Facebook

23. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 13.03.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                

Občinski svetŠtevilka: 011-11/2009

Ilirska Bistrica, 11.3.2009Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

                            S K L I C U J E M

23. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v ČETRTEK, 19.3.2009, ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda2.     Predstavitev idejne zasnove prometne ureditve »Zdravstveni dom – OŠ D. Kette – Dom na Vidmu«

    poroča: Leon Belušič, Atelje Villa, d.o.o.3.     Predstavitev variantne rešitve za izdelavo osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun

    poročata: Katjuša Vadnjal, višja svetovalka in Viljem Fabčič iz podjetja Studio3 d.o.o.4.     Pregled varnostnih dogodkov za leto 2007 na območju Občine Ilirska Bistrica

poroča: Aleksander Moran, komandir policijske postaje, višji policijski inšpektor III5.     Pregled in potrditev zapisnika 22. seje občinskega sveta z dne 19.2.20096.     Pregled realizacije sklepov7.     Vprašanja in pobude8.     Obravnava Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka za novorojence – hitri postopek

    poroča: Mirjam Hafner Urbančič, višja referentka za družbene dejavnosti9.     Obravnava podaljšanja koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije

    poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastiluProsim, da se seje zanesljivo udeležite!

   

                                    ŽUPAN OBČINE

                           Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- Leon Belušič, Atelje Villa, d.o.o.,

- Viljem Fabčič iz podjetja Studio3 d.o.o.,

- Aleksander Moran, komandir policijske postaje,

- novinarji.

ar©tur