20. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 11.12.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet

Številka: 011-65/2008
Ilirska Bistrica, 10.12.2008

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)                          S K L I C U J E M
20. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v ČETRTEK, 18.12.2008, ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Pregled in potrditev zapisnika 19. seje občinskega sveta z dne 30.10.2008 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 12.11.2008)

3.     Pregled realizacije sklepov

4.     Vprašanja in pobude

5.     Premoženjsko pravne zadeve
    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

6.     Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 (I. del, II.del) in osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010
    poročata: župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarske zadeve

Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 in osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 so svetniki, ki so člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!
   
                              ŽUPAN OBČINE
                       Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

VABLJENI:
- člani OS,
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnica UE,
- novinarji.

ar©tur