Zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 22.09.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet


                           Z A P I S N I K
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 25.8.2008 ob 18. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica

Prisotni člani OS: Drago Kerma, Karmen Šepec, Alen Lilić, Mirjam Francetič, Mile Uljan, Igor Batista, Bernard Oblak, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Anton Frank, Stanislav Prosen, Vladimir Čeligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Barbara Kogovšek, Dejan Baša

Odsotnosti članov OS med sejo: Igor Štemberger (- 20 minut), Dejan Baša (- 30 minut)

Odsotni član OS: Rok Jenko

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave; Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu; Marija Šircelj, tajnica

Prisotni novinarji: Katja Kirn, Tomo Šajn, Dragica Jaksetič, Doris Komen, RTV Koper/Capodistria, RTV Slovenija in predstavniki TV Galeje

Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Pomoč iz občinskega proračuna za oškodovance po neurju s točo, ki je bilo dne 8.8.2008
3.     Sanacija občinskih objektov poškodovanih v neurju s točo, ki je bilo dne 8.8.2008

1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 20, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red predlagan s sklicem 4. izredne seje. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

2. točka:     Pomoč iz občinskega proračuna za oškodovance po neurju s točo, ki je bilo dne 8.8.2008
3. točka: Sanacija občinskih objektov poškodovanih v neurju s točo, ki je bilo dne 8.8.2008
Župan je predstavil potek aktivnosti po neurju s točo, ki je bilo 8.8.2008. Gradivo v zvezi z odpravo posledic neurja je priloženo arhiviranemu zapisniku. V nadaljevanju je župan izrekel priznanje in zahvalo Gasilski zvezi Ilirska Bistrica, ostalim gasilskim zvezam in društvom, ki so pomagali pri odpravi posledic neurja. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 2)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izreka priznanje in pohvalo Gasilski zvezi Ilirska Bistrica, ostalim gasilskim zvezam oziroma njihovim društvom, civilni zaščiti ter vsem društvom in posameznikom, ki so sodelovali pri odpravljanju posledic neurja s točo, ki je bilo 8.8.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

V nadaljevanju je župan predstavil predlog sklepa za pomoč občanom oškodovancem, to je posameznikom - fizičnim osebam in družinam, za sanacijo škode na objektih po neurju s točo dne 08.08.2008. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker sta točki dnevnega reda sprejeti na seji povezani, je župan predlagal skupno razpravo in še predstavil predlog sklepa za sanacijo objektov in stvari v lasti občine. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Igor Batista, župan, Vladimir Čeligoj, Danilo Pugelj, Karmen Šepec, Franc Gombač, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj in Anton Frank. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 3)
1.     Za pomoč občanom oškodovancem, to je posameznikom - fizičnim osebam in družinam, za sanacijo škode na objektih po neurju s točo dne 08.08.2008, se nameni sredstva iz proračuna Občine Ilirska Bistrica v višini 100.000 evrov.
2.     Za plačilo stroškov intervencije zaradi neurja s točo dne 8.8.2008, se v proračunu Občine Ilirska Bistrica zagotovi sredstva v višini 25.000 evrov.
3.     Za plačilo odvoza, deponiranja in republiške takse za salonitno kritino poškodovano v neurju s točo dne 8.8.2008, se v proračunu Občine Ilirska Bistrica zagotovi 50.000 evrov.
4.     Potrebna dodatna sredstva iz prve, druge in tretje točke tega sklepa, zaradi posledic škode po neurju s točo dne 8.8.2008, se zagotovi s prerazporeditvijo sredstev oziroma v breme drugih proračunskih postavk/kontov, kjer se v letošnjem oziroma do konca leta ocenjuje manjša poraba sredstev od načrtovanih. Prerazporeditev je izjemoma možna tudi med področji proračunske porabe, med tekočimi nameni porabe  in investicijskimi nameni porabe ter obratno, s tem da se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija posamezne načrtovane aktivnosti iz katere se prerazporejajo sredstva.  
    Možna je tudi sprememba prevzema obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih.
    Za prerazporeditev sredstev in spremembe prevzema obveznosti v prihodnjih letih v finančnem načrtu in načrtu razvojnih programov se pooblasti župana.
5.     Župana se pooblasti tudi za spremembo namena koriščenja sredstev iz naslova zadolževanja oziroma najema dolgoročnega kredita, v kolikor bi bilo potrebno zaradi zagotovitve dodatnih sredstev zaradi posledic škode po neurju dne 08.08.2008.
6.     Izvedene spremembe iz druge in tretje točke tega sklepa se vključi v drugi rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica  za leto 2008.
7.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 4)
1.     Za sanacijo objektov in stvari v lasti občine, poškodovanih v neurju s točo 8.8.2008, se v proračunu Občine Ilirska Bistrica zagotovi 500.000 evrov.
2.     Sredstva iz prve točke tega sklepa, potrebna za sanacijo objektov in stvari v lasti občine, se zagotovi iz naslednjih virov: državne pomoči, iz zavarovalnine in s prerazporeditvijo sredstev občinskega proračuna oziroma v breme drugih proračunskih postavk/kontov, kjer se v letošnjem oziroma do konca leta ocenjuje manjša poraba sredstev od načrtovanih.
    Prerazporeditev je izjemoma možna tudi med področji proračunske porabe, med tekočimi nameni porabe  in investicijskimi nameni porabe ter obratno, s tem da se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija posamezne načrtovane aktivnosti iz katere se prerazporejajo sredstva.  
    Možna je tudi sprememba prevzema obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih.
    Za prerazporeditev sredstev in spremembe prevzema obveznosti v prihodnjih letih v finančnem načrtu in načrtu razvojnih programov se pooblasti župana.
3.     Župana se pooblasti tudi za spremembo namena koriščenja sredstev iz naslova zadolževanja oziroma najema dolgoročnega kredita, v kolikor bi bilo potrebno zaradi zagotovitve dodatnih sredstev zaradi posledic škode po neurju dne 08.08.2008.
4.     Izvedene spremembe iz druge in tretje točke tega sklepa se vključi v drugi rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica  za leto 2008.
5.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.


Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).  Zapisnik sestavila:                  Župan:
Sabrina Pirih                 Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.
Številka: 011-46/2008
Ilirska Bistrica, 3.9.2008


ar©tur