3. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 05.05.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet

Številka: 011-30/2007
Ilirska Bistrica, 30.4.2008

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)                            S K L I C U J E M
3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,ki bo v ČETRTEK, 8.5.2008, ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2008
    poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3.     Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008
    poročata: župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

Osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 so svetniki, ki so člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!


   
                               ŽUPAN OBČINE
                          Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

VABLJENI:
- člani OS,
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnik UE,
- novinarji.

ar©tur