Zapisnik 24. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 15.07.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet


                            Z A P I S N I K
24. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 30.6.2005 ob 16. uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica

Prisotni člani OS: Rok Jenko, Robert Šircelj, Branka Počkaj, Vojko Mihelj, Janko Čeligoj, Vojko Tomšič, Igor Štemberger, Jride Mršnik, Igor Batista, Julijan Lavrenčič, Vojko Gulja, Danilo Štemberger, Zlatko Jenko, Drago Kerma, Stanislav Prosen, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Stjepan Miše, Milan Dekleva, Vladimir Jeršinovič, Nedeljko Dolgan

Odsotnosti članov OS med sejo: Janko Čeligoj (47 minut), Vojko Tomšič (- 30 minut), Vojko Gulja (- 32 minut), Stanislav Prosen (- 1 uro), Vladimir Jeršinovič (- 15 minut), Nedeljko Dolgan (- 20 minut)

Odsotna člana OS: Rudolf Celin, Mile Uljan

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Ivan Barba, direktor občinske uprave; Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Zdravko Kirn, vodja oddelka za družbene dejavnosti (od 20.15 ure); Tatjana Urbančič, višja svetovalka; Sabrina Pirih, višja referentka

Prisotni novinarji: Tomo Šajn, Mateja Rolih in predstavniki TV Galeje

Ostali prisotni: Peter Bassin in Darja Slapernik iz LUZ-a d.d. Ljubljana – pri 2. točki DR, Milena Urh, direktorica Razvojnega centra Ilirska Bistrica– pri 8. točki DR

Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan. Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitve 2004)
3.     Pregled in potrditev zapisnika 22. seje občinskega sveta z dne 21.4.2005 in zapisnika z nadaljevanja 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005, zapisnika 23. seje občinskega sveta z dne 12.5.2005 in zapisnika z nadaljevanja 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005
4.     Pregled realizacije sklepov z 22. seje občinskega sveta z dne 21.4.2005, nadaljevanja 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005, 23. seje občinskega sveta z dne 12.5.2005 in nadaljevanja 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005
5.     Vprašanja in pobude
6.     Obravnava izdelave Razvojnega programa podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna
7.     Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-1
8.     Obravnava predloga Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica,
    Sprememb Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica in Sprememb Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica
9.     Obravnava poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2004
10.     Premoženjsko pravne zadeve
11. Imenovanja

1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 18, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red. Župan je pri 7. točki dnevnega reda predlagal, da se Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-1 obravnava po hitrem postopku. Župan je pojasnil, da odbor za gospodarstvo in finance, ki je predlagal dodatno točko dnevnega reda: Izstop iz Južnoprimorske razvojne agencije in vstop v Notranjsko razvojno agencijo, ne more predlagati dodatne točke dnevnega reda OS, ker nima te pristojnosti. Vojko Tomšič je predlagal dodatno 12. točko dnevnega reda: Izstop iz Južnoprimorske razvojne agencije in vstop v Notranjsko razvojno agencijo. V razpravi so sodelovali Zlatko Jenko, Stanislav Prosen, župan in Vojko Tomšič. Župan je dal na glasovanje Tomšičev predlog.

SKLEP (št. 1)
Sprejme se dodatno 12. točko dnevnega reda: Razprava o izstopu iz Južnoprimorske razvojne agencije in vstopu v Notranjsko agencijo.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 svetnikov, »PROTI« so glasovali 3 svetniki. Sklep je bil sprejet.

V razpravi je sodeloval Nedeljko Dolgan. Igor Batista je predlagal dodatno točko dnevnega reda: Opredelitev Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica do predloga Vlade RS o razporeditvi Občine Ilirska Bistrica v vzhodno kohezijsko regijo. Župan je predlagal, da bi se Batistov predlog obravnavalo pri 12. točki dnevnega reda pod točko b). Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 2)
Sprejme se dodatno 12. b) točko dnevnega reda: Opredelitev Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica do predloga Vlade RS o razporeditvi Občine Ilirska Bistrica v vzhodno kohezijsko regijo.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

V razpravi je sodeloval Vladimir Jeršinovič. Rok Jenko je predlagal, da se pri točki imenovanja obravnava »Imenovanje komisije za umestitev občine v pravilni upravni okraj«. Župan je dal na glasovanje predlog Roka Jenka.

SKLEP (št. 3)
Pri točki imenovanja se obravnava »Imenovanje komisije za umestitev občine v pravilni upravni okraj«.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 9 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.
 
SKLEP (št. 4)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitve 2004)
3.     Pregled in potrditev zapisnika 22. seje občinskega sveta z dne 21.4.2005 in zapisnika z nadaljevanja 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005, zapisnika 23. seje občinskega sveta z dne 12.5.2005 in zapisnika z nadaljevanja 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005
4.     Pregled realizacije sklepov z 22. seje občinskega sveta z dne 21.4.2005, nadaljevanja 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005, 23. seje občinskega sveta z dne 12.5.2005 in nadaljevanja 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005
5.     Vprašanja in pobude
6.     Obravnava izdelave Razvojnega programa podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna
7.     Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-1 (hitri postopek)
8.     Obravnava predloga Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica,
    Sprememb Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica in Sprememb Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica
9.     Obravnava poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2004
10.     Premoženjsko pravne zadeve
11. Imenovanja
12. a) Razprava o izstopu iz Južnoprimorske razvojne agencije in vstopu v Notranjsko agencijo
b) Opredelitev Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica do predloga Vlade RS o razporeditvi Občine Ilirska Bistrica v vzhodno kohezijsko regijo
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

2. točka:     Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitve 2004)
Peter Bassin, predstavnik LUZ-a d.d. Ljubljana, je predstavil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitve 2004). Naveden predlog je priložen arhiviranemu zapisniku. Danilo Štemberger, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Danilo Štemberger, župan, Stjepan Miše, Nedeljko Dolgan, Stanislav Prosen, Igor Batista, Branka Počkaj in Vojko Tomšič, ki je predlagal, da se pozove zavod za naravno dediščino in zavod za kulturno dediščino, da obstoječe sezname revidirajo z dejanskim stanjem, da se vzpostavi tekoče stanje in da zavod za kulturno dediščino zapiše kateri objekti oziroma območja so zavarovana in katera varovana. Franc Gombač je predlagal, da se vse zavode opozori na hitrost postopkov. V razpravo so se vključili Vladimir Jeršinovič, Julijan Lavrenčič, župan, Stjepan Miše, Danilo Štemberger in Jride Mršnik. Ivan Barba, direktor občinske uprave, je v zvezi s predlogom odbora za urejanje prostora in infrastrukturo pri 62. členu dopolnil krajevna imena pri zavarovanih območjih: Luknja v gradu (podtaborska stena), Jančarica v Jelšanah, drevje pri cerkvi sv. Ivana v Sušaku. Razpravljali so še Stjepan Miše, župan in Miroslav Štemberger. Župan Občine Ilirska Bistrica je dal amandma k 64. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitev 2004) tako, da se ločijo seznami območij in objektov, ki so vpisani v Zbirni register nepremičnin kulturne dediščine RS ter seznami območij in objektov, ki so pripravljeni za vpis v Zbirni register nepremičnin kulturne dediščine RS. Predlagana sprememba vsebinsko ne spreminja odloka, na ta način pa se poenoti zapis kot je v 62. členu tega odloka zapisano za seznam ohranjanja narave. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 5)
Sprejme se spremembo 64. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitev 2004) tako, da se ločijo seznami območij in objektov, ki so vpisani v Zbirni register nepremičnin kulturne dediščine RS ter seznami območij in objektov, ki so pripravljeni za vpis v Zbirni register nepremičnin kulturne dediščine RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP (št. 6)
1.     Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitev 2004).
2.     Odlok iz prve točke tega sklepa se objavi v Uradnem listu republike Slovenije in začne veljati osmi (8) dan po objavi.
3.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Z vodenjem seje OS je nadaljeval Zlatko Jenko, podžupan.

3. točka:     Pregled in potrditev zapisnika 22. seje občinskega sveta z dne 21.4.2005 in zapisnika z nadaljevanja 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005, zapisnika 23. seje občinskega sveta z dne 12.5.2005 in zapisnika z nadaljevanja 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005
a) zapisnik 22. seje občinskega sveta z dne 21.4.2005
Zlatko Jenko, podžupan, je dal v razpravo zapisnik 22. seje občinskega sveta z dne 21.4.2005. Ker ni bilo razprave, je Zlatko Jenko, podžupan, dal na glasovanje

SKLEP (št. 7)
Sprejme se zapisnik 22. seje občinskega sveta z dne 21.4.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

b) zapisnik z nadaljevanja 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005
Zlatko Jenko, podžupan, je dal v razpravo zapisnik z nadaljevanja 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005. Ker ni bilo razprave, je Zlatko Jenko, podžupan, dal na glasovanje

SKLEP (št. 8)
Sprejme se zapisnik z nadaljevanja 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

c) zapisnik 23. seje občinskega sveta z dne 12.5.2005  
Zlatko Jenko, podžupan, je dal v razpravo zapisnik 23. seje občinskega sveta z dne 12.5.2005. Ker ni bilo razprave, je Zlatko Jenko, podžupan, dal na glasovanje

SKLEP (št. 9)
Sprejme se zapisnik 23. seje občinskega sveta z dne 12.5.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
 
d) zapisnik z nadaljevanja 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005
Zlatko Jenko, podžupan, je dal v razpravo zapisnik z nadaljevanja 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005. Ker ni bilo razprave, je Zlatko Jenko, podžupan, dal na glasovanje

SKLEP (št. 10)
Sprejme se zapisnik z nadaljevanja 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

4. točka:     Pregled realizacije sklepov z 22. seje občinskega sveta z dne 21.4.2005, nadaljevanja 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005, 23. seje občinskega sveta z dne 12.5.2005 in nadaljevanja 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005

a) 22. seja občinskega sveta z dne 21.4.2005
Zlatko Jenko, podžupan, je dal v razpravo pregled realizacije sklepov z 22. seje občinskega sveta z dne 21.4.2005. Ker ni bilo razprave, je Zlatko Jenko, podžupan, dal na glasovanje

SKLEP (št. 11)
Sprejme se pregled realizacije sklepov z 22. seje občinskega sveta z dne 21.4.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

b) nadaljevanje 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005
Zlatko Jenko, podžupan, je dal v razpravo pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005. V razpravi sta sodelovala Stjepan Miše in Stanislav Prosen, ki ni bil zadovoljen z odgovorom na vprašanje, ki ga je postavil pri točki dnevnega reda: Vprašanja in pobude, in je prosil, da se časovno opredeli kdaj bo zadevo mogoče realizirati. Rok Jenko z odgovori na vprašanja oziroma pobude, ki jih je postavil pri točki dnevnega reda: Vprašanja in pobude, ni bil zadovoljen. Pri 2. odgovoru je predlagal, da se rokovno opredeli kdaj bodo table postavljene. Franca Gombača je zanimalo v zvezi s 5. vprašanjem, ki ga je postavil pri točki dnevnega reda: Vprašanja in pobude, ali bodo sredstva za izdelavo pločnika v Podgradu zagotovljena v občinskem ali republiškem proračunu. Milana Deklevo je zanimalo, zakaj je bilo potrebno toliko časa za posredovanje podatkov obema krajevnima skupnostima (od seje 25.4.2005 do 30.5.2005). Z odgovorom na 1. vprašanje, ki ga je postavil pri točki dnevnega reda: Vprašanja in pobude, ni bil zadovoljen in je predlagal, da se časovno opredeli do kdaj naj se podatki posredujejo, z 2. odgovorom pa je bil zadovoljen. Zlatko Jenko, podžupan, je dal na glasovanje

SKLEP (št. 12)
Sprejme se pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 22. seje občinskega sveta z dne 25.4.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

c) 23. seja občinskega sveta z dne 12.5.2005  
Zlatko Jenko, podžupan, je dal v razpravo pregled realizacije sklepov s 23. seje občinskega sveta z dne 12.5.2005. Ker ni bilo razprave, je Zlatko Jenko, podžupan, dal na glasovanje

SKLEP (št. 13)
Sprejme se pregled realizacije sklepov s 23. seje občinskega sveta z dne 12.5.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
 
d) nadaljevanje 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005
Zlatko Jenko, podžupan, je dal v razpravo pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005. V razpravi sta sodelovala Nedeljo Dolgan in Robert Šircelj, ki je zahteval odgovor na 2. vprašanje, ki ga je postavil pri točki dnevnega reda: Vprašanja in pobude. Stjepana Mišeta je v zvezi z odgovorom na njegovo 1. vprašanje, ki ga je postavil pri točki dnevnega reda: vprašanja in pobude, zanimalo, kdaj se bo dokončno ugotovila škoda in kdaj bo sledila sanacija te škode. Rok Jenko ni bil zadovoljen z odgovori na vprašanja oziroma pobude, ki jih je postavil pri točki dnevnega reda: Vprašanja in pobude, in predlagal dopolnitev odgovora na njegovo sedmo vprašanje. Jride Mršnik ni bila zadovoljna z odgovori na njena vprašanja oziroma pobude, ki jih je postavila pri točki dnevnega reda: vprašanja in pobude. Igor Štemberger ni bil zadovoljen z odgovorom na njegovo tretjo pobudo, ki jo je postavil pri točki dnevnega reda: vprašanja in pobude. Po zaključeni razpravi je Zlatko Jenko, podžupan, dal na glasovanje

SKLEP (št. 14)
Sprejme se pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 23. seje občinskega sveta z dne 16.5.2005.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
   
Z vodenjem seje OS je nadaljeval župan.

5. točka: Vprašanja in pobude
Vladimir Jeršinovič
Moti ga nastopanje svetniške skupine AS – Aktivne Slovenije. Povsod se predlagajo kot Aktivna Slovenija. Misli, da na volitvah Aktivne Slovenije ni bilo in bi prosil občinsko pravno službo, da to razloži – kako je z avtomatskim prenosom funkcije na drugo stranko.

Nedeljko Dolgan
1.     Ponovno je imel pripombo glede vzdrževanja občinskih lokalnih cest, predvsem makadamskih in krpanja asfalta. Ni se strinjal, da je dobro vzdrževana makadamska cesta od križišča Soze – V. Bukovica proti Harijam, zato je apeliral na župana, da si to cesto ogleda. To ni občinska cesta, ki ji rečemo tudi slemenska, ki povezuje dve državni cesti Obrov do Prema, ampak je to navadna kolovozna pot z nestrokovno izvedenimi prečnimi prepusti. Vsi, ki tam vozijo plačujejo cestno takso in ne ve zakaj bi morali biti nekateri oškodovani. Iz neke analize 2002 je iz Občine Ilirska Bistrica 430 migrantov proti Kopru. Prepričan je, da je 50 – 60 vozil, ki gre po tej cesti in se jim ne omogoči normalne vožnje. Z odgovorom, ki ga je dobil v zvezi z vzdrževanjem te ceste, ne more biti zadovoljen. Prosil je župan, da si to cesto ogleda.
2.     V firmi Snežnik d.o.o. so se med zaposlenimi pojavile govorice, da se firma prodaja s strani občine. Zanimalo ga je, ali je to res.
Župan je v zvezi z drugim vprašanjem odgovoril, da v firmi Snežnik d.o.o. od prvega dne ni urejeno stanje. Direktor je brez imenovanja že 12 let direktor. Ne ve se, kako je ta firma v registru sodišča sploh obstala, ker ni registrirana v skladu z novim zakonom. Sedaj se ureja registracija podjetja v skladu z veljavno zakonodajo, direktor bo imenovan samo za 6 mesecev, v temu času pa bodo speljani vsi postopki. Občinska uprava bo pripravila predlog in OS bo odločal, kaj bo s to firmo, ali bo še naprej občinska v okviru komunalnega podjetja ali pa bo sprejet sklep, da se jo proda. Direktor je sedaj nezadovoljen, ker bo v skladu z zakonom imenovan za 6 mesecev. Na sodišču teče postopek registracije podjetja, v šestih mesecih bodo pripravljeni vsi akti podjetja in ugotovljena vsa stanja. V razpravi je sodeloval Vladimir Jeršinovič.

Robert Šircelj
1.     Že nekaj sej nazaj je postavil svetniško vprašanje, da zdravstveni dom prikaže po dejavnostih prihodke in odhodke, na kar je bilo odgovorjeno, da bo to dano v zvezi s poročilom. Zanimalo ga je, kdaj bo dobil te podatke.
2.     Dobil je poročilo računskega sodišča v zvezi z nadzornim odborom Občine Ilirska Bistrica. Zanimalo ga je, če bo OS seznanjen z ugotovitvami računskega sodišča, ki se nanašajo na določene nepravilnosti glede aktov, ki urejajo delovanje nadzornega odbora.
Župan je pojasnil, da je revizijsko poročilo na spletni strani računskega sodišča, ki si ga lahko vsak ogleda. Za OS ne bo dano poročilo na 25 straneh, pač pa mnenje računskega sodišča na štirih straneh.
3.     Pri podjetju, ki se ukvarja z dvigali se je pozanimal glede dvigala v knjižnici. Ko se je sprejemalo proračun, so bila za dvigalo v knjižnici predlagana sredstva v vrednosti 18 mio SIT. Direktor tega podjetja mu je povedal, če bi postavili notranje dvigalo, bi to od pritličja do prvega nadstropja stalo približno 4,5 mio SIT, kar bi bilo za uporabnike in invalide. Če bi postavili še za drugo nadstropje, bi bilo največ 12 mio SIT. Zanimalo ga je, zakaj je bila v proračunu predlagana takšna rešitev.
Župan je pojasnil, da dvigalo v knjižnici ni bilo izglasovano in za to ni namenjenega denarja. Bila pa je ocena vrednosti zunanjega dvigala, ki so jo dobili od arhitekta.

Stjepan Miše
Ker ni dobil dokončnega odgovora v zvezi s sanacijo škode po neurju 25.4.2005 (pobuda dana na nad. 23. seje OS) je ponovil pobudo, in sicer, da župan in občinska uprava pripravita vsaj delno sanacijo škode nastale po navedenem neurju in da o predlogu OS tudi glasuje. Mislil je, da bo predlog pripravljen že za to sejo. Zanimalo ga je, kdaj bo predlog pripravljen.
Župan je pojasnil, da bo komisija končala s svojim delom predvidoma naslednji teden.

Stanislav Prosen
Ministrstvo za okolje je odgovorilo na pobudo OS glede potresa 24.4.2005 v katerem navaja Slovenijo Hrvaško, mednarodne centre Evrope. Ministrstvo za okolje naj se vpraša, kolikšno jakost potresa je izmerila opazovalnica, ki so jo postavili v Knežjem dolu. Zakaj govorijo, da so merili potres na Golovcu, saj imamo pri nas opazovalnico, ki bi morala v epicentru potresa izmeriti njegovo jakost.

Vojko Tomšič
1.     Prvo vprašanje je namenjeno predsedniku komisije za razvoj kmetijstva v Ilirski Bistrici. Zanimalo ga je, kolikokrat se je komisija sestala od ustanovitve do danes, kaj je naredila in kje so rezultati tega dela.
2.     Zanimalo ga je, zakaj se še ni vložilo pobude za ustavno presojo o Naturi 2000. Dejstvo je, da je Natura nezakonita in nelegitimna in da se odločitev o vetrnih elektrarnah odlaša v neskončnost. Predlagal je, da gre občina čim prej v ustavni spor za Naturo 2000.
3.     Zanimalo ga je, kdaj bo občina Ministrstvu za kulturo obračunala nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za Dom na Vidmu.
4.     Nadzorni odbor Občine Ilirska Bistrica krši vsaj dva zakona: Zakon o lokalni samoupravi – saj bi moral po tem zakonu imeti program dela za leto dni naprej potrjen s strani OS in zakon o izvajanju proračuna, ker bi morala biti v proračunu za nadzorni odbor posebna postavka. Vsak tolar jim je bil nezakonito izplačan. Zanimalo ga je, kdaj se bo to ustavilo.
Župan je pojasnil, da nadzornemu odboru OS ne more potrjevati planov dela, saj je samostojni organ. Če bi bilo res toliko narobe, bi računsko sodišče izdalo negativno mnenje.
Branko Počkaj
1.     Drevesa ob odseku za Rečico, ob mostu reke Reke, naj se obseče oziroma uredi tako, da ne bodo veje padale na cesto ob vsakem večjem nalivu in pri tem ovirale promet.
2.     Glede ureditve ceste nasproti črpalke v Podgradu je že večkrat postavila vprašanje na katerega še ni dobila odgovora. Cestno podjetje naj točno časovno opredeli kdaj bo to cesto uredilo.

Vojko Mihelj
Večino vprašanj in pobud naj se vloži v pismeni obliki.

Rok Jenko
Glede na to, da zakonodaja o ravnanju z azbestnimi odpadki natančno in striktno določa pogoje odstranitve in ravnanje s temi odpadki, naslavlja na občinsko upravo pobudo, da v naslednjem proračunu zagotovi sredstva pomoči za odvoz teh odpadkov. V naši občini je ogromno kritin s tega materiala. Po regulativi bo potrebno to kritino zamenjati do leta 2015, zato je predlagal podobno, kot so to storile nekatere severno primorske občine, zlasti posoške, ki se s to problematiko ukvarjajo že dalj časa, da tudi v naši občini razmislimo o organiziranem odvozu teh odpadkov in določenem sofinanciranju s strani občine prebivalcem, ki želijo to kritino zamenjati.

Jride Mršnik
1.     Ni bila zadovoljna z odgovorom, ki ga je dobila v zvezi s tablami na mejnem prehodu Jelšane in v katerem je navedeno, da so table na mejnem prehodu, ki jih omenja, namenjene razvrščanju vozil na mejnem prehodu in ne vodenju prometa. Zanimalo jo je, zakaj se na mejnem prehodu v Jelšanah na tabli kjer je prej pisalo Postojna ne more dodati napisa Ilirska Bistrica. Ponovno je dala pobudo v zvezi s tablami na mejnem prehodu Jelšane, in sicer, da se na prazen prostor, kjer je prej pisalo Postojna, doda napis Ilirska Bistrica.
2.     Glede kontejnerja na Hribu svobode je v odgovoru Mobitela zapisano, da gre za začasno Mobitelovo sprejemno-oddajno postajo, ki bo po končani rekonstrukciji stalne bazne postaje odstranjena. Zanimalo jo je, za koliko časa je bilo dano soglasje. Apelirala je na občino, da od Mobitela zahteva, da določi skrajni rok do katerega naj se ta kontejner s Hriba svobode odstrani.
3.     Svetu za preventivo v cestnem prometu je dala pobudo, da se premakne znak, ki je postavljen zraven papirnice DZS in opozarja, da so tam pešci in otroci v prometu, in sicer na eno drugo mesto tako, da ne bo oviral pogleda na glavno cesto pri zavijanju na levo.  

Igor Štemberger
V Športnem parku Nade Žagar je na eni strani dokaj dobro urejeno košarkaško igrišče, na drugi strani propadajoč bazen, ki mu najbrž ni več pomoči, vmes pa je še eno rokometno igrišče, ki bi mu bilo še kaj pomoči. Žal je sedaj v zelo slabem stanju: ni mrež, ni golov, ni zarisanih črt. Zanimalo ga je, kdo upravlja s tem igriščem in kakšne načrte ima oziroma kdaj ga namerava vzpostaviti v eno normalno stanje, da se bo lahko uporabljalo za tisto, za kar je namenjeno.
V nadaljevanju je Igor Štemberger odgovoril Vladimirju Jeršinoviču. Z Jride Mršnik se nista nikoli predstavljala kot svetniška skupina Aktivne Slovenije in pod vsakim dopisom sta podpisana kot občinski svetnik ali občinska svetnica, pod pobudo, ki sta jo pred več kot mesecem vložila v pismeni obliki sta podpisana kot občinska svetnika Jride Mršnik in Igor Štemberger. Ne bosta se predstavljala kot svetnika SMS, ker sta iz SMS izstopila in če bi izstopila iz OS najbrž ne bi mogel kdo priti v OS, ker so skoraj vsi iz liste SMS izstopili in bi morali razpisati nadomestne volitve, če bi vsi prepuščali mandate, kot naj bi ga onadva. Misli, da za to ni popolnoma nobenega razloga. Verjame, da ravno SDS-ove svetnike to najbolj boli, ker jih verjetno stare izkušnje iz preteklega mandata najbolj bolijo, ko so še pred iztekom mandata OS ostali brez vseh štirih svetnikov.

Milan Dekleva
1.     Skladno s Poslovnikom o delu občinskega sveta je ponovno dal naslednjo pobudo: Občinski svet Občine Ilirska Bistrica naj pozove KS Kuteževo in KS Zabiče k dostavi poročila o višini zbranih sredstev iz naslova krajevnega samoprispevka. Prav tako naj obe KS dostavita poročila o višini vloženih sredstev v dokončanje šolske okolice (poti, parkirišča in dostop do telovadnice). V kolikor vložena sredstva ne dosegajo polovice sredstev zbranih (en % od dveh razpisanih %) iz naslova samoprispevka, naj predložita finančni in terminski plan izvedbe dogovorjenih obveznosti. S poročili naj seznanita Svet zavoda OŠ Podgora v Kuteževem. Občina naj določi datum do katerega sta obe krajevni skupnosti dolžni posredovati podatke, vendar morajo biti podatki posredovani najpozneje v 30 dneh po zaprositvi s strani Občine Ilirska Bistrica.
2.     Zanimalo ga je, zakaj je njegova prva pobuda, ki jo je postavil na nadaljevanju 22. seje OS 25.4.2005, potrebovala 35 dni, da je bila posredovana naslovnikoma.

Julijan Lavrenčič
Podprl je Mihljevo pobudo, da bi se vprašanja in pobude dajalo v pismeni obliki.

Drago Kerma
1.     Zanimalo ga je, kaj je z zahtevami, ki jih je OS sprejel na lanski julijski seji v zvezi s postajo policije v Ilirski Bistrici, carine v Ilirski Bistrici in ostalimi, kaj je novi notranji minister na tem področju akceptiral oziroma začel delati. Zahteval je tudi poročilo komisije, ki je bila v zvezi s temi zahtevami ustanovljena oziroma imenovana.
2.     Podprl je Mihljevo pobudo, da bi se vprašanja in pobude dajalo v pismeni obliki.

Župan je pojasnil določila Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki se nanašajo na vprašanja in pobude. V zvezi s točko dnevnega reda: vprašanja in pobude, so v razpravi sodelovali Zlatko Jenko, župan, Nedeljko Dolgan, Vojko Tomšič, Vladimir Jeršinovič in Stanislav Prosen.
 
6. točka:     Obravnava izdelave Razvojnega programa podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna
Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Nevenka Tomšič), je predstavila predlog izdelave Razvojnega programa podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Vojko Tomšič, namestnik predsednika odbora za gospodarstvo in finance, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Stanislav Prosen je predlagal, da se navedenega razvojnega programa podeželja ne sprejme, ampak da se vključimo v južno primorski program oziroma program razvoja podeželja še z občinama Divača in Hrpelje-Kozina. V razpravi so sodelovali Stjepan Miše, Vojko Mihelj in Robert Šircelj, ki je predlagal, da se 6. točka spremeni tako, da se glasi: » Občina Ilirska Bistrica bo skupaj z občinama Pivka in Postojna zagotovila lastna sredstva v deležu najmanj 50 % potrebnih sredstev za financiranje izdelave Razvojnega programa podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.
(drugi odstavek) Občina Ilirska Bistrica bo zagotovila lastna sredstva v deležu 45,75%.« Župan je predlagal, da se prvi stavek drugega odstavka 6. točke spremeni tako, da se glasi: »Občina Ilirska Bistrica bo zagotovila lastna sredstva v višini 45,75% od skupnega deleža vseh občin.« Razpravljali so še Vojko Tomšič, Miroslav Štemberger, Stanislav Prosen, župan, Rok Jenko, Vojko Mihelj, Nevenka Tomšič, Stjepan Miše, Robert Šircelj, Franc Gombač in Branka Počkaj. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 15)
Sprejme se predlog sklepa, da Občina Ilirska Bistrica pristopi k izdelavi Razvojnega programa podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna s tem, da se prvi stavek drugega odstavka 6. točke spremeni tako, da se glasi: »Občina Ilirska Bistrica bo zagotovila lastna sredstva v višini 45,75% od skupnega deleža vseh občin.«.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« so glasovali 3 svetniki. Sklep je bil sprejet.

Župan je ob 19.10 uri predlagal desetminutni odmor. Župan je ob 19.25 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 20, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.

7. točka:     Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-1 (hitri postopek)
Nevenka Tomšič je predstavila osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-1. Naveden odlok je priložen arhiviranemu zapisniku. Predsedniki in namestnik predsednika posameznih odborov so posredovali stališča odborov, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. Janko Čeligoj je predlagal, da se za popravila dela stropa v Sokolskem domu nameni sredstva iz rezerv v višini ocenjene vrednosti 1.000.000,00 SIT. V razpravi je sodeloval Vojko Mihelj. O Čeligojevem predlogu, da se omogoči popravilo dela stropa v dvorani Sokolskega doma so razpravljali Jride Mršnik, Rok Jenko in Milan Dekleva. Župan je v zvezi s popravilom stropa v dvorani Sokolskega doma dejal, da se bo zadevo pregledalo in preverilo možnosti za sanacijo navedenega stropa. Franc Gombač je predlagal, da se preveri možnosti pomoči območnemu združenju zveze borcev iz Ilirske Bistrice v višini 200.000,00 SIT.  Župan je pojasnil, da bi se morali borci, tako kot ostala društva (npr. tudi upokojenci) javiti na razpis. Razpravljala sta še Stjepan Miše in Igor Batista, ki je predlagal, da se za Sokolski dom napravi strokovno oceno potrebnih del najmanj s strani dveh ponudnikov in da se na osnovi tega na eni od naslednji sej OS obravnava ta problem. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 16)
1.     Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005 – I s prilogami.
2.     Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005 – I se objavi v Uradnih objavah glasila Snežnik.
3.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

8. točka:     Obravnava predloga Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica,
    Sprememb Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica in Sprememb Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica
Milena Urh, direktorica Razvojnega centra Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila Milena Urh) je predstavila predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica. Predlog navedenega odloka je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 17)
I.     Sprejme se Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP (št. 18)
I.     Sprejme se Cenik storitev lokalnih turističnih vodenj po Ilirski Bistrici in okolici za skupine za leto 2005.
II.     Ta sklep stopi v veljavo z dnem uveljavitve Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica št. 30008-0003/2004
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Milena Urh je predstavila predlog Sprememb Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica. Naveden predlog sprememb odloka je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 19)
I.     Sprejme se Spremembe Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Milena Urh je predstavila predlog Sprememb Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica. Naveden predlog sprememb statuta je priložen arhiviranemu zapisniku. Nevenka Tomšič je posredovala amandma župana k 17. členu sprememb statuta, ki je priloga arhiviranega zapisnika. Župan je dodatno obrazložil navedeni amandma. V razpravi so sodelovali Vladimir Jeršinovič, župan, Vojko Tomšič in Robert Šircelj, ki je predlagal, da se prvi stavek 2. odstavka amandmaja k 17. členu sprememb statuta spremeni tako, da se glasi: »Če zavod v posameznem poslovnem letu ustvari presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti, se del presežka razdeli med zaposlene v razvojnem centru.« Razpravljali so še Vojko Gulja, Milan Dekleva in Stjepan Miše. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 20)
17. člen Sprememb Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica (sedanji 35. člen oziroma prejšnji 37. člen Statuta RC Ilirska Bistrica) se spremeni tako, da se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki sme razvojni center usmeriti v opravljanje in razvoj dejavnosti na svojem področju in v nagrade zaposlenim, kot določa ta člen in pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor razvojnega centra in ga predloži v soglasje Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica.
Če zavod v posameznem poslovnem letu ustvari presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti, se del presežka, ki presega planirani obseg tržnega presežka, razdeli med zaposlene v razvojnem centru. Izplačilo za posamezno proračunsko leto se izvede na podlagi predhodne pridobitve sklepa župana.
O načinu pokrivanja morebitne izgube razvojnega centra, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev razvojnega centra, odloča ustanovitelj na osnovi predloga upravnega odbora.«
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 5 svetnikov. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 21)
I.     Sprejme se Spremembe Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica s predhodno sprejetim amandmajem.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« so glasovali 3 svetniki. Sklep je bil sprejet.

9. točka: Obravnava poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2004
Vojko Tomšič je dejal, da je OS sprejel Jenkov predlog, da OS obravnava problematiko Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in da za to točko ni gradiva. Franc Gombač je predlagal, da OS obravnava točki dnevnega reda: premoženjsko pravne zadeve in imenovanja in da za nadaljevanje seje OS ostane Obravnava poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2004 in 12. točka. Vojko Mihelj je dejal, da je pripravljen obrazložiti poslovno poročilo Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2004 in odgovoriti na vsa vprašanja, ki so bila v zvezi z zdravstvenim domom postavljena na OS in se bodo postavila na sami seje. V razpravo so se vključili Vladimir Jeršinovič, Jride Mršnik, župan in Robert Šircelj. Vojko Mihelj je Robertu Širclju izročil en izvod analize po stroškovnih mestih in vseh nosilcih, ki so jo v zdravstvenem domu naredili po zaključnem računu v mesecu aprilu in pojasnil, da je Robertu Širclju odgovoril na vsa vprašanja, ki so bila v pismeni obliki naslovljena na zdravstveni dom. Nedeljko Dolgan je predlagal, da se to točko umakne iz dnevnega reda današnje seje in prekvalificira v »Obravnava poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2004 in druga problematika v zdravstvu v Občini Ilirska Bistrica«. Jride Mršnik je predlagala, da se to točko prenese na nadaljevanje 24. seje OS in da se ne pripravlja nobenega dodatnega pismenega gradiva, saj je direktor pripravljen odgovarjati na vprašanja glede problematike zdravstvenega doma. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 22)
Točko dnevnega reda: Obravnava poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2004, se prenese na nadaljevanje 24. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica. Dodatno ni potrebno pripraviti nobenega pismenega gradiva, Vojko Mihelj, direktor zdravstvenega doma, pa bo odgovarjal na vprašanja svetnikov glede problematike zdravstvenega doma.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je predlagal, da se obravnava še točko dnevnega reda: imenovanja in da se na nadaljevanje 24. seje OS prenese premoženjsko pravne zadeve.10. točka: Imenovanja
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije v zvezi z izdajo mnenja ustanovitelja k imenovanju kandidata za ravnatelja OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 23)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izda pozitivno mnenje k imenovanju Milana Dekleve, Pod Stražico 11, 6250 Ilirska Bistrica, za ravnatelja javnega zavoda OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« so glasovali 3 svetniki. Sklep je bil sprejet.

Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije v zvezi s predlaganjem kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svet zavoda OŠ Podgora Kuteževo, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Milan Dekleva, Igor Batista, Vojko Mihelj, Vladimir Jeršinovič, župan in Stjepan Miše. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 24)
I.     Za predstavnike Občine Ilirske Bistrica v svetu zavoda OŠ Podgora Kuteževo se imenuje:
    1. Danila Štembergerja iz Kuteževega 30,
    2. Rudolfa Celina iz Kuteževega 4/b,
    3. Darjo Jaksetič iz Trpčan 42.
II.     Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem uveljavitve tega sklepa in traja 4 (štiri) leta.
III.     Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.
 
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije v zvezi s predlogom kandidatov za predstavnika lokalne skupnosti v svetu zavoda Centra za socialno delo Ilirska Bistrica, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 25)
I.     Za predstavnika Občine Ilirska Bistrica v svetu zavoda Centra za socialno delo Ilirska Bistrica se imenuje:
1.     Branka Ujčiča iz Ilirske Bistrice, Maistrova 13,
2.     Majdo Primc iz Dolnjega Zemona 86/a.
II.     Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem uveljavitve tega sklepa in traja 4 (štiri) leta oziroma do uskladitve ustanovitvenih aktov javnega zavoda.
III.     Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.

Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije v zvezi s predlogom kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Vladimir Jeršinovič. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 26)
I.     Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v svetu zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica se imenuje:
1. Mitjo Škerlavaja iz Ilirska Bistrica, Pod Stražico 13,
2. Tonja Janežiča iz Zarečja 21,
3. Igorja Štembergerja iz Ilirske Bistrice, Maistrova 18,
4. Ljubico Uljan iz Zabič 30b.
II.     Mandat imenovanih predstavnikov nastopi s 3.10.2005 in traja 5 (pet) let.
III.     Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.

Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije v zvezi s predlogom kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Zlatko Jenko. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 27)
I.     Za predstavnika Občine Ilirska Bistrica v svetu zavoda Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica se imenuje:
1.     Jride Mršnik iz Ilirske Bistrice, Gregorčičeva 23a
2.     Branko Počkaj iz Račic 65.
II.     Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z 2.10.2005 in traja 4 (štiri) let.
III.     Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« so glasovali 3 svetniki. Sklep je bil sprejet.


Župan je predlagal nadaljevanje seje OS v ponedeljek, 4.7.2005, ob 16.00 uri.


Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).    Zapisnik sestavila:                    Župan:
Sabrina Pirih                     Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.Številka: 06202-06/2005-31
Ilirska Bistrica, dne 6.7.2005

ar©tur