Zapisnik 24. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 11.05.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA          

Občinski svet                            Z A P I S N I K

24. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 23.4.2009 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica

Prisotni člani OS: Alen Lilić, Karmen Šepec, Drago Kerma, Rok Jenko, Mirjam Francetič, Mile Uljan, Bernard Oblak, Franc Gombač, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Počkaj, Anton Frank, Stanislav Prosen, Vladimir Čeligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Dejan Baša, Barbara KogovšekOdsotnosti članov OS med sejo: Mile Uljan (-15 minut), Vladimir Čeligoj (- 1 uro), Robert Šircelj (- 15 minut), Dejan Baša (- 20 minut)Odsotni član OS: Igor Batista (opr.)Prisotni sodelavci občinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urbančič, v. d. direktorja občinske uprave; Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu; Jana Logar, svetovalka (do 16.45 ure); Andreja Derenčin, višja svetovalka (od 16.20 do 17.20 ure); Bobek Marjetka, računovodja V; Sabrina Pirih, višja referentkaPrisotni novinarji: Katja Kirn, Tina Milostnik Valenčič, Anja Hofman in predstavniki TV GalejeOstali prisotni: Majda Sanabor, direktorica RC Ilirska Bistrica – pri 5. tč. DRSejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Pregled in potrditev zapisnika 23. seje občinskega sveta z dne 19.3.2009

3.     Pregled realizacije sklepov

4.     Vprašanja in pobude

5.     Obravnava soglasja k spremembam Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica

6.     Obravnava Odloka o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje obrtne cone Koseze – hitri postopek

7.     Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

8.     Premoženjsko pravne zadeve

9.     Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008

10.     Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Centra za socialno delo Ilirska Bistrica

11.     Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 20091. točka: ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 18, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 1)

Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 24. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.2. točka:     Pregled in potrditev zapisnika 23. seje občinskega sveta z dne 19.2.2009

Župan je dal v razpravo zapisnik 22. seje občinskega sveta z dne 19.3.2009. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 2)

Sprejme se zapisnik 23. seje občinskega sveta z dne 19.3.2009.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.3. točka: Pregled realizacije sklepov

Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 23. seje občinskega sveta z dne 19.3.2009. V razpravi sta sodelovala Alen Lilić in Ado Barbiš, ki z odgovorom na 3. pobudo, postavljeno pri točki dnevnega reda vprašanja in pobude, ni bil zadovoljen in je prosil, da se za naslednjo sejo OS pripravi odgovor. Župan je dal na glasovanjeSKLEP (št. 3)

Sprejme se pregled realizacije sklepov 23. seje občinskega sveta z dne 19.3.2009.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.4. točka: Vprašanja in pobude

Dušan Grbec

1.     Zanimalo ga je, kdo čisti greznice v Občini Ilirska Bistrica in kje se te storitve lahko naroči.

2.     Dal je pobudo, da se omeji hitrost pri vhodu v Knežak s pivške strani, npr. z ležečimi policaji.

3.     Zanimalo ga je, kaj se dogaja na križišču v Prešernovi ulici, na odcepu ceste, ki gre mimo cerkve sv. Jurija (onemogočen izhod s kamioni iz Levstikove ulice na Prešernovo ulico).

Župan je pojasnil projekt rekonstrukcije Prešernove ulice na križišču Levstikove ulice in Prešernove ulice.Milan Uljan (pobude in vprašanja so dana v pismeni obliki in so dobesedno prepisana)

»1. Utrditev in popravilo bankin ter postavitev zaščitne ograje na kritičnih mestih regionalne ceste III. reda št. 632, na odseku 1378 na relaciji Zabiče – Sušak. To utemeljujem z dejstvom, da so bankine na več mestih poškodovane – predvsem v ovinkih, kar otežuje srečevanje vozil in lahko pride do zdrsa vozil po pobočju.

2.     Utrditev in popravilo bankin ter postavitev zaščitne ograje na kritičnih mestih regionalne ceste III. reda št. 632, na odseku 3224 na relaciji Jelšane – Novokračine. To utemeljujem z dejstvom, da na navedeni relaciji v času pouka petkrat na dan vozi šolski kombi, ravno tako pa na tej relaciji vozi tudi avtobus na redni liniji Ilirska Bistrica – Sušak. Cesta sama je po večini ozka in je srečevanje nevarno in oteženo. Še posebej nevarna je v zimskem času, saj je vozišče zaradi ovinkov in senčne lege pogosto poledenelo in spolzko.

3.     Postavitev table za omejitev hitrosti na 40 km/h skozi naselje Sušak in Novokračine. Pobuda je bila dana predvsem s strani vaščanov obeh vasi, saj ob cesti ni pločnikov in so prebivalci hiš, ki stojijo ob cesti pri hoji po cestišču zelo ogroženi, saj večina voznikov ne upošteva predpisane omejitve hitrosti 50 km/h.

4.     Preusmeritev prednostne ceste v križišču v vasi Novokračine, kjer prednostna cesta sedaj poteka po regionalni cesti II. reda št. 632, po odseku 1378 in v navedenem križišču zavije levo proti maloobmejnemu prehodu Novokračine – Lipa (gledano iz smeri Sušak proti Jelšanam). Predlog je, da bi v navedenem križišču prednostna cesta potekala naravnost, proti Jelšanam, kar bi bilo varneje glede na to, da na tej relaciji sedaj poteka večina prometa.

5.     Umiritev prometa v okolici Osnovne šole Jelšane s postavitvijo »ležečih policajev« ali drugih tehničnih ovir v neposredni okolici šole in vrtca. Dejstvo je, da šola nima velikega parkirnega prostora, tako da kombi, ki prevaža otroke le-te pobere in odloži na cesti pred vhodom na šolsko dvorišče, prav tako pa ob vozišču vozila pustijo tudi starši, kateri otroke pripeljejo in pridejo iskat v šolo ali vrtec, ali pa postavitvijo pločnika skozi vas Jelšane.

6.     Zanima me kdo je lastnik nekdanje trgovine »MERKATOR« v Jelšanah in kdo je lastnik zemljišča na kateri trgovina stoji?

7.     Vaščane vaške skupnosti Trepčane zanima kdo je pristojen za rešitev problema ki ga imajo z vozniki »motorjev, štiri-kolesnikov, jeepow« ki se vozijo po vaških poteh po polju in jih pri tem tudi namirno poškodujejo in zdraven tega še ogrožajo varnost ljudi ki se takrat nahajajo na delu na polju.

8.     Kaj se dogaja z analizo stanja vodovodov ki niso v lasti Komunalnega podjetja. Naprošamo da se pospešijo izvedbe analiz teh vodovodov.

Prvih pet točk sm že predlagal na 15-sej občinskega sveta vendar do sedaj še nobena ni bila realizirana pa se sprašujem koliko časa bo še potrebno da se katera od pobud tudi realizira?! Rad bi da mi se na zastavljena vprašanja in pobude tudi časovno opredeli odgovor!«Ado Barbiš (pobuda je dana v pismeni obliki in je dobesedno prepisana)

»Pobuda:     kmetovanje v naši občini iz leta v leto pada, povečuje se zaraščenost krajine. Tisti kmetje in občani, ki še vztrajajo in kmetujejo imajo velike težave zaradi enormne škode, ki jo povzroča divjad v zadnji nekaj letih. V zadnjih letih se je zelo razmnožil divji prašič.

Temu problemu je največ pozornosti namenjeno v sklopu kmetijsko svetovalne službe, ostale pomoči s strani občine, države ni. Med najbolj prizadetimi so Podgora, Zemna in Brkini…Gre za mačehovski odnos države - lastnice divjadi, ki bi morala pripraviti ustrezen zakon o Lovu, obstoječi je neživljenjski in še s časov bivše skupne države. Vsem nam je razumljivo, da bi nastalo škodo, ki jo povzroči divjad, kot lastnica divjadi morala poravnati država. Poleg tega pa država zaposluje načrtovalce in planerje in druge strokovnjake, ki so pristojni za posredovanje lovskim družinam tako imenovani planirani odstrel. Nastalo škodo zaradi divjadi bi morala ocenjevati ustrezna strokovna komisija in ne lovci. V komisijo naj bi bil vključen predstavnik svetovalne službe, lastnik, predstavniki KS.

Prosim, da pobudo proučite in za eno naslednjih sej pripravite točko dnevnega reda, na kateri bi OS obravnaval perečo problematiko in na vaš predlog sprejel sklep, katerega bi dostavili na MOP in ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano.«Bernard Oblak

1. Zanimalo ga je, ali so predvideni parkirni prostori pri stari glasbeni šoli.

2. Zanimalo ga je, kako bo s proslavo na Kalcu, glede na to, da se strehe še ni popravilo.Rok Jenko

1.     Glede pobude dane na 23. seji OS v zvezi z izocianta v Lesonitu in odgovori danimi s strani Agencije RS za okolje in Ministrstva za zdravje (Urada RS za kemikalije), je predlagal, da se od Upravne enote Ilirska Bistrica pridobi odgovor, ali drži, da je bilo Lesonitu izdano uporabno dovoljenje za poskusno obratovanje s to spojino. Ker nekaterih odgovorov na njegova vprašanja, postavljena na prejšnji seji OS (koliko časa že poteka obratovanje s to nevarno spojino, na kakšen način potekajo ta dela in ali se vrši kakršenkoli nadzor nad poskusnim obratovanjem) še ni, je predlagal, da se pridobijo do naslednje seje OS. Prav tako pa ga je zanimalo, ali gredo Lesonitove odplake v reko Reko.

2.     O Komunalnem podjetju Ilirska Bistrica in oskrbi s pitno vodo in projektu, da se izpad prihodkov od prodaje pitne vode na Hrvaškem nadomesti z možnostjo oskrbe slovenske obale s pitno vodo je bilo že govora. Pred dobrimi tremi tedni je bilo s stran poslanca DZ Černača v medijih objavljeno, da je postojnska občina pripravila projekte in z njimi seznanila Ministrstvo za okolje in prostor, da se bo njihov vodni vir Malni upoštevalo kot vodooskrbni vir za slovensko obalo. Na občinsko upravo in Komunalno podjetje Ilirska Bistrica je naslovil vprašanje, kaj ta čas dela, da ni pripravilo projekta za oskrbo slovenske obale s pitno vodo, kot je to storila Občina Postojna.

3.     Na vaški poti od Podstenj proti Topolcu je nastala deponija salonitnih odpadkov. Predlagal je, da se na kraj pošlje komunalno inšpektorico in da ukrepa.

4.     V Prešernovi ulici naj bi se kar šestkrat prekopalo ene in iste bankine pločnikov. Zanimalo ga je, kdo bo nosil stroške teh dejanj in kje so razlogi za to.

5.     Glede na problematiko, ki jo je izpostavil svetnik Grbec v zvezi s tovornim promet iz Levstikove ulice na Prešernovo ulico je vprašal, ali ima občina za rekonstrukcijo Prešernove ulice zbrana vsa potrebna dovoljenja - gradbeno dovoljenje, če je to potrebno. Pojavljajo se grožnje s strani nekaterih prizadetih posameznikov, da bodo uveljavljali vsa pravna sredstva in zahtevali vzpostavitev prvotnega stanja. Za ta projekt se porablja občinski proračun, zato lahko pride do oškodovanja proračuna.

6.     Zanimalo ga je, kaj je bilo ukrenjeno za očiščenje strug rek in potokov z odpadki, zlasti s plastiko in ostanki kmetijskih bal, na kar so svetniki že opozarjali, sam pa je predlagal, da komunalna inšpektorica ustrezno ukrepa v primeru doline potoka Posrtve.

V zvezi s 3. pobudo je župan vprašal, zakaj občani ne pošljejo anonimne prijave direktno komunalni inšpektorici, ker bi se težave lahko hitreje reševale. Župan je pojasnil, da ima občina za rekonstrukcijo Prešernove ulice vsa potrebna dovoljenja. Glede večkratnega postavljanja robnikov pa je povedal, da bo stroške kril izvajalec. V zvezi s čiščenjem voda pa je dejal, da so vodotoki stvar države.Drago Kerma

Zanimalo ga je, kaj je z morebitno oskrbo obale s pitno vodo, kar je izpostavil že Rok Jenko.

Župan je povedal, da postojnska občine še nima projektov. Kraški vodovod in bistriška komunala skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor trenutno pripravljata hidravlični izračun.5. točka: Obravnava soglasja k spremembam Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica

Majda Sanabor, direktorica RC Ilirska Bistrica, je predstavila predlog sprememb Statuta razvojnega centra Ilirska Bistrica. Predlog sprememb statuta z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 4)

1.     Občinski svet Občine Ilirska Bistrica daje soglasje k spremembam statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica v naslednjih točkah:

    - spremeni se tretji odstavek 3. člena, ki se po novem glasi:

    Sedež Razvojnega centra Ilirska Bistrica je v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica.

    - 4. člen se spremeni tako, da se glasi:

    Pečat Razvojnega centra je pravokotne oblike z besedilom:     RAZVOJNI CENTER

                                    Ilirska Bistrica

                                    Gregorčičeva 2

    -  7. člen se dopolni s dvema novima dejavnostima:

o     47.190 – Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

o     47.789 – Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah.

2.     Sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.6. točka:     Obravnava Odloka o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje obrtne cone Koseze – hitri postopek

Jana Logar, svetovalka, je predstavila Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje obrtne cone Koseze. Predlog navedenega odloka z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Danilo Pugelj. Župan je dal na glasovanjeSKLEP (št. 5)

I.     Sprejme se Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje obrtne cone Koseze (Uradne objave PN št. 4/95).

II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.7. točka:     Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

Andreja Derenčin, višja svetovalka (v nadaljevanju besedila Andreja Derenčin), je predstavila Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica. Predlog navedenega odloka z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 6)

I.     Sprejme  se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, Bistriški odmevi št. 1/2008).

II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.8. točka: Premoženjsko pravne zadeve

Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališča odbora, ki so priložena arhiviranemu zapisniku.

Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-71/2008, da se Barbari Žigman, Novokračine 59, 6254 Jelšane, proda zemljišče parc. št. 799 – travnik v izmeri 302 m2, k.o. Jelšane, za ceno 5.370,00 EUR, ki jo je določil sodni cenilec za gradbeno stroko in se poveča za 20% DDV v višini 1.074,00  EUR kar skupaj znaša 6.444,00 EUR. Vsi stroški cenitve parcele, ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 7)

I.     Barbari Žigman, Novokračine 59, 6254 Jelšane, se proda zemljišče parc. št. 799 – travnik v izmeri 302 m2, k.o. Jelšane, za ceno 5.370,00 EUR, ki jo je določil sodni cenilec za gradbeno stroko.

    Kupnina iz prejšnjega odstavka se poveča za 20% DDV v višini 1.074,00  EUR kar skupaj znaša            6.444,00 EUR.

    Vsi stroški cenitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko.

II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno  sprejet.Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-41/2008, da se Ivanu Hrašan, Jablanica 20, 6250 Ilirska Bistrica po izvzemu iz javnega dobra proda zemljišče, parc. št. 1571/5 – cesta v izmeri 43 m2, k.o. Jablanica, za ceno 760,00EUR, ki jo je določil sodni cenilec za gradbeno stroko in se poveča za 20% DDV v višini 152,00EUR kar skupaj znaša 912,00 EUR, vsi stroški cenitve, delitve parcele ter izvedba pravnega posla pa bremenijo stranko. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Rok Jenko je predlagal, da se navedenega sklepa ne potrdi, da se strankama v postopku (Hrašan, Novak) da enake možnosti in parcelo proda na javni dražbi oziroma stranki Novak proda del parc. št. 1571/5 na južne delu (3,5 m) zaradi dostopa na njeno parcelo. V razpravi so sodelovali Danilo Pugelj, župan, Dušan Grbec, ki je predlagal dražbo, Rok Jenko, Ado Barbiš, Robert Šircelj in Bernard Oblak. Župan je pojasnil, da bo občinska uprava vztrajala na svojem predlogu. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 8)

I.     Ivanu Hrašan, Jablanica 20, 6250 Ilirska Bistrica se po izvzemu iz javnega dobra proda zemljišče, parc. št. 1571/5 – cesta v izmeri 43 m2, k.o. Jablanica, za ceno 760,00EUR, ki jo je določil sodni cenilec za gradbeno stroko.

    Kupnina iz prejšnjega odstavka se poveča za 20% DDV v višini 152,00EUR kar skupaj znaša 912,00 EUR.

    Vsi stroški cenitve, delitve parcele, ter  izvedba pravnega posla bremenijo stranko

II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 7 svetnikov, »PROTI« je glasovalo 8 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 3528-19/2009, da se Nini Urh, Podgrad 12, 6244 Podgrad za mesečno najemnino 49,29 € za določen čas 5 let odda v najem poslovni prostor, I. nadstropje  desno, v stavbi Podgrad 12, 6244 Podgrad v izmeri 16,5 m2. Poleg najemnine najemnico bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 9)

I.     Nini Urh, Podgrad 12, 6244 Podgrad se za mesečno najemnino 49,29 € za določen čas 5 let odda v najem poslovni prostor, I. nadstropje  desno, v stavbi Podgrad 12, 6244 Podgrad v izmeri 16,5 m2. Poleg najemnine najemnico bremeni tudi plačilo obratovalnih stroškov in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 3528-19/2009, da se za izgradnjo športnega igrišča v vasi Zajelšje od Ane Alojzije Gombač, Zajelšje 8, 6250 Ilirska Bistrica odkupi  zemljišče parc. št. 808/3 –  pašnik v izmeri 291 m2  k.o. Zajelšje za kupnino v višini 1.455,00 EUR, kar je cena določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca za gradbeno stroko Igorja Požarja, PPR Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna z dne 30.03.2009. Vsi stroški izvedbe pravnega posla in plačilo pripadajočega davka bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 10)

I.     Za izgradnjo športnega igrišča v vasi Zajelšje se od Ane Alojzije Gombač, Zajelšje 8, 6250 Ilirska Bistrica odkupi  zemljišče parc. št. 808/3 –  pašnik v izmeri 291 m2  k.o. Zajelšje za kupnino v višini 1.455,00 EUR, kar je cena določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca za gradbeno stroko Igorja Požarja, PPR Nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna z dne 30.03.2009.

    Vsi stroški izvedbe pravnega posla in plačilo pripadajočega davka bremenijo Občino Ilirska Bistrica.

II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 430-83/2008, da se zemljišče parc. št. 1636/6 - neplodno v izmeri 415 m2, parc. št. 1636/5 – neplodno v izmeri 94 m2 in parc. št. 1636/4 – pot v izmeri 262 m2 vse  k.o. Velika Bukovica, izloči iz javnega dobra in se vpišeta v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica. Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 11)

I.     Zemljišče parc. št. 1636/6 - neplodno v izmeri 415 m2, parc. št. 1636/5 – neplodno v izmeri 94 m2 in parc. št. 1636/4 – pot v izmeri 262 m2 vse  k.o. Velika Bukovica, se izloči iz javnega dobra in se vpišeta v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.     Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-32/2009, da se za potrebe izgradnje mrliške vežice Ostrožno Brdo z nadstrešnico in prostorom za orodje, vse po projektu PGD »Mrliška vežica Ostrožno Brdo« št. 88/08, ki ga je izdelal izvajalec ISAN 12, Dekani 271, 6271 Dekani, v korist Občine Ilirska Bistrica z lastnikom nepremičnine Župnijo Prem, Prem 84, Prem, sklene pogodba o ustanovitvi neodplačne stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 1.S – stavbišče v  izmeri 1014 m2 k.o. Ostrožno Brdo za dobo 99 let, ki se izvršuje na delu nepremičnini parc. št. 1.S – stavbišče v  izmeri 1014 m2 k.o. Ostrožno Brdo v obsegu cca. 42,40 m2, ter ustanovitvi neodplačne služnostne pravice dostopa ter izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora elektropriključka in vodovodnega priključka ter ponikovalnice za ta objekt. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 12)

I.     Za potrebe izgradnje mrliške vežice Ostrožno Brdo z nadstrešnico in prostorom za orodje, vse po projektu PGD »Mrliška vežica Ostrožno Brdo« št. 88/08, ki ga je izdelal izvajalec ISAN 12, Dekani 271, 6271 Dekani, se v korist Občine Ilirska Bistrica z lastnikom nepremičnine Župnijo Prem, Prem 84, Prem, sklene pogodba o ustanovitvi neodplačne stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 1.S – stavbišče v  izmeri 1014 m2 k.o. Ostrožno Brdo za dobo 99 let, ki se izvršuje na delu nepremičnini parc. št. 1.S – stavbišče v  izmeri 1014 m2 k.o. Ostrožno Brdo v obsegu cca. 42,40 m2, ter ustanovitvi neodplačne služnostne pravice dostopa ter izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora elektropriključka in vodovodnega priključka ter ponikovalnice za ta objekt.

II.     Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.

III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, št. 478-31/2009, da za potrebe izgradnje športnega igrišča v Krajevni skupnosti Topolc v vasi Topolc Občina Ilirska Bistrica od lastnika Danila Strohsacka, Gortanova 6, Nova Gorica, odkupi nepremičnini parc. št. 32.S – stavbišče v izmeri 255 m2 in parc. št. 7 – travnik v izmeri 795 m2, obe k.o. 2523 Topolc, za kupnino v višini 23.000,00 EUR, kar je cena, določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca Igorja Požarja, P.P.R. Nepremičnine, Tržaška cesta 22, Postojna, z dne 17.4.2009, št. IP-C 2220/MP, pri čemer Občina Ilirska Bistrica prevzame stroške cenitve, notarskih storitev in nepremičninskega posredovanja, davek na promet nepremičnin pa plača prodajalec. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 13)

I.     Za potrebe izgradnje športnega igrišča v Krajevni skupnosti Topolc v vasi Topolc Občina Ilirska Bistrica od lastnika Danila Strohsacka, Gortanova 6, Nova Gorica, odkupi nepremičnini parc. št. 32.S – stavbišče v izmeri 255 m2 in parc. št. 7 – travnik v izmeri 795 m2, obe k.o. 2523 Topolc, za kupnino v višini 23.000,00 EUR (21,90 EUR/m2), kar je cena, določena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca Igorja Požarja, P.P.R. Nepremičnine, Tržaška cesta 22, Postojna, z dne 17.4.2009, št. IP-C 2220/MP.

    Občina Ilirska Bistrica prevzame stroške cenitve, notarskih storitev in nepremičninskega posredovanja, davek na promet nepremičnin pa plača prodajalec.

II.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.Andreja Derenčin je predstavila predlog sklepa, da se v okviru gradnje Vodovoda Visoki Kras za namen izgradnje Vodohrana VHS Starod 300 m3 od lastnice Mirjam Boštjančič, Harije 8 a, Ilirska Bistrica, odkupi del nepremičnine parc. št. 600/43 – gozd v izmeri 6359 m2 k.o. Starod in sicer v površini cca. 2.000 m2 po ceni 8 EUR/m2, pod pogoji določenimi v sklepu. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 14)

I.     V okviru gradnje Vodovoda Visoki Kras se za namen izgradnje Vodohrana VHS Starod 300 m3 od lastnice Mirjam Boštjančič, Harije 8 a, Ilirska Bistrica, odkupi del nepremičnine parc. št. 600/43 – gozd v izmeri 6359 m2 k.o. Starod in sicer v površini cca. 2.000 m2 po ceni 8 EUR/m2.

    Parcelacija nepremičnine se opravi v skladu s projektom PGD, PZI, št. projekta H-1056, ki ga je izdelalo podjetje Vodnar d.o.o., Hajdrihova 28 C, 1000 Ljubljana, z datumom julij 2006.

    Zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja in izgradnje vodohrana se v korist Občine Ilirska Bistrica z lastnico nepremičnine sklene pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, ki se izvršuje na delu parc. št. 600/43 – gozd v izmeri 6359 m2 k.o. Starod v obsegu 2.000 m2, v skladu z zgoraj cit. projektom in sicer za čas do izvedbe parcelacije in odkupa dela te nepremičnine, najdlje pa za čas 2 let od sklenitve pogodbe.

    Če Občina Ilirska Bistrica v roku 1 leta od podpisa in overitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice ne izvede parcelacije nepremičnine in odkupa dela nepremičnine, na katerem stoji vodohran, Občina Ilirska Bistrica za ustanovitev stavbne pravice na delu nepremičnine lastnici izplača enkratno nadomestilo v višini 1,5 EUR/m2, skupaj za 2.000 m2 torej 3.000,00 EUR, kot je nadomestilo ocenil sodni cenilec in izvedenec za kmetijstvo Rudolf Celin, Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, z cenilnim izvidom dne 17.4.2009. Nadomestilo se ne všteje v kupnino, postopek odkupa pa se nadaljuje.

II.     Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.

III.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.9. točka: Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008

Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Nevenka Tomšič), je predstavila Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 in popravke zaključnega računa. Naveden odlok in popravki so priloženi arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, Dejan Baša, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, in Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, so posredovali stališča odborov, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. Rok Jenko je obrazložil svoj glas proti. V razpravi so sodelovali Dejan Baša, Dušan Grbec, Nevenka Tomšič, župan in Karmen Šepec. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 15)

1.     Sprejme se osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 z vsemi prilogami in predlaganimi popravki občinske uprave in dopolnitvijo na 62. strani (A. Bilanca odhodkov), in sicer se pri KS Kuteževo (509) dodata dve področji proračunske porabe »13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije« in »15 - varovanje okolja in naravne dediščine«.

2.     Sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.SKLEP (št. 16)

1. Osnutek Odloka o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 se preoblikuje v predlog.

2. Sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.SKLEP (št. 17)

1.     Sprejme se Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 s prilogami.

2.     Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3.     Odlok z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.

4.     Sklep stopi v veljavo takoj.                                                            

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.10. točka: Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Centra za socialno delo Ilirska Bistrica

Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Dušan Grbec in Vojko Mihelj. Župan je dal na glasovanjeSKLEP (št. 18)

I.     Za predstavnika Občine Ilirska Bistrica v svet zavoda Centra za socialno delo Ilirska Bistrica se imenuje:

    Ines Kvaternik, Gregorčičeva 23b, 6250 Ilirska Bistrica.

II.     Mandat imenovanega  predstavnika nastopi z dnem prve – konstitutivne seje novega Sveta centra za socialno delo Ilirska Bistrica ter traja štiri (4) leta.

III.     Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.11. točka: Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2009

Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dal v razpravo predlog komisije za podelitev zlate plakete Občine Ilirska Bistrica za leto 2009. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 19)

1.     Zlato plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 prejme Franc Poklar iz Podgraj 49.

2.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.Župan je dal v razpravo predlog komisije za srebrno plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2009. Ado Barbiš je predlagal, da bi podelili dve srebrni plaketi, in sicer Mešanemu pevskemu zbore Avgust Šuligoj in Alenki Penko, s tem da se denarno nagrado razdeli na dva enaka dela. V razpravi sta sodelovala Franc Gombač in Dušan Grbec. Župan je dal na glasovanjeSKLEP (št. 20)

1.     Srebrno plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 prejme Mešani pevski zbor Avgust Šuligoj, Društvo upokojencev Ilirska Bistrica.

2.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.Župan je dal v razpravo predlog komisije za bronasto plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2009. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanjeSKLEP (št. 21)

1.     Bronasto plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 prejme Kulturno društvo GRAD Dolnji Zemon.

2.     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.Župan je dal v razpravo predlog komisije za spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2009. V razpravi sta sodelovala Rok Jenko in Vladimir Čeligoj. Župan je dal na glasovanjeSKLEP (št. 22)

(1)     Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 prejmejo:

    - Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak,

    - posthumno Vojko Štembergar in

    - Smučarki klub Snežnik.

(2)     Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.

Seja je posneta na magnetofonski trak. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).  

Zapisnik sestavila:                     Župan:

Sabrina Pirih                     Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.

Številka: 011-19/2009

Ilirska Bistrica, 6.5.2009

ar©tur