Zapisnik 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 10.12.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet
                           Z A P I S N I K
19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 30.10.2008 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica

Prisotni člani OS: Alen Lilić, Karmen Šepec, Drago Kerma, Rok Jenko, Mirjam Francetič, Mile Uljan, Bernard Oblak, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Anton Frank, Stanislav Prosen, Vladimir Čeligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Barbara Kogovšek, Dejan Baša

Odsotnosti članov OS med sejo: Rok Jenko (- 4 minute), Igor Štemberger (- 15 minut), Vladimir Čeligoj
(-50 minut), Robert Šircelj (-5 minut), Dejan Baša (- 48 minut)

Odsotni član OS: Igor Batista (opr.)

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave; Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu, Tina Kocjan, računovodja III; Erika Vrh, svetovalka (od 17. do 18. ure), Sabrina Pirih, višja referentka

Prisotni novinarji: Katja Kirn, Dragica Jaksetič, Anja Hofman in predstavniki TV Galeje

Ostali prisotni: Anita Malnar, direktorica JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica – pri 5. tč DR

Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2.     Pregled in potrditev zapisnika 18. seje občinskega sveta z dne 25.9.2008
3.     Pregled realizacije sklepov
4.     Vprašanja in pobude
5.     a) Obravnava vloge za izdajo soglasja za izplačilo povečane delovne uspešnosti zaposlenim v JZ Kraške lekarne za leto 2008
    b) Obravnava vloge za izdajo soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice JZ Kraške lekarne za leto 2007
6.     Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica
7.     Obravnava sprememb in dopolnitev organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica
8.     Imenovanja
a) Izdaja mnenja k imenovanju ravnatelja (-ice) OŠ Toneta Tomšiča Knežak
    b) Predlog za imenovanje člana (-ice) Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
9.     Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 - II

1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 17, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
2. točka: Pregled in potrditev zapisnika 18. seje občinskega sveta z dne 25.9.2008
Župan je dal v razpravo zapisnik 18. seje občinskega sveta z dne 25.9.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 18. seje občinskega sveta z dne 25.9.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

3. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 18. seje občinskega sveta z dne 25.9.2008. V razpravi sta sodelovala Ado Barbiš in Miroslav Štemberger. Župan je dodatno pojasnil kako je s krožišči na regionalni cesti (pri Matetu in Špetiču) in dal na glasovanje

SKLEP (št. 3)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 18. seje občinskega sveta z dne 25.9.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

4. točka: Vprašanja in pobude
Alen Lilić
Dal je pobudo, da občinska uprava prouči možnost ali je mogoče, da se pri izdelavi dokumentacije za izgradnjo lekarne v Podgradu predvidi tudi prostor za en oddelek fizioterapije, ker so potrebe in povpraševanje veliko in kaj bi to pomenilo za občinski proračun.
Župan je pojasnil, da je to pobudo dala že Krajevna skupnost Podgrad, s projektantom pa je dogovorjeno, da pri projektiranju lekarne predvidi tudi možnost dograditve prostora za fizioterapijo.

Mirjam Francetič
V zvezi s štipendijami, ki so v Notranjsko kraški regiji v Pivki (z bistriške občine se lahko kandidira že dve leti) jo je zanimalo, zakaj ni nobenega iz Ilirske Bistrice, ki bi dal te štipendije, ali niso upravičeni, da bi se vključili in če niso, zakaj v Bistrici ni tega sklada. Tu je tudi denar iz evropskih socialnih skladov.
Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave je pojasnila, da je Občina Ilirska Bistrica vključena v Regijsko štipendijsko shemo Južno Primorske, kar je bila tudi usmeritev občinskega sveta, v nadaljevanju pa predstavila podatke z zadnjega razpisa.

Bernard Oblak
Tovarna stolov Javor Bač bo verjetno proizvajala stole za celo Slovenijo in ker je cesta Bač – Zagorje v zaključni fazi bi bilo lepo, če bi se obvoznico za Javorjem vsaj razširilo, če ni druge možnosti, da promet ne bi potekal skozi vas.

Franc Gombač
Bliža se nam svetovna recesija, ki bo najbolj prizadela tiste, ki se že sedaj težko preživljajo. Med te spada tudi veliko upokojencev, zlasti tistih z najnižjimi pokojninami. V Sloveniji poteka projekt z naslovom starejši za starejše za kakovostnejše življenje doma, v katerega je vključeno tudi Društvo upokojencev Ilirska Bistrica. Dal je pobudo, da v naslednjem letu razmislimo o razpravi na eni od sej občinskega sveta v zvezi s to problematiko.

Milan Uljan
1. Zanimalo ga je, kako je s toplo malico v Gimnaziji.
Župan je pojasnil, da je za letošnje leto dogovorjena suha malica, ki jo pripravljajo v OŠ Antona Žnideršiča. Za naslednje šolsko leto pa še potekajo razgovori s šolo, če bi dobili izvajalca za pripravo tople malice.
2. Zanimalo ga je, kaj je s smetiščem v Jelšanah.
Župan je pojasnil, da se je za to smetišče pridobilo vsa potrebna dovoljenja za odlaganje azbestne kritine. V naslednjem občinskem glasilu bo v zvezi s tem dana tudi informacija vsem občanom.  


Dušan Grbec
Dal je pobudo, da se prouči možnost pešpoti od Gimnazije do »Placa« preko Adamičeve ulice.
Župan je pojasnil, da je ureditev te poti v planu. Del poti gre preko privatnega zemljišča, zato ga bo občina poskušala odkupiti.

Robert Šircelj
Državna cesta, ki gre mimo Jurčičeve 1 je udrta. Zanimalo ga je, kdaj jo bodo popravili.

5. točka:     a) Obravnava vloge za izdajo soglasja za izplačilo povečane delovne uspešnosti zaposlenim v JZ Kraške lekarne za leto 2008
    b) Obravnava vloge za izdajo soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice JZ Kraške lekarne za leto 2007
Anita Malnar, direktorica JZ Kraške lekarne (v nadaljevanju besedila Anita Malnar), je predstavila vlogo za izdajo soglasja za izplačilo povečane delovne uspešnosti zaposlenim v JZ Kraške lekarne za leto 2008 in vlogo za izdajo soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice JZ Kraške lekarne za leto 2007. Navedeni vlogi sta priloženi arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Stanislav Prosen, Danilo Pugelj, Drago Kerma, Vojko Mihelj in Franc Gombač. Anita Malnar je odgovarjala na vprašanja svetnikov. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 4)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izdaja javnemu zavodu Kraške lekarne Ilirska Bistrica soglasje za izplačilo povečane delovne uspešnosti zaposlenim za leto 2008 v skladu z veljavno zakonodajo.
2.     Javnemu zavodu se dovoli nameniti za povečano delovno uspešnost za leto 2008  predlaganih 320.000,00 EUR.
3.     Sklep se izda na podlagi predloga plana prihodkov in odhodkov javnega zavoda za leto 2008 ter pregleda prihodkov in odhodkov za leto 2007.
4.     Javni zavod prevzema vso odgovornost glede določanja obsega sredstev za povečano delovno uspešnost.
5.       Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 5)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izdaja soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica za leto 2007 v skladu z veljavno zakonodajo in sklepom Sveta Zavoda z dne 27.02.2008.
2.     Del plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica za leto 2007 znaša 3.615,00 EUR.
3.     Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

6. točka: Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica
Erika Vrh, svetovalka, je predstavila predlog Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

SKLEP (št. 6)
1. Sprejme se predlog Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.7. točka: Obravnava sprememb in dopolnitev organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica
Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu, je predstavila spremembe in dopolnitve organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je predlagal dopolnitev IV. točke sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica z naslednjim besedilom: »Obratovalni čas iz I. točke tega sklepa začne veljati s 3.11.2008.« Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 7)
I.     V II. členu citiranega sklepa se v skladu s spremembo 21. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, prizna Osnovni šoli Jelšane, Jelšane, 0,25 delovnega mesta računovodje in 0,25 delovnega mesta poslovnega sekretarja, oz. 0,50 delovnega mesta administrativno-računovodskega delavca.  
    Hkrati se sistemizira 0,7 delovnega mesta kuharice in 0,26 delovnega mesta čistilke.
    Osnovi šoli Jelšane, Jelšane se skupno prizna 3,67 delovnega mesta.
II.     Popravek in dopolnitev sistemizacije stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica in se uporablja od 1. 11. 2008.
III.     Z dnem uveljavitve tega sklepa se spremeni II. točka sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec, št. 007-10/2008, z dne 17. 07. 2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 8)
I.     Črta se 4. odstavek III. točke in zamenja z besedilom »Enota vrtca pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad ima urejen podaljšani obratovalni čas 11.00 ur, OŠ Jelšane Jelšane 10.00 ur ter OŠ Podgora Kuteževo 10.15 ure«.
II.     Pri IV. točki se na koncu 5. odstavka črta pika in doda besedilo:
    »ter v enoti vrtca pri OŠ »A. Žnideršič« v enem homogenem oddelku 2. starostnega obdobja (3-4) na podlagi sklepa strokovne komisije vrtca.«
III.     Popravek in dopolnitev sklepa o organizaciji predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
IV.     Z dnem uveljavitve tega sklepa se spremeni III. in IV.  točka sklepa o organizaciji predšolske vzgoje v občini  Ilirska Bistrica, št. 007-11/2008, z dne 17. 07. 2008. Obratovalni čas iz I. točke tega sklepa začne veljati s 3.11.2008.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

8. točka:     Imenovanja
    a) Izdaja mnenja k imenovanju ravnatelja (-ice) OŠ Toneta Tomšiča Knežak
    b) Predlog za imenovanje člana (-ice) Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
a) Izdaja mnenja k imenovanju ravnatelja (-ice) OŠ Toneta Tomšiča Knežak
Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predloga komisije, ki sta priložena arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Franc Gombač, Vojko Mihelj in Karmen Šepec. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 9)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izdaja pozitivno mnenje k imenovanju Tee Gustinčič, roj. 08.01.1959, Zarečica 16, 6250 Ilirska Bistrica, za ravnateljico Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak.
2.       Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP (št. 10)
1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izdaja negativno mnenje k imenovanju Mirande Novak, roj. 02.09.1965,  Mirna pot 12, 6210 Sežana, za ravnateljico Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak.
2.       Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

b) Predlog za imenovanje člana (-ice) Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. v razpravi so sodelovali Danilo Pugelj, Bernard Oblak, Rok Jenko in Dušan Grbec. Župan je dal na glasovanje  

SKLEP (št. 11)
1.       Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje mag. Edvarda Tomšiča iz Ilirske Bistrice, Prešernova ulica 40, za člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica za preostanek štiriletnega mandatnega obdobja upravnega odbora, ki ga je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenoval na 5. seji 22.3.2007.
2.     Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 6 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 7 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.

Župan je ob 17.05 uri predlagal odmor. Župan je ob 17.20 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 21, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.

V nadaljevanju je župan predlagal dve možnosti: ali se glasuje o vseh štirih prispelih kandidatih za člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica ali pa se kandidacijski postopek ponovi. V razpravi je sodeloval Robert Šircelj. Dušan Grbec je predlagal ponovitev kandidacijskega postopka s tem, da se pri kandidatu navede reference oziroma izkušnje. Razpravljali so še Dejan Baša, Vladimir Čeligoj, ki je predlagal poleg navedenih kandidatov še župana, Robert Šircelj in Franc Gombač, ki je predlagal ponovitev kandidacijskega postopka s tem, da se pri kandidatu navede reference oziroma njegovo pripravljenost za delo v upravnem odboru. Vladimir Čeligoj se je strinjal z Gombačevim predlogom. Župan je umaknil svoj prvi predlog in dal na glasovanje

SKLEP (št. 12)
Ponovi se kandidacijski postopek za imenovanju člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica. Predlog kandidature mora vsebovati splošne podatke o kandidatu (rojstni podatki, bivališče, izobrazba, poklic) in kratek opis dosedanjih izkušenj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

9. točka: Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 - II
Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, in župan sta predstavila osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 – II. Naveden osnutek odloka je priložen arhiviranemu zapisniku. Dejan Baša, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, je posredoval stališče odbora za gospodarstvo in finance in odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora za družbene dejavnosti in odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, župan, Franc Gombač in Danilo Pugelj. Župan je dal na glasovanje

SKLEP (št. 13)
Sprejme se osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 - II z vsemi prilogami.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP (št. 14)
Osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 - II se preoblikuje v predlog.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP (št. 15)
1.     Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska  Bistrica za leto 2008 – II s prilogami.
2.     Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 – II se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.                        
3.     Odlok z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si.
4.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.


Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).  
Zapisnik sestavila:                    Župan:
Sabrina Pirih                    Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.
Številka: 011-58/2008
Ilirska Bistrica, 5.11.2008


ar©tur