22. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 17.02.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                

Občinski svetŠtevilka: 011-10/2009

Ilirska Bistrica, 11.2.2009Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

                            S K L I C U J E M

22. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v ČETRTEK, 19.2.2009, ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda2.     Predstavitev idejne zasnove prometne ureditve »Zdravstveni dom – OŠ D. Kette – Dom na Vidmu«

    poročata: Nina Urh, svetovalka, Leon Belušič, Atelje Villa, d.o.o.3.     Pregled in potrditev zapisnika 21. seje občinskega sveta z dne 29.1.20094.     Pregled realizacije sklepov5.     Vprašanja in pobude6.     Premoženjsko pravne zadeve

    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka7.     Obravnava predloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za nakup avtomobila prilagojenega otroku s posebnimi potrebami

    poroča: Erika Vrh, svetovalka v oddelku za družbene dejavnosti8.     Obravnava kandidatov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica

    poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja9.     Obravnava izdaje soglasja k pogodbi za prodajo poslovnega deleža PGP Snežnik d.o.o.

    poroča: župan    Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

   

                                   ŽUPAN OBČINE

                               Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- Leon Belušič, Atelje Villa, d.o.o.,

- novinarji.

ar©tur