Zapisnik 15. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 15.05.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet
                            Z A P I S N I K
15. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 24.4.2008 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica


Prisotni člani OS: Drago Kerma, Karmen Šepec, Rok Jenko, Mirjam Francetič, Mile Uljan, Igor Batista, Bernard Oblak, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Anton Frank, Stanislav Prosen, Vladimir Čeligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Barbara Kogovšek, Dejan Baša

Odsotnosti članov OS med sejo: Rok Jenko (- 1 uro), Mile Uljan (- 6 minut), Igor Batista (- 6 minut), Vojko Mihelj (- 1 uro 30 minut), Stanislav Prosen (- 9 minut), Vladimir Čeligoj (- 47 minut), Robert Šircelj (- 27 minut)

Odsotni član OS: Alen Lilić

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave; Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo; Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu, Mirjam Hafner Urbančič, višja referentka za družbene dejavnosti, Andreja Derenčin, višja svetovalka, Sabrina Pirih, višja referentka

Prisotni novinarji: Tomo Šajn, Katja Kirn in predstavniki TV Galeje

Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Pregled in potrditev zapisnika 14. seje občinskega sveta z dne 20.3.2008 in zapisnika 1. korespondenčne seje sklicane 9.4.2008
3.     Pregled realizacije sklepov
4.     Vprašanja in pobude
5.     Premoženjsko pravne zadeve
6.     Obravnava Pravilnika o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek
7.     Obravnava Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica
8.     Imenovanja
- Obravnava predloga za imenovanje člana Odbora za gospodarstvo in finance
- Obravnava predloga za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Rudija Brkinca Pregarje
9.     Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007

1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 15, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red predlagan s sklicem 15. seje. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 15. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
2. točka:     Pregled in potrditev zapisnika 14. seje občinskega sveta z dne 20.3.2008 in zapisnika 1. korespondenčne seje sklicane 9.4.2008
Župan je dal v razpravo zapisnik 14. seje občinskega sveta z dne 20.3.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 14. seje občinskega sveta z dne 20.3.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je dal v razpravo zapisnik 1. korespondenčne seje občinskega sveta sklicane 9.4.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik 1. korespondenčne seje občinskega sveta sklicane 9.4.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

3. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 14. seje občinskega sveta z dne 20.3.2008. V razpravi so sodelovali Mile Uljan, župan in Ado Barbiš.  Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 4)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 14. seje občinskega sveta z dne 20.3.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepa 1. korespondenčne seje občinskega sveta sklicane 9.4.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 5)
Sprejme se pregled realizacije sklepa 1. korespondenčne seje občinskega sveta sklicane 9.4.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

4. točka: Vprašanja in pobude
Dušan Grbec
Dal je pobudo, da občinska uprava zadolži predsednike krajevnih skupnosti, da skličejo zbore občanov vaških skupnosti na katerih naj občanom predstavijo poslovanje krajevnih skupnosti v preteklem letu.

Milan Uljan (pobude so dane v pismeni obliki in so dobesedno prepisane)
1.     »Utrditev in popravilo bankin ter postavitev zaščitne ograje na kritičnih mestih regionalne ceste III. reda št. 632, na odseku 1378 na relaciji Zabiče – Sušak. To utemeljujem z dejstvom, da so bankine na več mestih poškodovane – predvsem v ovinkih, kar otežuje srečevanje vozil in lahko pride do zdrsa vozil po pobočju.
2.     Utrditev in popravilo bankin ter postavitev zaščitne ograje na kritičnih mestih regionalne ceste III. reda št. 632, na odseku 3224 na relaciji Jelšane – Novokračine. To utemeljujem z dejstvom, da na navedeni relaciji v času pouka petkrat na dan vozi šolski kombi, ravno tako pa na tej relaciji vozi tudi avtobus na redni liniji Ilirska Bistrica – Sušak. Cesta sama je po večini ozka in je srečevanje nevarno in oteženo. Še posebej nevarna je v zimskem času, saj je vozišče zaradi ovinkov in senčne lege pogosto poledenelo in spolzko.
3.     Postavitev table za omejitev hitrosti na 40 km/h skozi naselje Sušak in Novokračine. Pobuda je bila dana predvsem s strani vaščanov obeh vasi, saj ob cesti ni pločnikov in so prebivalci hiš, ki stojijo ob cesti pri hoji po cestišču zelo ogroženi, saj večina voznikov ne upošteva predpisane omejitve hitrosti 50 km/h.
4.     Preusmeritev prednostne ceste v križišču v vasi Novokračine, kjer prednostna cesta sedaj poteka po regionalni cesti II. reda št. 632, po odseku 1378 in v navedenem križišču zavije levo proti maloobmejnemu prehodu Novokračine – Lipa (gledano iz smeri Sušak proti Jelšanam). Predlog je, da bi v navedenem križišču prednostna cesta potekala naravnost, proti Jelšanam, kar bi bilo varneje glede na to, da na tej relaciji sedaj poteka večina prometa.
5.     Umiritev prometa v okolici Osnovne šole Jelšane s postavitvijo »ležečih policajev« ali drugih tehničnih ovir v neposredni okolici šole in vrtca. Dejstvo je, da šola nima velikega parkirnega prostora, tako da kombi, ki prevaža otroke le-te pobere in odloži na cesti pred vhodom na šolsko dvorišče, prav tako pa ob vozišču vozila pustijo tudi starši, kateri otroke pripeljejo in pridejo iskat v šolo ali vrtec.«

Ado Barbiš
Dal je pobudo, da se od Direkcije za ceste pridobi pojasnilo, zakaj so bili v mesecu decembru 2007 odstranjeni prometni znaki, ki preprečujejo vožnjo tovornih vozil in kakšen je bil razlog, da so te prometne znake ponovno postavili na isti cesti v začetku meseca aprila 2008.

Branka Počkaj
Dala je pobudo, da svet za preventivo v cestnem prometu ponovno preveri spremembo hitrosti čez Dobropolje, ker je omejitev hitrost 50 km/h.  
(obstoječi znak "ime naselja" (III-14), ki označuje ime naselja, v katero pelje cesta, in mejo, kjer se začne naselje in od katere morajo vozniki ravnati v skladu s pravili vožnje v naselju se nadomesti z znakom "ime naselja" (III-14.1), ki označuje ime naselja, po obrobju katerega pelje cesta. Na delu ceste, označenem s tem znakom, se ne uporabljajo pravila vožnje v naselju)

Igor Štemberger (pobude so dane v pismeni obliki in so dobesedno prepisane)
1.     »Potem, ko je Ministrstvo za promet konec lanskega leta sprostilo za tovorni promet cesto Ilirska Bistrica-Postojna, so pred kratkim to cesto za tovornjake ponovno zaprli. Sprašujem, čemu ta ukrep, saj so z njim ponovno še enkrat podaljšali pot tovornjakom, ki ponovno morajo voziti po manj primerni cesti med Podgradom in Ilirsko Bistrico. Predlagam, da Občina Ilirska Bistrica urgira na Ministrstvu za promet, da se cesta med Ilirsko Bistrico in Postojno čim prej ponovno odpre za tovorni promet, saj zapore cest niso primerna rešitev, Ministrstvo pa naj rajši razmisli o pospešitvi postopkov za izgradnjo ilirsko-bistriške obvoznice in avtoceste na tem področju, ne pa da iz meseca v mesec spreminja prometne znake.
2.     V zadnjem času je že in še premski grad dobiva povsem novo podobo. Glede na slabe izkušnje iz preteklosti dajem predlog, da se v bodoče nameni več pozornosti urejanja okolice Premskega gradu, tu mislim na čiščenje, košnjo trave, zasaditev cvetja, pa tudi samo zračenje prostorov ... Zanima me kdo sploh za to skrbi in hkrati dajem pobudo, da bi veljalo najti način, kako bi domačine aktivno vključili v oživitev gradu Prem. Enako velja tudi za Kettejevo rojstno hišo in skrbi za predmete, ki se v tej hiši (ljudski šoli na Premu) nahajajo in skrbi za urejenost zbirke ter okolice ljudske šole na Premu.
3.     Na zadnji seji Sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica je bila obširna razprava na temo občinskih nagrad in priznanj. Člani sveta so bili v veliki dilemi ali je smiselno za to priznanje koga s področja kulture predlagati, ker se je v razpravi oblikovalo mnenje, da se je težko odločati, če so za nagrade predlagani ljudje iz zelo velikega spektra različnih dejavnosti. Zato so člani Sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica sprejeli sklep, da se Občini Ilirska Bistrica predlaga v razmislek ponovno uvedbo posebne nagrade za kulturo (v preteklosti je bila to Kettejeva nagrada), podobno kot se to podeljuje na področju športa. Nagrada bi se podeljevala vsako leto  ob otvoritvi občinskega meseca kulture v januarju na gradu Prem. Ta nagrada bi bila namenjena izključno za dosežke na področju kulture v preteklem koledarskem letu, podeljevala pa bi jo komisija, ki bi bila politično čim manj obarvana (torej ne KVIAZ, lahko pa bi bila to posebna komisija imenovana s strani župana - tista, ki je zadolžena za pripravo razdelilnika sredstev za ljubiteljsko kulturo ali pa kar Svet Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica). Če Občina Ilirska Bistrica smatra, da je ta pobuda sprejemljiva, bi bilo potrebno do konca letošnjega leta doreči v kaki obliki se ta nagrada podeljuje (materialni, finančni, v obliki listine ali plakete) in pripraviti pravilnik.«

Bernard Oblak
1.     Zanimalo ga je, kako se lahko pridobi denar za zamenjavo kritine na cerkvi na Baču.
2.     Dal je pobudo, da se uredijo table za plakatiranje po vaseh, ker so v slabem stanju.
Župan je v zvezi s prvim vprašanjem pojasnil, da so za to predvidena namenska sredstva, ki se jih lahko pridobi preko razpisa.

Igor Batista
Občinsko upravo in svetnike je v imenu KS Rečica in Olepševalnega društva Zarečica povabil na otvoritev obnovljene ceste in mostička v Zarečici, ki bo 3. maja ob 18. uri.

Mirjam Francetič
1.     Zanimalo jo je, zakaj v mestu Ilirska Bistrica ulice nimajo oznak na začetku ulice.
2.     Zanimalo jo je, ali je v planu ureditev starega dela mesta in dala pobudo, da se na začetku Cankarjeve ulice postavi »ležeče policaje«.
3.     Zanimalo jo je, kako je z Gimnazijo Ilirska Bistrica in kakšne so možnosti, da bi postala samostojna.

Karmen Šepec (pobudo je dala v pismeni obliki in je dobesedno prepisana)
»V Enoti vrtec pri OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica smo v lanskem letu zaradi povečanega vpisa otrok odprli 10. oddelek. Trenutno je v vrtcu 184 otrok, v vseh oddelkih (razen enega) do zgornjega, fleksibilnega normativa. Na čakalni listi je trenutno 12 otrok. Z odprtjem 10. oddelka so se bistveno poslabšali prostorski pogoji, saj smo v igralnico preuredili večnamenski prostor – telovadnico in tako izgubili prepotreben prostor za gibanje in športne aktivnosti. To pa pomeni tudi le 2 m2  igralne površine na otroka, kar je veliko pod normativno površino (3 m2), ki jo zahteva Pravilnik o normativih in tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca za vse vrtce (tudi za stare stavbe) od 1. 9. 2010 dalje.
Jutri se zaključuje redni vpis za naslednje šolsko leto. Danes do 15. ure je vpisanih 93 otrok, s septembrom jih lahko sprejmemo 52, torej bomo morali odkloniti več kot 40 otrok.
Glede na trende rojstev zadnjih let in letošnjo spremembo zakonodaje, ki omogoča staršem plačilo vrtca samo za enega, najstarejšega otroka (za ostale otroke pa bodo plačila oproščeni), lahko predvidevamo tudi v naslednjih letih povečan vpis v vrtec.
Predlagam, da občina ustanoviteljica skupaj z vrtcem poskuša za rešitev trenutne problematike, torej za naslednje šolsko leto, preveriti možnost pridobitve dodatnih prostorov izven prostorov vrtca za dva oddelka. Obenem predlagam, da se takoj pristopi k celovitejšemu, dolgoročnejšemu reševanju prostorske problematike predšolske vzgoje.«

5. točka: Premoženjsko pravne zadeve
Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranem zapisniku.
Andreja Derenčin, višja svetovalka (v nadaljevanju besedila Andreja Derenčin), je predstavila predlog sklepa, št.: 478-34/2007, da se v okviru gradnje kanalizacijskega omrežja Novokračine in Sušak, za namen izgradnje komunalne čistilne naprave od lastnice Anamarije Pahor, Cesta na Lenivec 24, Sežana, odkupi zemljišče parc.št. 1110  njiva v izmeri 255 m2, k.o. Novokračine, za ceno 743,00  EUR (2,91 EUR /m2), kot jo je določil sodni cenilec in izvedenec za kmetijstvo Rudolf Celin, Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, s cenilnim izvidom z dne 29.2.2008. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 6)
I.     V okviru gradnje kanalizacijskega omrežja Novokračine in Sušak, se za namen izgradnje komunalne čistilne naprave od lastnice Anamarije Pahor, Cesta na Lenivec 24, Sežana, odkupi zemljišče parc.št. 1110  njiva v izmeri 255 m2, k.o. Novokračine, za ceno 743,00  EUR (2,91 EUR /m2), kot jo je določil sodni cenilec in izvedenec za kmetijstvo Rudolf Celin, Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, s cenilnim izvidom z dne 29.2.2008.
II.     Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št.: 478-34/2007, da se v okviru gradnje kanalizacijskega omrežja Novokračine in Sušak, za namen izgradnje čistilne naprave v Sušaku, izvrši zamenjava nepremičnin in sicer parc. št. 834 travnik v izmeri 482m2 k.o. Sušak, last Božidarja Štembergerja, Sušak 6, Jelšane, solastnika do deleža ½-ice, in Joškota Štembergerja, Sušak 6a, Jelšane, solastnika do deleža ½ -ice, za parc. št. 225/2 pašnik v izmeri 14214 m2, k.o. Sušak, last Občine Ilirska Bistrica.
Kot je določil sodni cenilec in izvedenec za kmetijstvo Rudolf Celin, Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, z cenilnim izvidom z dne 29.2.2008, znaša cena za parc. št. 834 travnik v izmeri 482m2 k.o. Sušak, 1.677,83 EUR (3,48 eur/m2), parc. št. 225/2 pašnik v izmeri 14214 m2 k.o. Sušak, pa 4.733,26 EUR (0,33 eur/m2). Razliko v ceni stranki Božidar Štemberger in Joško Štemberger doplačata, vsak do deleža ½ -ice. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Robert Šircelj. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 7)
I.     V okviru gradnje kanalizacijskega omrežja Novokračine in Sušak, se za namen izgradnje čistilne naprave v Sušaku, izvrši zamenjava nepremičnin in sicer parc. št. 834 travnik v izmeri 482m2 k.o. Sušak, last Božidarja Štembergerja, Sušak 6, Jelšane, solastnika do deleža ½-ice, in Joškota Štembergerja, Sušak 6a, Jelšane, solastnika do deleža ½ -ice, za parc. št. 225/2 pašnik v izmeri 14214 m2, k.o. Sušak, last Občine Ilirska Bistrica.
    Kot je določil sodni cenilec in izvedenec za kmetijstvo Rudolf Celin, Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, z cenilnim izvidom z dne 29.2.2008, znaša cena za parc. št. 834 travnik v izmeri 482m2 k.o. Sušak, 1.677,83 EUR (3,48 eur/m2), parc. št. 225/2 pašnik v izmeri 14214 m2 k.o. Sušak, pa 4.733,26 EUR (0,33 eur/m2). Razliko v ceni stranki Božidar Štemberger in Joško Štemberger doplačata, vsak do deleža ½ -ice.
    Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št.: 3502-43/2006, da se zemljišče parc. št. 1583/9 – cesta v izmeri 299 m2, k.o. Mala Bukovica, izloči iz javnega dobra in vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica, sklep pa stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah v Primorskih novicah in sklep št.: 3502-43/2006, da se izvrši zamenjava parc. št. 1583/9 – cesta v izmeri 299 m2, k.o. Mala Bukovica, last Občine Ilirska Bistrica s parc. št. 5/2 – travnik, v izmeri 181 m2 in parc. št. 5/3- travnik v izmeri 46 m2 obe  k.o. Mala Bukovica, katerih lastniki so Bradačić Vilma, Gregorčičeva cesta 23b, Ilirska Bistrica do 19/24-in, Zlosel Stefanija, Mala Bukovica 24b, Ilirska Bistrica do 1/12-ine, Šepić Alma, Mala Bukovica 33, Ilirska Bistrica do 1/12 in Puž Tanja, Snežniška ulica 6, Ilirska Bistrica do 1/24-ine ter istočasno izvrši zamenjava parc. št. 5/3- travnik v izmeri 46 m2 k.o. Mala Bukovica, katero pridobi Občina Ilirska Bistrica s parc. št. 8/4- travnik v izmeri 8 m2 k.o. Mala Bukovica katere lastnik je Boštjančič Radovan, Mala Bukovica 13, Ilirska Bistrica, pod pogoji določenimi v sklepu. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 8)
I.     Zemljišče parc. št. 1583/9 – cesta v izmeri 299 m2, k.o. Mala Bukovica, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.     Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah v Primorskih novicah.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 9)
I.     Izvrši se zamenjava parc. št. 1583/9 – cesta v izmeri 299 m2, k.o. Mala Bukovica, last Občine Ilirska Bistrica s parc. št. 5/2 – travnik, v izmeri 181 m2 in parc. št. 5/3- travnik v izmeri 46 m2 obe  k.o. Mala Bukovica, katerih lastniki so Bradačić Vilma, Gregorčičeva cesta 23b, Ilirska Bistrica do 19/24-in, Zlosel Stefanija, Mala Bukovica 24b, Ilirska Bistrica do 1/12-ine, Šepić Alma, Mala Bukovica 33, Ilirska Bistrica do 1/12 in Puž Tanja, Snežniška ulica 6, Ilirska Bistrica do 1/24-ine.
    Istočasno se izvrši zamenjava parc. št. 5/3- travnik v izmeri 46 m2 k.o. Mala Bukovica, katero pridobi Občina Ilirska Bistrica s parc. št. 8/4- travnik v izmeri 8 m2 k.o. Mala Bukovica katere lastnik je Boštjančič Radovan, Mala Bukovica 13, Ilirska Bistrica.
    Vsi stroški izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Kupnina za parc. št. 1583/9 k.o. Mala Bukovica znaša 2.897,31 EUR in se poveča za 20% DDV v višini 579,46 EUR, kar skupaj znaša 3.476,77 EUR, za parc. št. 5/2 in 5/3 k.o. Mala Bukovica znaša 2.199,63 EUR in parc. št. 8/4 k.o. Mala Bukovica pa 77,52 EUR. Stranki sta dolžni plačati DDV.  
III.     Predmetne nepremičnine se zamenjajo kot enakovredne in pogodbene stranke ne dolgujejo druga drugi ničesar več.
IV.     Ta sklep stopi v veljavo po objavi sklepa o izločitvi zemljišča parc. št. 1583/9 – cesta k.o. Mala Bukovica, v izmeri 299 m2 iz javnega dobra v Uradnih objavah v Primorskih novicah.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št.: 46501-42/2005, da se zemljišče parc. št. 4729/2 – dvorišče v izmeri 32 m2, k.o. Knežak, izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica. Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah v Primorskih novicah. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 10)
I.     Zemljišče parc. št. 4729/2 – dvorišče v izmeri 32 m2, k.o. Knežak, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.     Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah v Primorskih novicah.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se za ureditev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem v vasi Podgrad odkupi zemljišče parc. št. 1101/7 – travnik (v naravi pot) v izmeri 69 m2 k.o. Podgrad od lastnika Hektorja Demojzesa, Podgrad 123, Podgrad, po ceni ki jo bo določil pristojni cenilec. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 11)
I.     Za ureditev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem v vasi Podgrad se odkupi zemljišče parc. št. 1101/7 – travnik (v naravi pot) v izmeri 69 m2 k.o. Podgrad od lastnika Hektorja Demojzesa, Podgrad 123, Podgrad, po ceni ki jo bo določil pristojni cenilec.
    Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št.: 478-57/2007, da se Marti Hribar, Koritnice 34, 6253 Knežak proda del zemljišča, parc. št. 1369/142 – pot v izmeri ___m2, k.o. Koritnice, po ceni,  ki jo bo določil sodni izvedenec, cenilec gradbene stroke, in sicer pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 12)
I.     Marti Hribar, Koritnice 34, 6253 Knežak se proda del zemljišča, parc. št. 1369/142 – pot v izmeri ___m2, k.o. Koritnice, poceni ki jo bo določil sodni izvedenec, cenilec za gradbeno stroko.
    Vsi stroški cenitve, delitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ko bo opravljena delitev parcel in znana nakupna cena se sklep s popolnimi podatki glede velikosti parcele oz. poddelilk ponovno posreduje v formalno potrditev Občinskemu svetu, zaradi zemljiškoknjižne izvedbe predmetnega pravnega posla.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št.: 46503-5/2001, da se za ureditev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem v vasi Bač odkupi od lastnika Evgena Česnika, Bač 85, 6253 Knežak  zemljišče parc. št. 1820/4 – stavbišče ( v naravi pot ) v izmeri 12 m2 k.o. Bač, za kupnino v višini 170,00 EUR, ki jo je določil sodni izvedenec, cenilec za gradbeno stroko. Cena za predmetno zemljišče je določena s cenilnim elaboratom št. IP-C 1986-M sodnega cenilca Igorja Požarja, PPR Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 13)
I.     Za ureditev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem v vasi Bač se odkupi od lastnika Evgena Česnika, Bač 85, 6253 Knežak  zemljišče parc. št. 1820/4 – stavbišče ( v naravi pot ) v izmeri 12 m2 k.o. Bač, za kupnino v višini 170,00 EUR, ki jo je določil sodni izvedenec, cenilec za gradbeno stroko. Cena za predmetno zemljišče je določena s cenilnim elaboratom št. IP-C 1986-M sodnega cenilca Igorja Požarja, PPR Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna.
    Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa št.: 46503-5/2001, da se zemljišče parc. št. 4103/3 – pot v izmeri 104 m2 in parc. št. 4107/2- pot v izmeri 84, obe k.o. Bač, izloči iz javnega dobra in vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica. Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah v Primorskih novicah. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 14)
I.     Zemljišče parc. št. 4103/3 – pot v izmeri 104 m2 in parc. št. 4107/2- pot v izmeri 84, obe k.o. Bač, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.     Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah v Primorskih novicah.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa št.: 46503-5/2001, da se Francu Kovaču, Bač 87, 6253 Knežak proda zemljišče parc. št. 4103/3 – pot v izmeri 104 m2 in parc. št. 4107/2- pot v izmeri 84 m2 obe k.o. Bač, za ceno 2.408,28 EUR ki jo je določil sodni izvedenec, cenilec za gradbeno stroko. Kupnina iz prejšnjega odstavka se poveča za 20% DDV v višini 481,65 EUR kar skupaj znaša 2.889,93 EUR. Vsi stroški parcelacije in cenitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko. Ta sklep stopi v veljavo po objavi sklepa o izločitvi zemljišča parc. št. 4103/3 – pot v izmeri 104 m2 in parc. št. 4107/2 – pot v izmeri 84 m2 obe  k.o. Bač iz javnega dobra v Uradnih objavah v Primorskih novicah. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 15)
I.     Francu Kovač, Bač 87, 6253 Knežak se proda zemljišče parc. št. 4103/3 – pot v izmeri 104 m2 in parc. št. 4107/2- pot v izmeri 84 m2 obe k.o. Bač, za ceno 2.408,28 EUR ki jo je določil sodni izvedenec, cenilec za gradbeno stroko.
    Kupnina iz prejšnjega odstavka se poveča za 20% DDV v višini 481,65 EUR kar skupaj znaša 2.889,93 EUR.
    Vsi stroški parcelacije in cenitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ta sklep stopi v veljavo po objavi sklepa o izločitvi zemljišča parc. št. 4103/3 – pot v izmeri 104 m2 in parc. št. 4107/2 – pot v izmeri 84 m2 obe  k.o. Bač iz javnega dobra v Uradnih objavah v Primorskih novicah.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št.: 46401-4/2005, da Občina Ilirska Bistrica soglaša z neodplačnim prenosom objekta Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici, ki stoji na zemljišču parc. št. 3136 - poslovna stavba v površini 2555 m2 in parc. št. 3137 – dvorišče v izmeri 3463 m2, k.o. Trnovo, v last Občine Ilirska Bistrica do celote, na podlagi Pogodbe o neodplačnem prenosu, s prepovedjo odtujitve in obremenitve v korist RS za dobo 30 let. Za sklenitev pogodbe o neodplačnem prenosu in manjše popravke le-te zaradi usklajevanj pogodbenih določil s pristojnimi ministrstvi in Vlado RS se pooblašča župana občine, Antona Šenkinca, univ.dipl.ekon.. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dodatno obrazložil predlog. V razpravi so sodelovali Franc Gombač, župan, Stanislav Prosen, Danilo Pugelj in Branka Počkaj, ki je predlagala, da se v obrazložitvi popravi datum 12. seje. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 16)
I.     Občina Ilirska Bistrica soglaša z neodplačnim prenosom objekta Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici, ki stoji na zemljišču parc. št. 3136 - poslovna stavba v površini 2555 m2 in parc. št. 3137 – dvorišče v izmeri 3463 m2, k.o. Trnovo, v last Občine Ilirska Bistrica do celote, na podlagi Pogodbe o neodplačnem prenosu, s prepovedjo odtujitve in obremenitve v korist RS za dobo 30 let.
II.     Za sklenitev pogodbe o neodplačnem prenosu in manjše popravke le-te zaradi usklajevanj pogodbenih določil s pristojnimi ministrstvi in Vlado RS se pooblašča župana občine, Antona Šenkinca, univ.dipl.ekon.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da Občina Ilirska Bistrica soglaša s prenosom v brezplačni najem oz. uporabo 3 stanovanj št. 05, 06. in 09 v Podgradu 107, 6244 Podgrad, last Republike Slovenije, za potrebe izvajanja dopolnilnih programov s področja socialnega varstva in izrednih dodelitev stanovanja zaradi začasnega reševanja stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb ali če je to potrebno zaradi varstva interesov otrok ali pomoči prizadetim v elementarnih ali drugih nesrečah. Občina Ilirska Bistrica prav tako soglaša z brezplačnim prenosom stanovanj iz prejšnje točke v njeno last za navedene namene. Za sklenitev pogodbe se pooblašča župana občine, Antona Šenkinca, univ.dipl.ekon. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 17)
I.     Občina Ilirska Bistrica soglaša s prenosom v brezplačni najem oz. uporabo 3 stanovanj št. 05, 06. in 09 v Podgradu 107, 6244 Podgrad, last Republike Slovenije, za potrebe izvajanja dopolnilnih programov s področja socialnega varstva in izrednih dodelitev stanovanja zaradi začasnega reševanja stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb ali če je to potrebno zaradi varstva interesov otrok ali pomoči prizadetim v elementarnih ali drugih nesrečah.
II.     Občina Ilirska Bistrica prav tako soglaša z brezplačnim prenosom stanovanj iz prejšnje točke v njeno last za navedene namene.
III.     Za sklenitev pogodbe se pooblašča župana občine, Antona Šenkinca, univ.dipl.ekon.
IV.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št.: 353-68/2007, da se Geodetski upravi Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana za potrebe geodetske pisarne v Ilirski Bistrici za določen čas 3 let od podpisa pogodbe v brezplačno uporabo oddajo poslovni prostori v stavbi na naslovu Jurčičeva 1 v Ilirski Bistrici in sicer dve pisarni v pritličju od katerih vsaka obsega 2 prostora ter pisarno v prvem nadstropju desno v skupni izmeri 85,70 m2. V primeru združitve Geodetske pisarne Ilirska Bistrica in Postojna v Ilirski Bistrici se  Geodetski upravi Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana za določen čas 3 let od podpisa pogodbe v brezplačno uporabo odda celotna stavba na naslovu Jurčičeva 1 v Ilirski Bistrici. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Vladimir Čeligoj, Igor Batista, župan, Danilo Pugelj, Branka Počkaj in Bernard Oblak. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 18)
I.     Geodetski upravi Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana se za potrebe geodetske pisarne v Ilirski Bistrici za določen čas 3 let od podpisa pogodbe v brezplačno uporabo oddajo poslovni prostori v stavbi na naslovu Jurčičeva 1 v Ilirski Bistrici in sicer dve pisarni v pritličju od katerih vsaka obsega 2 prostora ter pisarno v prvem nadstropju desno v skupni izmeri 85,70 m2.
II.     V primeru združitve Geodetske pisarne Ilirska Bistrica in Postojna v Ilirski Bistrici se Geodetski upravi Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana za določen čas 3 let od podpisa pogodbe v brezplačno uporabo odda celotna stavba na naslovu Jurčičeva 1 v Ilirski Bistrici.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št.: 3528-8/2008, da se podjetju SEC d.o.o., Neverke 30, 6256 Košana, odda v najem poslovni prostor v objektu parc. št. 264 k.o. Trnovo, kateri v naravi predstavlja objekt bivše proizvodne hale, konkretno pa predstavlja prostor v izmeri 600 m2. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dodatno obrazložil predlog sklepa. V razpravi je sodeloval Vladimir Čeligoj, ki je podprl predlog sklepa. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 19)
I.     Podjetju SEC d.o.o., Neverke 30, 6256 Košana, se odda v najem poslovni prostor  v objektu parc. št. 264 k.o. Trnovo, kateri v naravi predstavlja objekt bivše proizvodne hale, konkretno pa predstavlja prostor v izmeri 600 m2.
II.     Poslovni prostor se odda za določen čas, do sprejetja lokacijskega načrta za to območje oz.   največ za 1 leto.
III.     Najemnik bo objekt usposobil za potrebe skladišča na svoje stroške. Vložena sredstva predstavljajo najemnino.
IV.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

6. točka:     Obravnava Pravilnika o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek
Mirjam Hafner Urbančič, višja referentka za družbene dejavnosti, je predstavila Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica. Naveden pravilnik je priložen arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Igor Batista je predlagal, da se pri kriterijih za sprejem otrok točkuje »zaposlenost obeh staršev  oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino« s 16 točkami. Danilo Pugelj je predlagal, da se pri kriterijih za sprejem otrok točkuje »zaposlenost obeh staršev  oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino« z 12 točkami. Igor Batista je spremenil svoj predlog iz 16 na 12 točk. Rok Jenko je predlagal, da se pri kriterijih za sprejem otrok točkuje »prebivališče družine na območju lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca« z 12 točkami. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 20)
Pri IV. točki (kriteriji za sprejem otrok) Pravilnika o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica se spremeni število točk pri 2. kriteriju »prebivališče družine na območju lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca« iz 10 na 12 točk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 21)
Pri IV. točki (kriteriji za sprejem otrok) Pravilnika o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica se spremeni število točk pri 3. kriteriju »zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino«  iz 8 na 12 točk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Karmen Šepec je predlagala povišanje števila točk pri 1. kriteriju »odložitev šolanja oz. vstopa v osnovno šolo« iz 12 na 14 točk. V razpravi je sodeloval Vladimir Čeligoj. Mile Uljan je predlagal, da se prvi odstavek IV. točke dopolni tako, da se glasi: »Komisija najprej izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi oz. potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in otroke, ki jim je odloženo šolanje oz. vstop v osnovno šolo.« in v drugem odstavku 1. točko črta, ostale pa ustrezno preštevilči.  Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 22)
Sprejme se Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce občine Ilirska Bistrica, s tem, da
IV. točka pravilno glasi (Kriteriji za sprejem otrok):
Komisija najprej izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi oz. potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in otroke, ki jim je odloženo šolanje oz. vstop v osnovno šolo.
Komisija izda odločbo o sprejemu oziroma zavrnitvi otroka v vrtec na podlagi kriterijev, ki se upoštevajo po naslednjem vrstnem redu:
1.     prebivališče družine na območju lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca – 12 točk
2.     zaposlenost obeh staršev  oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino – 12 točk
3.     otrok je vključen v celodnevni program – 6 točk
4.     uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu – 6 točk
5.     število nepreskrbljenih otrok v družini, vsak nepreskrbljen otrok – 4 točke
6.     družina, ki ima v ta vrtec že vključenega enega otroka, za vsakega dodatno vključenega otroka – 2 točka.
V primeru doseganja enakega števila točk glede na zgoraj citirane kriterije, se upoštevajo izločitveni kriteriji po naslednji prioriteti:
    dosežene točke pri kriteriju iz točke 4
    doseženo večje število točk pri kriteriju iz točke 5
    družine, ki se na podlagi 3. člena Pravilnika o plačilih  staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 129/06), uvrstijo v nižji plačilni razred oziroma imajo nižji bruto mesečni dohodek na družinskega člana.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

7. točka: Obravnava Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica
Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu, je predstavila Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica. Naveden pravilnik je priložen arhiviranemu zapisniku.

Z vodenjem seje je nadaljeval Vladimir Čeligoj, podžupan.

Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.

Z vodenjem seje je nadaljeval župan.

V razpravi je sodeloval Vladimir Čeligoj. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 23)
Sprejme se osnutek Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica, s tem, da se prva alineja 4. člena pravilno glasi: «doplačilu letovanj, šole v naravi, plavalnih tečajev in podobnih šolskih dejavnosti  osnovnošolcem, razen za šole v naravi, ki so subvencionirane iz državnega proračuna oziroma Ministrstva za šolstvo in šport,« in 14. člen:
»Pravico do denarne pomoči  po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu  »Vloga za dodelitev enkratne denarne  socialne  pomoči«, ki je priloga tega pravilnika.  Obrazec  vlagatelj dvigne na sedežu občine ali pri strokovnem delavcu osnovne šole v primerih uveljavljanja denarne  pomoči  za dejavnosti opredeljene v prvi alineji  4. člena tega pravilnika.
Pisni vlogi iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih upravni organ potrebuje pri vodenju postopka in so navedena kot priloge k vlogi.
Za uveljavljanje denarne pomoči za dejavnosti opredeljene v prvi alineji  4. člena tega pravilnika (doplačilo letovanj, šole v naravi, plavalnih tečajev in podobnih šolskih dejavnosti  osnovnošolcem)  sprejema  vloge  strokovni delavec posamezne šole v katero je osnovnošolec, ki se udeležuje dejavnosti vključen.
Šolski strokovni delavci prejete vloge s prilogami posredujejo Občini  Ilirska Bistrica najkasneje v roku 8 dni od prejema vloge. «
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.


SKLEP (št. 24)
Sprejeti osnutek Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica se preoblikuje v predlog.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 25)
Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

8. točka: Imenovanja
- Obravnava predloga za imenovanje člana Odbora za gospodarstvo in finance
- Obravnava predloga za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Rudija Brkinca Pregarje
- Obravnava predloga za imenovanje člana Odbora za gospodarstvo in finance
Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval stališče komisije. Predlog za imenovanje člana odbora za gospodarstvo in finance je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi sta sodelovala Rok Jenko in Igor Batista. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 26)
1.       Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje Alojza Bubniča, roj. 22.2.1948, iz Pregarij 7, 6243 Obrov, za člana odbora za gospodarstvo in finance za preostanek mandatnega obdobja do leta 2010 oziroma do izvolitve novega občinskega sveta.
2.       Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

- Obravnava predloga za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Rudija Brkinca Pregarje
Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Rudija Brkinca Pregarje je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 27)
I.     Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje se imenuje:
1.     Mitjo Bubniča iz Pregarij 101 a,
2.     Alojza Bubniča iz Pregarij 7,
3.     Iztoka Ceka iz Huj 17 a.
II.     Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem uveljavitve sklepa in traja 4 (štiri) leta.
III.     Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

9. točka: Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007
Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, je predstavila Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007. Naveden odlok je priložen arhiviranemu zapisniku. Dejan Baša, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, Dušan Grbec, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore in Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, so posredovali stališča odborov, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. Danila Puglja je zanimalo, zakaj ni poročila nadzornega odbora. Pojasnilo v zvezi s tem je dal župan. V razpravi sta sodelovala Robert Šircelj in Stanislav Prosen, ki je predlagal, da se predsednika nadzornega odbora povabi na sejo OS, da se razjasnijo zadeve v zvezi z delovanjem nadzornega odbora. Rok Jenko je občinskim svetnikom predlagal, da preden OS odloča o zaključnem računu pozove nadzorni odbor, da do naslednje seje OS predstavi svoje mnenje oziroma poročilo. Danilo Pugelj se ni strinjal, da se prenese odločanje o zaključnem računu, ker nadzorni odbor ni dal mnenja oziroma ker ne deluje. Robert Šircelj je predlagal, da se na eno od prihodnjih sej povabi nadzorni odbora in se njegovo delovanje obravnava pod posebno točko dnevnega reda. Vladimir Čeligoj je predlagal, da se zaključni račun sprejme in če nadzorni odbor ne deluje, kar se kaže tudi v tem, da ni njegovega mnenja pri zaključnem računu, se razmisli o razrešitvi članov nadzornega odbora. Igor Batista je predlagal, da se nadzorni odbor pozove, da za naslednjo sejo OS pripravi poročilo o delu ter na sejo povabi predsednika in člane nadzornega odbora. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 28)
Sprejme se osnutek Odloka o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 s prilogami, s tem, da se 2. člen odloka pravilno glasi:
»Rezervni sklad občine izkazuje:
-     stanje 1.1.2007                      13.054,16 evrov
-     prihodki v letu 2007              16.692,00 evrov                    
-     odhodki v letu 2007                        0  
-     presežek prihodkov               29.746,16 evrov
Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Il. Bistrica po stanju 31.12.2007 v višini 29.746,16 evrov se vodi kot sredstva na računu in se koristi v letu 2008. »
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 29)
Sprejeti osnutek Odloka o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 se preoblikuje v predlog.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 30)
1.     Sprejme se Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 s prilogami.
2.     Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3.     Odlok z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.
4.     Sklep stopi v veljavo takoj.                                          Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

Župan je svetnike seznanil, da bo v dogovoru z gimnazijo ples četvorke v petek, 16.5.2008, ob 12. uri na »Placu« in, da se jim za organizacijo te prireditve odobri sredstva v višini med 500 in 600 evri iz proračunske rezerve.
Župan je svetnike informiral, da bo izredna seja OS 8. maja zaradi obravnave rebalansa proračuna in občinskih priznanj.
Župan je svetnike informiral, da se iz proračunske rezerve plača maturantom avtobusi prevoz do Postojne zaradi opravljanje mature.


Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).  


Zapisnik sestavila:                      Župan:
Sabrina Pirih                      Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.


Številka: 011-23/2008
Ilirska Bistrica, 8.5.2008

ar©tur