Zapisnik z nadaljevanja 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 20.01.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          
Občinski svet

                             Z A P I S N I K
z nadaljevanja 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 23.12.2008 ob 17. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica


Prisotni člani OS: Alen Lilić, Karmen Šepec, Rok Jenko, Mirjam Francetič, Mile Uljan, Igor Batista, Bernard Oblak, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Stanislav Prosen, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Dejan Baša, Barbara Kogovšek

Odsotnosti članov OS med sejo: Alen Lilić (- 18 minut), Karmen Šepec (opr. - 1 uro 5 minut) , Mirjam Francetič (- 20 minut), Igor Batista (- 24 minut), Franc Gombač (- 37 minut), Igor Štemberger (- 1 uro 28 minut), Stanislav Prosen (- 15 minut), Robert Šircelj (- 37 minut), Milan Uljan (- 35 minut)

Odsotni član OS: Drago Kerma, Anton Frank (opr.), Vladimir Čeligoj,

Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave; Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu, Vanja Iskra, računovodja III; Sabrina Pirih, višja referentka

Prisotni novinarji: Katja Kirn, Dragica Jaksetič, Anja Hofman in predstavniki TV Galeje

Nadaljevanje seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan. Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 12, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča.

Župan je predlagal nadaljevanje seje OS s 6. točko: Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 in osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010.

6. točka:     Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 in osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010
Župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Nevenka Tomšič), sta predstavila osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010. Naveden osnutek odloka je priložen arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec je opozoril na neaktivnost nadzornega odbora in predlagal, da se zaradi njihovega nedelovanja v skladu s predpisi poišče rešitev za morebitno razrešitev članov nadzornega odbora. Dodatna pojasnila o delovanju nadzornega odbora je dal župan. O navedeni zadevi je razpravljal Igor Batista. V nadaljevanju so razpravljali Ado Barbiš, župan, Danilo Pugelj, Tatjana Urbančič, v.d. direktorja občinske uprave in Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo. Ada Barbiša je zanimalo, zakaj ni nobenih sredstev pri proračunski postavki 4001947 »Sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del«. Župan je pojasnil, da so sredstva pomotoma izpadla in se jih bo zagotovilo z rebalansom proračuna. Razpravljali so še Franc Gombač, župan, Nevenka Tomšič, ki je opozorila na napako na 17. strani, in sicer se sredstva pri »tabeli C« iz »11.666« spremenijo na »5.000«, Vojko Mihelj, Igor Batista in Danilo Pugelj. Župan je dal na glasovanje  

SKLEP (št. 1)
Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 z vsemi prilogami.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 2)
Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 se preoblikuje v predlog.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

SKLEP (št. 3)
1.     Sprejme se Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 s prilogami.
2.     Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.                        
3.     Odlok z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si.
4.     Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.


Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).  
Zapisnik sestavila:                   Župan:
Sabrina Pirih                   Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.
Številka: 011-65/2008
Ilirska Bistrica, 9.1.2009ar©tur