24. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 24.06.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet

Številka: 06202-06/2005-31
Ilirska Bistrica, 23.6.2005


Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 87/01, 16/02 in 51/02), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS št. 31/99) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)                           S K L I C U J E M
24. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,ki bo v ČETRTEK, 30.6.2005, ob 16.00 uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica
   


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitve 2004)
    poroča: predstavniki LUZ-a, d.d. Ljubljana

3.     Pregled in potrditev zapisnika 22. seje občinskega sveta z dne 21.4.2005 in zapisnika z nadaljevanja 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005, zapisnika 23. seje občinskega sveta z dne 12.5.2005 in zapisnika z nadaljevanja 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005 (poslano po pošti 26.5.2005)

4.     Pregled realizacije sklepov z 22. seje občinskega sveta z dne 21.4.2005, nadaljevanja 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005, 23. seje občinskega sveta z dne 12.5.2005 in nadaljevanja 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005

realizacija sklepov 22. seje OS
realizacija sklepov 22. seje OS - nadaljevanje
realizacija sklepov 23. seje OS
realizacija sklepov 23. seje OS - nadaljevanje

5.     Vprašanja in pobude

6.     Obravnava izdelave Razvojnega programa podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna
    poroča: Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

7.     Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-1
    poročata: župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

8.     Obravnava predloga Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica,
    Sprememb Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica in Sprememb Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica
    poroča: Milena Urh, direktorica RC Ilirska Bistrica

9.     Obravnava poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2004 (gradivo je bilo posredovano s sklicem 22. seje občinskega sveta)
    poroča: Vojko Mihelj, direktor Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

10.     Premoženjsko pravne zadeve
    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

11. Imenovanja
    poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-1 so svetniki, ki so člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

                           ŽUPAN OBČINE
                           Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.


VABLJENI:                    
- člani OS,                    
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnik UE,
- predstavnik LUZ-a,
- Milena Urh, direktorica RC Ilirska Bistrica,
- novinarji.
ar©tur