26. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 23.09.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet


Številka: 06202-08/2005-31
Ilirska Bistrica, 22.9.2005


Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 87/01, 16/02 in 51/02), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS št. 31/99) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)
                           S K L I C U J E M
26. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,ki bo v ČETRTEK, 29.9.2005, ob 16.00 uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica
   Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
    poroča: predsednik Občinske volilne komisije

3.     Pregled in potrditev zapisnika 25. seje občinskega sveta z dne 22.7.2005 (poslano po pošti 29.7.2005)

4.     Pregled realizacije sklepov s 25. seje občinskega sveta z dne 22.7.2005

realizacija sklepov s 25. seje OS

5.     Vprašanja in pobude

6.     Obravnava poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v 1. polletju 2005
    poročata: župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance    

7.     Imenovanja
    poroča: predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

8.     Premoženjsko pravne zadeve
    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

9.     Poročilo o oceni škode in razdelitvi sredstev za delno sanacijo škode po neurju na poljskih poteh – informacija
    poroča: Ivan Barba, direktor občinske uprave


10.     Obravnava osnutka Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ilirska Bistrica
    poroča: Tatjana Urbančič, višja svetovalka

11.     Obravnava Odloka o spremembi območij naselij in imenovanju naselja Zalči
    poroča: Tatjana Urbančič, višja svetovalka

12.     Obravnava Splošne usmeritve zagotavljanja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na območju Občine Ilirska Bistrica v obdobju 2005 - 2010
    poroča: Zdravko Kirn, vodja oddelka za družbene dejavnosti
Člani Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica ste Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v 1. polletju 2005 prejeli s pošto poslano 29.7.2005.Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!
                       ŽUPAN OBČINE
                       Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.


VABLJENI:                    
- člani OS,                    
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnik UE,
- predsednik OVK,
- novinarji.


ar©tur