26. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 17.07.2009

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                
Občinski svet


Številka: 011-31/2009
Ilirska Bistrica, 15.7.2009


Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)
                               S K L I C U J E M
26. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v ČETRTEK, 23.7.2009, ob 14. uri v »Gozdni hiši Mašun« na MašunuZa sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.     Pregled in potrditev zapisnika 25. seje občinskega sveta z dne 18.6.2009 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 2.7.2009)  

3.     Pregled realizacije sklepov

4.     Vprašanja in pobude

5.     Premoženjsko-pravne zadeve
    poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

6.     Obravnava organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica
    a) Obravnava sklepa o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica
    b) Obravnava sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec
    poroča: Mirjam Hafner Urbančič, višja referentka za družbene dejavnosti

7.     Obravnava predloga za financiranje Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
    poroča: župan

8.     Imenovanja:
    - Mnenje o kandidatki za imenovanje direktorja (-ice) Doma starejših občanov Ilirska Bistrica
    - soglasje k imenovanju v.d. direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica
    poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9.     Obravnava programa dela Razvojnega centra Ilirska Bistrica za leto 2009 in okvirni plan dela za leto 2010
    poroča: predstavnik Razvojnega centra Ilirska Bistrica
   
10. Informacija o poslovanju javnih zavodov
    poroča: Darko Urbančič, notranji revizorProsim, da se seje zanesljivo udeležite!   
                                    ŽUPAN OBČINE
                                Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

VABLJENI:
- člani OS,
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnica UE,
- ravnatelji in direktorji javnih zavodov,
- predstavnik RC Ilirska Bistrica,
- novinarji.

ar©tur