem krpanja asfalta po vaseh. Ponovno je bil izbran isti izvajalec CPK Koper. Ni še dobil odgovora, ali je imel prav v zvezi z slabo izvedenimi vzdrževalnimi deli, ki se jih plačuje iz proračuna.

Robert Šircelj
1.     V Kosovelovi ulici želi krajevna skupnost zgraditi pločnik. Pod traso pločnika je kanalizacija, ki je v zelo slabem stanju. Predlagal je, da se najprej uredi kanalizacijo in potem pločnik.
2.     Zanimalo ga je, kako so uspeli razpisi za sodelavce v občinski upravi.

Rudolf Celin
Problematika škode po divjadi je zelo velika, zato bi bilo potrebno dati neko pobudo na lovsko zvezo Slovenije, na Ministrstvo za okolje RS, zavod za gojitev divjadi, da se uskladijo plani populacije divjadi z možnostjo obremenitve okolja.
Stjepan Miše
1.     Tisti dan, ko je bilo nadaljevanje 22. seje OS je neurje s sodro, z ogromno količino dežja na m2 zajelo ozko lokalno področje, vasi: Sabonje, Podbeže, Hrušica in Pregarje. Škoda je ogromna, poljske poti so postale prave struge in jarki. Voda je dobesedno odnesla ves talni material. Škodo so nekatere vasi začasno sanirale iz drugih virov, kar bodo utrpele v realizaciji druge planirane naloge. Dal je pobudo županu in občinski upravi, da pripravi vsaj delno sanacijo te škode in da o predlogu OS tudi glasuje.
2.     Pobuda je povezana s prvo, in sicer naj cestno podjetje nemudoma očisti nanos materiala pred jaški na cesti proti Sabonjam in Podbežam.
3.     Zanimalo ga je, ali je občinska uprava obveščena o nameri rekonstrukcije železniškega mostu pri Šapjanah in o tem, da bo cesta mejni prehod Starod - Rupa zaprta. Zanimalo ga je, če se to zgodi v turistični sezoni, kako se bo reševalo povečan promet skozi mesto Ilirska Bistrica.

Zlatko Jenko, podžupan, je predlagal Stjepanu Mišetu, da konkretizira prvo pobudo in predlog o katerem naj bi OS glasoval. V razpravi je sodeloval Stjepan Miše.

Mile Uljan
Večkrat je bila dana pobuda glede izpustov Lesonita, predvsem praha. Menil je, da je tudi zrak bolj kisel po letu 99, kar lahko opazijo vsi tisti, ki imajo vrt. Zanimalo ga je, kaj je bilo rešeno v zvezi s pobudami, ki so bile dane s tem v zvezi.

Vojko Tomšič
1.     Občinska uprava naj prouči možnost, da se vloži odškodninsko tožbo zoper Zavod za varovanje narave. V zvezi z javnimi informacijami in strokovnimi mnenji za ureditev vetrnih elektrarn se ponavljajo v javnosti ene in iste laži, ki naj bi enkrat postale resnica. OS je na izredni seji ugotovil en kup neresnic in laži in te laži ponavljajo naprej in je prosil, v kolikor obstaja možnost, da se zoper omenjene osebe vloži odškodninsko tožbo. Oni trdijo, da so raziskave o preštevanju ptičev že narejene, kolikor on ve so prejšnji teden na Boluncu preštevali ptice ujede, ker niso imeli nobenih eksaktnih podatkov.
2.     Občinski upravi je predlagal, da v proračunih za naslednja leta vnese tudi rekonstrukcijo mostu v dolini Posrtve. Pri vsakem večjem dežju pride do škode v bližnji turistični kmetiji predvsem zaradi majhne pretočnosti vode pri navedenem mostu.

Branka Počkaj
1.     Cestno podjetje je ob samem izvajanju del na cesti Podgrad – Ilirska Bistrica postavilo označitve tako, da so ljudje prišli iz ovinka ven in niso vedeli kaj se za ovinkom dogaja. Sreča je, da ni prišlo do nesreč, ker table glede izvajanja del niso bile postavljene vsaj 50 m pred izvajanjem posameznih del in tudi samo izvedbo del bi bilo potrebno pregledati. Na določenih mestih oziroma naseljih niso označena naselja in hitrosti.
2.     V zvezi s predstavitvijo podjetja Aiko-eko glede rekonstrukcije bivše tokove čistilne naprave je bil članek v sobotnih Primorskih novicah in je na koncu zapisano, da se ljudje že organizirajo proti temu projektu. Zelo jo moti to, da so na OS šele v četrtek poslušali predstavitev tega projekta in da ljudje že zbirajo podpise, čeprav je bil na četrtkovi seji OS šele predstavljen projekt. Ne zdi se ji prav, da novinarji to navajajo oziroma da naši novinarji postavljalo ideje ljudem v glavo.

Vojko Mihelj
Dal je pobudo v zvezi s ceno vode za napajanje živine na pašnikih in v hlevih. Ljudje, ki se ukvarjajo s kmetijstvom predlagajo nižjo ceno vode za potrebe kmetijstva, konkretno za napajanje živine.

Rok Jenko
1.     Zanimalo ga je, zakaj na dnevnem redu te seje OS ni bilo realizacije sklepov.
2.     Vprašanje se je nanašalo na krpanje ceste Harije – Pregarje. Na odcepu, kjer bi moralo priti do asfaltiranja celotnega dela cestišča - do vasi Tominje, so krpali cesto, s temi deli pa še niso začeli. Zanimalo ga je, kdaj nameravajo pričeti z deli za asfaltiranje celotnega vozišča proti Pregarjam.
3.     Apeliral je na organizacijo redarske službe. Misli, da je nesprejemljivo, da policija in Ministrstvo za notranje zadeve RS kasirata tisto, kar bi lahko mi pokasirali in si s tem denarjem uredili parkirišča in dali delovno mesto določenemu številu občinskih redarjev. Pobudo je naslovil na občinsko upravo, da organizira redarsko službo, ker je stanje na občinskih parkiriščih katastrofalno.
4.     V zvezi z občinskim praznikom ga je zanimalo, kakšna bo procedura oziroma ali je pripravljeno kakršno koli slavje za občane ob tem datumu, ali bomo imeli kakšen organiziran program, muziko na placu, ipd. Menil je, da je šel ta praznik velikokrat mimo, ne da bi si občina prizadevala, da pripravi slavnostno vzdušje za občane.
5.     Slovenska turistična organizacija bo tudi letos na mejnih prehodih delila svoje zgibanke: stranske poti so lepše od glavnih oziroma najlepše. Razvojni center obljublja sodelovanje s slovensko turistično agencijo, boji pa se da bo občina tudi letos izostala s svojim propagandnim materialom in bodo študentje, ki običajno opravljajo to delo na mejnih prehodih, morali deliti letake od Postojnske jame namesto od naših turističnih znamenitosti. Dal je pobudo, da se da takoj v tisk ustrezen propagandni material, ki se ga v dogovoru s slovensko turistično organizacijo deli na mejnih prehodih v turistični sezoni. Prav tako ne bi bilo odveč postaviti kakšen transparent »dobrodošli v Občino Ilirska Bistrica« oziroma s kakšnimi vabili povabiti mimoidoče tranzitne turiste, da se zaustavijo in potrošijo kakšen Eur-o v naši občini.
6.     Pobuda se je nanašala na pobudo, ki jo je dal na prejšnji seji v zvezi z Notranjskim oglasnikom. To je propagandni material, ki se pošilja vsem gospodinjstvom v Občini Ilirska Bistrica. Dal je pobudo, da OS obvesti to podjetje, da nam ne pošilja Notranjskega oglasnika, ampak Koprski – imajo ga urejeno regionalno, vsebina pa je enaka za vse regije.
7.     Vprašanje se je nanašalo na sporazum o obmejnem sodelovanju in prometu. Komisija je in tudi sam je pripravil določene predloge v podpis županom in obmejnim županom zaradi enostavne zadeve – neuresničevanje tega sporazuma. Predlagal je, da se vsaj tiste točke pobud, ki so usklajene, ki ne vzbujajo nekih nasprotnih interesov pri hrvaških županih, sprejmejo in posredujejo komisiji za SOPS, kajti ta se ni sestala najmanj že 7 mesecev, problemi pa ostajajo enaki. Do imetnikov prepustnic se vedejo še vedno enako, kot da imajo nek eksotičen dokument, pravic in dolžnosti obmejna policija in organi, tako na naši kot na njihovi strani, ne poznajo zadosti dobro in prometne povezave so še vedno katastrofalne, če mislimo računati na dijake – slovenske dijake s področja objemnih hrvaških občin, ki bi se eventualno vpisali na bistriško gimnazijo v prihodnjem šolskem letu.

Jride Mršnik
1.     V zvezi z drugo pobudo Branke Počkaj o poročanju glede predelave odpadkov je dejala, da je bilo na enemu izmed radijev rečeno, da ta zadeva blazno smrdi, kar je same občane zelo razburilo in so začeli zbirati podpise. Apelirala je, da bi se v poročanjih s sej občinskih svetov navajalo čimbolj verodostojne podatke.
2.     Zanimalo jo je, če lahko občinska uprava razmisli o tem, da bi se z določenimi sredstvi pripomoglo k izvedbi srečanja veteranov, in sicer bodo veterani imeli na dan občinskega praznika srečanje v samem centru mesta, kar je tudi neke vrste lušten družabni dogodek in glede na to, da se v soboto v Bistrici ne pripravlja nekega večjega praznovanja, bi bilo lepo, da občinska uprava vsaj to podpre.
3.     Dala je pobudo, da se postavi tri ogledala: pri Šparu, pri Mikozi in Šercerjevi ulici (na križišču med cestno bazo in bencinsko črpalko). V primeru, če gre za zasebne površine, je predlagala, da občina naslovi na lastnike teh površin dopis z zahtevo, da se tam postavijo ogledala. Naloga OS je tudi v tem, da se poskrbi za varnost občanov in v tem križišču, kjer se konča Šercerjeva ulica so začeli z zidavo novih prostorov in ni pregleda nad cesto.
4.     Na Hribu svobode je že kar nekaj časa postavljen nek objekt – kontejner, ki zelo kazi podobo Hriba svobode. Apelirala je, da se zve čigav je ta kontejner in da se ga odstrani.

Igor Štemberger
1.     Na območju Snežniških gozdov so se že pred časom pojavile zapore določenih gozdnih cest, tistih ki vodijo na zaprte – privat parcele, pa tudi nekatere povezovalne gozdne ceste. Po informacijah, ki jih ima so tako z verigami med drugimi zaprte tudi naslednje povezovalne ceste: Mirin- Orlovica- Goljak, Pekel- Škrli- Mašun, Kujavič- Mezališče- Leskova dolina, pa še najbrž kakšna.
    Zanimalo ga je, kdo je te ceste zaprl in s kakšnim namenom ter kako gre zaprto območje Snežnika v koncept z načrtovanim razvojem turizma v snežniških gozdovih, o čemer je bilo govora tudi na tej seji, pod drugo točko dnevnega reda.
2.     To vprašanje oziroma pobuda se prav tako nanaša na območje snežniških gozdov in sicer na označevanje državne meje. Na tem območju je državna meja označena s tablami, predvsem hrvaškimi. Ponekod, kot na območju Jarmovca, so hrvaške table menda kar globoko na našem ozemlju. Predlagal je, da občina opozori Ministrstvo za zunanje zadeve, da preveri potek državne meje v snežniških gozdovih in jo pravilno označijo tudi z naše strani.
3.     V obrtni coni Trnovo, tik ob glavni cesti nasproti Spara, stoji nov lep reklamni pano, ki pa je prazen. Očitno ni dovolj interesa za oglaševanje na njem, čeprav je lokacija zelo atraktivna, zlasti v prihajajoči turistični sezoni. Predlagal je občini, da se pozanima kdo je lastnik omenjenega panoja in se poskuša dogovoriti za najem le-tega, oziroma za oglaševanje na njem.

Miroslav Štemberger
Zanimalo ga je, kakšna je škoda po potresu, koliko je bilo prijav.

Franc Gombač
4. junija bo turistično društvo organiziralo vizito. To prireditev si bo lahko ogledalo veliko število ljudi. 5. junija bo revija upokojenskih pevskih zborov iz cele Primorske, katere se bo udeležilo 200 – 300 ljudi. Dal je pobudo, da se pripravi kakršenkoli propagandni material, ki je vezan na našo občino, da se ga razdeli ljudem. Preveri naj se table, ki označujejo mesto Ilirska Bistrica in table, ki povedo kje je kakšna znamenitost. S tem začnemo turistično sezono propagirat nekoliko prej kot meseca julija, avgusta.

Julijan Lavrenčič
O kritičnih točkah pri Mikozi, odcepu za Harijah, Zabičah in drugih, ki se jih je že večkrat omenjalo pri pobudah, bi moral svet za preventivo dati nek odgovor oziroma narediti neko analizo glede varnosti, ker se predvsem na teh točkah povzroča velika materialna škoda in možnosti so tudi velikih telesnih poškodb.

Vojko Gulja
Dal je pobudo prebivalcev Trnovske ulice, da se uredi prometni režim v Trnovski ulici, ki je vzporedna s Sparom, glede na to, da je sedaj tam povečan promet in ogrožena varnost predvsem otrok. Preveri na se postavitev ogledal in ležečih policajev, ipd..

Drago Kerma
Nekaj občanov zanima, zakaj se ne dobi lokacijskih informacij za določene pozidave, kjer so možnosti, ali je to povezano s sprejemom pup-a oziroma kje je vzrok.
Župan je pojasnil, da približno 15 lokacijskih informacij ni izdanih, ker se čaka na sprejetje pup-a. Vlagatelji lokacijskih informacij so bili o tem obveščeni. Trenutno se lokacijske informacije izdaja v zakonskem roku.

Vladimir Jeršinovič je proceduralno predlagal, da se začne spoštovati 37. člen Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.

Z vodenjem seje je nadaljeval župan.

Župan je ob 19.20 uri predlagal desetminutni odmor. Župan je ob 19.40 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 19, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.

12. točka: Obravnava denarne pomoči za obnovo hiše zaradi posledic požara
Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Nevenka Tomšič), je predstavila predlog za odobritev denarne pomoči za obnovo hiše zaradi posledic požara in predlagala, da se v sklepu sredstva v višini 1.000.000 SIT popravijo na neto znesek. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Robert Šircelj, župan, Stjepan Miše, Miroslav Štemberger in Julijan Lavrenčič. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 6)
1.     Francu Rolihu, Gornji Zemon 26, 6250 Ilirska Bistrica, se za odpravo posledic nastale škode po požaru oziroma obnovo pogorele stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja, odobri finančna sredstva v višini 1.000.000,00 SIT neto.
2.     Sredstva se koristi iz proračunske postavke 24 – splošna proračunska rezervacija, konto 4020 – nove aktivnosti, ipd. in sicer na podlagi sklenjene pogodbe med Občino Ilirska Bistrica in Francem Rolihom ter dokazil o porabi sredstev za obnovo pogorele stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja.
3.     Sklep stopi v veljavi takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
13. točka: Premoženjsko pravne zadeve
Andreja Derenčin, višja svetovalka (v nadaljevanju besedila Andreja Derenčin), je predstavila predlog sklepa s katerim se za potrebe industrijske cone v Ilirski Bistrici na območju ZN P1-2 od družbe Hipo Leasing Koper d.o.o., Ferarska ulica 30, 6000 Koper, odkupi zemljišča v k.o. Trnovo, v vrednosti 47.160.468,00 SIT (brez DDV), po cenitvi sodnega cenilca in v soglasju z lastnikom družbe, pod pogoji določenimi v sklepu in predlog sklepa s katerim se za potrebe industrijske cone v Ilirski Bistrici na območju ZN P1-2 od lastnika Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 66250 Ilirska Bistrica, odkupi zemljišče v k.o. Trnovo po ceni, ki je določena s cenilnim elaboratom in potrjena od upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica, ocenjena vrednost parcel pa znaša 55.153.524,00 SIT (brez DDV), pod pogoji določenimi v sklepu. Predloga sklepov z obrazložitvama sta priložena arhiviranemu zapisniku. Jride Mršnik je posredovala stališče odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, župan, Zlatko Jenko, Andreja Derenčin, Julijan Lavrenčič, Rudolf Celin, Stjepan Miše, Vladimir Jeršinovič, Franc Gombač in Nedeljko Dolgan, ki je predlagal, da v zadevi Hipo Leasinga DDV, vse stroške postopka in izvedbe pravnega posla plača kupec. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 7)
I.     Za potrebe  industrijske cone  v  Ilirski Bistrici na območju ZN P1-2 se od družbe Hipo Leasing Koper d.o.o., Ferarska ulica 30, 6000 Koper, odkupi zemljišče parc. št 323/1 – travnik v izmeri 246 m2, parc. št. 324/1 – travnik v izmeri 259 m2, parc. št. 340/3 – njiva v izmeri 119 m2, parc. št. 340/4 – travnik v izmeri 41 m2, parc. št. 341/2 – njiva v izmeri 157 m2, parc. št. 418 – njiva v izmeri 4360 m2, parc. št. – 422/1 – travnik v izmeri 2308 m2, parc. št. 423/1 – travnik v izmeri 2654 m2, parc. št. 431 – travnik v izmeri 805 m2, parc. št. 432 – travnik v izmeri 755 m2, parc. št. 433/1 – pašnik v izmeri 916 m2, parc. št. 434 – travnik v izmeri 2337 m2, parc. št. 466/8 – travnik v izmeri 1721 m2, parc. št. 467 – travnik v izmeri 1725 m2, parc. št. 468/1 – pašnik v izmeri 923 m2, parc. št. 473/2 – pašnik v izmeri 264 m2 in parc. št. 474/2 – pašnik v izmeri 93 m2 k.o. vse Trnovo za ceno 10 EUR/m2, kar znaša v proti tolarski vrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 3.5.2005 2.396,00 Sit/m2. Cena za predmetno zemljišče je določena s cenilnim elaboratom št. IP-C 1512/JM sodnega cenilca Igorja Požarja, PPR Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna in dogovorom z lastnikom družbe. Ocenjena vrednost znaša 47.160.468,00 SIT (brez DDV).
    Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Dodatna finančna sredstva v višini 9.200.000,00 SIT (brez DDV) in sredstva stroškov postopa se zagotovi z rebalansom proračuna občine Ilirska Bistrica za leto 2005. Odkup se izvede s petletnim lizingom in sicer po zagotovitvi celotnih sredstev.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.  
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 8)
I.     Za potrebe  industrijske cone  v  Ilirski Bistrici na območju ZN P1-2 se od lastnika Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica, odkupi zemljišče parc. št 355 – njiva v izmeri 380 m2, parc. št. 414 - travnik v izmeri 3931 m2, parc. št. 416 – travnik v izmeri 2158 m2, parc. št. 412/2 – travnik v izmeri 1310 m2, parc. št. 412/4 – njiva v izmeri 865 m2, parc. št. 412/5 – njiva v izmeri 569 m2, parc. št. 347/2 – travnik v izmeri 496 m2, parc. št. 415 – travnik v izmeri 2266 m2, parc. št. 411/1 – travnik v izmeri 4481 m2, parc. št. 354 – njiva v izmeri 545 m2, parc. št. 343/2 – travnik v izmeri 370 m2, parc. št. 358 – njiva v izmeri 363 m2, parc. št. 359 v izmeri 1098 m2, parc. št. 351 – njiva v izmeri  1269 m2, parc. št. 350 – njiva v izmeri 965 m2, parc. št. 1958/6 – neplodno v izmeri 726 m2, vse k.o. Trnovo in parc. št. 115/1 – pašnik v izmeri 356 m2 in zgradba v izmeri 34 m2, parc. št. 101 – travnik v izmeri 837 m2 obe k.o. Ilirska Bistrica za ceno 10 EUR/m2, kar znaša v proti tolarski vrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 3.5.2005 2.396,00 Sit/m2. Cena za predmetno zemljišče je določena s cenilnim elaboratom št. IP-C 1511/JM sodnega cenilca Igorja Požarja, PPR Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna in potrjena od upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica. Ocenjena vrednost parcel znaša 55.153.524,00 SIT (brez DDV).
    Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Finančna sredstva za nakup predmetnih parcel se zagotovijo v rebalansu proračuna občine Ilirska Bistrica za leto 2005 s petletnim lizingom. Postopek nakupa parcel se izvede po zagotovitvi finančnih sredstev.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se Gulja Jožetu, Trnovska ulica 9, 6250 Ilirska Bistrica, proda zemljišče parc. št. 1017/33-neplodno v izmeri 11 m2 k.o. Trnovo za ceno 28.124,00 SIT, ki jo je določil izvedenec, cenilec za gradbeno stroko. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Jride Mršnik je posredovala stališče odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 9)
I.     Gulja Jožetu, Trnovska ulica 9, 6250 Ilirska Bistrica,  se proda zemljišče parc. št. 1017/33- neplodno v izmeri 11 m2, k.o. Trnovo  za ceno 28.124,00 SIT, ki jo je določil izvedenec, cenilec za gradbeno stroko.
    Vsi stroški cenitve in pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Pravni posel iz prejšnje točke se opravi, ko bo opravljen prenos parcele št. 1017/33 k.o. Trnovo iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na Občino Ilirska Bistrica in v zemljiški knjigi vpisana lastnina na Občino.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se  Društvu Sožitje Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica za nedoločen čas odda v najem poslovni prostor, pritličje levo, v stavbi na naslovu Levstikova 5, Ilirska Bistrica v izmeri 42,65 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Jride Mršnik je posredovala stališče odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 10)
I.     Društvu Sožitje, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica se za nedoločen čas odda v najem poslovni prostor, pritličje levo, v stavbi na naslovu Levstikova 5, Ilirska Bistrica v izmeri 42,65 m2. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Župan in Andreja Derenčin sta predstavila predloga sklepov v zvezi z gradnjo mrliške vežice na Pregarjah. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 11)
I.     Zemljišče parc. št. 575/2 - pot v izmeri 610 m2,  k.o. Pregarje se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.     Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah v Primorskih novicah.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP (št. 12)
I.     Za potrebe izgradnje mrliške vežice v vasi Pregarje se izvede parcelacija zemljišča parc. št. 575/2 – pot k.o. Pregarje.
II.     Ko bo opravljena delitev parcele se preostali del zemljišča, ki ni potreben za objekt mrliške vežice ponovno vpiše v seznam I. kot javno dobro.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Nevenka Tomšič je predstavila predlog za rezervacijo sredstev splošne proračunske rezervacije za morebitno plačilo asfaltiranja vaških ulic v vasi Smrje. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, župan, Jride Mršnik, Vladimir Jeršinovič, Branka Počkaj in Stjepan Miše. Župan je dal na glasovanje  

SKLEP (št. 13)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica soglaša, da se  rezervira sredstva splošne proračunske rezervacije, proračunska postavka 24, konto 4090 - neopredeljeni nameni,  v višini 4.000.000,00 SIT za morebitno plačilo obveznosti v primeru, da Krajevna skupnost Prem oziroma vaščani vasi Smrje ne bi zagotovili potrebnih sredstev in poravnali obveznosti do izvajalca del – asfaltiranja vaških ulic v vasi Smrje najpozneje do 31.12.2005. V tem primeru obveznost do izvajalca del poravna Občina Ilirska Bistrica, s tem da se Krajevni skupnosti Prem ne izplača pripadajočih sredstev v naslednjih letih in sicer dokler se ne poravnajo obveznosti, ki jih občina poravna izvajalcu del za asfaltiranje dveh vaških ulic v Smrjah.
2.     Pred izdajo izjave  oziroma podpisa dogovora o zagotovitvi  sredstev za  asfaltiranje dveh vaških ulic v  vasi Smrje z izvajalcem del, Občina Ilirska Bistrica in Krajevna skupnost Prem skleneta dogovor o medsebojnih razmerjih oziroma obveznostih iz prevzema plačila za asfaltiranje dveh vaških ulic v vasi Smrje.
3.     Za prerazporeditev sredstev v višini 4.000.000,00 SIT se pooblasti župana.
4.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

14. točka: Imenovanja
Zlatko Jenko, namestnik predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil postopek predlaganja kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica in predlog komisije. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 14)
1.     Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v svetu zavoda OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica se imenujejo:
1.     Vojko Tomšič, Prešernova 38, 6250 Ilirska Bistrica,
2.     Kristina Polh, Kosovelova 3, 6250 Ilirska Bistrica,
3.     Antonija Šircelj, Gubčeva 18, 6250 Ilirska Bistrica.
2.     Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem uveljavitve tega sklepa in traja 4 (štiri) leta.
3.     Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Zlatko Jenko, namestnik predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog za imenovanje Bojana Brozino za namestnika predsednika nadzornega odbora. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Vojko Tomšič. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 15)
1. Bojana Brozino iz Jelšan 5 se imenuje za namestnika predsednika nadzornega odbora.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

Zlatko Jenko, namestnik predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog za imenovanje Milana Deklevo za člana odbora za gospodarstvo in finance ter sklep da odbor za gospodarstvo in finance na svoji prvi naslednji seji evidentira predsednika odbora in predlog pošlje komisiji. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Vladimir Jeršinovič. Župan je dal na glasovanje


SKLEP (št. 16)
1.     V odbor za gospodarstvo in finance se imenuje Milana Deklevo, roj. 6.10.1958 iz Ilirske Bistrice, Pod Stražico 11.
2.     Imenovanemu traja mandat do konca mandata Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica 2002 - 2006.
3.     Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 17)
1.     Odbor za gospodarstvo in finance na svoji prvi naslednji seji evidentira predsednika in predlog posreduje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
2.     Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

15. točka:     Informacija o razveljavitvi javnega razpisa za izvajanje prevozov v Občini Ilirska Bistrica za obdobje 2005 – 2009
Tatjana Urbančič, višja svetovalka (v nadaljevanju besedila Tatjana Urbančič), je OS posredovala informacijo o razveljavitvi javnega razpisa za izvajanje prevozov v Občini Ilirska Bistrica za obdobje 2005 – 2009. Pismena informacija je priložena arhiviranemu zapisniku.  

16. točka: Odstop podžupana
Tatjana Urbančič je v zvezi z odstopom podžupana obrazložila 37. a člen Zakona o lokalni samoupravi in 36. a člen Statuta Občine Ilirska Bistrica. Vojko Tomšič je pojasnil, da je predlog za uvrstitev te točke dnevnega reda na sejo OS predlagal odbor za gospodarstvo in finance, ker se predloga po nepreklicnem odstopu podžupana Zlatka Jenka, ki ga je dal na eni od sej OS, ni uvrstilo na sejo OS v roku enega leta in bi bilo prav da se zadevo razčisti. V nadaljevanju je predstavil postopke imenovanj in odstopov, pri čemer je poudaril, da ima vsak, ki je bil izvoljen na neko funkcijo in te funkcije ne želi več opravljati, neodvisno od predlagatelja, pravico od te funkcije odstopiti, to pa pomeni nepreklicni odstop posameznika. Temu sledi zgolj in samo ugotovitveni sklep. Župan je pojasnil, da odstopa ni sprejel in da je to v njegovi pristojnosti. Zlatko Jenko je pojasnil okoliščine v zvezi z odstopom. Župan je v nadaljevanju pojasnil, da OS ne bo predlagal razrešitve podžupana Zlatka Jenka. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, Miroslav Štemberger, Nedeljko Dolgan, župan, Janko Čeligoj in Vojko Tomšič.    


Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.


Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).    
Zapisnik sestavila:                       Župan:
Sabrina Pirih                   Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.Številka: 06202-05/2005-31
Ilirska Bistrica, dne 25.5.2005

ar©tur