5. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 20.10.2005

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet


Številka: 06202-09/2005-31
Ilirska Bistrica, 20.10.2005

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 87/01, 16/02 in 51/02), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS št. 31/99), 3. in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)                            S K L I C U J E M
5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v ČETRTEK, 27.10.2005, ob 16.00 uri v Knjižnici Makse Samsa Ilirska BistricaZa sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Predstavitev konzorcija GOJUP in njegovih aktivnosti
    poročata: Vlasta Kukanja, predsednica projektnega sveta, in predstavnik Geološkega zavoda Slovenije
3.     Obravnava prijave na razpis za Varstveno delovni center Koper
    poročata: župan in Andreja Derenčin, višja svetovalka
4.     Obravnava pobude Sveta Krajevne skupnosti Podgrad in Sveta Krajevne skupnosti Hrušica za izločitev dela občine in ustanovitev nove občine
    poročajo: župan, predsednik KS Podgrad in predsednik KS Hrušica


V skladu s 3. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica predlagam, da bi bila 2. točka dnevnega reda: Predstavitev konzorcija GOJUP in njegovih aktivnosti, zaprta za javnost.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

                                  ŽUPAN OBČINE
                            Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.


VABLJENI:                    
- člani OS,                    
- občinska uprava,                      
- predsednik NO – od 3. točke dalje,
- načelnik UE – od 3. točke dalje,
- Vlasta Kukanja, predsednica projektnega sveta – pri 2. točki DR,
- predstavnik Geološkega zavoda Slovenije – pri 2. točki DR,
- Igor Maljevac in Darinka Antonič iz KP Ilirska Bistrica – pri 2. točki DR,
- predsednik KS Podgrad in KS Hrušica – pri 4. točki DR,
- novinarji – od 3. točke dalje.
ar©tur