Nadaljevanje 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 20.06.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet


Številka: 011-39/2008
Ilirska Bistrica, 20.6.2008


Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)
                          S K L I C U J E M
nadaljevanje 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v PONEDELJEK, 23.6.2008, ob 17. uri v dvorani podjetja TIB Transport Blirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:


11.     Predstavitev poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2007
    poroča: Vojko Mihelj, direktor ZD Ilirska Bistrica


13. Problematika delovanja Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
    poroča: županProsim, da se seje zanesljivo udeležite!


   
                                ŽUPAN OBČINE
                             Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.VABLJENI:
- člani OS,
- občinska uprava,
- predsednik in člani NO,
- načelnica UE,
- Vojko Mihelj, direktor ZD Ilirska Bistrica,
- novinarji.

ar©tur