24. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 17.04.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                

Občinski svet

Številka: 011-19/2009

Ilirska Bistrica, 16.4.2009

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

                            S K L I C U J E M

24. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v ČETRTEK, 23.4.2009, ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda2.     Pregled in potrditev zapisnika 23. seje občinskega sveta z dne 19.3.2009 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 1.4.2009)  3.     Pregled realizacije sklepov4.     Vprašanja in pobude5.     Obravnava soglasja k spremembam Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica

    poroča: Majda Sanabor, direktorica RC Ilirska Bistrica6.     Obravnava Odloka o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje obrtne cone Koseze – hitri postopek

    poroča: Jana Logar, svetovalka7.     Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka8.     Premoženjsko pravne zadeve

    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka9.     Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008

    poročata: župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance10.     Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Centra za socialno delo Ilirska Bistrica

    poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu11.     Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2009

    poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 je bil svetnikom poslan po pošti 31.3.2009.Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!   

                               ŽUPAN OBČINE

                            Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- Majda Sanabor, direktorica RC Ilirska Bistrica,

- novinarji.

ar©tur