Zapisnik 17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 01.08.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet
                             Z A P I S N I K
17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 17.7.2008 ob 14. uri v »gozdni hiši Mašun« na Mašunu

Prisotni člani OS: Karmen Šepec, Rok Jenko, Mile Uljan, Igor Batista, Bernard Oblak, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Anton Frank, Stanislav Prosen, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Barbara Kogovšek, Dejan Baša

Odsotnosti članov OS med sejo: Igor Batista (- 20 minut), Stanislav Prosen (- 3 ure 20 minut), Dejan Baša (-  1 uro 10 minut)

Odsotni član OS: Alen Lilić (opr.), Drago Kerma (opr.), Mirjam Francetič, Vladimir Čeligoj

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave; Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu, Darko Urbančič, notranji revizor, Sabrina Pirih, višja referentka

Prisotni novinarji: Tomo Šajn, Katja Kirn in predstavniki TV Galeje

Ostali prisotni: Ester Juriševič, ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, Mirjam Vrh, ravnateljica OŠ Podgora Kuteževo, Branka Špende Mandić, ravnateljica OŠ Jelšane, Milan Dekleva, ravnatelj OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, Manica Renko, ravnateljica OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje, Metka Frank, računovodkinja na OŠ Toneta Tomšiča Knežak, Laszlo Balazs, ravnatelj Glasbene šole Ilirska Bistrica, Damijana Logar, direktorica Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica, Miranda Vrh, direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica, Boštjan Primc, v.d. direktorja RC Ilirska Bistrica, Anita Malnar, direktorica Kraških lekarn Ilirska Bistrica

Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Pregled in potrditev zapisnika 16. seje občinskega sveta z dne 19.6.2008 in zapisnik z nadaljevanja 16. seje občinskega sveta z dne 23.6.2008
3.     Pregled realizacije sklepov
4.     Vprašanja in pobude
5.     Predstavitev poslovanja javnih zavodov
6.     a) Predstavitev poslovanja Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
    b) Obravnava vloge za izdajo soglasja za izplačilo povečane delovne uspešnosti zaposlenim za leto 2008
    c) Obravnava vloge za izdajo soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice JZ Kraške lekarne za leto 2007
7.     Obravnava organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica
8.     Obravnava Odloka o koncesiji za graditev za obstoječe žičniške naprave na območju smučišča Sviščaki in Mašun
1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 16, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red in pri 6. točki predlagal, da se predstavitev poslovanja Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica vključi v 5. točko dnevnega reda ter umakne »Obravnavo vloge za izdajo soglasja za izplačilo povečane delovne uspešnosti zaposlenim za leto 2008« in »Obravnavo vloge za izdajo soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice JZ Kraške lekarne za leto 2007«, ostale točke pa ustrezno preštevilči. V nadaljevanju je še predlagal dve dodatni točki dnevnega reda, in sicer: 8. Obravnava spremembe vrednosti projektov in zagotovitev dodatnih sredstev za investicije osnovnih šol, gimnazije in gradu Prem in 9. Premoženjsko pravne zadeve ter, da se Odlok o koncesiji za graditev za obstoječe žičniške naprave na območju smučišča Sviščaki in Mašun obravnava po hitrem postopku. Roka Jenka je zanimalo, zakaj zadevo, ki je dana v obravnavo pri premoženjsko pravnih zadevah ni obravnavalo delovno telo OS in predlagal, če ni nujno, da se jo preloži na septembrsko sejo, če pa je vezano na termine, da se zadevo obrazloži. Župan je dodatno obrazložil zadevo. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 1)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Pregled in potrditev zapisnika 16. seje občinskega sveta z dne 19.6.2008 in zapisnik z nadaljevanja 16. seje občinskega sveta z dne 23.6.2008
3.     Pregled realizacije sklepov
4.     Vprašanja in pobude
5.     Predstavitev poslovanja javnih zavodov
6.     Obravnava organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica
7.     Obravnava Odloka o koncesiji za graditev za obstoječe žičniške naprave na območju smučišča Sviščaki in Mašun – hitri postopek
8.     Obravnava spremembe vrednosti projektov in zagotovitev dodatnih sredstev za investicije osnovnih šol, gimnazije in gradu Prem
9.     Premoženjsko pravne zadeve
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

2. točka:     Pregled in potrditev zapisnika 16. seje občinskega sveta z dne 19.6.2008 in zapisnik z nadaljevanja 16. seje občinskega sveta z dne 23.6.2008
Župan je dal v razpravo zapisnik 16. seje občinskega sveta z dne 19.6.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 16. seje občinskega sveta z dne 19.6.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je dal v razpravo zapisnik z nadaljevanja 16. seje občinskega sveta z dne 23.6.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik z nadaljevanja 16. seje občinskega sveta z dne 23.6.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

3. točka: Pregled realizacije sklepov
Ado Barbiš je komentiral odgovor Direkcije RS za ceste s 15. seje OS. Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 16. seje občinskega sveta z dne 19.6.2008. V razpravi je sodeloval Ado Barbiš. Župan je posredoval odgovor Direkcije RS za ceste na pobudo Igorja Štembergerja (na 5. strani), ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Bernarda Oblaka je zanimal odgovor na njegovo tretje vprašanje, ki ga je dal pri točki dnevnega reda: vprašanja in pobude. Anton Frank je odgovoril na Oblakovo vprašanje, in sicer, da GD Knežak vozi vozila na tehnične preglede v Postojno in je tudi podpisalo pogodbo, ki daje 15 % popust. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 4)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 16. seje občinskega sveta z dne 19.6.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 16. seje občinskega sveta z dne 23.6.2008. Vojko Mihelj je OS informiral o pogovorih opravljenih na ministrstvu za zdravje. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 5)
Sprejme se pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 16. seje občinskega sveta z dne 23.6.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

4. točka: Vprašanja in pobude
Rok Jenko
Dal je pobudo, da se občinskim svetnikom zagotovi brezplačni izvod časopisa Snežnik.
Pojasnilo v zvezi s tema sta dala župan in Tatjana Urbančič, v.d. direktorja občinske uprave.

Mile Uljan
Dal je pobudo, da se apelira na cestno podjetje, da nasproti bara Kočanija v Trpčanah postavi ograjo.

Igor Štemberger
Dal je pobudo, da se na občinski upravi pripravi anketo, ki bi jo poslali vsem gimnazijcem, ki so v letošnjem letu zaključili šolanje na bistriški gimnaziji, kako ocenjujejo šolanje, kader in prostore.
Župan je predstavil rezultate mature Šolskega centra v Postojni in Gimnazije v Ilirski Bistrici.

Branka Počkaj
Zanimalo jo je, kako napredujejo dela na križišču ceste Ilirska Bistrica – Podgrad.Danilo Pugelj
Glede na sprejet sklep OS v zvezi s civilno zaščito in naravne nesreče, ki so se zgodile pred kratkim, je ponovno opozoril, da bi bilo potrebno kaj narediti na področju civilne zaščite.

Robert Šircelj
Zanimalo ga je, kdaj bodo pripravljena merila za prodajo zemljišč v bistriški industrijski coni.
Župan je dal informacijo v zvezi s tem, konkretne prodaje zemljišč pa bo obravnaval občinski svet.

Dušan Grbec
Dal je pobudo, da se imenuje komisijo za oceno in sanacijo škode ob zadnjem neurju.  
Župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Nevenka Tomšič), sta v zvezi s tem dala informacijo.

Igor Batista je pozval predsednika odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, da posreduje pobudi dani na včerajšnji seji odbora.

Dušan Grbec, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo
1.     Odbor za urejanje prostora in infrastrukturo daje pobudo, da se pospešijo postopki za izgradnjo obvoznice in zahtevo pošlje na ministrstvo za promet.
2.         Odbor  za urejanje prostora in infrastrukturo daje pobudo, da se prouči možnost omejitve tonaže tovornega prometa na občinskih cestah.

5. točka: Predstavitev poslovanja javnih zavodov
Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu (v nadaljevanju besedila Zdenka Tomažič), je predstavila primerjavo osnovnih podatkov javnih zavodov v Občini Ilirska Bistrica. Navedena primerjava je priložena arhiviranemu zapisniku. Darko Urbančič, notranji revizor, je predstavil oceno in ugotovitve v zvezi s poslovanjem in poročili o opravljenih notranjih revizijah pri javnih zavodih, ki je priložena arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, ravnateljica OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, je predstavila poslovanje osnovne šole. Predstavitev poslovanja Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica za leto 2007 je priložena arhiviranemu zapisniku. V razpravi sta sodelovala Franc Gombač in Igor Batista. Ester Juriševič, ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, je predstavila Osnovno šolo Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica. Predstavitev osnovne šole in skrajšano računovodsko poročilo o poslovanju za leto 2007 sta priloženi arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Rok Jenko. Mirjam Vrh, ravnateljica OŠ Podgora Kuteževo, je predstavila poslovanje Osnovne šole Podgora v letu 2007, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Rok Jenko. Branka Špende Mandić, ravnateljica OŠ Jelšane, je predstavila Osnovno šolo Jelšane. Predstavitev osnovne šole je priložena arhiviranemu zapisniku. Milan Dekleva, ravnatelj OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, je predstavil šolo in poročilo ravnatelja. Poročilo s kratko predstavitvijo osnovne šole je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Franc Gombač. Manica Renko, ravnateljica OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje, je za osnovno šolo predstavila skrajšano letno poročilo za leto 2007, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Metka Frank, računovodkinja na OŠ Toneta Tomšiča Knežak, je predstavila delovanje in poslovanje Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak za leto 2007. Izvleček iz letnega poročila 2007 je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Mile Uljan in Miroslav Štemberger. Laszlo Balazs, ravnatelj Glasbene šole Ilirska Bistrica, je predstavil računovodsko poročilo za leto 2007 in poročilo ravnatelja. Poročili sta priloženi arhiviranemu zapisniku. Damijana Logar, direktorica Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica, je predstavila delovanje in poslovanje Javnega zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica v letu 2007. Poročilo je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi sta sodelovala Rok Jenko in Franc Gombač. Igor Štemberger, vodja Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica, je predstavil poslovanje OI JSKD Ilirska Bistrica. Poročili (o izvajanju programa v letu 2007 in o finančnem poslovanju v letu 2007) sta priloženi arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Franc Gombač, Robert Šircelj in Dušan Grbec. Miranda Vrh, direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica, je predstavila poslovanje Centra za socialno delo Ilirska Bistrica. Poročilo je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Igor Batista. Boštjan Primc, v.d. direktorja RC Ilirska Bistrica, je predstavil poročilo o poslovanju v letu 2007, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi sta sodelovala Rok Jenko in Igor Batista. Anita Malnar, direktorica Kraških lekarn Ilirska Bistrica, je predstavila poslovanje JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica. Predstavitev poslovanja javnega zavoda je priložena arhiviranemu zapisniku. Na vprašanja svetnikov so odgovarjali ravnatelji osnovnih šol, direktorji javnih zavodov in župan. Rok Jenko je predlagal, da se ta točka dnevnega reda nadaljuje na naslednji seji OS z obravnavo poročila poslovanja Gimnazije Ilirska Bistrica in dal priporočilo, da se pri bodočih investicijah v kotlovnice na šolah in vrtcih vedno dražji energent nafto nadomesti z obnovljivimi viri energije (peleti, lesnimi sekanci, sončno energijo) in začne uporabljati varčne žarnice. Igor Batista je ponovno dal pobudo, da se primerljive podatke po posameznih zavodih (računovodske, kadrovske, število učencev in uspehih, ipd.), zaradi primerjanja med seboj, pripravili v preglednicah (tabelah).

6. točka: Obravnava organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica
Zdenka Tomažič je predstavila organizacijo predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica. Gradivo je priloženo arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 6)
Sprejme se sklep o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, s tem da se v petem odstavku IV. točke predloga sklepa črta besedilo:«…za šolsko leto 2008/09…« in sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

7. točka:     Obravnava Odloka o koncesiji za graditev za obstoječe žičniške naprave na območju smučišča Sviščaki in Mašun
Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, je predstavil Odlok o koncesiji za graditev za obstoječe žičniške naprave na območju smučišča Sviščaki in Mašun. Naveden odlok je priložen arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 7)
I.     Sprejme se Odlok o koncesiji za graditev za obstoječe žičniške naprave na območju smučišča Sviščaki in Mašun št. 007-9/2008.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

8. točka:     Obravnava spremembe vrednosti projektov in zagotovitev dodatnih sredstev za investicije osnovnih šol, gimnazije in gradu Prem
Župan in Nevenka Tomšič sta predstavila spremembe vrednosti projektov in predlog zagotovitve dodatnih sredstev za investicije osnovnih šol, gimnazije in gradu Prem. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 8)
Sprejme se sklep o spremembi vrednosti projektov in zagotovitvi dodatnih sredstev za investicije osnovnih šol, gimnazije in gradu Prem.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

9. točka: Premoženjsko pravne zadeve
Župan je predstavil predlog sklepa, št. 478-32/2008, da Občina Ilirska Bistrica soglaša z neodplačnim prenosom nepremičnine parc. št. 1124/10 (poslovna stavba v izmeri 590 m², poslovna stavba v izmeri 892 m², poslovna stavba v izmeri 333 m², poslovna stavba v izmeri 357 m² ter neplodno v izmeri 6.562 m²), vpisane v z.k. vložku št. 1266, k.o. Ilirska Bistrica, v last Občine Ilirska Bistrica, pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodeloval Rok Jenko, Karmen Šepec, Bernard Oblak, Danilo Pugelj, Vojko Mihelj in Miroslav Štemberger. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 9)
I.     Občina Ilirska Bistrica soglaša z neodplačnim prenosom nepremičnine parc. št. 1124/10 (poslovna stavba v izmeri 590 m², poslovna stavba v izmeri 892 m², poslovna stavba v izmeri 333 m², poslovna stavba v izmeri 357 m² ter neplodno v izmeri 6.562 m²), vpisane v z.k. vložku št. 1266, k.o. Ilirska Bistrica, v last Občine Ilirska Bistrica do celote s prepovedjo razpolaganja z nepremičnino za dobo 30 let od podpisa pogodbe v korist Republike Slovenije.
    Pogoj, da je Občina Ilirska Bistrica dolžna v roku 3 let od podpisa pogodbe začeti z izvajanjem investicije in jo v 5 letih od podpisa pogodbe dokončati, se zavrne kot nesprejemljiv.
II.     Za sklenitev pogodbe o neodplačnem prenosu in manjše popravke le-te zaradi usklajevanj pogodbenih določil s pristojnimi ministrstvi in Vlado RS se pooblašča župana občine, Antona Šenkinca, univ.dipl.ekon.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.


Seja je bila zaključena ob 18. uri.
Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).  

Zapisnik sestavila:                  Župan:
Sabrina Pirih                        Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.

Številka: 011-43/2008
Ilirska Bistrica, 23.7.2008

ar©tur