Zapisnik z nadaljevanja 24. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 15.07.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet                            Z A P I S N I K
z nadaljevanja 24. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 4.7.2005 ob 16. uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica


Prisotni člani OS: Rok Jenko, Robert Šircelj, Mile Uljan, Branka Počkaj, Vojko Mihelj, Vojko Tomšič, Igor Štemberger, Jride Mršnik, Julijan Lavrenčič, Danilo Štemberger, Zlatko Jenko, Stanislav Prosen, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Stjepan Miše, Vladimir Jeršinovič, Nedeljko Dolgan

Odsotnosti članov OS med sejo: Rok Jenko (- 1 uro 15 minut), Mile Uljan (-1 uro 10 minut), Igor Štemberger (- 1 uro 13 minut), Jride Mršnik (- 2 uri 3 minute), Zlatko Jenko Zlatko Jenko (1 uro 20 minut), Stanislav Prosen (- 40 minut)

Odsotni člani OS: Rudolf Celin, Janko Čeligoj (opr.), Igor Batista, Vojko Gulja, Drago Kerma, Milan Dekleva,

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Ivan Barba, direktor občinske uprave; Zdravko Kirn, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Tatjana Urbančič, višja svetovalka; Andreja Derenčin, višja svetovalka; Sabrina Pirih, višja referentka

Prisotni novinarji: Tomo Šajn, Dragica Prosen in predstavniki TV Galeje

Nadaljevanje seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan. Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 14, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je predlagal dokončanje 10. točke dnevnega reda: imenovanja (imenovanje komisije za pravilno umestitev Občine Ilirska Bistrica v pravi upravni okraj) in spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda, in sicer naj bi najprej obravnavali premoženjsko pravne zadeve, potem pa še poslovno poročilo Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2004 in predlagano 12. točko. V razpravi je sodeloval Robert Šircelj, ki je predlagal, da bi pri 12. točki dnevnega reda obravnavali najprej točko b), potem pa a). Župan je dal na glasovanje spremembo dnevnega reda nadaljevanja 24. seje OS.

SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red nadaljevanja 24. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica:
9.     Imenovanja
10. Premoženjsko pravne zadeve
11.     Obravnava poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2004
12. a) Razprava o izstopu iz Južnoprimorske razvojne agencije in vstopu v Notranjsko agencijo
b) Opredelitev Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica do predloga Vlade RS o razporeditvi Občine Ilirska Bistrica v vzhodno kohezijsko regijo
Pri glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

9. točka:  Imenovanja
Župan je predstavil predlog za imenovanje komisije za pravilno umestitev Občine Ilirska Bistrica v pravi upravni okraj. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Franc Gombač je že na zadnji seji občinskega sveta, ko ni bilo dovolj kandidatov za to komisijo, umaknil svojo kandidaturi in je pri tem še vedno vztrajal. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, Rok Jenko, ki je predlagal, da se število članov skrči na štiri člane in Vojko Tomšič. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 2)
Komisije za pravilno umestitev Občine Ilirska Bistrica v pravi upravni okraj je sestavljena iz štirih članov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 8 svetnikov, »PROTI« so glasovali 3 svetniki. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 3)
1.     V komisijo za pravilno umestitev Občine Ilirska Bistrica v pravi upravni okraj se imenuje:
Mileta Uljana iz Kuteževega 59,
Roka Jenka iz Ilirske Bistrice, Gubčeva ulica 7,
Igorja Štembergerja iz Ilirske Bistrice, Maistrova 18,
Janka Čeligoja iz  Ilirske Bistrice, Hrib svobode 8.
2.     Komisija izmed svojih članov imenuje predsednika.
3.     Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 5 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 5 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.

10. točka: Premoženjsko pravne zadeve
Andreja Derenčin, višja svetovalka (v nadaljevanju besedila Andreja Derenčin), je predstavila predlog sklepa št. 46502-0001/2005, da Občina Ilirska Bistrica sklene kupoprodajno pogodbo z Ministrstvom za javno upravo RS za prodajo svojega solastniškega deleža 31/266-tin na zemljišču parc. št. 334/20 – pašnik v izmeri 1008 m2, vl. št. 331 k.o. Novokračine za ceno 203.279,00 SIT zaradi ureditve in izgradnje mejnega prehoda Novokračine pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Mile Uljan je posredoval stališče odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 4)
I.     Občina Ilirska Bistrica kot lastnica zemljišča parc. št. 334/20 – pašnik v izmeri 1008 m2, vl. št. 331 k.o. Novokračine do deleža 31/366-tin, ki se nahaja v ureditvenem območju mejnega prehoda za obmejni promet Novokračine in je potrebno za ureditev in izgradnjo le-tega, sklene namesto razlastitve z Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za javno upravo, kupoprodajno pogodbo za prodajo svojega solastnega deleža na predmetnem zemljišču za ceno 203.279,00 SIT, določeno s cenitvijo sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke Draga DUJMOVIČA, Cesta na Lenivec 18, Sežana, datirano na januar 2005, ter dovoljuje v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici vknjižbo lastninske pravice na ime Republike Slovenije do solastnega deleža 31/366-in na predmetnem zemljišču.
    Vse stroške izvedbe pravnega posla nosi Republika Slovenija.
    Sklenjena kupoprodajna pogodba se upošteva v planu odprodaje in nabav Občine Ilirska Bistrica.
II.     Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu.    
Pri glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa št. 26500-0001/2003-230, da Občina Ilirska Bistrica sklene kupoprodajno pogodbo z Ministrstvom za javno upravo RS za prodajo zemljišča na parc. št. 3262/1 – njiva v izmeri 16 m2 in parc. št. 3262/2 – njiva v izmeri 16 m2, obe vl. št. 566 k.o. Jelšane za ceno 140.448.,00 SIT zaradi ureditve in izgradnje ponikovalnega polja za čistilno napravo na MMP Jelšane pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Mile Uljan je posredoval stališče odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 5)
I.     Občina Ilirska Bistrica kot lastnica zemljišč parc. št. 3262/1 - njiva v izmeri 16 m2 in parc. št. 3262/2 - njiva v izmeri 16 m2, obe vl. št. 566 k.o. Jelšane, ki se nahajajo ob ureditvenem območju mednarodnega mejnega prehoda Jelšane in so potrebna za ureditev in izgradnjo ponikovalnega polja za čistilno napravo na MMP Jelšane, sklene namesto razlastitve z Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije, kupoprodajno pogodbo za prodajo navedenih zemljišč za ceno 140.448,00 SIT, določeno s cenitvijo sodnega izvedenca in cenilca za kmetijstvo in cenilca za kmetijska in gradbena zemljišča, Franca GORŠETA, Trdinova 4, Domžale z dne 8.1.2005 ter dovoljuje v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici vknjižbo lastninske pravice na ime Republike Slovenije za navedeni zemljišči.
    Vse stroške izvedbe pravnega posla nosi Republika Slovenija.
    Sklenjena kupoprodajna pogodba se upošteva v planu odprodaje in nabav Občine Ilirska Bistrica.
II.     Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa št. 46503-0005/2004-230, da se Janku Boštjančiču iz Jablanice 11 a proda zemljišče parc. št. 1563/20 – gozd v izmeri 8650 m2, parc. št. 1563/23 – gozd v izmeri 2770 m2, parc. št. 1563/25 v izmeri 2380 m2 in parc. št. 1563/32 – gozd v izmeri 6420 m2, vpisane v vložku št. 18, vse k.o. Jablanica po ceni 1.014.033,00 SIT. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priloga arhiviranega zapisnika. Mile Uljan je posredoval stališča odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore za vse nadaljnje zadeve pri tej točki dnevnega reda, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 6)
I.     Boštjančič Janku, Jablanica 11a, 6250 Ilirska Bistrica,  se proda zemljišče parc. št. 1563/20 - gozd v izmeri 8650 m2, parc. št. 1563/23 – gozd v izmeri 2770 m2, parc. št. 1563/25 v izmeri 2380 m2 in parc. št. 1563/32 - gozd v izmeri 6420 m2 , vpisani v vložku št. 18, vse k.o. Jablanica  za ceno 1.014.033,00 SIT, ki jo je določil sodni izvedenec, cenilec gozdarske stroke.
    Vsi stroški cenitve in pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa št. 46503-0016/2004-230, da se Danijelu Bevčiču iz Dolnjega Zemona 27 proda zemljišče parc. št. 1378/3 – pašnik v izmeri 665 m2, parc. št. 1378/4 – travnik v izmeri 1446 m2 in parc. št. 1379 – pašnik v izmeri 1309 m2, vpisani v vložku št. 101, vse k.o. Dolnji Zemon po ceni 143.424,00 SIT. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priloga arhiviranega zapisnika. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 7)
I.     Bevčič Danijelu, Dolnji Zemon 27, 6250 Ilirska Bistrica,  se proda zemljišče parc. št. 1378/3- pašnik v izmeri 665 m2, parc. št. 1378/4 – travnik v izmeri 1446 m2 in parc. št. 1379 - pašnik v izmeri 1309 m2, vpisani v vložku št. 101, vse k.o. Dolnji Zemon  za ceno 143.424,00 SIT, ki jo je določil sodni izvedenec, cenilec za kmetijsko stroko.
    Vsi stroški cenitve in pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa št. 46503-0004/2004-230, da se Jožetu Renku iz Ilirske Bistrice, Vodnikova 34, proda zemljišče parc. št. 405 – travnik v izmeri 637 m2, vpisan v vložku št. 196 k.o. Mereče po ceni 70.408,00 SIT. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priloga arhiviranega zapisnika. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 8)
I.     Renko Jožetu, Vodnikova 34, 6250 Ilirska Bistrica, se proda zemljišče parc. št. 405- travnik v izmeri 637 m2, vpisan v vložku št. 196, k.o. Mereče  za ceno 70.408,00 SIT, ki jo je določil sodni izvedenec, cenilec za kmetijsko stroko.
    Vsi stroški cenitve in pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se za potrebe industrijske cone v Ilirski Bistrici na območju ZN P1-2 od solastnikov Jadranke Brinšek, 9 Currah Rd. Como West 2226, Sidney N.S.W. Avstralija, Rudolf Gabrijele, 9 Currah Rd. Como West 2226, Sidney N.S.W. Avstralija, Janje Dujc iz Ilirske Bistrice, Gregorčičeva  cesta 21 in Judite Tkačev iz Ljubljane, Topniška ulica 64, odkupi njihove solastniške deleže na zemljišču parc. št. 92/1 – njiva v izmeri 523 m2 k.o. Ilirska Bistrica za ceno 9,95 EUR/m2, kar znaša v tolarski protivrednosti 2.384,00 SIT/m2. in predlog sklepa, da se od solastnikov Jadranke Brinšek, 9 Currah Rd. Como West 2226, Sidney N.S.W. Avstralija in Sare Rudolf, 9 Currah Rd. Como West 2226, Sidney N.S.W. Avstralija, odkupi njuna solastniška deleža na zemljišču parc. št. 366 – njiva v izmeri 2038 m2 k.o. Trnovo za ceno 9,95 EUR/m2, kar znaša v tolarski protivrednosti 2.384,00 SIT/m2. Predloga sklepov z obrazložitvama sta priloga arhiviranega zapisnika. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 9)
I.     Za potrebe  industrijske cone  v  Ilirski Bistrici na območju ZN P1-2 se od solastnikov Brinšek Jadranke, 9 Currah Rd. Como West 2226, Sidney N.S.W. Avstralija, Rudolf Gabrijele, 9 Currah Rd. Como West 2226, Sidney N.S.W. Avstralija, Dujc Janje, Gregorčičeva cesta 21, 6250 Ilirska Bistrica in Tkačev Judite, Topniška ulica 64, 1000 Ljubljana,  odkupi njihove solastninške deleže na zemljišču parc. št 92/1 – njiva v izmeri 523 m2 k.o. Ilirska Bistrica za ceno 9,95 EUR/m2, kar znaša v proti tolarski vrednosti 2.384,00 Sit/m2. Cena za predmetno zemljišče je določena s cenilnim elaboratom št. IP-C 11495/JM sodnega cenilca Igorja Požarja, PPR Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna in dogovorom strank.
    Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 10)
I.     Za potrebe  industrijske cone  v  Ilirski Bistrici na območju ZN P1-2 se od solastnikov Brinšek Jadranke, 9 Currah Rd. Como West 2226, Sidney N.S.W. Avstralija in Rudolf Sare, 9 Currah Rd. Como West 2226, Sidney N.S.W. Avstralija  odkupi njihova solastninška deleža na zemljišču parc. št 366 – njiva v izmeri 2.038 m2 k.o. Trnovo za ceno 9,95 EUR/m2, kar znaša v proti tolarski vrednosti 2.384,00 Sit/m2. Cena za predmetno zemljišče je določena s cenilnim elaboratom št. IP-C 11495/JM sodnega cenilca Igorja Požarja, PPR Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna in dogovorom strank.
    Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

11. točka: Obravnava poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2004
Vojko Mihelj, direktor Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila Vojko Mihelj), je predstavil poslovno poročilo Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2004 in odgovoril na vprašanja svetnikov, ki so bila postavljena na 22. seji OS 21.4.2005. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, župan, Vojko Mihelj, Julijan Lavrenčič, Vladimir Jeršinovič, Franc Gombač, Jride Mršnik in Vojko Tomšič, ki je predlagal, da se sprejme spremembo osnovne zdravstvene mreže, ki bo temeljila na koncesijah in kot javna služba pa naj ostane samo urgenca. Razpravljali so še Stjepan Miše, Vladimir Jeršinovič, Branka Počkaj, Zlatko Jenko in Vojko Tomšič. Vojko Mihelj je odgovarjal na vprašanja in pripombe svetnikov. Vojko Tomšič je ponovno predlagal, da se pripravi spremembo osnovne zdravstvene mreže, ki bo temeljila na koncesijah tako v zobozdravstvu kot splošni oziroma družinski medicini in da se razpiše koncesije. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 11)
Pripravi naj se spremembo osnovne zdravstvene mreže, ki bo temeljila na koncesijah tako v zobozdravstvu kot splošni oziroma družinski medicini in da se razpiše koncesije.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 6 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 5 svetnikov. Sklep je bil sprejet.

V zvezi s sprejetim sklepom so razpravljali Vojko Mihelj, Vojko Tomšič in župan.

Župan je ob 18.30 uri predlagal desetminutni odmor. Župan je ob 18.55 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 17, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.

Župan je predlagal, da bi bila 25. seja OS v petek, 22.7.2005, s pričetkom ob 14. uri na Ratečevem Brdu ali v gostilni »Pod gradom« v Gornji Bitnji.  

12. točka:  a) Razprava o izstopu iz Južnoprimorske razvojne agencije in vstopu v Notranjsko agencijo
    b) Opredelitev Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica do predloga Vlade RS o razporeditvi Občine Ilirska Bistrica v vzhodno kohezijsko regijo
Rok Jenko je nasprotoval uvrstitvi te točke na dnevni red, ker krši dosedanja prizadevanja in usmeritve tega OS in Občine Ilirska Bistrica in je v neskladju v voljo ljudi, zato je protestno zapustil sejo OS. Igor Štemberger in Jride Mršnik tudi nista želela sodelovati pri tej točki dnevnega reda predvsem, ker se jima zdi, da je uvrščanje v razvojne kohezijske regije posredno povezano tudi z uvrščanjem občine v upravno regijo. Na tem OS je bila tudi točka dnevnega reda pri kateri bi morali imenovati komisijo, v katero so se prijavili v glavnem svetniki iz vrst mladih in ker OS ni dal zaupanja, da bi tako komisijo ustanovili, ki bi se s tem vprašanjem ukvarjala in se posredno ta OS s tem noče ukvarjati, zdaj pa tukaj se želi s tem ukvarjati, se jima zdi to neodgovorno in nekonsistentno od tega OS, zato tudi pri tej točki nista želela sodelovati. Župan je pojasnil, da je OS izglasoval predlagan dnevni red. Vojko Tomšič je obrazložil predlog o izstopu iz Južnoprimorske razvojne agencije in vstopu v Notranjsko razvojno agencijo. Obrazložitev s predlogom sklepa, ki jo je pripravil Vojko Tomšič, je priložena arhiviranemu zapisniku. Župan je dodatno pojasnil možnosti različnih regionalnih povezovanj in delitvi sredstev pri občinskih oziroma regionalnih projektih. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, Stjepan Miše, Zlatko Jenko, Miroslav Štemberger, Franc Gombač, Stanislav Prosen, Julijan Lavrenčič, župan, Vojko Tomšič, Vojko Mihelj in Danilo Štemberger.  
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.


Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).    Zapisnik sestavila:                       Župan:
Sabrina Pirih                   Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.Številka: 06202-06/2005-31
Ilirska Bistrica, dne 11.7.2005


ar©tur