Zapisnik 21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 17.02.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          

Občinski svet

                            Z A P I S N I K

21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 29.1.2009 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska BistricaPrisotni člani OS: Alen Lilić, Karmen Šepec, Rok Jenko, Mirjam Francetič, Igor Batista, Bernard Oblak, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Anton Frank, Stanislav Prosen, Vladimir Čeligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Dejan Baša, Barbara KogovšekOdsotnosti članov OS med sejo: Karmen Šepec (- 8 minut), Rok Jenko (- 47 minut), Igor Batista (- 7 minut), Igor Štemberger (- 1 uro 7 minut), Stanislav Prosen (2 uri 10 minut), Vladimir Čeligoj (- 51 minut), Robert Šircelj (- 10 minut)Odsotni član OS: Drago Kerma (opr.), Mile Uljan (opr.)Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave; Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, Katjuša Vadnjal, višja svetovalka (do 18.10 ure); Boštjan Primc, višji svetovalec (do 17.07 ure); Andreja Derenčin, višja svetovalka (od 19. ure); Luka Šilar, svetovalec (od 20.10 do 20.35 ure); Erika Primc, svetovalka (od 20.20 do 20.45 ure); Sabrina Pirih, višja referentkaPrisotni novinarji: Katja Kirn, Dragica Jaksetič, Tomo Šajn, Anja Hofman, Veronika Rupnik in predstavniki TV GalejeOstali prisotni: Urša Kmetec in Aleš Šaver iz podjetja Eco Consulting – pri 2. tč DR, Viljem Fabčič iz Studia3 – pri 4. tč. DR, Anita Malnar, direktorica Kraških lekarn Ilirska Bistrica – pri 7. tč. DR; Majda Sanabor, direktorica Razvojnega centra Ilirska Bistrica – pri 10. in 11. tč DRSejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Predstavitev lokalnega energetskega koncepta Občine Ilirska Bistrica

3.     Obravnava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko »TOK«

4.     Pregled in potrditev zapisnika 20. seje občinskega sveta z dne 18.12.2008 in zapisnika z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 23.12.2008

5.     Pregled realizacije sklepov

6.     Vprašanja in pobude

7.     Obravnava vloge za izdajo soglasja k planu investicij predvidenih s sprejeto strategijo razvoja Kraških lekarn v obdobju 2007 do 2010

8.     Popravek sklepa za izdajo soglasja k izplačilu plače za redno delovno uspešnost direktorice JZ Kraške lekarne za leto 2007

9.     Obravnava programa dela za Razvojni center Ilirska Bistrica za leto 2009 in okvirni plan dela za leto 2010

10. Obravnava cenika turističnih vodenj v Občini Ilirska Bistrica za leto 2009

11. Premoženjsko pravne zadeve

12.     Obravnava sprememb in dopolnitev sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec

13.     Obravnava letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za 2009

14.     Obravnava poročila o delu občinske komisije za dodelitev pomoči oškodovancem po neurju s točo dne 8.8.2008

15.     Obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica

16.     Imenovanja

    a) Predlog za imenovanje člana odbora za urejanje prostora in infrastrukturo

    b) Predlog za imenovanje člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica

    c) Predlogi za imenovanje članov Upravnega odbora Razvojnega centra Ilirska Bistrica:

    - predstavnike ustanovitelja

    - predstavnike zainteresirane javnosti1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 16, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red in predlagal dodatno 17. točko dnevnega reda: Informacija o podjetju Snežnik. Rok Jenko je predlagal, da se navedeno informacijo uvrsti na 6. točko dnevnega reda.  Po zaključeni razpravi  je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 1)

Sprejme se naslednje dnevni red:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Predstavitev lokalnega energetskega koncepta Občine Ilirska Bistrica

3.     Obravnava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko »TOK«

4.     Pregled in potrditev zapisnika 20. seje občinskega sveta z dne 18.12.2008 in zapisnika z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 23.12.2008

5.     Pregled realizacije sklepov

6.     Informacija o podjetju Snežnik

7.     Vprašanja in pobude

8.     Obravnava vloge za izdajo soglasja k planu investicij predvidenih s sprejeto strategijo razvoja Kraških lekarn v obdobju 2007 do 2010

9.     Popravek sklepa za izdajo soglasja k izplačilu plače za redno delovno uspešnost direktorice JZ Kraške lekarne za leto 2007

10.     Obravnava programa dela za Razvojni center Ilirska Bistrica za leto 2009 in okvirni plan dela za leto 2010

11. Obravnava cenika turističnih vodenj v Občini Ilirska Bistrica za leto 2009

12. Premoženjsko pravne zadeve

13.     Obravnava sprememb in dopolnitev sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec

14.     Obravnava letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za 2009

15.     Obravnava poročila o delu občinske komisije za dodelitev pomoči oškodovancem po neurju s točo dne 8.8.2008

16.     Obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica

17.     Imenovanja

    a) Predlog za imenovanje člana odbora za urejanje prostora in infrastrukturo

    b) Predlog za imenovanje člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica

    c) Predlogi za imenovanje članov Upravnega odbora Razvojnega centra Ilirska Bistrica:

    - predstavnike ustanovitelja

    - predstavnike zainteresirane javnosti

Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.2. točka: Predstavitev lokalnega energetskega koncepta Občine Ilirska Bistrica

Boštjan Primc, višji svetovalec, je predstavil namen Lokalnega energetskega koncepta, Urša Kmetec iz podjetja Eco Consulting pa sam dokument. Kratka predstavitev Lokalnega energetskega koncepta Občine Ilirska Bistrica z obrazložitvijo in predlogom sklepa je priložena arhiviranemu zapisniku. Stališča odbora za gospodarstvo in finance ni, ker je bila seja odbora 28.1.2009 nesklepčna. V razpravi so sodelovali Vojko Mihelj, župan, Danilo Pugelj, Ado Barbiš, Igor Batista, Franc Gombač, Robert Šircelj in Rok Jenko. Urša Kmetec in Aleš Šaver iz podjetja Eco Consulting sta odgovarjala na vprašanja svetnikov. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 2)

1.     Sprejme se Energetski koncept Občine Ilirska Bistrica, šifra dokumenta POR/08-70, katerega je izdelalo podjetje Eco Consulting d.o.o. Ljubljana.

2.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.3. točka: Obravnava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko »TOK«

Katjuša Vadnjal, višja svetovalk, in Viljem Fabčič iz Studia3 sta predstavila variantno rešitev 10 za izdelavo osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko »TOK«. Opis koncepta ureditve z grafičnimi prilogami je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, župan, Danilo Pugelj, Igor Batista, Rok Jenko, Bernard Oblak, Miroslav Štemberger, Vladimir Čeligoj in Dejan Baša. Viljem Fabčič iz Studia3 je odgovarjal na vprašanja svetnikov. Na podlagi razprave je župan povzel, da se nadaljuje z delom na varianti, ki je bila predstavljena OS.Župan je ob 18.00 uri predlagal odmor. Župan je ob 18.11 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 21, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.4. točka:     Pregled in potrditev zapisnika 20. seje občinskega sveta z dne 18.12.2008 in zapisnika z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 23.12.2008

Župan je dal v razpravo zapisnik 20. seje občinskega sveta z dne 18.12.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 3)

Sprejme se zapisnik 20. seje občinskega sveta z dne 18.12.2008.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.Župan je dal v razpravo zapisnik z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 23.12.2008 in predlagal, da se popravi uro pričetka seje OS na 17. uro. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 4)

Sprejme se zapisnik z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 23.12.2008, pri čemer se popravi uro pričetka seje občinskega sveta na 17. uro.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.5. točka: Pregled realizacije sklepov

Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 20. seje občinskega sveta z dne 18.12.2008. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, Dušan Grbec, ki ni bil zadovoljen z odgovorom na njegovo 3. pobudo dano pri točki dnevnega reda: vprašanja in pobude, Franc Gombač, ki je predlagal, da naj občina preko komunalne inšpektorice sproži ustrezne postopke zaradi neurejene okolice Sokolskega doma in Rok Jenko. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 5)

Sprejme se pregled realizacije sklepov 20. seje občinskega sveta z dne 18.12.2008.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 23.12.2008. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 6)

Sprejme se pregled realizacije sklepov z nadaljevanja 20. seje občinskega sveta z dne 23.12.2008.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.6. točka: Informacija o podjetju Snežnik

Župan je dal informacijo o podjetju Snežnik, aktivnostih občine v zvezi s sklepom OS o prodaji navedenega podjetja in napovedal, da bo OS na naslednji seji obravnaval izdajo soglasja k prodaji podjetja Snežnik. V razpravi je sodeloval Rok  Jenko.7. točka: Vprašanja in pobude

Rok Jenko

Glede na primer stekline, ki se je pojavila v Jablanici in glede na to, da je bila okužena domača žival, ugotavlja problem povečanega števila lisic v urbanih sredinah, v mestnem središču in apelira na občinsko upravo, da ustreznim službam posreduje pobudo, da se regulira število lisic.Mirjam Francetič

Ob zadnjem snegu oziroma ledu Gubčeva ulica, kjer živi, ni bila splužena niti posuta. Cesta je bila nevarna predvsem za starejše ljudi. Kljub temu, da so po petih dneh urgirali pri podjetju EURO MB, so ulico posuli šele šesti dan. Dala je pobudo, da občina pri njih urgira, da korektno opravljajo svoje delo in da se v prihodnje to ne bi več dogajalo, saj so po njihovih besedah dobro plačani s strani občine.                          

Župan je pojasnil, da je za čiščenje mestnih ulic zadolženo Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, ki ima tudi svoje podizvajalce za izvedbo določenih del.Bernard Oblak

Zanimalo ga je, kje se zatika pri prenosu dvorane oziroma trgovine na Baču na krajevno skupnost.

Župan je pojasnil, da se je zatikalo pri vlogi krajevne skupnosti, saj je bila na občino vložena pred tednom dni.Miroslav Štemberger

Dal je pobudo, da bi bilo prav, da bi pri projektih za kanalizacijo, sodelovale tudi vaške oziroma krajevne skupnosti.

Župan je pojasnil, da ko izvajalec napravi osnutek projekta, je ta predstavljen zboru krajanov, pripombe pa se zbira še približno 14 dni, nato pa se pelje postopek naprej.Branka Počkaj

1.     Na cesti do mejnega prehoda Starod se je ob zadnjem ledu oziroma vremenskih neprilikah na določenih ovinkih krušilo kamenje na cesto, kar je povzročilo kar nekaj nesreč. Cestno podjetje naj se obvesti, da v prihodnje sanira brežine cest tam, kjer se kamenje sipa na cesto.

2.     Ker je sedaj mesec kulture, je svetnikom dala pobudo, da se v večjem številu udeležujejo kulturnih prireditev.Vojko Mihelj

Dal je pobudo, da bi z občinama Pivka in Postojna za 140-letnico Kalca organizirali svečanost na državnem nivoju, pri čemer bi morala Občina Ilirska Bistrica nositi posebno težo, saj grad Kalc stoji v naši občini.Ado Barbiš

11.12.2008, ko je reka Reka poplavila, je za sabo pustila odpadke. Dal je pobudo, da se pripravi odlok s katerim bi prepovedali metanje odpadkov v Reko.

Župan je pojasnil, da občina že ima tak odlok, je pa to predvsem stvar kulture ljudi.Robert Šircelj

Opozoril je, da v stavbi v občinski lasti na Jurčičevi cesti 1 pušča na severni strani.Dušan Grbec

1.     Zanimalo ga je, zakaj se ne popravi jaška na križišču Gubčeve ulice in Ulice 7. maja, ker pušča.

2.     Zanimalo ga je, zakaj komisija, ki je bila imenovana za oblikovanje novega predloga za občinska priznanja, predsednik pa je Igor Štemberger, ni opravila svojega dela.

3.     Zanimalo ga je, kdaj bo občinski svet obravnaval zaključni račun za leto 2008.

Župan je pojasnil, da bo zaključni račun posredovan občinskemu svetu do 31.3.2009, kot to določa zakon.

   

8. točka:     Obravnava vloge za izdajo soglasja k planu investicij predvidenih s sprejeto strategijo razvoja Kraških lekarn v obdobju 2007 do 2010

Anita Malnar, direktorica Kraških lekarn Ilirska Bistrica, je predstavila vlogo za izdajo soglasja k planu investicij predvidenih s sprejeto strategijo razvoja Kraških lekarn v obdobju 2007 do 2010. Navedena vloga je priložena arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 7)

1.         Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izdaja Javnemu zavodu Kraške lekarne Ilirska Bistrica soglasje k Planu izvedbe investicij predvidenih s sprejeto strategijo razvoja zavoda v obdobju od 2007 do 2010, ki ga je sprejel svet zavoda na 52. redni seji 15.10.2008.

2.         Občinski svet Občine Ilirska Bistrica predlaga, da svet zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica in direktorica pripravita v letu 2009 načrt investicij oziroma strategijo razvoja zavoda do leta 2013 in to posredujeta v potrditev vsem ustanoviteljem.

3.     Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica

Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.9. točka:     Popravek sklepa za izdajo soglasja k izplačilu plače za redno delovno uspešnost direktorice JZ Kraške lekarne za leto 2007

Župan je predstavil popravek sklepa za izdajo soglasja k izplačilu plače za redno delovno uspešnost direktorice JZ Kraške lekarne za leto 2007, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 8)

I.     Razveljavi se besedilo 2. točke sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 014-29/2008, sprejetega na 19. seji z dne 30.10.2008, ki se glasi: »Del plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica za leto 2007 znaša 3.615,00 EUR.«

II.     Sprejme se novo besedilo 2. točke sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 014-29/2008, sprejetega na 19. seji z dne 30.10.2008, ki se glasi: »Del plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica za leto 2007 znaša 3.534,59 EUR.«

III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.10.  točka:     Obravnava programa dela za Razvojni center Ilirska Bistrica za leto 2009 in okvirni plan dela za leto 2010

Majda Sanabor, direktorica Razvojnega centra Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila Majda Sanabor), je predstavila program dela za Razvojni center Ilirska Bistrica za leto 2009 in okvirni plan dela za leto 2010, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Stališča odbora za gospodarstvo in finance ni, ker je bila seja odbora 28.1.2009 nesklepčna. Župan je dejal, da je predstavljen program pomanjkljiv, predvsem ni dovolj dobro obdelana vloga razvojnega centra, področje podjetništva in obrti in ni konkretnih projektov, zato je predlagal, da se program dopolni. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Igor Batista, Vladimir Čeligoj, Dejan Baša, župan in Danilo Pugelj. Župan je dal na glasovanjeSKLEP (št. 9)

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica predlaga Razvojnemu centru Ilirska Bistrica, da dopolni svoj program dela z razvojnimi programi in tako dopolnjen program posreduje občinskemu svetu ponovno v obravnavo.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.11. točka: Obravnava cenika turističnih vodenj v Občini Ilirska Bistrica za leto 2009

Majda Sanabor je predstavila cenik turističnih vodenj v Občini Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Stališča odbora za gospodarstvo in finance ni, ker je bila seja odbora 28.1.2009 nesklepčna. Župan je predlagal, da se v ceniku turističnih vodenj spremeni in dopolni cene za posamezne kategorije obiskovalcev (npr. šolarje, večje in manjše skupine). V razpravi so sodelovali Bernard Oblak, Vladimir Čeligoj, Karmen Šepec, ki je predlagala, da se program dela razvojnega centra in cenik turističnih vodenj pred obravnavo na OS uskladi z občinsko upravo, Igor Batista, Rok Jenko, Franc Gombač, Mirjam Francetič, Tomšič Nevenka, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, Dejan Baša in Vojko Mihelj. Župan je predlagal, da Razvojni center Ilirska Bistrica dopolni oziroma spremeni cenik turističnih vodenj.

   

12. točka: Premoženjsko pravne zadeve

Andreja Derenčin, višja svetovalka (v nadaljevanju besedila Andreja Derenčin), je predstavila predlog sklepa, št.  478-61/2008, da se vlogo za odprodajo dela zemljišča parc. št. 4108/10 – neraz.-gradbeni objekt k.o. Bač, vpisanega v javno dobro zavrne. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališča odbora, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Igor Batista, župan, Franc Gombač in Danilo Pugelj. Župan je dal na glasovanjeSKLEP (št. 10)

I.       Vloga za odprodajo dela zemljišča parc. št. 4108/10 – neraz.-gradbeni objekt k.o. Bač, vpisanega v javno dobro se zavrne.

II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št.  478-71/2008, da se Barbari Žigman iz Novokračin 59 proda zemljišče parc. št. 799 – travnik v izmeri 302 m2, k.o. Jelšane, po ceni, ki jo bo določil sodni cenilec za gradbeno stroko. Vsi stroški cenitve parcele ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko. Ko bo znana nakupna cena, se sklep s popolnimi podatki ponovno posreduje v formalno potrditev občinskemu svetu, zaradi zemljiškoknjižne izvedbe predmetnega pravnega posla. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 11)

I.     Barbari Žigman, Novokračine 59, 6254 Jelšane, se proda zemljišče parc. št. 799 – travnik v izmeri 302 m2, k.o. Jelšane, poceni ki jo bo določil sodni cenilec za gradbeno stroko.

    Vsi stroški cenitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.

II.     Ko bo znana nakupna cena se sklep s popolnimi podatki ponovno posreduje v formalno potrditev Občinskemu svetu, zaradi zemljiškoknjižne izvedbe predmetnega pravnega posla.

III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-5/2008, da se Vidi Štucin iz Šempetra, Ulica I. Suliča 18b, proda del zemljišča parc. št. 1963/1 - cesta v izmeri ___m2, k.o. Trnovo, po ceni ki jo bo določil sodni cenilec za gradbeno stroko. Vsi stroški cenitve, delitve parcele ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko. Ko bo opravljena delitev parcel in znana nakupna cena, se sklep s popolnimi podatki glede velikosti parcele oz. poddelilk ponovno posreduje v formalno potrditev občinskemu svetu, zaradi zemljiškoknjižne izvedbe predmetnega pravnega posla. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 12)

I.     Vidi Štucin, Ulica I. Suliča 18b, 5290 Šempeter se proda del zemljišča parc. št. 1963/1 - cesta v izmeri ___m2, k.o. Trnovo, po ceni ki jo bo določil sodni cenilec za gradbeno stroko.

    Vsi stroški cenitve, delitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.

II.     Ko bo opravljena delitev parcel in znana nakupna cena se sklep s popolnimi podatki glede velikosti parcele oz. poddelilk ponovno posreduje v formalno potrditev Občinskemu svetu, zaradi zemljiškoknjižne izvedbe predmetnega pravnega posla.

III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-23/2006, da se Aniti Dujc iz Ilirske Bistrice, Ulica Toneta Tomšiča 7, proda zemljišče parc. št. 145/9 - dvorišče v izmeri 42m2, k.o. Trnovo, za ceno 960,00EUR, ki jo je določil sodni cenilec za gradbeno stroko. Navedena kupnina se poveča za 20% DDV v višini 192,00EUR kar skupaj znaša 1.152,00 EUR. Vsi stroški cenitve, delitve parcele ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Vladimir Čeligoj, Barbara Kogovšek, Igor Batista in Bernard Oblak. Župan je dal na glasovanjeSKLEP (št. 13)

I.     Dujc Aniti, Ulica Toneta Tomšiča 7, 6250 Ilirska Bistrica se proda zemljišče parc. št. 145/9 - dvorišče v izmeri 42m2, k.o. Trnovo, za ceno 960,00EUR, ki jo je določil sodni cenilec za gradbeno stroko.

    Kupnina iz prejšnjega odstavka se poveča za 20% DDV v višini 192,00EUR kar skupaj znaša 1.152,00 EUR.

    Vsi stroški cenitve, delitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.

II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 46503/0001/02, da se Silvu Boštjančiču iz Male Bukovice 43 proda zemljišča parc. št. 937/3 - pašnik v izmeri 295m2 in dvorišče v izmeri 480m2, k.o. Mala Bukovica, za ceno 11.380,00 EUR ki jo je določil sodni cenilec za gradbeništvo. Navedena kupnina se poveča za 20% DDV v višini 2.276,00 EUR, kar skupaj znaša 13.656,00 EUR. Vsi stroški cenitve, delitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 14)

I.     Silvu Boštjančič, Mala Bukovica 43, 6250 Ilirska Bistrica se proda zemljišča parc. št. 937/3 - pašnik v izmeri 295m2 in dvorišče v izmeri 480m2, k.o. Mala Bukovica, za ceno 11.380,00 EUR ki jo je določil sodni cenilec za gradbeništvo.

    Kupnina iz prejšnjega odstavka se poveča za 20% DDV v višini 2.276,00 EUR kar skupaj znaša 13.656,00 EUR.

    Vsi stroški cenitve, delitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.

II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 7113-5/2008, 7113-6/2008, da se zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja državnih regionalnih cest G-6/0340 Ribnica – Prem in G1-6/0341 Prem – Ilirska Bistrica Republiki Sloveniji proda nepremičnini:

- parc. št. 1221/4 – cesta v izmeri 12 m2 k.o. Kilovče za kupnino 188,76 EUR in

- parc. št. 1315/2 – cesta v izmeri 268 m2 k.o. Kilovče za kupnino v višini 4.215,64 EUR.

Kupnini sta določeni z izvedeniškim poročilom stalnega sodnega izvedenca za gradbeno stroko Silva Plesnika iz Celja, Kajuhova 11 z dne 5.12.2008. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla, zlasti plačilo morebitnega davka na promet nepremičnin oz. DDV, bremenijo Republiko Slovenijo. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 15)

I.     Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja državnih regionalnih cest G-6/0340 Ribnica – Prem in G1-6/0341 Prem – Ilirska Bistrica se Republiki Sloveniji proda nepremičnini:

    - parc. št. 1221/4 – cesta v izmeri 12 m2 k.o. Kilovče za kupnino 188,76 EUR in

    - parc. št. 1315/2 – cesta v izmeri 268 m2 k.o. Kilovče za kupnino v višini 4.215,64 EUR.

    Kupnini sta določeni z izvedeniškim poročilom stalnega sodnega izvedenca za gradbeno stroko Silva Plesnika iz Celja, Kajuhova 11 z dne 5.12.2008.

II.     Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla, zlasti plačilo morebitnega davka na promet nepremičnin oz. DDV, bremenijo Republiko Slovenijo.

III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se Razvojnemu centru Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 12, 6250 Ilirska Bistrica, v brezplačno uporabo odda nadomestne poslovne prostore v priloženi skici označene s št. 1.27 v izmeri 18,50 m2, prostor označen s št. 1.28a v izmeri 5,40 m2, in prostor označen s št. 1.29 v izmeri 9,30 m2 vse pritličje levo, v poslovni stavbi Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica, pod pogoji določenimi v sklepu in predlog sklepa, da se Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti - Izpostavi Ilirska Bistrica, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v brezplačno uporabo odda poslovni prostor-pisarno  v priloženi skici označeni s št. 1.30 v izmeri 9,90 m2 in prostor označen s št. 1.28b v izmeri 5,40 m2, obe pritličje levo, v poslovni stavbi Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica, pod pogoji določenimi v sklepu. Predloga sklepov z obrazložitvama sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 16)

SKLEP

I.     RAZVOJNEMU CENTRU ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 12, 6250 Ilirska Bistrica se v brezplačno uporabo odda nadomestne poslovne prostore v priloženi skici označene s št. 1.27 v izmeri 18,50 m2, prostor označen s št. 1.28a v izmeri 5,40 m2, in prostor označen s št. 1.29 v izmeri 9,30 m2 vse pritličje levo, v poslovni stavbi Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica.

II.     Poslovni prostori se oddajo za določen čas do prenove, popravila ali rušitve predmetne stavbe oz. za obdobje največ 5 let. Poslovni prostori se oddajo pod pogojem, da v primeru prenove, popravila ali rušitve stavbe pogodba takoj sporazumno preneha, uporabnik pa poslovne prostore nemudoma izprazni in jih izroči lastniku brez kakršnihkoli zahtevkov do lastnika. Pri tem Občina Ilirska Bistrica uporabniku ni dolžna priskrbeti nadomestnega poslovnega prostora.

III.     Uporabnik je dolžan kriti obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja in druga javna bremena, ki jih plačuje neposredno upravniku objekta v višini 3,17 % vseh stroškov.

IV.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

in

SKLEP

I.     Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti-Izpostavi Ilirska Bistrica, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, se v brezplačno uporabo odda poslovni prostor-pisarno  v priloženi skici označeni s št. 1.30 v izmeri 9,90 m2 in prostor označen s št. 1.28b v izmeri 5,40 m2, obe pritličje levo, v poslovni stavbi Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica.

II.     Poslovna prostora se oddata za določen čas do prenove, popravila ali rušitve predmetne stavbe oz. za obdobje največ 5 let. Poslovna prostora se oddata pod pogojem, da v primeru prenove, popravila ali rušitve stavbe pogodba takoj sporazumno preneha, uporabnik pa poslovna prostora nemudoma izprazni in jih izroči lastniku brez kakršnihkoli zahtevkov do lastnika. Pri tem Občina Ilirska Bistrica uporabniku ni dolžna priskrbeti nadomestnega poslovnega prostora.

III.     Uporabnik je dolžan kriti obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja in druga javna bremena, ki jih plačuje neposredno upravniku objekta v višini 1,46 % vseh stroškov.

IV.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.13. točka:     Obravnava sprememb in dopolnitev sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec

Župan je predstavil spremembe in dopolnitve sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 17)

Sprejme se sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.14. točka: Obravnava letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za 2009

Luka Špilar, svetovalec (v nadaljevanju besedila Luka Špilar), je predstavil letni program športa v Občini Ilirska Bistrica za 2009, ki je priložen arhiviranemu zapisniku.Vladimir Čeligoj, podžupan, je nadaljeval z vodenjem seje OS.Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Igor Batista. Vladimir Čeligoj, podžupan, je dal na glasovanjeSKLEP (št. 18)

1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme letni program športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2009.

2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.Z vodenjem seje OS je nadaljeval župan.15. točka:     Obravnava poročila o delu občinske komisije za dodelitev pomoči oškodovancem po neurju s točo dne 8.8.2008

Luka Špilar in župan sta predstavila poročilo o delu občinske komisije za dodelitev pomoči oškodovancem po neurju s točo dne 8.8.2008. Navedeno poročilo je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Igor Batista.16. točka: Obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica

Erika Vrh, svetovalka, je predstavila predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica. Naveden predlog pravilnika z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Vladimir Čeligoj, župan, Karmen Šepec, Robert Šircelj in Miroslav Štemberger. Župan je dal na glasovanjeSKLEP (št. 19)

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica s tem,

- da se zadnji odstavek 1. člena pravilno glasi: »Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine: dolgotrajna bolezen, težje oblike invalidnosti (v skladu s 1. alinejo drugega odstavka 60. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB4), nesposobnost za pridobitno delo, smrt v družini, elementarne nesreče in druge nepredvidene okoliščine oz. okoliščine, ki nastanejo neodvisno od volje posameznika.

- da se zadnji odstavek 2. člena pravilno glasi. »Denarno pomoč je mogoče dodeliti za namen opredeljen v prvi in drugi točki 4. člena pravilnika tudi v primeru, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev opredeljenih v prvi in drugi alineji 2. odstavka 5. člena pravilnika, izpolnjevati pa mora vse ostale pogoje in določila pravilnika.«  

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.17. točka:Imenovanja

    a) Predlog za imenovanje člana odbora za urejanje prostora in infrastrukturo

    b) Predlog za imenovanje člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica

    c) Predlogi za imenovanje članov Upravnega odbora Razvojnega centra Ilirska Bistrica:

    - predstavnike ustanovitelja

    - predstavnike zainteresirane javnostia) Predlog za imenovanje člana odbora za urejanje prostora in infrastrukturo

Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog komisije o imenovanju člana odbora za urejanje prostora in infrastrukturo. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 20)

1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje Mirjam Francetič, roj. 22.9.1962, iz Ilirske Bistrice, Gubčeva ulica 1 b, za članico odbora za urejanje prostora in infrastrukturo za preostanek mandatnega obdobja do leta 2010 oziroma do izvolitve novega občinskega sveta.

2.     Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.b) Predlog za imenovanje člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica

Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog komisije za imenovanje člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 21)

1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje Igorja Batisto iz Zarečice 29a, 6250 Ilirska Bistrica, za člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica za preostanek štiriletnega mandatnega obdobja upravnega odbora, ki ga je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenoval na 5. seji 22.3.2007.

2.     Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.c) Predlogi za imenovanje članov Upravnega odbora Razvojnega centra Ilirska Bistrica:

- predstavnike ustanovitelja

Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Do začetka seje OS sta prispela še dva predloga za imenovanje predstavnikov občine v UO RC, in sicer SD OO Ilirska Bistrica je predlagal Emila Rojca, Ulica Toneta Tomšiča 12, 6250 Ilirska Bistrica, OO SDS Ilirska Bistrica pa Dejana Bašo iz Velike Bukovice 27, 6250 Ilirska Bistrica. Navedena predloga sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 22)

1.     V Upravni odbor Razvojnega centra Ilirska Bistrica se kot predstavnike Občine Ilirska Bistrica imenuje:

    1. Danila Štembergerja iz Kuteževega 30, 6250 Ilirska Bistrica,

    2. Emila Rojca, Ulica Toneta Tomšiča 12, 6250 Ilirska Bistrica,

    3. Dejana Bašo iz Velike Bukovice 27, 6250 Ilirska Bistrica.

2.     Mandat članov traja od 1.2.2009 do 31.1.2013 z možnostjo ponovnega     imenovanja.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.- predstavnike zainteresirane javnosti

Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil ugotovitve komisije, ki so priložene arhiviranemu zapisniku. Prijavljeni kandidati na javni poziv za evidentiranje kandidatov za člana UO RC Ilirska Bistrica so priloženi arhiviranemu zapisniku. Danilo Pugelj je odstopil od svoje kandidature. Pismeni odstop je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Dejan Baša, Igor Batista in Danilo Pugelj. Župan je dal na glasovanjeSKLEP (št. 23)

1.     V Upravni odbor Razvojnega centra Ilirska Bistrica se kot predstavnika zainteresirane javnosti imenuje:

    Marijana Čeligoja, Kosovelova ulica 11, 6250 Ilirska Bistrica.

2.     Mandat članov traja od 1.2.2009 do 31.1.2013 z možnostjo ponovnega     imenovanja.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 7 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.SKLEP (št. 24)

1.     V Upravni odbor Razvojnega centra Ilirska Bistrica se kot predstavnika zainteresirane javnosti imenuje:

    Aleša Zidarja, Rozmanova 27, 6250 Ilirska Bistrica.

2.     Mandat članov traja od 1.2.2009 do 31.1.2013 z možnostjo ponovnega     imenovanja.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep ni glasoval nihče, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep ni bil sprejet.SKLEP (št. 25)

1.     V Upravni odbor Razvojnega centra Ilirska Bistrica se kot predstavnika zainteresirane javnosti imenuje:

    Zorka Šabca, Prešernova 46, 6250 Ilirska Bistrica.

2.     Mandat članov traja od 1.2.2009 do 31.1.2013 z možnostjo ponovnega     imenovanja.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep ni glasoval nihče, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep ni bil sprejet.SKLEP (št. 26)

1.     V Upravni odbor Razvojnega centra Ilirska Bistrica se kot predstavnika zainteresirane javnosti imenuje:

    Janeza Rojca iz Dolnjega Zemona 93 b, 6250 Ilirska Bistrica.

2.     Mandat članov traja od 1.2.2009 do 31.1.2013 z možnostjo ponovnega     imenovanja.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 21. uri.

Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).  

Zapisnik sestavila:                   Župan:

Sabrina Pirih                    Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.

Številka: 011-5/2009

Ilirska Bistrica, 10.2.2009

ar©tur