Facebook

19. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 23.10.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet


Številka: 011-58/2008
Ilirska Bistrica, 22.10.2008


Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)
                            S K L I C U J E M
19. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v ČETRTEK, 30.10.2008, ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Pregled in potrditev zapisnika 18. seje občinskega sveta z dne 25.9.2008 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 9.10.2008)

3.     Pregled realizacije sklepov

4.     Vprašanja in pobude

5.     a) Obravnava vloge za izdajo soglasja za izplačilo povečane delovne uspešnosti zaposlenim v JZ Kraške lekarne za leto 2008
    b) Obravnava vloge za izdajo soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice JZ Kraške lekarne za leto 2007
    poroča: Anita Malnar, direktorica JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica

6.     Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica
    poroča: Erika Vrh, svetovalka v oddelku za družbene dejavnosti

7.     Obravnava sprememb in dopolnitev organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica
    poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu

8.     Imenovanja
a) Izdaja mnenja k imenovanju ravnatelja (-ice) OŠ Toneta Tomšiča Knežak
    d) Predlog za imenovanje člana (-ice) Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
    poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9.     Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 - II
    poročata: župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarske zadeve


Osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 - II so svetniki, ki so člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!   
                              ŽUPAN OBČINE
                        Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.VABLJENI:
- člani OS,
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnica UE,
- Anita Majnar, direktorica JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica,
- novinarji.

ar©tur