Zapisnik 18. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 10.10.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet
                           Z A P I S N I K
18. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 25.9.2008 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica

Prisotni člani OS: Alen Lilić, Karmen Šepec, Drago Kerma, Mirjam Francetič, Mile Uljan, Igor Batista, Bernard Oblak, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Anton Frank, Stanislav Prosen, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Barbara Kogovšek, Dejan Baša

Odsotnosti članov OS med sejo: Karmen Šepec (- 1 uro 15 minut), Mile Uljan (-35 minut), Igor Štemberger (- 15 minut)

Odsotni član OS: Rok Jenko (opr.), Vladimir Čeligoj (opr.)

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave; Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu, Andreja Derenčin, višja svetovalka (od 16.50 do 17.05 ure), Vanja Iskra, računovodja III (od 16.00 do 18.00 ure); Erika Vrh, svetovalka (od 17. do 18. ure), Damjana Pugelj, študentka

Prisotni novinarji: Tomo Šajn, Katja Kirn, Dragica Jaksetič in predstavniki TV Galeje

Ostali prisotni: Igor Maljevac, direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica, Karlo Rolih iz podjetja Fiduciaria – pri 9. tč. DR

Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Pregled in potrditev zapisnika 17. seje občinskega sveta z dne 17.7.2008  in zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta z dne 25.8.2008
3.     Pregled realizacije sklepov
4.     Vprašanja in pobude
5.     Premoženjsko pravne zadeve
6.     Obravnava poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v 1. polletju 2008
7.     Obravnava osnutka Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica
8.     a) Predstavitev poročila o poslovanju podjetja PGP Snežnik d.o.o. za leto 2007
    b) Obravnava analize poslovanja in smernic za izboljšanje ekonomike družbe PGP Snežnik, d.o.o.

1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 18, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red in predlagal njegovo dopolnitev z novo 7. točko: Obravnava sklepa o uporabi oziroma razdelitvi celotno oblikovanih sredstev proračunske rezerve. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 1)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Pregled in potrditev zapisnika 17. seje občinskega sveta z dne 17.7.2008  in zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta z dne 25.8.2008
3.     Pregled realizacije sklepov
4.     Vprašanja in pobude
5.     Premoženjsko pravne zadeve
6.     Obravnava poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v 1. polletju 2008
7.     Obravnava sklepa o uporabi oziroma razdelitvi celotno oblikovanih sredstev proračunske rezerve
8.     Obravnava osnutka Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica
9.     a) Predstavitev poročila o poslovanju podjetja PGP Snežnik d.o.o. za leto 2007
    b) Obravnava analize poslovanja in smernic za izboljšanje ekonomike družbe PGP Snežnik, d.o.o.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

2. točka:     Pregled in potrditev zapisnika 17. seje občinskega sveta z dne 17.7.2008 in zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta z dne 25.8.2008
Župan je dal v razpravo zapisnik 17. seje občinskega sveta z dne 17.7.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 17. seje občinskega sveta z dne 17.7.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je dal v razpravo zapisnik 4. izredne seje občinskega sveta z dne 25.8.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik 4. izredne seje občinskega sveta z dne 25.8.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

3. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 17. seje občinskega sveta z dne 17.7.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 4)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 17. seje občinskega sveta z dne 17.7.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 4. izredne seje občinskega sveta z dne 25.8.2008 in dodatno obrazložil delitev sredstev oškodovancem za sanacijo škode po neurju s točo, ki je bila 8.8.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 5)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 4. izredne seje občinskega sveta z dne 25.8.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

4. točka: Vprašanja in pobude
Ado Barbiš
Dal je pobudo, da se njegove pobude in pobude njegovih kolegov, ki niso bile realizirane, ponovno prouči in pristopi k reševanju.

Miroslav Štemberger
Za ureditev sigurnega prometa skozi Ilirsko Bistrico sta nujno potrebna ali dva semaforja ali dva krožna križišča (ko se pride na glavno cesto s Podgore in Knežaka).


Franc Gombač
Zaradi neurejenih vhodov v mesto Ilirska Bistrica, je dal pobudo, da se jih v letošnjem letu uredi (z oglaševalsko reklamnimi tablami, cvetjem, ipd.) oziroma pripravi vse potrebno za njihovo ureditev v naslednjem letu. V nadaljevanju je predlagal, da naj bi preko TIC-a, organizacij, podjetij ali društev opozorili na to, da bi tudi posamezniki oziroma organizacije poskrbeli za ureditev okolice svojega imetja (tovarne, trgovine, stavbe). Opozoril je na zapuščene stavbe v Občini Ilirska Bistrica (na primer nasproti sedeža Občine Ilirska Bistrica), zanemarjene okolice stavb, na neurejene izložbe trgovin in park, ki mu bo potrebno nameniti posebno pozornost, saj bi skozi njegov izgled, mesto dobilo drugačno podobo.

Bernard Oblak
Dal je pobudo, da se v Šembijah na prvi telegrafski steber montira display za merjenje hitrosti (tako kot v Drskovčah).

Igor Batista
1.     Na zadnji izredni seji je bil sprejet sklep, da se dodeli finančno pomoč vsem tistim, ki so utrpeli škodo. Predlagal je, da se občinski svet seznani koliko je kdo imel škode, koliko pomoči je dobil in koliko je porabljenih sredstev za sanacijo objektov v lasti Občine Ilirska Bistrica.
2.     V zvezi s problematiko mirujočega prometa pri zdravstvenem domu, OŠ Dragotina Ketteja ga je zanimalo, do kje smo prišli z reševanjem in kakšne so predvidene rešitve za to območje.

Mirjam Francetič
Zanimalo jo je, kdaj se bo rešil prometni kaos (poletni) v Ilirski Bistrici, predvsem pri Tušu, Gostilni Mate in pri veterinarski ambulanti, ko se zavija proti Podgradu. V nadaljevanju jo je zanimalo, ali se lahko na navedenih točkah uredi krožna križišča.
Župan je pojasnil aktivnosti v zvezi z obvoznico in krožnimi križišči.

Alen Lilić
Izpostavil je Frankovo pobudo za ureditev ceste s pločnikom oziroma, da se drugače zavaruje del cestišča, ki pelje proti Gimanziji in Glasbeni šoli.
Župan je pojasnil, da se pripravlja projekt za ureditev Rozmanove ulice in odcepa proti Gimnaziji in Glasbeni šoli.

5. točka: Premoženjsko pravne zadeve
Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališča odbora, ki so priložena arhiviranemu zapisniku.
Andreja Derenčin, višja svetovalka (v nadaljevanju besedila Andreja Derenčin), je predstavila predlog sklepa, št. 478-35/2007, da se v okviru  gradnje Vodovoda Nova vas – Novokračine – Sušak za namen izgradnje Vodohrana VH Sušak 70 m3 od Jožeta Šuštarja, Sušak 19, Jelšane, odkupi parc.št. 475/4  njiva v izmeri 63 m2,k.o.  Sušak, za ceno 131,12 EUR (2,08 EUR /m2), kot jo je določil sodni cenilec in izvedenec za kmetijstvo Rudolf Celin, Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, z cenilnim izvidom dne 26.8.2008. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 6)
I.     V okviru  gradnje Vodovoda Nova vas – Novokračine – Sušak,  se za namen izgradnje Vodohrana VH Sušak 70 m3, od Jožeta Šuštarja, Sušak 19, Jelšane, odkupi parc.št. 475/4  njiva v izmeri 63 m2,k.o.  Sušak, za ceno 131,12 EUR (2,08 EUR /m2), kot jo je določil sodni cenilec in izvedenec za kmetijstvo Rudolf Celin, Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, z cenilnim izvidom dne 26.8.2008.
II.     Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-35/2007, da se v okviru  gradnje Vodovoda Nova vas – Novokračine – Sušak za namen izgradnje Vodohrana VH Sušak 70 m3 od Antona Ivana Fidla, Sušak 10, Jelšane, odkupi parc.št. 474/2  travnik v izmeri 181 m2 in parc. št. 473/2 travnik v izmeri 459m2, k.o. Sušak, za ceno 836,65 EUR (1,30 EUR /m2), kot jo je določil sodni cenilec in izvedenec za kmetijstvo Rudolf Celin, Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, z cenilnim izvidom dne 26.8.2008. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 7)
I.     V okviru  gradnje Vodovoda Nova vas – Novokračine – Sušak,  se za namen izgradnje Vodohrana VH Sušak 70 m3, od Antona Ivana Fidla, Sušak 10, Jelšane, odkupi parc.št. 474/2  travnik v izmeri 181 m2 in parc. št. 473/2 travnik v izmeri 459m2, k.o. Sušak, za ceno 836,65 EUR (1,30 EUR /m2), kot jo je določil sodni cenilec in izvedenec za kmetijstvo Rudolf Celin, Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, z cenilnim izvidom dne 26.8.2008.
II.     Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-35/2007, da se v okviru  gradnje Vodovoda Nova vas – Novokračine – Sušak za namen izgradnje Vodohrana  VH Nova vas 100m3, na nepremičninah parc. št. 43/1 travnik v izmeri 1133 m2 in parc.št. 43/2 travnik v izmeri 1018m2, ki sta v solasti Danila Štembergerja in Stanka Štembergerja, oba stanujoča na naslovu Nova Vas 6, v korist Občine Ilirska Bistrica ustanovi odplačna stavbna pravica, za dobo 99 let, ki se izvršuje na delu parc. št. 43/1 travnik v izmeri 1133 m2 v obsegu 377m2 in na delu parc.št. 43/2 travnik v izmeri 1018m2, v obsegu 540 m2. Občina Ilirska Bistrica za ustanovitev stavbne pravice na delih nepremičnin strankama izplača enkratno nadomestilo v višini 1.524,24 EUR, kot je nadomestilo ocenil sodni cenilec in izvedenec za kmetijstvo Rudolf Celin, Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, z cenilnim izvidom dne 14.7.2008. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 8)
I.     V okviru  gradnje Vodovoda Nova vas – Novokračine – Sušak,  se za namen izgradnje Vodohrana  VH Nova vas 100m3, na nepremičninah parc. št. 43/1 travnik v izmeri 1133 m2 in parc.št. 43/2 travnik v izmeri 1018m2, ki sta v solasti Danila Štembergerja in Stanka Štembergerja, oba stanujoča na naslovu Nova Vas 6, se v korist Občine Ilirska Bistrica ustanovi odplačna stavbna pravica, za dobo 99 let, ki se izvršuje na delu parc. št. 43/1 travnik v izmeri 1133 m2 v obsegu 377m2 in na delu parc.št. 43/2 travnik v izmeri 1018m2, v obsegu 540 m2.
    Občina Ilirska Bistrica za ustanovitev stavbne pravice na delih nepremičnin strankama izplača enkratno nadomestilo v višini 1.524,24 EUR, kot je nadomestilo ocenil sodni cenilec in izvedenec za kmetijstvo Rudolf Celin, Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, z cenilnim izvidom dne 14.7.2008.
II.     Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 462-85/96-233, da se Miranu Penku, Pod Stražico 16, Ilirska Bistrica, proda parc. št. 1452/22 travnik v izmeri 132 m2, k.o. Trnovo, za ceno 2.442,40 EUR, to je 18,50 EUR/m2, kot jo je določil Sašo Boštjančič, PROJING d.o.o., Brce 8, Ilirska Bistrica, sodni izvedenec in cenilec za gradbeno stroko, z cenilnim elaboratom št. 547-11/08-P, dne 28.08.2008. Stranka je poleg kupnine dolžna plačati tudi 20 % DDV, stroške cenitve in druge stroške pravnega posla. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 9)
I.     Miranu Penku, Pod Stražico 16, Ilirska Bistrica, se proda parc. št. 1452/22 travnik v izmeri 132 m2, k.o. Trnovo, za ceno 2.442,40 EUR, to je 18,50 EUR/m2, kot jo je določil Sašo Boštjančič, PROJING d.o.o., Brce 8, Ilirska Bistrica, sodni izvedenec in cenilec za gradbeno stroko, z cenilnim elaboratom št. 547-11/08-P, dne 28.08.2008. Stranka je poleg kupnine dolžna plačati tudi 20 % DDV, stroške cenitve in druge stroške pravnega posla.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-14/2006, da zaradi zemljiškoknjižne ureditve ceste v stanovanjski soseski S-13, Občina Ilirska Bistrica, kot lastnica parc. št. 1452/23 travnik v izmeri 96 m2, k.o. Trnovo, zamenja citirano nepremičnino za parc. št. 1452/15 pašnik v izmeri 14 m2, k.o. Trnovo, last Egona Oblaka iz Gubčeve ulice 13, Ilirska Bistrica, do celote in za parc. št. 1452/27 pašnik v izmeri 51 m2, v solasti Bojana Oblaka, Regentova ulica 4a, Ankaran, do deleža ¼-ine, Sandre Hrvatin, Trnovska ulica 18, Ilirska Bistrica, do deleža ¼-ine, Egona Oblaka, Gubčeva ulica 13, Ilirska Bistrica, do deleža ¼-ine in Ivanke Oblak, Maistrova ulica 2, Ilirska Bistrica, do deleža ¼-ine, pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 10)
I.     Zaradi zemljiškoknjižne ureditve ceste v stanovanjski soseski S-13, Občina Ilirska Bistrica, kot lastnica parc. št. 1452/23 travnik v izmeri 96 m2, k.o. Trnovo, zamenja citirano nepremičnino za parc. št. 1452/15 pašnik v izmeri 14 m2, k.o. Trnovo, last Egona Oblaka iz Gubčeve ulice 13, Ilirska Bistrica, do celote in za parc. št. 1452/27 pašnik v izmeri 51 m2, v solasti Bojana Oblaka, Regentova ulica 4a, Ankaran, do deleža ¼-ine, Sandre Hrvatin, Trnovska ulica 18, Ilirska Bistrica, do deleža ¼-ine, Egona Oblaka, Gubčeva ulica 13, Ilirska Bistrica, do deleža ¼-ine in Ivanke Oblak, Maistrova ulica 2, Ilirska Bistrica, do deleža ¼-ine.
    Nepremičnine so bile ocenjene kot enakovredne, to je 18,50 EUR/m2, kot je ceno določil Sašo Boštjančič, PROJING d.o.o., Brce 8, Ilirska Bistrica, sodni izvedenec in cenilec za gradbeno stroko, z cenilnim elaboratom št. 547-11/08-P, dne 28.08.2008.
II.     Ker je nepremičnina parc. št. 1452/23 travnik v izmeri 96 m2 opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišč, so stranke dolžne poleg kupnine v skupni višini 1.776,00 EUR, poravnati tudi 20 % DDV, kar skupaj znaša 2.131,20 EUR. Kupnine za nepremičnine iz prve točke tega sklepa se deloma pobotajo  tako, da so stranke dolžne Občini Ilirska Bistrica doplačati še razliko v višini 928,70 EUR.
III.     Vse stroške izvedbe pravnega posla plača Občina Ilirska Bistrica
IV.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-66/2006, da se Jožetu Iskri iz Harij 29 b po izvzemu iz javnega dobra proda del zemljišča, parc. št. 2382 – pot, v izmeri _____ m2, k.o. Harije, po ceni, ki jo bo določil sodni izvedenec, cenilec gradbene stroke, in sicer pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 11)
I.     Jožetu Iskra, Harije 29b, 6250 Ilirska Bistrica se po izvzemu iz javnega dobra proda del zemljišča, parc. št. 2382 – pot v izmeri ___m2, k.o. Harije, poceni ki jo bo določil sodni izvedenec, cenilec za gradbeno stroko.
    Vsi stroški cenitve, delitve parcele, pripadajočega davka, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ko bo opravljena delitev parcel in znana nakupna cena, se sklep s popolnimi podatki glede velikosti parcele oz. poddelilk ponovno posreduje v formalno potrditev Občinskemu svetu, zaradi zemljiškoknjižne izvedbe predmetnega pravnega posla.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-12/2007, da se Marjanu Gulji iz Zarečja 27 b po izvzemu iz javnega dobra proda zemljišče, parc. št. 1440/337 – cesta, v izmeri 320 m2, k.o. Pregarje, za ceno 960,00 EUR. Vsi stroški cenitve parcele ter izvedbe pravnega posla bremenijo stranko. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi sta sodelovala Stanislav Prosen in Igor Batista. Župan je dal na glasovanjeSKLEP (št. 12)
I.     Marjanu Gulja, Zarečje 27/b, 6250 Ilirska Bistrica, se po izvzemu iz javnega dobra proda zemljišče parc. št. 1440/337 – cesta v izmeri 320 m2, k.o. Pregarje, za ceno 960,00 EUR.
    Vsi stroški cenitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-12/2007, da se zemljišče, parc. št. 1440/337 – cesta, v izmeri 320 m2, k.o. Pregarje, izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica, sklep pa objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 13)
I.     Zemljišče parc. št. 1440/337 – cesta v izmeri 320 m2, k.o. Pregarje, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.     Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, razviden iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa, objavi v časopisu Bistriški odmevi. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 14)
I.     Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, razviden iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa, se objavi v časopisu Bistriški odmevi.
II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se za potrebe Kraških lekarn Ilirska Bistrica od Jožeta Urbančiča, Knežak 147b, Knežak, odkupi stanovanje na naslovu Knežak 147b, Knežak, v izmeri 52,28m2 za ceno 28.800,00 €, s sorazmernim delom solastnine na skupnih delih, napravah, prostorih in zemljišču večstanovanjske stavbe Knežak 147b. Vse stroške pravnega posla plača Občina Ilirska Bistrica. Za podpis pogodbe pa se pooblasti župana. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 15)
I.     Za potrebe Kraških lekarn Ilirska Bistrica se od Jožeta Urbančiča, Knežak 147b, Knežak, odkupi stanovanje na naslovu Knežak 147b, Knežak, v izmeri 52,28m2 za ceno 28.800,00 €, s sorazmernim delom solastnine na skupnih delih, napravah, prostorih in zemljišču večstanovanjske stavbe Knežak 147b.
    Vse stroške pravnega posla plača Občina Ilirska Bistrica.
II.     Za podpis pogodbe se pooblasti župana.
III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

6. točka: Obravnava poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v 1. polletju 2008
Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Nevenka Tomšič), je predstavila poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v 1. polletju 2008. Navedeno poročilo je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Igor Batista, Karmen Šepec, Franc Gombač, Robert Šircelj, Milan Uljan in Branka Počkaj. Župan in Nevenka Tomšič sta odgovarjala na vprašanja in pripombe svetnikov. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 16)
I.     Sprejme se priloženo Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v 1. polletju 2008.
II.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

7. točka:     Obravnava sklepa o uporabi oziroma razdelitvi celotno oblikovanih sredstev proračunske rezerve
Nevenka Tomšič je predstavila sklep o uporabi oziroma razdelitvi celotno oblikovanih sredstev proračunske rezerve. Sklep z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Dušan Grbec. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 17)
1.     Na predlog za finance pristojnega organa župan odloča o uporabi oziroma razdelitvi celotno oblikovanih sredstev proračunske rezerve.
2.     Sprememba določena v prvi točki tega sklepa se vključi v odlok drugega rebalansa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008.
3.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

8. točka:     Obravnava osnutka Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica
Erika Vrh, svetovalka, je predstavila osnutek Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica. Naveden osnutek pravilnika je priložen arhiviranemu zapisniku. Igor Štemberger, namestnik predsednice odbora za družbene dejavnosti, je predstavil stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi sta sodelovala Franc Gombač in Danilo Pugelj. Igor Štemberger je pri 2. členu predlagal nov zadnji odstavek, ki se glasi: »Izvajalcu humanitarnih programov, ki se sofinancira na podlagi tega pravilnika, v okviru svojega delovanja ne sme sodelovati s političnimi strankami ali listami, ki kandidirajo na katerih koli volitvah.« Razpravljali so še Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Tatjana Urbančič, v.d. direktorja občinske uprave in župan. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 18)
Sprejme se osnutek Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica s spremembami in dopolnitvami, ki jih je predlagal odbor za družbene dejavnosti.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Župan je ob 17.50 uri predlagal odmor. Župan je ob 18.00 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 21, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.

9. točka:     a) Predstavitev poročila o poslovanju podjetja PGP Snežnik d.o.o. za leto 2007
    b) Obravnava analize poslovanja in smernic za izboljšanje ekonomike družbe PGP Snežnik, d.o.o.
Za predstavitev poročila o poslovanju podjetja PGP Snežnik d.o.o. za leto 2007 je bil na sejo občinskega sveta vabljen Štefan Lacmanovič, direktor podjetja Snežnik d.o.o., vendar se vabilu ni odzval. Poročilo o poslovanju podjetja PGP Snežnik d.o.o. za leto 2007 je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je predstavil kronologijo delovanja podjetja, predvsem v zvezi z njegovo statusno organiziranostjo. Karlo Rolih iz podjetja Fiduciaria, (v nadaljevanju besedila Karlo Rolih), je predstavil analizo poslovanja in smernic za izboljšanje ekonomike družbe PGP Snežnik, d.o.o.. Analiza poslovanja in smernic za izboljšanje ekonomike družbe PGP Snežnik, d.o.o. je priložena arhiviranemu zapisniku. Dejan Baša, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Dušan Grbec, župan, Igor Maljevac, direktor KP Ilirska Bistrica, Igor Batista, Robert Šircelj, Milan Uljan, Karlo Rolih, Danilo Pugelj in Ado Barbiš. Robert Šircelj je predlagal spremembo prve točke predloga sklepa, in sicer, da se daje soglasje Komunalnemu podjetju Ilirska Bistrica za začetek postopka prodaje in da končno odločitev o izbiri ponudnika da v soglasje občinskemu svetu. Razpravljali so še Stanislav Prosen, župan, Franc Gombač, Drago Kerma, Mile Uljan, Alen Lilić, Robert Šircelj, Miroslav Štemberger, Danilo Pugelj in Igor Batista. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 19)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica daje soglasje Komunalnemu podjetju Ilirska Bistrica za izpeljavo postopkov v skladu z zakonodajo, da se izvede prodaja Proizvodnega gradbenega podjetja Snežnik d.o.o., Cankarjeva 29, Ilirska Bistrica, strateškemu partnerju, ki bo zagotavljal nadaljnji razvoj družbe in povečal raven njene aktivnosti, pod naslednjimi pogoji:
-     da v roku petih (5) let novi lastnik izvede preselitev separacije na lokacijo kamnoloma Gabrovec,
-     da najmanj za obdobje petih (5) let po nakupu obdrži sedanje zaposlene v podjetju.
2.     Sredstva potrebna za izvedbo postopka prodaje (stroški cenitve, strokovnega svetovanja in drugi stroški povezani s postopkom prodaje)  se zagotovi iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, pod pogojem, da Komunalno podjetje Ilirska Bistrica znesek teh stroškov vrne v proračun Občine Ilirska Bistrica iz naslova kupnine, po izvedeni prodaji Proizvodnega gradbenega podjetja Snežnik d.o.o., Cankarjeva 29, Ilirska Bistrica.
3.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme stališče, da Občina Ilirska Bistrica po preselitvi separacije na novo lokacijo izvede postopno sanacijo opuščenega kamnoloma, pri čemer se prej določi namembnost in vsebina tega prostora. Za navedeno sanacijo se nameni del sredstev dobljenih iz prodaje Proizvodnega gradbenega podjetja Snežnik d.o.o., Cankarjeva 29, Ilirska Bistrica.
4.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).  
Zapisnik sestavila:                 Župan:
Sabrina Pirih                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.
Številka: 011-51/2008
Ilirska Bistrica, 3.10.2008

ar©tur