Nadaljevanje 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 22.12.2008

kategorija: Gradivo in sklepi OS

nadaljevanje 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica


OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet


Številka: 011-65/2008
Ilirska Bistrica, 19.12.2008



Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)





                            S K L I C U J E M
nadaljevanje 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v TOREK, 23.12.2008, ob 17. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17



Za sejo predlagam nadaljevanje DNEVNEGA REDA:

6.     Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 in osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010
    poročata: župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarske zadeve



Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!



   
                                  ŽUPAN OBČINE
                            Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.




VABLJENI:
- člani OS,
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnica UE,
- novinarji.

ar©tur