25. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 15.07.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet


Številka: 06202-07/2005-31
Ilirska Bistrica, 15.7.2005


Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 87/01, 16/02 in 51/02), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS št. 31/99) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)
                         S K L I C U J E M
25. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v PETEK, 22.7.2005, ob 14.00 uri
v gostilni »Pod gradom« v Gornji Bitnji
   Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Obravnava zapor gozdnih cest na območju Občine Ilirska Bistrica
    poroča: Anton Smrekar, vodja OE Zavoda za gozdove Postojna

3.     Obravnava programa priprave Regionalne zasnove prostorskega razvoja Južne Primorske
    poroča: Slavko Mezek, RRA Koper

4.     Pregled in potrditev zapisnika 24. seje občinskega sveta z dne 30.6.2005 in zapisnika z nadaljevanja 24. seje občinskega sveta z dne 4.7.2005

5.     Pregled realizacije sklepov s 24. seje občinskega sveta z dne 30.6.2005 in nadaljevanja 24. seje občinskega sveta z dne 4.7.2005

6.     Vprašanja in pobude

7.     Obravnava organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica
    poroča: Zdravko Kirn, vodja oddelka za družbene dejavnosti

8.     Informacija o revizijskem poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije
    poročata: Anton Šenkinc, župan, Tatjana Urbančič, višja svetovalka

9.     Obravnava polletnega poročila Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica za obdobje 1.7.2004 do 31.12.2004
poroča: Peter Urbančič, predsednik nadzornega odbora

10.     Premoženjsko pravne zadeve
    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

11.     Imenovanja
poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
   


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

                           ŽUPAN OBČINE
                           Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.


VABLJENI:                    
- člani OS,                    
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnik UE,
- Anton Smrekar, vodja OE Zavoda za gozdove Postojna,
- Slavko Mezek, RRA Koper,
- novinarji.
ar©tur