15. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 21.04.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet


Številka: 011-23/2008
Ilirska Bistrica, 17.4.2008


Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

                           S K L I C U J E M
15. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v ČETRTEK, 24.4.2008, ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:


1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Pregled in potrditev zapisnika 14. seje občinskega sveta z dne 24.1.2008 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 4.4.2008) in zapisnika 1. korespondenčne seje sklicane 9.4.2008

3.     Pregled realizacije sklepov

4.     Vprašanja in pobude

5.     Premoženjsko pravne zadeve
    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

6.     Obravnava Pravilnika o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek
    poroča: Mirjam Hafner, višja referentka za družbene dejavnosti

7.     Obravnava Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica
    poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu

8.     Imenovanja
- Obravnava predloga za imenovanje člana Odbora za gospodarstvo in finance
- Obravnava predloga za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Rudija Brkinca Pregarje poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9.     Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007
    poročata: župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance


Člani Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica ste Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 prejeli po pošti poslani 27.3.2008.Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!   
                       ŽUPAN OBČINE
                    Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.


VABLJENI:
- člani OS,
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnica UE,
- novinarji.ar©tur