16. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 13.06.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet


Številka: 011-39/2008
Ilirska Bistrica, 11.6.2008


Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)
                          S K L I C U J E M
16. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v ČETRTEK, 19.6.2008, ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:


1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Obravnava poslovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
    poročata: Igor Maljevac, direktor KP Ilirska Bistrica, predstavnik podjetja Fiduciaria d.o.o.

3.     Pregled in potrditev zapisnika 15. seje občinskega sveta z dne 24.4.2008 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 12.5.2008) in zapisnika 3. izredne seje sklicane 8.5.2008 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 21.5.2008)

4.     Pregled realizacije sklepov

5.     Vprašanja in pobude

6.     Obravnava Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica (hitri postopek)
    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

7.     Premoženjsko pravne zadeve
    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

8.     Imenovanja:
a) Izdaja mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
    b) Izdaja soglasja k imenovanju direktorja (-ice) Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica
    c) Izdaja soglasja k imenovanju direktorja (-ice) Razvojnega centra Ilirska Bistrica
    d) Predlog za imenovanje člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
    poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9.     Informacija o vpisu v vrtce Občine Ilirska Bistrica za leto 2008/2009
    poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu

10.     Predstavitev poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2007
    poroča: Vojko Mihelj, direktor ZD Ilirska Bistrica

11.     Dopolnitev specifikacije prevzetih obveznosti
    poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu

12. Problematika delovanja Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
    poroča: župan

13. Poročilo o obisku Vlade Republike Slovenije
    poroča: župan

14. Informacija o pokrajinah
    poroča: župan


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!   
                              ŽUPAN OBČINE
                         Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.


VABLJENI:
- člani OS,
- občinska uprava,
- predsednik in člani NO,
- načelnica UE,
- Igor Maljevac, direktor KP Ilirska Bistrica,
- predstavnik podjetja Fiduciaria d.o.o.,
- Vojko Mihelj, direktor ZD Ilirska Bistrica,
- novinarji.
ar©tur