18. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 22.09.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet

Številka: 011-51/2008
Ilirska Bistrica, 17.9.2008

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)                            S K L I C U J E M
18. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,ki bo v ČETRTEK, 25.9.2008, ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Pregled in potrditev zapisnika 17. seje občinskega sveta z dne 17.7.2008 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 30.7.2008) in zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta z dne 25.8.2008 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 9.9.2008)

3.     Pregled realizacije sklepov

4.     Vprašanja in pobude

5.     Premoženjsko pravne zadeve
    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

6.     Obravnava poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v 1. polletju 2008
    (poročilo je bilo svetnikom poslano po pošti 1.8.2008, poročilo si lahko ogledate na občinski spletni strani: www.ilirska-bistrica.si)
    poročata: župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarske zadeve

7.     Obravnava osnutka Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica
    poroča: Erika Vrh, svetovalka v oddelku za družbene dejavnosti

8.     a) Predstavitev poročila o poslovanju podjetja PGP Snežnik d.o.o. za leto 2007
    poroča: Štefan Lacmanovič, direktor podjetja Snežnik, d.o.o.
    b) Obravnava analize poslovanja in smernic za izboljšanje ekonomike družbe PGP Snežnik, d.o.o.
    poročata: Karlo Rolih, Fiduciaria d.o.o. in Igor Maljevac, direktor KP Ilirska Bistrica

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!
   
                                 ŽUPAN OBČINE
                            Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

VABLJENI:
- člani OS,
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnica UE,
- Štefan Lacmanovič, direktor podjetja Snežnik, d.o.o.,
- Karlo Rolih, Fiduciaria d.o.o.,
- Igor Maljevac, direktor KP Ilirska Bistrica,
- novinarji.

ar©tur