Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 05.06.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet
                             Z A P I S N I K
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 8.5.2008 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica


Prisotni člani OS: Drago Kerma, Karmen Šepec, Alen Lilić, Rok Jenko, Mirjam Francetič, Mile Uljan, Igor Batista, Bernard Oblak, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Anton Frank, Stanislav Prosen, Vladimir Čeligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Barbara Kogovšek, Dejan Baša

Odsotnosti članov OS med sejo: Mile Uljan (- 5 minut), Vladimir Čeligoj (- 7 minut), Robert Šircelj (- 40 minut)

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave; Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo; Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu; Vanja Iskra, računovodja III; Sabrina Pirih, višja referentka

Prisotni novinarji: Katja Kirn, Tomo Šajn in predstavniki TV Galeje

Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2008
3.     Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008

1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 21, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red predlagan s sklicem 3. izredne seje. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

2. točka: Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2008
Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju besedila Dušan Grbec), je predstavil predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Ado Barbiš, Igor Batista, župan, Igor Štemberger, Franc Gombač, Danilo Pugelj, Dušan Grbec, Vladimir Čeligoj in Mile Uljan. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje  

SKLEP (št. 2)
(1)     Zlato plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 prejme Varstveno delovni center Koper, Enota Ilirska Bistrica.
(2)     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 3)
(1)     Srebrno plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 prejme Ljubo Nadoh iz Doljnega Zemona 77, 6250 Ilirska Bistrica.
(2)     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 4)
(1)     Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 prejme Osnovna šola Podgora Kuteževo.
(2)     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

3. točka: Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008
Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju Nevenka Tomšič), je predstavila osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008. Osnutek navedenega odloka je priložen arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, Dejan Baša, predsednik odbora za gospodarstvo in finance in Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, so posredovali stališča odborov, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. Župan je predlagal razpravo na prihodkovni strani rebalansa občinskega proračuna za letošnje leto. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, župan, Danilo Pugelj in Robert Šircelj, ki je predlagal, da se iz načrta razvojnih programov (2008 – 2011) črtajo sredstva za ureditev parkirišča ob občinski stavbi (za leti 2008 in 2009) in se ta sredstva prenese za ureditev elektroinstalcij, sanacijo kotlarne, sanacija oken in sanacija tlakov in vrat v OŠ Dragotina Ketteja. Razpravljali so še Danilo Pugelj, župan, Robert Šircelj, Stanislav Prosen, Vladimir Čeligoj in Franc Gombač. Robert Šircelj je predlagal, da se o njegovem predlogu poimensko glasuje. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 5)
O predlogu Roberta Širclja se izvede poimensko glasovanje.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 5 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 13 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.

SKLEP (št. 6)
Črtajo se sredstva za investicijo ureditve parkirišča ob občinski stavbi.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasoval 1 svetnik, »PROTI« je glasovalo 21 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.

Župan je predlagal razpravo o odhodkovni strani rebalansa občinskega proračuna za leto 2008.

Župan je ob 17.23 uri predlagal petminutni odmor. Župan je ob 17.31 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 22, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.

V razpravi je sodeloval Rok Jenko, ki je pojasnil, da predlaganega rebalansa občinskega proračuna ne bo podprl. Odhodkovno stran rebalansa občinskega proračuna sta dodatno pojasnila župan in Nevenka Tomšič.

SKLEP (št. 7)
Sprejme se osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 z vsemi prilogami.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.

Robert Šircelj je obrazložil svoj glas proti.

SKLEP (št. 8)
Osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 se preoblikuje v predlog.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.
Župan je kot amandma predlagal spremembo in dopolnitev, ki sta jo predlagala odbora za gospodarstvo in finance ter odbor za družbene dejavnosti. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 9)
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 se doda nov 7. člen, ki se glasi:
»V 15. členu odloka se doda novo deveto alinejo, ki  glasi:
- potrjuje investicijsko dokumentacijo.«
Dosedanji 7. člen osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 se preštevilči v 8. člen.
Dosedanji 8. člen osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 se preštevilči v 9. člen in se spremeni, tako da glasi:
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 01.01.2008 dalje.«
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 10)
1.     Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska  Bistrica za leto 2008 s prilogami in predhodno sprejetim amandmajem.
2.     Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.                        
3.     Odlok z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si.
4.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.


Župan je svetnike seznanil, da bo slavnostna seja občinskega sveta oziroma osrednja prireditev ob občinskem prazniku 4. junija zvečer, 28.5.2008 pa je planiran obisk Vlade RS v Notranjsko kraški statistični regiji.


Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.


Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).  Zapisnik sestavila:                 Župan:
Sabrina Pirih                    Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.Številka: 011-30/2008
Ilirska Bistrica, 15.5.2008

ar©tur