Nadaljevanje 24. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 01.07.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet

Številka: 06202-06/2005-31
Ilirska Bistrica, 1.7.2005


Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 87/01, 16/02 in 51/02), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS št. 31/99) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)                           S K L I C U J E M
nadaljevanje 24. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v PONEDELJEK, 4.7.2005, ob 16.00 uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica
   


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:


10.     Obravnava poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2004 (gradivo je bilo posredovano s sklicem 22. seje občinskega sveta)
    poroča: Vojko Mihelj, direktor Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

11.     Premoženjsko pravne zadeve
    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

12.     a) Razprava o izstopu iz Južnoprimorske razvojne agencije in vstopu v Notranjsko agencijo
b) Opredelitev Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica do predloga Vlade RS o razporeditvi Občine Ilirska Bistrica v vzhodno kohezijsko regijo

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!


                          ŽUPAN OBČINE
                          Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.


VABLJENI:                    
- člani OS,                    
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnik UE,
- Vojko Mihelj, direktor ZD Il. Bistrica,
- novinarji.

ar©tur