Zapisnik 23. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 06.04.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          

Občinski svet                            Z A P I S N I K

23. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 19.3.2009 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica

Prisotni člani OS: Alen Lilić, Karmen Šepec, Drago Kerma, Rok Jenko, Mirjam Francetič, Mile Uljan, Bernard Oblak, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Anton Frank, Stanislav Prosen, Vladimir Čeligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Dejan Baša, Barbara KogovšekOdsotnosti članov OS med sejo: Alen Lilić (- 9 minut), Karmen Šepec (- 45 minut), Rok Jenko (- 46 minut), Mirjam Francetič (- 1 uro 5 minut), Vladimir Čeligoj (- 55 minut), Robert Šircelj (- 33 minut), Dejan Baša (- 1 uro 17 minut)Odsotni član OS: Igor Batista (opr.)Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave; Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, Katjuša Vadnjal, višja svetovalka (do 17.50 ure); Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu (od 18.15 ure), Mirjam Hafner Urbančič, višja referentka za družbene dejavnosti (od 18.15 do 19.55 ure), Sabrina Pirih, višja referentkaPrisotni novinarji: Katja Kirn, Tina Milostnik Valenčič, Anja Hofman in predstavniki TV GalejeOstali prisotni: Leon Belušič iz podjetja Atelje Villa, d.o.o. – pri 2. točki DR, Viljem Fabčič iz Studia3 d.o.o. – pri 3. tč. DR, Aleksander Moran, komandir policijske postaje, višji policijski inšpektor III – pri 4. tč. DRSejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Predstavitev idejne zasnove prometne ureditve »Zdravstveni dom – OŠ D. Kette – Dom na Vidmu«

3.     Predstavitev variantne rešitve za izdelavo osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun

4.     Pregled varnostnih dogodkov za leto 2007 na območju Občine Ilirska Bistrica

5.     Pregled in potrditev zapisnika 22. seje občinskega sveta z dne 19.2.2009

6.     Pregled realizacije sklepov

7.     Vprašanja in pobude

8.     Obravnava Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka za novorojence – hitri postopek

9.     Obravnava podaljšanja koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije1. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 17, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red. Dušana Grbca je zanimalo, zakaj zadeva predlagana pri 2. točki dnevnega reda ni bila predhodno obravnavana na komisiji. Župan je pojasnil, da je to šele idejna zasnova in ko bo oblikovan končni predlog, bo dan tudi  pristojnemu odboru v obravnavo. Župan je  dal na glasovanjeSKLEP (št. 1)

Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 23. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.2. točka:     Predstavitev idejne zasnove prometne ureditve »Zdravstveni dom – OŠ D. Kette – Dom na Vidmu«

Leon Belušič iz podjetja Atelje Villa d.o.o. (v nadaljevanju besedila Leon Belušič) je ponovno predstavil idejne zasnove prometne ureditve »Zdravstveni dom – OŠ D. Kette – Dom na Vidmu«. Gradivo (z variantami: trikrako krožno križišče, štirikrako krožno križišče, trikrako križišče, štirikrako križišče) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Drago Kerma, Miroslav Štemberger, Danilo Pugelj, Ado Barbiš, Vojko Mihelj, Franc Gombač, Mirjam Francetič in Branka Počkaj so podprli varianto 2: štirikrako krožno križišče. V razpravi je sodeloval še Robert Šircelj. Župan je odgovarjal na vprašanja svetnikov. Po končani razpravi je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 2)

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica podpira rešitev štirikrakega krožnega križišča za vstop na Župančičevo ulico.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.3. točka:     Predstavitev variantne rešitve za izdelavo osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun

Katjuša Vadnjal, višja svetovalka (v nadaljevanju besedila Katjuša Vadnjal) in Viljem Fabčič iz Studia3 d.o.o. (v nadaljevanju besedila Viljem Fabčič) sta predstavila variantno rešitve za izdelavo osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun. V razpravi so sodelovali, Robert Šircelj, Miroslav Štemberger, Ado Barbiš, Rok Jenko, Drago Kerma, Karmen Šepec, ki je predlagala, da se v tem prostoru prouči možnost umestitve  programov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Vojko Mihelj, Mile Uljan in Danilo Pugelj. Ker je Leon Belušič želel povedati svoje mnenje, je župan svetnike vprašal, ali se strinjajo, da se Belušiču da besedo. Nihče od svetnikov predlogu ni nasprotoval. V nadaljevanju je Leon Belušič posredoval svoje mnenje na predstavljeno rešitev osnutka OPPN-ja za Mašun. Župan, Katjuša Vadnja in Viljem Fabčič so odgovarjali na vprašanja in pripombe svetnikov. Razpravljala sta še Bernard Oblak in Miroslav Štemberger. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 3)

Občinski svet se je seznanil z idejno zasnovo za izdelavo osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun, ki je sprejemljiv koncept za nadaljnje delo.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.4. točka: Pregled varnostnih dogodkov za leto 2007 na območju Občine Ilirska Bistrica

Aleksander Moran, komandir policijske postaje, višji policijski inšpektor III (v nadaljevanju besedila Aleksander Moran), je predstavil Pregled varnostnih dogodkov za leto 2007 na območju Občine Ilirska Bistrica, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Vladimir Čeligoj, Ado Barbiš, Stanislav Prosen, Franc Gombač in Branka Počkaj. Aleksander Moran je odgovarjal na vprašanja svetnikov.5. točka:     Pregled in potrditev zapisnika 22. seje občinskega sveta z dne 19.2.2009

Župan je dal v razpravo zapisnik 22. seje občinskega sveta z dne 19.2.2009. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 4)

Sprejme se zapisnik 22. seje občinskega sveta z dne 19.2.2009.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.6. točka: Pregled realizacije sklepov

Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 22. seje občinskega sveta z dne 19.2.2009. V razpravi so sodelovali Stanislav Prosen, Vojko Mihelj, Rok Jenko, Ado Barbiš, ki z odgovori na pobudo in vprašanja, postavljena pri točki dnevnega reda vprašanja in pobude, ni bil ravno zadovoljen in predlagal, da se v skladu s 60. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica problematiko vodovoda na Fabcih obravnava na OS. Župan je dal na glasovanje Barbišev predlog.SKLEP (št. 5)

Na eno od naslednjih sej Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica se na dnevni red uvrsti točko dnevnega reda o problematiki vodovoda na Fabcih.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« sta glasovala 2 svetnika. Sklep je bil sprejet.V nadaljevanju so razpravljali še Mile Uljan, župan, Stanislav Prosen in Drago Kerma. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 6)

Sprejme se pregled realizacije sklepov 22. seje občinskega sveta z dne 19.2.2009.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.7. točka: Vprašanja in pobude

Alen Lilić

Direktorja zdravstvenega doma je vprašal, če se spomni, kakšna je bila čakalna doba za fizioterapijo pred podelitvijo zadnje koncesije.Rok Jenko

1.     V zvezi s pobudo, ki jo je na prejšnji seji dal svetnik Anton Frank, se je informiral, kaj so to izocianti in dobil odgovor, da je to izotopna solna spojina cianida, ki pa je strup. Dal je pobudo, da se v zvezi z navedeno zadevo občinski svet in občinska uprava obrneta na pristojne državne institucije in ne na Lesonit ter se od njih zahteva naslednje odgovore: od kdaj potekajo ta dela, na kakšen način potekajo ta dela, zakaj potekajo ta dela, ali se vrši kakršenkoli nadzor nad poskusnim obratovanjem. Pristojno Ministrstvo za zdravje pa naj se vpraša, ali ima ta zadeva res tako daljnosežne posledice, tako na zdravje delavcev, ki delajo z izocianati, kot tudi na okolico v kateri se s to nevarno spojino ravna.

2.     Zanimalo ga je, kdo je investitor ograje ob reki Bistrici pri Kalistru. Menil je, da tista ograja glede na videz ne sodi v tisto okolje in če se jo da nadomestiti z ustreznejšo.

Župan je pojasnil, da je investitor ograje Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO (Agencija RS za okolje).

3.     Zanimalo ga je, če je kaj novega v zvezi je z iskanjem lokacije za deponijo, zlasti v povezavi z napovedanim obiskom določenih obratov v Manchesterju v Angliji, ki naj bi se ga župani udeležili in potem odločili, kakšno rešitev se bo iskalo za smeti.

Župan je pojasnil, da se ni premaknilo še nič, tudi navedeni obisk v Anglijo je bil odpovedan in da je trenutno stanje status quo. OS je informiral, da se deponija 16.7. najverjetneje zapre, išče pa se rešite za podaljšanje dovoljenja. Zadevo pa bo obravnaval tudi OS.

V nadaljevanju je Rok Jenko dal pobudo, da se na naslednji seji OS obravnava navedeno problematiko.Branka Počkaj

Zanimalo jo je, kaj je z odgovorom na njeno pobudo, ki jo je dala v zvezi s spremembo omejitve hitrosti skozi naselje Dobropolje.

Mirjam Hafner Urbančič, sodelavka Sveta za preventivo v cestnem prometu pri Občini Ilirska Bistrica, je pojasnila, da še ni odgovora z Ministrstva za promet.Danilo Pugelj

Glede na naraščajočo brezposelnost in socialne stiske, ki so čedalje večje, je dal pobudo, da se svetniki odrečejo osnovnemu enomesečnemu zaslužku v višini 230 evrov v korist Rdečega križa ali Karitasa.

Župan je pojasnil, da je to odločitev vsakega posameznika. Danilo Pugelj je dopolnil svojo pobudo, in sicer, da se svetnikom ob prejemu marčevske sejnine sporoči TRR Rdečega križa in Karitasa, svetniki – vsak posameznik pa naj se odloči, ali bo 230 evrov nakazal eni ali drugi humanitarni organizaciji.Ado Barbiš (pobude in vprašanja so dana v pismeni obliki in so dobesedno prepisana)

»Pobuda: Socialne razmere so zaradi gospodarskih in finančnih razmer že pred časom prizadele marsikatero družino v naši občini. Nekako sem pričakoval, da bodo že pripravljene podlage za obravnavo in sprejetje določenih sklepov že za današnjo sejo OS. Vsled navedenega predlagam, da občinska strokovna služba (oddelek za družbene dejavnosti) od socialnih ustanov pridobi podatke, na podlagi katerih bodo podani predlogi na OS in na katerem naj bi sprejeli določene smernice, ki bi pomenile pomoč najbolj ogroženim in prizadetim družinam. Po potrebi lahko skličete izredno sejo OS.Pobuda: Za naslednjo sejo OS predlagam, da strokovne službe pripravijo točko dnevnega reda v kateri bodo podano poročilo o izvrševanju vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, kakor tudi pojasnjeni razlogi zakaj do sedaj še nekatere KS in mestna KS niso dobile vrnjenih vloženih sredstev.Pobuda: Prosim, da OS občine Il. Bistrica posredujete celovito informacijo o poteku in realiziranih obveznosti občine Il. Bistrica do vasi Topolc vezano na sporazum med občino in KS Topolc (KČN).Vprašanje: Kje so razlogi da KS Topolc ni bil dan odgovor s strani župana in vodje oddelka za gospodarsko infrastrukturo g. Barbe glede posredovanih dopisov KS – vezano na lokacijo igrišča in ureditev dostopne poti pri železnem mostu. Prvi dopisi so bili posredovani na občino v novembru 2008 in zadnja dva pa v začetku marca 2009.Vprašanje: Kako potekajo aktivnosti z širokopasovno internetno povezavo.Vprašanje: Kdaj bo OS posredovan v obravnavo osnutek pravilnika o pogojih za razdelitev sredstev, ki so zagotovljena v proračunu za sofinanciranje – odkup diplomskih in drugih del naših diplomantov.«8. točka:     Obravnava Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka za novorojence – hitri postopek

Mirjam Hafner Urbančič, višja referentka za družbene dejavnosti, je predstavila Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka za novorojence, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 7)

Sprejme se Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka za novorojence s tem, da se 11. člen pravilno glasi: »Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi, uporablja pa se od 01. 01. 2009 dalje.«

Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.9. točka:     Obravnava podaljšanja koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije

Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu, je predstavila predlog sklepa o podaljšanju koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe zasebnemu zdravstvenemu delavcu Dajani Frank, Trnovska ulica 34, 6250 Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Alen Lilić, župan in Anton Frank. Alen Lilić je predlagal, da se odločitev o podaljšanju koncesije preloži na naslednjo sejo OS in da se v tem času poskuša doseči skrajšanje čakalne dobe. V razpravo so se vključili Vojko Mihelj, Alen Lilić, Ado Barbiš, Rok Jenko, ki je predlagal, da se spoštuje predpisane pogoje za podelitev koncesije za vse enako in postavi rok za izpolnitev pogojev, kot so: dostopnost invalidom do prostorov, ureditev ustreznih delovnih prostorov in podobno. Razpravljali so še Danilo Pugelj, Alen Lilić, Anton Frank, Miroslav Štemberger, Vojko Mihelj, Karmen Šepec, Rok Jenko, Drago Kerma, ki je predlagal, da se predlagan sklep dopolni, da koncesionar zniža čakalno dobo v roku enega leta na 100 dni in Robert Šircelj. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 8)

1.     Zasebnemu zdravstvenemu delavcu, Dajani Frank, Trnovska ulica 34, 6250 Ilirska Bistrica, se podaljša koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na območju Občine Ilirska Bistrica, v obsegu 100 % standardne ekipe fizioterapije, za obdobje 10 let, to je do 01.07.2019.

2.     Odločbo o podelitvi oziroma podaljšanju koncesije, glede na 1. točko tega sklepa izda pristojni oddelek občinske uprave za področje zdravstva. Koncesijsko pogodbo sklene in podpiše župan Občine Ilirska Bistrica. Koncesijska pogodba se sklene ob upoštevanju pogojev iz trenutno veljavne koncesijske pogodbe, pod katerimi koncesionar opravlja javno zdravstveno službo na območju Občine Ilirska Bistrica.

3.     Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).  

Zapisnik sestavila:                  Župan:

Sabrina Pirih                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.

Številka: 011-11/2009

Ilirska Bistrica, 27.3.2009

ar©tur