25. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 28.06.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                

Občinski svet

Številka: 011-27/2009

Ilirska Bistrica, 10.6.2009

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

                            S K L I C U J E M

25. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v ČETRTEK, 18.6.2009, ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda2.     Pregled in potrditev zapisnika 24. seje občinskega sveta z dne 23.4.2009 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 8.5.2009)  3.     Pregled realizacije sklepov4.     Vprašanja in pobude5.     Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

    poročata: župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance6.     Obravnava zagotovitve prostih mest v vrtcih Občine Ilirska Bistrica

a) Obravnava sklepa o zagotovitvi dodatnih oddelkov

b) Obravnava Odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

    poroča: Mirjam Hafner Urbančič, višja referentka za družbene dejavnosti7.     Obravnava spremembe in dopolnitve sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v OŠ Antona Žnideršiča

    poroča: Mirjam Hafner Urbančič, višja referentka za družbene dejavnosti8.     Obravnava soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Kraških lekarn Ilirska Bistrica za leto 2008

    poroča: župan9.     Premoženjsko-pravne zadeve

    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka10.     Imenovanja:

    - Mnenje o kandidatki za imenovanje ravnateljice Osnovne šole Rudija Mahniča Brkinca Pregarje

    - soglasje k imenovanju direktorja Kraških lekarn Ilirska Bistrica

    poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   Osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 so svetniki, ki so člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!   

                            ŽUPAN OBČINE

                          Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

ar©tur