Zapisnik 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 14.07.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet
                             Z A P I S N I K
16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 19.6.2008 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica


Prisotni člani OS: Karmen Šepec, Rok Jenko, Mirjam Francetič, Mile Uljan, Igor Batista, Bernard Oblak, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Anton Frank, Stanislav Prosen, Vladimir Čeligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Barbara Kogovšek, Dejan Baša

Odsotnosti članov OS med sejo: Rok Jenko (- 1 uro 40 minut), Mile Uljan (- 16 minut), Igor Batista (- 20 minut), Stanislav Prosen (- 1 uro 5 minut), Vladimir Čeligoj (- 1 uro 15 minut), Dejan Baša (- 40 minut)

Odsotni član OS: Alen Lilić, Drago Kerma (opr.)

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave; Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo (do 19.15 ure); Andreja Derenčin, višja svetovalka (od 16.40 do 20.35 ure), Sabrina Pirih, višja referentka

Prisotni novinarji: Tomo Šajn, Katja Kirn, Dragica Jaksetič, Doris Komen in predstavniki TV Galeje

Ostali prisotni: Igor Maljevac, direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica, Karlo Rolih iz podjetja Fiduciaria, Rudolf  Celin, predsednik Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica – pri 2. tč DR

Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Obravnava poslovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
3.     Pregled in potrditev zapisnika 15. seje občinskega sveta z dne 24.4.2008 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 12.5.2008) in zapisnika 3. izredne seje z dne 8.5.2008 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 21.5.2008)
4.     Pregled realizacije sklepov
5.     Vprašanja in pobude
6.     Obravnava Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica (hitri postopek)
7.     Premoženjsko pravne zadeve
8.     Imenovanja:
a) Izdaja mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
    b) Izdaja soglasja k imenovanju direktorja (-ice) Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica
    c) Izdaja soglasja k imenovanju direktorja (-ice) Razvojnega centra Ilirska Bistrica
    d) Predlog za imenovanje člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
9.     Informacija o vpisu v vrtce Občine Ilirska Bistrica za leto 2008/2009
10.     Predstavitev poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2007
11.     Dopolnitev specifikacije prevzetih obveznosti
12. Problematika delovanja Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
13. Poročilo o obisku Vlade Republike Slovenije
14. Informacija o pokrajinah
1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 17, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red in predlagal dopolnitev dnevnega reda s 15. točko: Včlanitev Občine Ilirska Bistrica v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem. Dušan Grbec je predlagal, da se 14. točko: Informacija o pokrajinah, premakne na 3. točko. V razpravi je sodeloval Danilo Pugelj. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 1)
Dnevni red se dopolni s 15. točko: Včlanitev Občine Ilirska Bistrica v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 2)
14. točko dnevnega reda: Informacija o pokrajinah, se premakne na 3. točko, ostale točke dnevnega reda pa ustrezno preštevilči.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 3)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Obravnava poslovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
3.     Informacija o pokrajinah
4.     Pregled in potrditev zapisnika 15. seje občinskega sveta z dne 24.4.2008  in zapisnika 3. izredne seje z dne 8.5.2008
5.     Pregled realizacije sklepov
6.     Vprašanja in pobude
7.     Obravnava Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica (hitri postopek)
8.     Premoženjsko pravne zadeve
9.     Imenovanja:
a) Izdaja mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
    b) Izdaja soglasja k imenovanju direktorja (-ice) Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica
    c) Izdaja soglasja k imenovanju direktorja (-ice) Razvojnega centra Ilirska Bistrica
    d) Predlog za imenovanje člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
10.     Informacija o vpisu v vrtce Občine Ilirska Bistrica za leto 2008/2009
11.     Predstavitev poslovnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2007
12.     Dopolnitev specifikacije prevzetih obveznosti
13.     Problematika delovanja Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
14.     Poročilo o obisku Vlade Republike Slovenije
15.     Včlanitev Občine Ilirska Bistrica v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

2. točka: Obravnava poslovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
Igor Maljevac, direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila Igor Maljevac) in Karlo Rolih iz podjetja Fiduciaria (v nadaljevanju besedila Karlo Rolih) sta predstavila poslovanje Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica. Gradivo  (poslovno poročilo k rezultatom poslovanja KP Ilirska Bistrica za leto 2007, vloga za izdajo soglasja za povišanje cen komunalnih storitev, predlog sklepa o odpisu amortizacije, povzetek analize poslovanja in predlog ukrepov za izboljšanje operativnega in finančnega stanja v družbi) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Rudolf Celin je spregovoril o komunalnem podjetju kot predsednik upravnega odbora. Dušan Grbec, predsednik obora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Robert Šircelj je dejal, da ne bo podprl predloga sklepa, razen mogoče 46 %  povišanje cen, ki naj bi poravnalo sprotno vzdrževanje oz. del investicijskega vzdrževanja. Župan je dodatno pojasnil vlogo občine pri investiranju. Rok Jenko predlaganih sklepov ni podprl. Igor Batista ni podprl predloga korektivnih ukrepov. V razpravi so sodelovali Dušan Grbec, Karmen Šepec, Branka Počkaj, Igor Batista, Danilo Pugelj, Miroslav Štemberger, Ado Barbiš, Robert Šircelj, Mile Uljan, Bernard Oblak, Franc Gombač, Vladimir Čeligoj, Vojko Mihelj in Rok Jenko. Igor Maljevac, Karlo Rolih in župan so odgovarjali na vprašanja in dileme svetnikov. Robert Šircelj je predlagal, da se predhodno opravi razpravo o celotnih investicijskih potrebah v občini in sprejme predlog, ko bodo soočena vsa področja in vsi načini reševanja. Skozi razpravo na občinskem svetu se lahko različni predlogi vključijo v končno strategijo. V drugi fazi pa bodo lahko vključili v ta okvir predloge sklepov o komunalnem podjetju in rešitve za financiranje investicij, ki se tičejo vodovoda in kanalizacije. Ves čas pa je potrebno o tem obveščati tudi javnost. Ta postopek bi moral trajati tri do štiri mesece. Župan in Igor Maljevac sta pojasnila postopek za povišanje cen komunalnih storitev. Rok Jenko je predlagal, da občina naroči študijo reorganizacije komunalnega podjetja, vključno z gradbenim podjetjem Snežnik, ta študija pa naj posreduje tudi predlog vseh možnih ukrepov sanacije poslovanja obeh javnih podjetij. Stanislav Prosen se je strinjal s prvo točko predloga sklepa o povišanju cen komunalnih storitev, za ostala povišanja v naslednjem letu pa je menil, da naj se pripravi temeljito študijo z možnostjo racionalizacije. V razpravo se je vključil Igor Batista. Igor Štemberger je za glasovanje predlagal prvi dve točki predloga sklepa o povišanju cen komunalnih storitev. Župan je v nadaljevanju umaknil 3. točko predloga sklepa, v drugi točki pa spremenil datum iz 1.4.2009 na 1.8.2009. Rok Jenko je predlagal poimensko glasovanje. Vladimir Čeligoj je predlagal petminutni odmor.

Župan je ob 18.50 uri predlagal odmor. Župan je ob 19.05 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 21, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.

Župan je dal na glasovanje predlog Roka Jenka.

SKLEP (št. 4)
O povišanju cen komunalnih storitev navedenih v prvi in drugi točki predloga sklepa se izvede poimensko glasovanje.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 8 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 5)
(1) Občinski svet Občine Ilirska Bistrica daje soglasje za povišanje cen komunalnih storitev, kot je predlagano v gradivu - vlogi Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica, za izdajo soglasja za povišanje cen komunalnih storitev, številka: 20-185/2008, z dne 27.5.2008, in sicer:
    1. Povišanje cen komunalnih storitev  s 1. 8. 2008 za:
        Veljavna cena     Nova cena
Cene so v €     % povišanja     Cena brez DDV     Cena brez DDV
     Zbiranje, čiščenje in distribucija vode €/m3            
     gospodinjstvo     46,5     0,5600     0,82
     ostali     46,5     0,8029     1,1762
     Čiščenje odpadnih in padavinskih voda €/m3     35     0,6468     0,873
     Ravnanje z odplakami (kanalščina) €/m3            
     gospodinjstvo     35     0,1214     0,164
     ostali     35     0,1782     0,241
     Zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov €/osebo     31     1,7468     2,289
    Vse predlaganje cene so brez DDV- ja in takse.
(2)     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep so glasovali Stanislav Prosen, Vladimir Čeligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Anton Frank, Branka Počkaj, Vojko Mihelj, Igor Štemberger, Mile Uljan, Bernard Oblak, Karmen Šepec. »PROTI« so glasovali Dušan Grbec, Barbara Kogovšek, Mile Uljan, Dejan Baša, Robert Šircelj, Igor Batista, Mirjam Francetič, Rok Jenko. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 6)
Cene komunalnih storitev se povišajo s 1. 8. 2009 za:

        Veljavna cena     Nova cena
Cene so v €     % povišanja     Cena brez DDV     Cena brez DDV
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode €/m3            
gospodinjstvo     38     0,82     1,1316
ostali     38     1,1762     1,6232
Čiščenje odpadnih in padavinskih voda €/m3     35     0,873     1,1786
Ravnanje z odplakami (kanalščina) €/m3            
gospodinjstvo     30     0,164     0,2132
ostali     30     0,241     0,3133
Zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov €/osebo     40     2,289     3,2046

Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep so glasovali Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Igor Štemberger. »PROTI« so glasovali Dušan Grbec, Barbara Kogovšek, Dejan Baša, Mile Uljan, Stanislav Prosen, Robert Šircelj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Anton Frank, Bernard Oblak, Igor Batista, Mile Uljan, Mirjam Francetič, Rok Jenko, Karmen Šepec. Sklep ni bil sprejet.

SKLEP (št. 7)
(1) Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep, da Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica, odpiše amortizacijo v breme obveznosti za leto 2007 v višini 546.149 EUR.
(2) Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 8 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.

3. točka: Informacija o pokrajinah
Župan je pojasnil, da je bila ta točk uvrščena na dnevni red na predlog Dušana Grbca. Gradivo (Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana in predlagana pokrajinska delitev) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je opozoril na posledice iz Zakona o volilni in referendumski kampanji in predlagal sklep, da se opravi razprava in sprejmejo sklepi iz razprave o referendumu. V razpravi sta sodelovali Vladimir Čeligoj in Danilo Pugelj. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 8)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica opravi razpravo o predlagani pokrajinski delitvi, o kateri se bo odločalo na posvetovalnem referendumu o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 11 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.

4. točka:     Pregled in potrditev zapisnika 15. seje občinskega sveta z dne 24.4.2008 in zapisnika 3. izredne z dne 8.5.2008
Župan je dal v razpravo zapisnik 15. seje občinskega sveta z dne 24.4.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 9)
Sprejme se zapisnik 15. seje občinskega sveta z dne 24.4.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Župan je dal v razpravo zapisnik 3. izredne z dne 8.5.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 10)
Sprejme se zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta z dne 8.5.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

5. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 15. seje občinskega sveta z dne 24.4.2008. Karmen Šepec je zanimalo, če lahko dobijo informacijo v zvezi z gimnazijo, ker je bil pri tretjem vprašanju Mirjam Francetič (na 4. strani, pri točki vprašanja in pobude) dan odgovor, da bo informacija dana na seji OS. Župan je pojasnil, da na ministrstvu za šolstvo in šport ni podpore za samostojno gimnazijo, ker zanjo ni pogojev. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 11)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 15. seje občinskega sveta z dne 24.4.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 3. izredne seje občinskega sveta z dne 8.5.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 12)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 3. izredne seje občinskega sveta z dne 8.5.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

6. točka: Vprašanja in pobude
Dušan Grbec
Z naslednjim rebalansom proračuna Občine Ilirska Bistrica naj se zagotovi sredstva za sofinanciranje 15 metrov mejnega zidu med občinskim zemljiščem na »Placu« (pri spomeniku) in privatnim vrtom Triglav puba v vrednosti 3637 evrov. V ta zid so vključena gradbena dela, kamnit zid in kovana ograja.

Dejan Baša
Dal je pobudo, da občinska uprava prouči možnost postavitve brezžičnega internetnega omrežja v celotni Občini Ilirska Bistrica.

Robert Šircelj
1.     Dal je pobudo, da se najprej odboru za urejanje prostora in infrastrukturo predstavi strategijo prostorskega razvoja, glede območij, ki so pod posebnim režimom npr. varstvom kulturne dediščine in da se pogleda kakšne so možnosti, da se ta območja skrči, na res tista območja, kjer se varuje kakšna dediščina - ne pa da se občanom za privatne bajte sezidane ali obnovljene pred kratkim nalaga dodatne investicijske študije, dovoljenja, kar je za njih veliko breme.
2.     Predlagal je, da v športnem kompleksu Trnovo občina čim prej uredi igrišče za odbojko na peščeni podlagi.
3.     Ponovno je dal pobudo, da občinska uprava pripravi podatke o vseh investicijskih potrebah po izdelanih študijah v naslednjih 10 oz. 15 letih in na drugi strani prikaže oceno, kakšna bodo investicijska sredstva na razpolago in da se na občinskem svetu opravi razpravo, kako naj se občina obnaša glede investicij, katere so prioritetne. Predlagal je, da se o tem glasuje, ker je bila pobuda že dana in ni bila izpolnjena.
Župan je v zvezi s 3. pobudo pojasnil, da občinska uprava navedenega ne bo naredila, ker so svetniki vse študije prejeli, iz proračuna pa so razvidni prihodki.

Ado Barbiš
1.     Ker je pod okriljem občine kar nekaj družbenih objektov (predvsem šole), ki se jih ogreva na plinsko olje, ga je zanimalo, ali se kaj razmišlja, da bi postopoma prešli na druge vire energije oziroma ogrevanja.
2.     Zanimalo ga je, kako je zamišljen lokalni energetski koncept glede na širšo situacijo naše občine.

Danilo Pugelj
Dal je pobudo, da kolegi svetniki ne obremenjujejo občinske uprave z vprašanji, ki ji po nepotrebnem jemljejo čas.

Igor Štemberger
V vasi Dolenje nasproti gostilne Pek je cestna svetilka, ki visi oziroma je močno nagnjena in jo je potrebno sanirati.

Bernard Oblak (prvo vprašanje je dano v pismeni obliki in je dobesedno prepisano)
1.     »Vezano na obisk Vlade RS v Notranjsko kraški regiji, ki se je zgodil v sredo, 28. maja, in znotraj katere so bili planirani obiski občine Ilirska Bistrica, nas zanima kakšni so bili kriteriji za planiranje obiskov posameznih družb. V prvotnem planu je bil najavljen obisk v družbi TIB Transport, d.d., s strani državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo g. Tomaža Jeršič, za kar smo se v naši družbi pripravili, vendar je kot kaže družba TIB Transport, d.d., ki zaposluje največ delovno aktivnih ljudi v občini Ilirska Bistrica nezanimiva za našo občino in Vlado RS. Prosimo Vas za vaše mnenje glede zgoraj navedenega. Najlepše se Vam zahvaljujem za vaš odgovor.«
Župan je pojasnil, da bi to zadevo obravnavali pri posebni točki dnevnega reda: Poročilo o obisku Vlade Republike Slovenije.
2.     Slovenski tabor na Kalcu - naslednje leto je 140-letnica, zato je dal pobudo, da se kaj naredi z gradom (streho), sicer se bo porušil in popravi luknjasto cesto.
3.     Po čigavi direktivi vozijo vozila občinske gasilske zveze na tehnični pregled v Postojno. Tam jim je baje nekdo obljubil 15 % popust. Ne ve, kako lahko nekdo daje popust, če to ni cenik, to je tarifa – tehnični pregled. Zanimalo ga je, ali se lahko to razišče in poimensko pove, kdo je to storil.
Anton Frank, predsednik Gasilske zveze Ilirska Bistrica, je dejal, da mu o konkretni zadevi ni nič znano. Do naslednjič bo pripravil odgovor, kaj je res in kako se bo uredilo.

Mile Uljan
1.     Na Fabcih imajo majhen rezervoar za vodo in slab pritisk. Vodo pripeljejo vsak drugi dan, hitro se jo porabi in nekaj bi bilo potrebno ukreniti.
2.     Pred štirinajstimi dnevi je izšla prva številka občinskega časopisa. Zanimalo ga je, zakaj se ga tiska v Ljubljani in ne v Ilirski Bistrici.
Župan in Tatjana Urbančič, v.d. direktorja občinske uprave (v nadaljevanju besedila Tatjana Urbančič), sta pojasnila, da je bilo izvedeno javno naročilo in v skladu s tem zbiranje ponudb in izbor tiskarja.

7. točka:     Obravnava Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica (hitri postopek)
Andreja Derenčin, višja svetovalka (v nadaljevanju besedila Andreja Derenčin), je predstavila Odlok o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica. Naveden odlok je priložen arhiviranemu zapisniku. Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Franc Gombač, župan, Stanislav Prosen in Igor Batista, ki je predlagal, da si svetniki pred odločanjem pogledajo karte z označenimi območji predkupne pravice. Svetniki so soglašali, da se glasovanje opravi pozneje, ko si bodo ogledali karte, ki so jim bile dane na vpogled. Župan je predlagal nadaljevanje seje z obravnavo premoženjsko pravnih zadev.

8. točka: Premoženjsko pravne zadeve
Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališča odbora, ki so priložena arhiviranemu zapisniku.
Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št.:3528-40/2006, da se sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 22.3.2007, št. 3528-40/2006, o prodaji poslopja in zemljišča bivšega AMD v Gubčevi ulici 12, Ilirska Bistrica, na javni dražbi, se razveljavi ter poslopje in zemljišče bivšega AMD v Gubčevi ulici 12, Ilirska Bistrica nameni za stanovanjsko gradnjo z možnostjo soinvestiranja. O načinu stanovanjske gradnje in soinvestiranju odloča Občinski svet Občine Ilirska Bistrica pred sklenitvijo pogodbe. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dodatno obrazložil predloga sklepa. V razpravi je sodeloval Igor Batista. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 13)
I.     Sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 22.3.2007, št. 3528-40/2006, o prodaji poslopja in zemljišča bivšega AMD v Gubčevi ulici 12, Ilirska Bistrica, na javni dražbi, se razveljavi.
II.     Poslopje in zemljišče bivšega AMD v Gubčevi ulici 12, Ilirska Bistrica, se nameni za stanovanjsko gradnjo z možnostjo soinvestiranja.
    O načinu stanovanjske gradnje in soinvestiranju odloča Občinski svet Občine Ilirska Bistrica pred sklenitvijo pogodbe.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, 352-44/2006, da Občina Ilirska Bistrica soglaša z zamenjavo dela objekta Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, parc. št. 351 – stanovanjska stavba v izmeri 296 m2 (št. stavbe 2525-00227) k.o. Ilirska Bistrica, ki je v lasti Občine Ilirska Bistrica, pri čemer obsega del Občine Ilirska Bistrica v naravi stanovanje v izmeri 115,20 m2 (Id. št. dela stavbe 000227-004) in poslovne prostore v izmeri 107,70 m2 (Id. št. dela stavbe 000227-003), za stanovanja št. 3 (dvosobno v izmeri 60,23 m2), št. 7 (dvosobno v izmeri 60,23 m2) in št. 10 (dvosobno v izmeri 62,43 m2) v Rozmanovi ulici 24c v Ilirski Bistrici, ki so last Republike Slovenije v upravljanju Ministrstva za pravosodje, pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dodatno obrazložil predlog sklepa. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 14)
I.     Občina Ilirska Bistrica soglaša z zamenjavo dela objekta Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, parc. št. 351 – stanovanjska stavba v izmeri 296 m2 (št. stavbe 2525-00227) k.o. Ilirska Bistrica, ki je v lasti Občine Ilirska Bistrica, pri čemer obsega del Občine Ilirska Bistrica v naravi stanovanje v izmeri 115,20 m2 (Id. št. dela stavbe 000227-004) in poslovne prostore v izmeri 107,70 m2 (Id. št. dela stavbe 000227-003), za stanovanja št. 3 (dvosobno v izmeri 60,23 m2), št. 7 (dvosobno v izmeri 60,23 m2) in št. 10 (dvosobno v izmeri 62,43 m2) v Rozmanovi ulici 24c v Ilirski Bistrici, ki so last Republike Slovenije v upravljanju Ministrstva za pravosodje.
II.     Nepremičnine iz prejšnje točke se zamenjajo kot enakovredne.
    Vsaka pogodbena stranka plača svoje stroške in davek na premet nepremičnin, ki bodo nastali s sklenitvijo pravnega posla.
III.     Za sklenitev menjalne pogodbe in manjše popravke le-te zaradi usklajevanj pogodbenih določil s pristojnim ministrstvom in Vlado RS se pooblašča župana občine, Antona Šenkinca, univ.dipl.ekon.
IV.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se Miranu Penku, Pod Stražico 16, Ilirska Bistrica, proda parc. št. 1452/22 travnik v izmeri 132 m2, k.o. Trnovo. Ko bo opravljena cenitev ter znana odkupna cena, se sklep s popolnimi podatki ponovno posreduje v potrditev Občinskemu svetu zaradi zemljiškoknjižne izvedbe pravnega posla. Vse stroške pravnega posla nosi stranka. S tem sklepom se razveljavi sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 462-85/96-233, z dne 2.12.1997. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 15)
I.     Miranu Penku, Pod Stražico 16, Ilirska Bistrica, se proda parc. št. 1452/22 travnik v izmeri 132 m2, k.o. Trnovo. Ko bo opravljena cenitev ter znana odkupna cena, se sklep s popolnimi podatki ponovno posreduje v potrditev Občinskemu svetu zaradi zemljiškoknjižne izvedbe pravnega posla. Vse stroške pravnega posla nosi stranka.
II.     S tem sklepom se razveljavi sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 462-85/96-233, z dne 2.12.1997.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-53/2008, da se Emiliji Petrović Martini iz Šembij 41 ne proda dela zemljišča na parc. št. 1864/1 – cesta k.o. Šembije, vpisan v seznam I. javnega dobra. Predmetnega dela zemljišča ni dovoljeno ograjevati ali kakorkoli omejevati javno uporabo. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 16)
I.       Emilji Petrović Martini, Šembije 41, 6253 Knežak se ne proda dela zemljišča na parc. št. 1864/1 – cesta k.o. Šembije, vpisana v seznam I. javno dobro.
    Predmetnega dela zemljišča ni dovoljeno ograjevati ali kakorkoli omejevati javno uporabo.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-80/2006, da se Dragu Baši iz Jasena 9 po izvzemu iz javnega dobra proda del zemljišča parc. št. 1092 – cesta v izmeri ___ m2 k.o. Jasen po ceni, ki jo bo določil sodni izvedenec, cenilec gradbene stroke, in sicer pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 17)
I.     Dragu Baša, Jasen 9, 6250 Ilirska Bistrica se po izvzemu iz javnega dobra proda del zemljišča, parc. št. 1092 – cesta v izmeri ___m2, k.o. Jasen, poceni ki jo bo določil sodni izvedenec, cenilec za gradbeno stroko.
    Vsi stroški cenitve, delitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ko bo opravljena delitev parcel in znana nakupna cena se sklep s popolnimi podatki glede velikosti parcele oz. poddelilk ponovno posreduje v formalno potrditev Občinskemu svetu, zaradi zemljiškoknjižne izvedbe predmetnega pravnega posla.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-40/2007, da se zavrne vlogo za odprodajo dela zemljišča parc. št. 1864/1 – cesta k.o. Šembije, vpisanega v seznam I. javno dobro. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 18)
I.       Vloga za odprodajo dela zemljišča parc. št. 1864/1 – cesta k.o. Šembije, vpisanega v seznam I. javno dobro se zavrne.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-12/2007, da se Marjanu Gulji iz Zarečja 27 b po izvzemu iz javnega dobra proda zemljišče parc. št. 1440/337 – cesta v izmeri 320 m2 k.o. Pregarje po ceni, ki jo bo določil sodni cenilec gradbene stroke, in sicer pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 19)
I.     Marjanu Gulja, Zarečje 27/b, 6250 Ilirska Bistrica, se po izvzemu iz javnega dobra proda zemljišče parc. št. 1440/337 – cesta v izmeri 320 m2, k.o. Pregarje, po ceni ki jo bo določil sodni izvedenec, cenilec za gradbeno stroko.
    Vsi stroški cenitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ko bo znana nakupna cena se sklep s popolnimi podatki ponovno posreduje v formalno potrditev Občinskemu svetu, zaradi zemljiškoknjižne izvedbe predmetnega pravnega posla.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-47/2008, da se za ureditev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem v vasi Podgrad odkupi zemljišče parc. št. 1101/7 – travnik (v naravi pot) v izmeri 69 m2 k.o. Podgrad od lastnika Hektorja Demojzesa iz Podgrada 123 za kupnino 1.518,00 EUR, kar je cena določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca gradbene stroke Igorja Požarja, PPR, Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna z dne 9.6.2008. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 20)
I.     Za ureditev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem v vasi Podgrad se odkupi zemljišče parc. št. 1101/7 – travnik (v naravi pot) v izmeri 69 m2 k.o. Podgrad od lastnika Hektorja Demojzes, Podgrad 123, Podgrad, za kupnino 1.518,00EUR, kar je cena določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca za gradbeno stroke Igorja Požarja, PPR, Nepremičnine d.o.o, Tržaška cesta 22, Postojna z dne 9.6.2008.
    Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-41/2008, da se Ivanu Hrašanu iz Jablanice 20 po izvzemu iz javnega dobra proda del zemljišča parc. št. 157/2 – cesta v izmeri _____m2 k.o. Jablanica po ceni, ki jo bo določil sodni cenilec gradbene stroke, in sicer pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 21)
I.     Ivanu Hrašan, Jablanica 20, 6250 Ilirska Bistrica se po izvzemu iz javnega dobra proda del zemljišča, parc. št. 1571/2 – cesta v izmeri ___m2, k.o. Jablanica, poceni ki jo bo določil sodni izvedenec, cenilec za gradbeno stroko.
    Vsi stroški cenitve, delitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ko bo opravljena delitev parcel in znana nakupna cena se sklep s popolnimi podatki glede velikosti parcele oz. poddelilk ponovno posreduje v formalno potrditev Občinskemu svetu, zaradi zemljiškoknjižne izvedbe predmetnega pravnega posla.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 46503-31/2005, da se Ivanu Gržini iz Ljubljane, Archinetova ulica 5, proda solastninski delež 1/3-ine na zemljišču parc. št. 309/4 – travnik v izmeri 204 m2 in parc. št. 310/3 – njiva v izmeri 317 m2 vpisani v vložku 454 k.o. Pregarje za kupnino 2.262,00 EUR, kar je cena določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca gradbene stroke Igorja Požarja, PPR, Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna z dne 9.6.2008. Vsi stroški cenitve parcel, davek in izvedbo pravnega posla bremenijo stranko. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 22)
I.     Ivanu Gržina, Archinetova ulica 5, 1000 Ljubljana,  se proda solastninski delež 1/3-ine na zemljišču parc. št. 309/4 -  travnik v izmeri 204 m2 in parc. št. 310/3 – njiva v izmeri 317 m2 vpisani v vložku št. 454 k.o. Podgraje za kupnino 2.262,00 EUR, kar je cena določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca za gradbeno stroko, Igorja Požarja PPR, Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna z dne 9.6.2008.
    Vsi stroški cenitve parcel, davek ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-6/2008, da se za ureditev parkirišča v neposredni bližini zdravstvenega doma, osnovne šole in mrliške vežice v vasi Knežak od Ermana Ceglarja iz Trsta, Via delle Campanelle 142, Italija, odkupi zemljišče parc. št. 479 – travnik v izmeri 655 m2 k.o. Knežak za kupnino v višini 8.760,00 EUR, kar je cena določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca gradbene stroke Igorja Požarja, PPR, Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna z dne 3.3.2008. Vsi stroški izvedbe pravnega posla in plačilo pripadajočega davka bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 23)
I.     Za ureditev parkirišča v neposredni bližini Zdravstvenega doma, Osnovne šole in mrliške vežice v  vasi Knežak se od  Ermana Ceglar, Via delle Campanelle 142, Trst, Italija odkupi  zemljišče parc. št. 479 – travnik v izmeri 655 m2  k.o. Knežak za kupnino v višini 8.760,00 EUR, kar je cena določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca za gradbeno stroko Igorja Požarja, PPR Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna z dne 03.03.2008.
    Vsi stroški izvedbe pravnega posla in plačilo pripadajočega davka bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se za prodajo solastninskega deleža 4/5-in na zemljišču parc. št. 1166/9 – pašnik v izmeri 8.180 m2, parc. št. 1275/2 – travnik v izmeri 1.627 m2 in parc. št. 1276 – travnik v izmeri 198 m2, vpisane v vložku 15, vse k.o. Velika Bukovica, izvede javna dražba z izklicno ceno 3.866,28 EUR, ki jo je določil sodni cenilec kmetijske stroke. Vsi stroški pravnega posla in plačilo davka bremenijo kupca. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 24)
I.     Za prodajo solastninskega deleža 4/5-in na zemljišču parc. št. 1166/9 – pašnik v izmeri 8.180 m2, parc. št. 1275/2 – travnik v izmeri 1.627 m2 in parc. št. 1276 – travnik v izmeri 198 m2, vpisane v vložku 15,  vse k.o. Velika Bukovica se izvede javna dražba. Izklicna  cena znaša 3.866,28 EUR, ki jo je določil sodni izvedenec, cenilec za kmetijsko stroko.
    Vsi stroški  pravnega posla in plačilo davka bremenijo kupca.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je predlagal glasovanje o Odloku o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica.

SKLEP (št. 25)
I.     Sprejme se Odlok o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica št. 007-8/2008.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

9. točka: Imenovanja:
a) Izdaja mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
b) Izdaja soglasja k imenovanju direktorja (-ice) Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica
c) Izdaja soglasja k imenovanju direktorja (-ice) Razvojnega centra Ilirska Bistrica
d) Predlog za imenovanje člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica

a) Izdaja mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Robert Šircelj. Dušan Grbec je dodatno obrazložil predlog komisije. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 26)
1.         Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izdaja pozitivno mnenje k imenovanju Ester Juriševič, Hrušica 93, 6244 Podgrad, za ravnateljico Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, Župančičeva ulica 7, Ilirska Bistrica.
2.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

b) Izdaja soglasja k imenovanju direktorja (-ice) Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica
Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 27)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izdaja soglasje k imenovanju ge. Damijane Logar, Rozmanova 4 c, 6250 Ilirska Bistrica, za direktorico Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.
2.         Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.


c) Izdaja soglasja k imenovanju direktorja (-ice) Razvojnega centra Ilirska Bistrica
Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Danilo Pugelj, Franc Gombač, Dušan Grbec, Igor Batista in župan. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 28)
1.     Občinski svet daje soglasje k imenovanju Majde Sanabor, roj. 06.08.1977, u.d.k., Harije 8 b, 6250 Ilirska Bistrica, za direktorico Razvojnega centra Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 12, 6250 Ilirska Bistrica, za dobo 48 (oseminštirideset) mesecev.
2.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 5 svetnikov. Sklep je bil sprejet.

d) Predlog za imenovanje člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
Župan je predlagal glasovanje o prenehanju mandata Marjanu Puglju v Upravnem odboru Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica.

SKLEP (št. 29)
I.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica ugotavlja, da je Marjanu Puglju iz Kosez 39 prenehal mandat v Upravnem odboru Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica, zaradi smrti.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije, ki je predlagala, da se v Upravni odbor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica imenuje Janeza Valenčiča. V razpravi je sodeloval Igor Batista, ki je dejal, da ne bo glasoval za Janeza Valenčiča, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Bernard Oblak, ki je za člana UO KP Ilirska Bistrica predlagal Valterja Čeligoja, Danilo Pugelj in Robert Šircelj, ki je za člana UO KP Ilirska Bistrica predlagal sebe. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 30)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje Janeza Valenčiča iz Podbež 4, za člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica za preostanek mandatnega obdobja upravnega odbora, ki ga je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenoval na 5. seji 22.3.2007.
2.     Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 6 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 11 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.

SKLEP (št. 31)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje Roberta Širclja iz Ilirske Bistrice, za člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica za preostanek mandatnega obdobja upravnega odbora, ki ga je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenoval na 5. seji 22.3.2007.
2.     Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep sta glasovala 2 svetnika, »PROTI« je glasovalo 9 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.

SKLEP (št. 32)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje Valterja Čeligoja iz Dolnjega Zemona 50 a, za člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica za preostanek mandatnega obdobja upravnega odbora, ki ga je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenoval na 5. seji 22.3.2007.
2.     Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 6 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 9 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.

10. točka: Informacija o vpisu v vrtce Občine Ilirska Bistrica za leto 2008/2009
Župan je dal informacijo o vpisu v vrtce Občine Ilirska Bistrica za leto 2008/2009. Informacija o vpisu v vrtce Občine Ilirska Bistrica za leto 2008/2009 je priložena arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Vladimir Čeligoj, župan in Karmen Šepec. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 33)
1.     V osnovni šoli Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici – VVE in v Osnovni šoli Podgora v Kuteževem – VVE, se zagotovi in uredi dodatni oddelek vrtca.
2.     Dodatna oddelka vrtca se zagotovi od 01. septembra 2008 dalje.
3.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Župan je predlagal najprej obravnavo 12. točke: Dopolnitev specifikacije prevzetih obveznosti.

12. točka: Dopolnitev specifikacije prevzetih obveznosti
Župan je pojasnil dopolnitev specifikacije prevzetih obveznosti. Predlogi sklepov o dopolnitvah specifikacij prevzetih obveznosti z obrazložitvami so priloženi arhiviranemu zapisniku. V razpravi sta sodelovala Vojko Mihelj in Karmen Šepec. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 34)
1.     Specifikacija prevzetih obveznosti – tekoči odhodki za naslednja  leta določena z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008, se dopolni s:
    - prevzetimi obveznostmi za plačilo stroškov prevoza šoloobveznih otrok, za leti 2010 in 2011, in sicer v višini 372.586 EUR za posamezno leto,
    - prevzetimi obveznostmi za  plačilo izvajanja strokovnih nalog s področja varstva pri delu in varstva pred požarom za občinsko upravo in javne zavode, katerih ustanoviteljica je Občina Ilirska Bistrica (osnovne šole, knjižnica, glasbena šola, gimnazija), za leta 2009, 2010 in 2011, in sicer  v višini 6.000 evrov za posamezno leto.  
2.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP (št. 35)
1.     Projekt Ureditev kuhinje na OŠ Podgora Kuteževo, ki po Odloku o rebalansu proračuna Občine Il. Bistrica za leto 2008 oz. po veljavnem proračunu znaša 158.000 evrov, se zmanjša za 40.000 evrov in znaša 118.000 evrov in sicer:  
    Zaradi nižje ponudbene cene izvajalca del se vrednost gradbeno obrtniških  in instalacijskih del znižuje za 31.000 evrov (iz 84.120 evrov na 53.120 evrov).
    Prav tako se zaradi nižje ponudbene cene dobavitelja opreme znižujejo sredstva za opremo za  9.000 evrov ( iz 59.000 evrov na 50.000 evrov).
2.     Projekt za ureditev kuhinje na OŠ A. Žnideršiča Ilirska Bistrica, ki po odloku o rebalansu proračuna Občine Il. Bistrica za leto 2008 oz. po veljavnem proračunu znaša  95.500 evrov, se poveča za 40.000 evrov in znaša 135.500 evrov in sicer:  
    Zaradi višje ponudbene cene dobavitelja opreme se vrednost opreme povečuje za 40.000 evrov (iz 50.000 evrov na 90.000 evrov).
3.     Sredstva v višini 40.000 evrov, ki ostajajo na projektu Ureditev kuhinje na OŠ Podgora Kuteževo se prerazporedijo na projekt Ureditev kuhinje na OŠ A. Žnideršiča Il.Bistrica.    
4.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 36)
1.     Specifikacija prevzetih obveznosti v naslednjih letih - investicijski odhodki,  se pod zaporedno številko 26 – rekonstrukcija ceste Bač – Zagorje, spremeni oziroma poveča prevzem obveznosti v letu 2009 iz 40.500 evrov na 190.500 evrov. Skupna vrednost ostane nespremenjena in sicer v višini 381.000 evrov.
2.       Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je predlagal obravnavo 15. točke: Včlanitev Občine Ilirska Bistrica v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem.

15. točka: Včlanitev Občine Ilirska Bistrica v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem
Župan je pojasnil predlog za včlanitev Občine Ilirska Bistrica v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem. Gradivo (predlog sklepa, dopis UP, Pogodba o vlaganju namenskih sredstev v Štipendijski sklad UP) je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi  so sodelovali Robert Šircelj, Tatjana Urbančič, Vojko Mihelj in Franc Gombač. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 37)
(1)     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica soglaša, da se Občina Ilirska Bistrica včlani v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem in podpiše Pogodbo o vlaganju namenskih sredstev v Štipendijski sklad.
(2)     Iz sredstev za štipendije v okviru veljavnega proračuna oziroma iz splošne proračunske rezerve se za  sklad nameni znesek za podelitev največ treh (3) štipendij za študente v skladu s pravili Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem.
(3)     Za podpis Pogodbe o vlaganju namenskih sredstev v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem, ki bo 30. junija 2008, v sejni sobi palače Armeria v Kopru, se pooblašča župana.
(4)     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je predlagal še obravnavo 14. točke: Poročilo o obisku Vlade RS.

14. točka: Poročilo o obisku Vlade Republike Slovenije
Župan je predstavil poročilo o obisku Vlade RS, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Na vprašanje Bernarda Oblaka, ki ga je postavil pri točki dnevnega reda: vprašanja in pobude, je pojasnil, da je opisal samo obiske, ki so bili usklajeni z občino. Ostali obiski, med drugim tudi obisk o katerem je spraševal Oblak, pa niso bili usklajeni z občino in zato tudi ne more dati odgovora na postavljeno vprašanje. V razpravi je sodeloval Vojko Mihelj.

Župan je predlagal nadaljevanje seje OS v ponedeljek, 30.6.2008, ob 17. uri.


Seja je bila zaključena ob 21. uri.


Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).  

Zapisnik sestavila:                Župan:
Sabrina Pirih                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.


Številka: 011-39/2008
Ilirska Bistrica, 3.7.2008

ar©tur